DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 30     <-- 30 -->        PDF

NEKIM OSNOVNIM FIZIKO-HEMISKIM KARAKTERISTIKAMA
SMOLE VRSTI PINUS STROBUS, L. I PINUS PEUCE, Gris.


Dr. Ing. Bran. Pejoski (Skopje)


U
U
podrodu borova Haploxylon, sekciji Cembra, au grupi S t r ob
u s, dolazi sledećih osam vrsti borova: *


1. Pinus peuce , Grisebach (Balkansko Poluostrvo).
2. Pinus excel sa, Wall (Srednja Azija, Himalaji).
3. Pinus parviflora, S. et Z. (Japan).
4. Pinus morrisonicola, Hayta (Formoza).
5. Pinus strobus , L. (Severna Amerika).
6. Pinus Lambertiana , Dougl. (Severna Amerika).
7. Pinus m o n t i c o 1 a, Dougl. (Severna Amerika).
8. Pinus ajacahuite , Ehrenb. (Meksiko, Guatemala).
Molika (Pinus peuce, Grisebach) je prema tome jedina autohtona
peto-igličava vrsta bora koju nalazimo na Balkanskom Poluotoku (Albanija,
Jugoslavija, Bugarska i Grčka). Dok Vajmutov bor, vajmutovac (Pinus
strobus , L.) rasprostrire se u Severnoj Americi na širem arealu
(Newfoundland, Ontario, Manitoba, Minnesota, Iowa, Illinois i Michigan).


S obzirom na brzi prirast, vajmutovac je unesen u Evropu od pre oko
200 godina i danas postoje znatne njegove kulture naročito u Nemačkoj,
kao i u drugim državama.


Pojedinačno, ili u većim ili manjim grupama nalazimo ga i kod nas,
naročito u NR Sloveniji, manje u drugim republikama.


Na području šumarije Klana (šumsko gospodarstvo Rijeka), gde se
smolari u glavnom na crnom boru, u toku 1953 godine smolarila su se i
neka stabla vajmutovca. Zahvaljujući predusretljivosti navedene šumarije,
ja sam u toku 1953 i 1954 godine dobio oko 3 kg smole od vajmutovca.
što nam je omogućilo da ispitamo neke njene fizičko-hemiske karakteristike.


Sa druge strane molika je predmet naših opsežnijih istraživanja, tako
da dobijene rezultate u ovom smislu možemo uporediti sa smolom vajmutovca,
tim pre što se radi o vrstama borova iz iste grupe strobus.* *


U tablici 1 date su osnovne fiziko-hemiske karakteristike običnih smola
vajmutovca i molike. Pod običnom smolom podrazumevamo onu smolu koja
se dobija primenom poznatih klasičnih metoda smolarenja, odomacenih u
Evropi.


U tablici 2 date su osnovne fiziko-hemiske karakteristike kolofona
smole vajmutovca i molike.
U tablici 3 date su osnovne fiziko-hemiske karakteristike terpentinskog
ulja vajmutovca i molike.
Na osnovu iznetih podataka može se zaključiti sledeće:


1. U odnosu na običnu smolu, po okularnoj proceni, obe ove smole su
jako slične. Minimalne razlike u specifičnoj težini kao i sastavu ne mogu
* Prema novijoj podeli F e r r e-ove pod-rod Haploxylon, odnosno Haplopinus,
podeljen je u dva pod-roda i to Cembrapinus nob. (= Cembra Koehne) i Paracembrapinus
nob. ( = Paracembra Koehne).
** Istraživanja smolnog sistema, smolarenja i smole molike sa osvrtom nst
smolni sistem nekih domaćih borova (disertacija). 1954. Beograd.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Tablica 1


Karakteristika Pinus strobus Pinus peuce
Boja
Konzistencija
beličasta
guste tečnosti
beličasta
guste tečnosti
Miris prijatan prijatan
Specifična težina pri 20° C 1.032—1.068 1.038—1.072
Kristalizacija
Sastav: kolofon
veći deo kristalan
68—70°/0
veći deo kristalan
69-72%
terpetinsko ulie 19-22" 19-22"
voda i nečistoća 8-13 " 6—12"
Tablica 2
Karakteristika Pinus strobus Pinus peuce
Boja
Tačka topljenja
Kiselinski broj
žuto-crvenkasta
63° C 65
» C
164
žućkasto-zelenkasta
42° C — 43° C
129
Tablica 3
Pinu s strobu s


Karakteristika
naši rezultati po Mirov-u
Pinus peuce
Boja
Miris
Specifična težina pri 20° C
bezbojna tečnost
veoma prijatan
0,8580 0,8611
bezbojna tečnost
veoma prijatan
0,860—0,866
Refrakcija20 n . 1,470 1,4714 1,462
Polarizacija20 (a)p. — 15° 9´ — 0,75° — 13°33´do—29° 26´
Početna tačka ključanja 151° C 152° C
Pinenske frakcije 80°/o dl-a-pinen


10°/0 1-p-pinen


biti karakteristične za neke eventualne njihove osobine dok se nalaze u
sirovom (neprerađenom) stanju.


