DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 69     <-- 69 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Ing. A. Krstić: Uređenja predela i park-šuma


Mnogi od šumarskih stručnjaka (inženjera ili tehničara) u toku svoga rada doći
će u priliku i nuždu, da riješi zadatke parkovnog šumarstva. U takvim prilikama
gdjekada će se čovjek naći pred dilemom, kako riješiti dobiveni zadatak, a to više,
što se elementi parkovnog gospodarenja tek sada uvode u naše škole, odnosno na
fakultet. Poteškoća je i u tome, što nema ni pogodne literature u tu svrhu, odnosno
što ona nije dostupna (jer je inozemna). Zato je vrlo dobro došla knjiga Ing. A.
Krstića inače građevinarca, ali sa specijalizacijom u parkiranju: »Uređenje predela
i park-šuma«1 i šteta je, da se o njoj nisu oni, koji su je prije dobili u ruke, informirali
šumarsku javnost.


Kako i sam naslov kazuje, knjiga obrađuje »uređenje predela« te »uređenje
park-šuma«. Pod uređenjem predjela razumijeva se »tehnička i umetnička disciplina
koja se bavi blikovanjem slobodnih prirodnih prostora«. Pod tim se ne razumijeva
samo podizanje parkova, nego estetski oblikovanje cijelih krajeva, čije se površine
iskorištavaju u proizvodne svrhe bilo kao poljoprivredne bilo kao šumske. U uređenje
predjela spada regulacija rijeka, uređenje bujica, melioracija, izgradnje naselja i
ostalih građevina, pa i sama komasacija. Da uočimo autorovo stanovište o uređenju
predjela, navest ćemo njegova upozorenja na koje se sve momente treba paziti kod
komasacije: »Ovom prilikom (prilikom komasacije) trebalo bi izdvajati u oblastima
gde to klimatske prilike zahtevaju, zemljišta za poljozaštitne šumske pojase. Isto
tako ovaj momenat bi se mogao iskoristiti za povećanje, reorganizaciju i premeštanje
šumskih površina. . . Isto tako trebalo bi ubaciti ostrvca grmlja i drveća u
predelima sasvim ogolelima, imajući u vidu estetske, ornitološke, botaničke i klimatske
zahteve.^


Pod pojam park-šume autor ubraja prirodne parkove, koje dijeli u »dve glavne
vrste: izletnički šumski parkovi ili vangradske šume i nacionalni parkovi« i daje im
zajedničku funkciju »rekreatvnih rezervata«. Kako su to već postojeće šume, to autor
veći dio prostora svoga rada posvećuje građevinama, koje se moraju u njima podizati.
A te su mnogvrsne kao: ulazi, branici i ograde, oznake i putokazi, vodoopskrbne
(izvori, česme, bunari), nužnici, osmatračnice, propusti, mostići i prelazi, ognjišta,
jame za otpatke, stolovi i klupe, stepenice, pa i veće zgrade (skloništa, šumske kolibe,
prodavaonice i bifei, benzinske stanice i čekaonice, čuvarske kuće i dr.). A to su i
najosjetlivije točke svakog parka. Za svaku od ovih građevina autor daje po jednu
ili više ideja i osnova, kako da se pojedine gradnje izvedu i tu će šumar-praktičar
naći veliku pomoć u rješavanju konkretnog zadatka. Ne mislimo reći, da ih kopira
nego da ideju iskoristi prema svojoj intuiciji, jer usprkos određenih estetskih pravila,
ljepotni efekti postižu se na različite načine. A osnovno estetsko pravilo za sve
gradnje i radove u park-šumama jest što manje udaljivanje od prirode, što više
rustike, kako je u svojim nacrtima proveo i ing. Krstić.


Ing. O. Piškorić


* Knjigu je izdala Socijalistička poljoprivreda u Beogradu, 1951. god. Sadrži
182 str. oktav formata s 202 slike i crteža objekata, a cijena joj je 550 Din.


ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 70     <-- 70 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


KONGRES I SAVJETOVANJE ŠUMARSKIH DRUŠTAVA FNRJ


Od 3. do 8. listopada 1954. odrežat će se u Ohridu kongres i savjetovanje
šumarskih društava i to:


Kongre s 3. listopada od 9 sati dalje


Savjetovanje 4. do 6. listqpada od 8 sati dalje


Stručna ekskurzija 7. i 8. listopada.


Učesnici kongresa trebaju biti u Skoplj u najkasnije 2. listopada do 10 sati,
a učesnici savjetovanja 3. listopada isto do 10 sati, odakle će poći autobusom u
Ohrid.


Obavezn o je prijavljivanje učesnika za kongres i savjetovanje i to prek o
republičkih šumarskih društava, a društva su obavezna da prijave pošalju
u Skoplje najkasnije do 25. kolovoz a 1954. godine.


Napose naglašujemo važnost, značenje i ozbiljnost ovog savjetovanja, koje će
nesumnjivo podići ugled čitave naše struke i dati svoj prilog rješavanju problema
našeg šumarstva.


Naša je želja, da što više stručnjaka sudjeluje na ovoj značajnoj manifestaciji.
Zato trebaju šumarije već sada početi pripremama za izaslanje stručnjaka, da bi im
osigurali troškove putovanja, a Šumarskom društvu NRH jave imena učesnika naj kasnije
do 20. kolovoza o. g.


Naše je Društvo uputilo molbu Upravi za šumarstvo i lovstvo NRH, da od
KNO-a ishodi opću dozvolu za odlazak stručnjaka na savjetovanje, a pitanje finansiranja
treba svaka šumarija da riješi u vlastitom djelokrugu.


ISPRAVCI — CORIGENDA — ERRATA — BERICHTIGUNGEN


1.
Slika je na omotu 7. broja »šumarskog lista«: Jasenova sastojina na poplavnom
području Česme, šumarije Draganec, Hrvatska.
The Photograf on the cover of »Šumarski list« No 7 is: Stand in the Flooded Area
of Česma, Forest District of Draganec, Croatia.
Le peuplement de frene dans region inondee de Česma, le district forestier de
Draganec, Croatie.
Das Bild auf der Umschlagseite des Heftes Nr 7 von »Šumarski list« stellt vor:
Eshenbestand im Überschwemmungsgebiet von Česma, Forstamt Draganec, Kroatien.
2.
U 5/6 broju u Tabeli I. (Str. 266) mjesto »26 sati voda« treba biti: 96 sati voda«
Z Z1
3.
U 7 broju na str. 299 zadnji redak, mjesto -~ treba biti ~ŠUMARSKI
LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb
Mažuranićev teg br. 11 — telefon 36-473 —Godišnja pretplata: za članove Šumarskog
društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava Jugoslavije Din 600.— za
nečlanove Din. 840.— za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih
škola Din. 200.— za ustanove Din. 1.200.— pojedini brojevi: za članove
studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih škola Din. 50.—
za nečlanove Din. 70.— za ustanove Din. 100.— Za inozemstvo se cijene računaju
dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 401-T-236. Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.