DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 65     <-- 65 -->        PDF

kršaje je dužan, da u takvom slučaju upozori roditelje malodobnika i uputi, da prema
njemu primjene odgovarajuće odgojne mjere. Slično mož e sudac za prekršaje postupiti
i u slučaju kada prekršaj učini osoba mlađa od 18, a starija od 14 godina,
samo s tom razlikom, što ovaj puta mora obaviti sve radnje, koje su potrebne, da se
utvrdi odgovornost učinioca. Ukoliko sudac za prekršaje obustavi postupak upozorit
će ne samo roditelje, nego i školsku ustanovu, ukoliko takav malodobnik polazi školu.
Šumariji u takvim slučajevima ne preostaje ništa drugo nego redoviti put pravde.
Međutim propisom o prekršaju može se odrediti, da se roditelj-staralac maloljetnika
kazni novčanom kaznom, ako je propustio dužnost staranja o maloljetniku (potrebno
je utvrditi ne samo da je maloljetnik učinio prekršaj, već i da postoji propuštanje
staranja).


Mnogo je važniji propis osnovnog zakona o prekršajima, koji kaže, da se administrativno-
kazneni postupak ne može poduzeti kad proteknu 6 mjeseci od dana kada
je počinjen prekršaj. Kako se o zahtjevu oštećenog (šumarije) odlučuje u rješenj
u o prekršaj u o čemu smo već detaljnije raspravljali, logično je, da ni
oštećeni ne će moći ostvariti svoje građansko-pravno potraživanje, ako dopusti da
spomenuti rok prođe. Od interesa je, dakle, šumariji, da postupak oko pokretanja
administrativno-kaznenog pustupka (prijava) smatra hitnim.


II.
U praksi se pojavilo interesantno pitanje. Jedan odvjetnik tvrdio je u zastupanju
svoje stranke, da je čl. 50. Zakona o šumama ukinut 3 mjeseca prije donošenja
rješenja Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo NRH br. 720/52 (Šum. odštetni cjenik).


Čl. 50. stav 4. Zakona o šumama propisuje, da će se naknada štete obračunati
prema posebnom odštetnom cjeniku, koji izdaje Ministar šumarstva (ovlaštenje iz:
toga člana i stava prešlo je od Ministra šumarstva Ukazom o izvršenju Odluke Sabora
o reorganizaciji Vlade NRH na Predsjednika Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo
— Narodne novine NRH br. 27 i 30-1951 — a s njega Zakonom o provođenju
Ustavnog zakona NRH o osnovama društvenog i političkog uređaja i republičkim
organima vlasti na Državnog sekretara za poslove narodne privrede — Narodne novine
br. 9-1953, — koji je i propisao cjenik za naknadu šumskih šteta, objavljen u
Narodnim novinama NRH br. 40/1953).


Na osnovu toga člana i stava predsjednik Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo
donio je rješenje br. 720/52 od 27. II. 1952, koje glasi:
»Šumsko odštetni cjenik, prema kojem se imadu obračunati štete počinjene na
glavnim šumskim proizvodima, jednak je cjeniku za maloprodaju drva na panju,
koji je u skladu sa društvenim planom, odobren po Privrednom savjetu NRH uz primjenu
faktora 6.


Ovaj šumsko odštetni cjenik imade se primjenjivati kod obračunavanja šteta
počinjenih nakon 1. I. 1952, kada prestaje vrijediti ranije izdan odšteni cjenik glavnih
šumarskih proizvoda na panju«.


Kako međutim stoji sa primjedbom spomenutog odvjetnika?


Na stvari je ovo:


U zbirci propisa NRH svezak II. str. 90 (izdanje Nar. novina Zagreb 53), koju
je priredio sudac Vrhovnog sudac dr. Petar Strohal, stoji, da je član 50. Zakona o
šumama ukinut 14. XII. 1951, što je vjerojatno i zavelo odvjetnika, koji nije kritički
prišao stvari.


Član 50. Zakona o šumama (Nar. novine br. 84-1949) ima 4 stava. Prvi se
odnosi na krivična djela, 2. i 3. na prekršaje, a 4. sadrži ovlaštenja za izdavanje
odštetnog cjenika o čemu je bilo ranije riječi.


Zakonom o usklađivanju Zakona NRH odredbama krivičnog zakonika ukinuta
je prva stavka. Druga i treća su ukinute Zakonom o usklađivanju posebnih propisa


o prekršajima u Zakonima NRH s odredbama osnovnog Zakona o prekršajima (sve