DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 49     <-- 49 -->        PDF

izdavanja ma kakovog pismena (rješenja) ili vršenja ma kakovog posla, označiti
iznos takse i tarifni broj po kome je ona naplaćena, te da u ispravama koje se izdaju
bez naplate takse moraju označiti na čije se traženje i u kome cilju izdaju kao i da
se ne smiju upotrebiti u druge svrhe.


Budući smo »tehniku« ovoga već ranije i opisali, kao i postupak kod netaksirane
ili nedovoljno taksirane predstavke (opomena), to se u ta pitanja ne ćemo dalje
upuštati.


Napominje se na kraju i to, da se taksena oslobođenja odnose i na takse koje
je propisao Narodni odbor kotara t. j . da se takse propisane odlukom Narodnog
odbora kotara mogu naplatiti samo onda, ako se naplaćuje i taksa po Zakonu


o taksama.
Dobrinčić Veljko


NEKOLIKO RIJEČI O IZUMIRANJU TISE


Uvod


U šumama Jugoslavije i mnogih drugih evropskih zemalja, tisa postaje iz dana
u dan sve rjeđa. Iz navoda starih pisaca, fosilnog drva u tresetištima i imena mnogih
krajeva, očito je da je nekada bila daleko raširenija. Danas je njezino rasprostranjenje
jako skučeno i nalazimo je najčešće u malim skupinama ili pojedinačno, samo
na onim staništima, gdje su joj održanje omogućili naročiti historijski, ekološki, fitosocijalni
i antropogeni uvjeti. Izumiranje tise najčešće se pripisuje utjecaju čovjeka.
Nema sumnje da je to jedan od najznačajnih uzroka no sigurno nije jedini. Povlačenje
tise može se još pripisati njenoj biološkoj inferiornosti i sukcesiji vegetacije.
Dublji smisao ovih pojava je genetsko-evolutivne prirode. Za solidnu obradu ovog
problema potrebna su dugotrajna i opesžna fiziološka, morfološka, paleobotamčka,
biljno-geografska, fitosociološka i druga istraživanja. U ovom su članku neke uočljive
pojave samo grubo, kratko i letimično nabačene.


Čovjek


Čovjek sječe tisu već tisućljećima. Prvi podaci o upotrebi tisovine datiraju iz
kamenog i brončanog doba. U sojenicama u švicarskoj i Austriji nađeni su noževi,
češljevi, lukovi i drugi predmeti iz njenog drva. U Starom i Srednjem vijeku izrađivali
su se iz tisovine pored ostalih predmeta i odlični lukovi za strijelice. Mnoge
usmene i pismene predaje govore o živoj, čak i monopolističkoj trgovini tim sortimentom.
Smatra se ipak, da je tisa najviše sječena poslije XVII. stoljeća, zbog svojeg
lijepog, trajnog i lako obradivog drva. Upotrebljavala se je (i još se ponegdje iskorišćuje)
u stolarstvu, bačvarstvu, zanatstvu i drugdje. Velika potražnja i neracionalno
gospodarenje doveli su do nemilosrdnog pustošenja. Mnoga nalazišta posve su
nestala, a u mnogima je brojnost jako smanjena. U suvremenom šumskom gospodarstvu,
međutim, zbog ograničenog prostranstva i jako polaganog rasta, nema gotovo
nikakvo značenje. Od gospodarskih mjera u predjelima gdje ima tise, štetno je naglo
otvaranje nadstojne sastojine budući da tisa ne podnosi nagle svjetlosne promjene.1


Biološka svojstva


Usprkos nekih prednosti nad drugim četinjačama (ožiljivanje grana i reznica,2
mali broj štetnika, otrovnost, brojni adventivni pupovi, tjeranje iz panja, duboka


1 Inače tisa dobro uspijeva i pomlađuje se na punom svijetlu.


Tu i tamo siječe se i danas, a sječa je, kako je već rečeno, jedan od osnovnih uzroka


izumiranja tise.


2 O tom iscrpno kod Sheat: Propagation of Trees, Shrubs and Conifers, London


1948.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 50     <-- 50 -->        PDF

starost do hiljadu i više godina), ipak je spram njih biološki inferiorna. To se očituje
u poteškoćama razmnažanja, sporom rastu, i osjetljivosti na mraz i vjetar.