2. Za kolofon je karakteristična visoka tačka topljenja za vajmutovac,
odnosno niska za moliku (53° C—65° C prema 42° C—-43° C). To isto važi
i za kiselinski broj koji je u prvom slučaju visok i povoljan, u drugom slučaju
nizak i naročito nepovoljan za industriju lakova (164 prema 129).
3. U odnosu na terpentinsko ulje karakteristično je da obe vrste pokazuju
levo obrtanje polarizacije, t. j . da su terpentinska ulja i jedne i
druge vrste levogira . Jači stepen leve polarizacije pokazuje terpentinsko
ulje molike od terpentinskog ulja vajmutovca (0,75° —15°9´ prema
13°33´ do —29°26´). Indeks refrakcije je niži kod terpentinskog ulja molike
od terpentinskog ulja vajmutovca (1,462 prema 1,470).


ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 32     <-- 32 -->        PDF

LITERATURA


1. M i r o v, N. T.-W a n g, T. H.-H a a g e n-S mit, A. J.: Chemical composition
of gum turpentines of pines: A Report on Pinus strobus, P. cembra, P. taeda, P.
radiata and P. virginiana.
Amer. Pharm. Ass. Sc. Ed. Vol. XXXVIII. No 7, July 1949.


2. Mirov, N. T.: The terpenes (in relation to the biology of genus Pinus).
Ann. Review of Biochemistry, 1948.
ÜBER EINIGE PHYSIKALISCH-CHEMISCHEN GRUNDZÜGE DES HARZES VON
PINUS STROBUS, L. UND P. PEUCE, Grisebach


Es sind angeführt vergleichende Angaben über das Harz (Tafel 1), Kolophonium
(Tafel 2) und Terpentinöl (Tafel 3) der Pinusarten P, strobus, L. und P. peuce,
Grisebach.


Das Kolophonium des Pinus strobus, L. hat den Schmelzpunkt zw. 63—65° C,
die Säurezahl 164, wogegen das Kolophonium von Pinus peuce, Grisebach den Schmelzpunkt
zw. 42—43° C, die Säurezahl 129 hat.


Das Terpentinöl beider Arten hat links Polarisation bei:


Pinus strobus (a) g" = — 0,75° bis — 15°9´


Pinus peuce (a) ?? = — 13°33´ bis — 29°26\


SAOPĆENJA


SREDOZEMNI ČETINJARI NA DALMATINSKOM KRŠU


Veoma malo je samoniklih sredozemskih četinjara na dalmatinskom
kršu, a ti su: Pinus halepensis (alepski bor), Pinus Pinea (pinj ili pitomi
bor) i Juniperus (borovice). Ovi četinjari nalaze se i van Dalmacije, uz
obalu i na brežuljcima sredozemskog vazdalelenog područja. Od udomaćenih
sredozemskih četinjara najvažniji je Cupressus sempervirens (obični
čempres) i Pinus Pinaster ili P. maritima (primoi´ski bor). Svi ovi četinjari
dolaze u obzir kod vještačkog pošumljavanja krša.


Sredozemski četinjari su osobito značajni za vazdazeleni pojas. Oni
se razlikuju od četinjara u montanom pojasu i po tome, što su glavni proizvodi
prvih: plod (Pinus Pinea), smola (osobito Pinus Pinaster), štavila
(Pinus halepensis i drugi) i drvo za gorivo; dakle slično kao i kod tropskih
četinjara. Osim toga alepski i primorski bor daju veoma dobru treslovinu,
koju naši ribari upotrebljavaju za bojenje mreža, da bi bile otpornije
i trajnije. Razmjerno daju veoma malo građevnog drva i to kao sporedni
proizvod (rovno drvo, drvo za brodogradnju i t. d.). Jedna je iznimka
obični čempres, koji daje gusto, tvrdo i u dobrim prilikama trajno drvo
kao glavni proizvod. Kod četinjara u montanom pojasu, kao i kod onih u
unutrašnjosti, u zaleđu, glavni je proizvod građevno drvo.


Kako je poznato, na Jadranu dolazi zimi do mirovanja vegetacije zbog
niskih temperatura, a ljeti do ponovnog mirovanja zbog pomanjkanja vode.
Ovom značajnom podneblju prilagodili su se i sredozemski četinjari, što se