DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 66     <-- 66 -->        PDF

objavljeno u Narodnim novinama NRH br. 72/1951). četvrta je stavka, međutim, sve
do danas ostala na snazi, pa je na osnovu tog sada jedinog stava 51. 50. propisan i
novi cjenik za naknadu šumskih šteta (Nar. nov. NRH br. 40/53) od Državnog sekretara
za poslove narodne privrede NRH, po kome se obračunava naknada šumske
štete prouzrokovane krivičnim djelima i prekršajima. Ovaj cjenik je stupio na snagu


18.
rujna 1953.
Što se tiče šumsko odštetnog cjenika Savjeta za polj. i šum. br. 720/52, on se
ima primjeniti do stupanja na snagu gore spomenutog novog cjenika. Vijeće za prekršaje
pri Državnog sekretarijatu za unutrašnje poslove, dalo je svojedobno upute
sucima za prekršaje (br. VP-125/53) — 2. III. 1953), da ga primjenjuju s time, da
faktor 1 priznaju u slučaju sječe dubećih stabala i uništavanja sadnica. Osim toga
date su i slijedeće upute o sastavu prijava za šumske štete:


— da li je posječeno drvo ili suho dubeće stablo, sposobno ili nesposobno za
daljnji uzgoj;
— da li se radi o nežigosanom drvu o sječi izvan dozvoljenog vremena za
sječu, o sječi u nacionalnim parkovima odnosno zaštitnim šumama, pošto u tim slučajevima
predleži i strožija kazna (ili o sječi izvan šuma odnosno šumskog zemljišta,
na pr. na livadama);
— da li se radi o tehničkom ili ogrjevnom drvu odnosno o sitnim sortimentima;


— da li se radi o kupljenju leževine ili tome slično;
— da li je drvo uzeto iz nužde ili radi zarade, da li je deputat dat na vreme
ili nije, da li prekršitelj ima svoju šumu pa uzima iz tuđe i tome si., a što sve ima
značaj olakšavajuće odnosno otežavajuće okolnosti;
— da li se radi o bespravnoj paši odnosno žirenju u branjevinama (u smislu
čl. 14. i 15. Zakona o šumama) ili se pak radi o nedozvoljenoj paši odnosno žirenju
u šumama, gdje je to inače dozvoljeno po uplati pašarine odnosno žirovine, u ko m
slučaju nema prekršaja (podvukao V. D.) i oštećeni ima put građanske
parnice;


— da li je u mjestu, gdje se prešaj desio ispravno rješeno pitanje ispaše, da li
je iznimno (na pr. suša) dozvoljeno pašarenje;
— koji je organ izvršio procjenu i način na koji je obračunata šteta.
Suvišno je napomenuti, da je šumariji u interesu dokumentirati i uredno sastavljati
prijave.


III.
Kako šumarije često pogrešno citiraju zakonske propise, navest ćemo na kraju,
gdje se sve nalaze propisi o prekršajima odnosno krivično-pravne odredbe:


Krivični zakonik, čl. 246. — Službeni list FNRJ br. 13/51;


Uvodni zakon za krivični zakonik čl. 19. toč. 20. — Službeni list FNRJ br. 11/51;


Zakon o saglašavanju posebnih propisa o prekršajima u saveznim zakonima sa
odredbama osnovnog zakona o prekršajima čl. 2. III. toč. 16., 17. i 18. — Službeni
list FNRJ 46/51;


Uredba o saglašavanju posebnih propisa o prekršajima u uredbama i drugim
propisima Vlade FNRJ i njezinih organa sa odredbama osnovnog zakona o prekršajima
čl. 57. — SI. list FNRJ 56/51;


Zakon o usklađivanju posebnih propisa o prekršajima u zakonima NRH s odredbama
Osnovnog zakona o prekršajima čl. 1. glava III. toč. 7. — Narodne novine
NRH br. 72/51;


Uredba o usklađivanju posebnih propisa o prekršajima u uredbama i drugim
propisima Vlade NRH i njenih organa s propisima Osnovnog zakona o prekršajima,
glava III. čl. 9. — Narodne novine br. 72/51;


Na navedenim mjestima šumarije će naći i ostale krivično-pravne odredbe
odnosno propise o prekršajima (lov, zaštita šuma od požara, promet drvom i t. d.)
pa ih stoga ne ćemo posebno navoditi.


Dobrinčić Veljko


. i