Po Hegi-u, tisa će u Evropi zbog slabog podmlađivanja izumrijeti u geo^ško
dogledno vrijeme. Rađa relativno malo sjemena. Prvo zato što moraju biti prisutni,
jer je dvodomna, muški i ženski primjerak (oprašivanje vjetrom). Drugo, ženski
cvijet stoji pojedinačno i iz njega se razvija samo jedna sjemenka. Rasprostranjuje
se endozoohorno s pticama (drozdovi i dr.). Sjeme preleži jednu do tri godine, i kroz
to vrijeme često strada od glodavaca. Samo mali broj sjemenaka dospije u povoljan
položaj za klijanje. Mlada biljka raste (po Willkomu) do šeste godine 2,5—3 cm godišnje,
a kasnije nešto brže, ali još uvijek manje od svih evropskih četinjara. Što se
tiče debljinskog prirasta, Conwentz je našao iz mnogobrojnih mjerenja u Zapadnoj
Prusiji slijedeće podatke:


starost 1— 20 godina, prosječna širina goda 0,33 mm


21— 60 „ „ „ „ 0,64 „


61—100 „ „ „ „ 0,58 „


„ 100—150 „ „ „ „ 0,49 „


Za naše prilike zanimljivi su podaci Schollmayera (1890), koje u svojoj raspravici
donosi Šivic. Po njemu tisa ima ove debljinske priraste:


od 1— 30 godina 0,94 mm
„ 31— 60 „ 1,41 „
„ 61— 90 „ 0,57 „
„ 91—120 „ 1,82 „
„ 120—150 „ 1,56 „


V povoljnim slučajevima prirast je veći, no u prosjeku nikad iznad nekoliko milimetara.
Mnoga opažanja govore o osjetljivosti tise na mraz i vjetar. Tisa je bila oštećivana
i onda kad su sve ostale četinjače bile pošteđene.


Nadalje je primjećeno, da ju oštećuje divljač, jer je zimzelena. To se kosi sa
činjenicom da je tisa otrovna. Međutim, otrovno djelovanje njenih dijelova nije jasno.
U nekim se je slučajevima njihovo uzimanje od domaćih životinja svršilo fatalno,
a u drugim, bez ikakvih vidljivih posljedica. Vjerojatno da postotak toxina varira u
pojedinim primjercima.


Inače otrovnost je poznata još iz Starog vijeka. U iglicama, kori, drvetu i sjemenkama
izuzev arilus, sadrži alkaloid gorka okusa, taxin (C37HglOioN). Otrovanje
se očituje u srčanim i respiratornim teškoćama. Najosjetljiviji su sisavci, a najviše
konj. Gulland i Virden (1931) dokazali su u tisi prisustvo efedrina značajnog za rod
Ephedra.


Sukcesija
U Evropi dolazi tisa unutar bukovih šuma. Njeni točniji ekološki i fitosocijalni
odnosi utvrđeni su u pojedinim evropskim zemljama suvremenim biljno-sociološkim
istraživanjima. Rezultati tih istraživanja u znatnoj se mjeri razlikuju od dosadašnjih
shvaćanja.
U Engleskoj je fitosocijalni položaj tise prikazao Tansle y prema istraživanjima
A. S. Watt-a . Sukcesija u jugoistočnoj Engleskoj, od livade i vrištine do
bukove šume, zbiva se u ovisnosti prema tipu i dubini tla na četiri različita načina.
Tisa je prisutna u svim razvojnim stadijima od" livade pa do bukove šume, ali samo
u sukcesiji na rendzini i plitkom smeđem tlu, dok na dubljem smeđem tlu i podzolu
ne dolazi. Zanimljivo je, da dolazi obilnije u bukovoj šumi na plitkom karbonatnom
tlu, nego na dubljem. Na mjestima zaštićenim od vjetra, mogu se iz šikare kalcifitnih
grmova na kredi, stvoriti male čiste sastojine tise. Svoj postanak zahvaliuju
odsustvu invazije bukve i svojoj velikoj zasjeni. Zbog toga je na tim mjestima daljnja
sukcesija onemogućena. Takve sastojine su česte u Zap. Sussexu i susjednim dijelovima
Hampshirea.


48
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 51     <-- 51 -->        PDF

U Švicarskoj tisa karakterizira šumsku zajednicu Taxeto-Fagetum, opisanu od
Etter a (1947) i Moor a (1952). Unutar Taxeto-Fagetuma luči se: T.—F. fraxinetosum
na laporastim strmim padinama nižih planinskih položaja Jure, Taxeto-Fagetum
(Etter) na strmim padinama raznih matičnih supstrata nižih planinskih položaja
Predalpa, i T.—F. festucetosum na strmim padinama viših planinskih položaja
obih područja (2). Taxeto-Fagetum je trajni stadij topografski i floristički blizak
klimaksu (Fagetum silvaticae i Abieto-Fagetum), na strmim, glinom bogatim i od
erozije stabilnim rendzinama i smeđim tlima.


U Njemačkoj leži po Meusel u (1942) većina nalazišta tise unutar šumske
zajednice Seslerieto-Fagetum (»Blaugrasbuchenwald«). To je kržljava bukova šuma,
koja nastanjuje strme padine srednjeevropskih vapnenastih brezuljastih područja i
graničnih predjela sjevernih vapnenih Alpa.


Kod nas dolazi tisa u svim N. Republikama. U Hrvatskoj su njeni brojni lokaliteti
zabilježeni od H i r c a, F ek e t e-B 1 a t tny a, Horvata i drugih. Smješteni
su ili u području brdske bukove šume ili u šumi bukve i jele. Prema opisima staništa
a i vlastitih opažanja, naša staništa slična su gore opisanima. Tisa i kod nas najčešće
dolazi na strmim, bazičnim, plitkim, skeletoidnim i humusnim tlima. Buduća biljnosocijološka
istraživanja vjerojatno će tvorevine bukove bukove šume sa tisom shvatiti
kao jednu njenu zasebnu subasocijaciju.


Prema svemu što je izneseno u ovom letimičnom prikazu, može se zaključiti,
da je tisa značajna vrsta ili pratilica u izvjesnim razvojnim stadijima bukove šume.
Premda ona dolazi katkad i u posve razvijenim bukovim šumama, ona je ipak u
njenim predhodnim stadijima daleko obilnija. Ublaživanjem reljefa, razvojem tla i
vegetacije, takve površine polagano i neprimjetno postaju sve manje, i tisa se postepeno
povlači.


Na koncu treba upozoriti, da je tisa u drugim zemljama zaštićena. Želim o li
očuvati ovo lijepo, zanimljivo i prastaro drvo u našim šumama,
treba što prije zakonom zabraniti njegovu sječu.


Ing. M. V. Glavač — Zagreb


LITERATURA


1. Asherson — Graebner: Synopsis der Mitteleuropäischen Flora, Leipzig
1896—98.
2. Bach-Kuoch-Iberg: Wälder der Schweizer Alpen im Verbreitungsgebiet der
Weisstanne, II. Entscheidende Standortsfaktoren und Boden, Mitt. Schweiz. A. forst.
Vers. Zürich 1954.
3. Busse: Forstlexikon, Berlin 1930.
4. Dallimore-Jacson: Handbook of Coniferae, London 1948.
5. Dengler: Waldbau, Berlin 1930.
6. Hegi: Illustrierte Flora von Mittel-Europa, München 1906.
7. Henry: Plant Alkaloids, London 1949.
8. Horvat: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj, Glas. za šum.
pokuse 6, Zagreb 1938,
9. Hueck: Die Pflanzenwelt der Deutschen Heimat, Berlin 1929.
10. Kirchner-Loew-Schröter: Die Comiferen und Gnetaceen Mitteleuropas,
Stuttgart 1906.
11. Kuoch: Wälder der Schweizer Alpen im Verbreitungsgebiet der Weistanne,
Mitt. Schweiz. A. f. Vers., Zürich 1954.
12. Meusel: Pflanzengeographische Betrachtungen über mitteleuropäische Waldgesellschaften,
2. Der Buchenwald als Vegetationstypus, Bot Arch. Leipzig 1942.
13. Moor: Die Fagion- Gesellschaften im Schweizer Jura, Bern 1952.
14. Šivict Tisa i njena nahajališta u Sloveniji, Šum. list, Zagreb 1923.
15. Tansley: Britain´s Green Mantle, London 1949.
49