DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 51     <-- 51 -->        PDF

STEREOMETER KAO VISINOMJER
Dr. Zdenko Tomašegović:


I.
F
F
otografija, promatrana s geometrijskog aspekta, predočuje centralnu
projekciju. Ravninu projekcije predstavlja fotoosjetljivi sloj, centar
projiciranja optičko središte objektiva (OL odnosno OD U si. 1.), a zrake
projiciranja zrake svjetla. Si. 1. pokazuje, kako se po zakonima centralnog
projiciranja preslikava vrh stabla v i dno stabla d na dva uzastopna
aerosnimka, koji su učinjeni sa krajeva nekoliko stotina metara
dugačke baze b. Postave li se tzv. glavnim točkama Gi i G2 aerosnimaka
pravokutni koordinatni sustavi (X,Y) to se bez daljnjega može
uočiti, da će x-vrijednosti slika vrha i dna stabla na oba uzastopna snimka


Slika 1.
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 52     <-- 52 -->        PDF

općenito biti različite po predznaku i veličini t.j. Xt#=x2, te x3 + x4. Iznos
Xi + x2 — Pđ zvat ćemo apsolutnom paralaksom dna stabla; iznos x3 +


+ x4 = Pv apsolutnom paralaksom vrha stabla.1 Promatraju li se dva
uzastopna snimka, orjentirana pod stereoskopom, opažaču se pruža stereoskopski
efekt: opažač promatra trodimenzionalni optički model.
Paralakse pojedinih točaka evocirale su prostorno gledanje- Za mjerenje
visinskih razlika &h u optičkom stereomodelu od prvorazrednog su značenja
razlike apsolutnih paralaksa &px(= pv — pj).
Točke Ni i N2, koje se nalaze na snimanom terenu u vertikalama
ispod snimališta OL i OD zvat ćemo nadirnim točkama terena. Kod strogo
vertikalnih snimaka (os OLNU te ODN2 vertikalne u prostoru), te horizontalnog
terena, preslikana dužina N1N´i = b na oba uzastopna snimka
daje U (identično sa apsolutnom paralaksom točke JVI odnosno N2 vidi
si. 1.). Kod takvih snimaka odredit ćemo bazu u mjerilu snimka V time
da na lijevom i desnom snimku definiramo glavne točke Gi i G2 t. j .
probodišta vertikalne osi snimanja (G iV) sa ravninom snimka. Te glavne
točke dobivaju se praktički tako, da se pomoću rubnih križnih marki


(v. si. 1.) odrede diagonalnim presjekom točke Gi i G2. Točka Gi prenese
se pomoću okolišnog detalja ili stereoskopskom identifikacijom na
desni snimak, a točka G2 istim postupkom u lijevi snimak. Tim se postupkom
dobivaju tzv. konjugirane glavne točke (G2) i (Gi). Kad su tako
definirane točke (G2) i Gu te G2 i (GO, treba izmjeriti veličinu baze u
mjerilu snimaka (b´l = (G2) Gu VD = G2 (GO).
Vertikalnu udaljenost snimališta OL odnosno OD (pretpostavljamo
da nema razlike u visini snimališta) od nivoa podnožja stabla obilježili
smo u si. 1. sa h0 (visina snimališa).


Promotrimo najprije slučaj vertikalnih snimaka sa iste visine kod
horizontalnog terena. Ovdje nije teško pokazati, pomoću sličnosti trokutova,
da je visina stabla &h izmjerena stereofotogrametrijski ovisna
0 razlici paralakse vrha i dna stabla (hpx = pv — pd), 0 veličini preslikane
baze b\ te visini snimališta h0 i da je ta ovisnost izražena formulom


Umjesto ove formule često se koristf skraćena, jednostavnija formula


Ah=j^&px = K^P* 2)


Razlike e, koje nastaiu primjenom formule 2) umjesto 1) iznose


A hx


B = =L- 3)


h0
Kao što se vidi stvarna pogreška L, koja nastaje primjenom skraćene
formule 2) raste proporcionalno sa kvadratom visinske razlike &h. Za


1 Primjenom pozitiva umjesto negativa doći će do međusobne relativne promjene
položaja (lijevo na negativu postaje desno na pozitivu, dolje na negativu postaje gore na
pozitivu i obratno t. j . + x postaje —X, + y postaje —y i obratno).


394
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 53     <-- 53 -->        PDF

slučaj vodoravnog terena, te kad je &h = 30 m, a h0 = 2000 m, « će iznositi
približno 0,45 m.


Visina snimališta h0 iznad terena (vodoravnog nivoa kroz Ni i #2
u si. 1.) odredi se iz formule za odredjivanje mjerila snimka (1 : m).
Iz si. 1. čitamo odnos


^ = ^ = -^ 4)


b ho m


odnosno


ho — fm., 5)
Veličina / je konstantna (žarišna daljina) aerofotokomore, koju proizvadjač
daje a priori; m je modul mjerila snimka i dobiva se kao kvocijent


-7- pripadne dužine u prirodi D i na snimku đ. Veličina &´ dobiva se


već spomenutim postupkom. Veličinu A px = p„ — pđy koju predočuje razlika
paralakse vrha i dna stabla, odredjujemo stereometrom, kako će
to biti razloženo u poglavlju II.


Za općenitiji slučaj t. j . za brdoviti teren trebat će odredjivanju
elemenata V i ho posvetiti nešto više pažnje. Bitno je naime da se h0
i b´ odnose na isti nivo. Iz si. 1. lako je zaključiti na centralnu projekciju
jedne te iste dužine b. Dužina b, koja potječe iz nivoa 2-2 preslikat
će se u krupnijem mjerilu (b´2) od one koja potječe na pr. iz nivoa
1-1 (b\). Odnos tih veličina predočen je izrazom


b\ hi cv


b 1 hi


b\ predstavlja ujedno apsolutnu paralaksu bilo koje točke iz vodoravnog
nivoa 2-2, b\ apsolutnu paralaksu bilo koje točke iz vodoravnog nivoa 1-1.


Ako smo izmjerili u prirodi dužinu D u nivou na pr. 0-0 (si. 1.)
to će se formulom 5) izražena visina snimališta h0 odnositi naravski
na nivo 0-0.


Neka je brdovit teren takvog oblika da se nadirna točka N terena
za lijevi snimak nalazi u nivou 1-1, a nadirna točka N za desni snimak
u nivou 2-2. Udaljenost (G2) Gi = VL na lijevom snimku bit će u
tom slučaju nešto veća od dužine Ga (Gi) = VD na desnom snimku-


Aritmetska sredina = Us kao centralna projekcija baze b


odnosit će se približno na neki osrednji nivo s-s izmedju nivoa 1-1 i
2-2. Dakle visina ho i b´s ne će se bez daljnjega odnositi na isti nivo.


Za daljnju diskusiju treba nešto detaljnije razmotriti i pogrešku L,
koja nastaje primjenom skraćene formule 2). Ta je pogreška zaista mala
dok je teren horizontalan, a visinske razlike A/z male. Kod horizontalnog
terena pojavljuje se primjenom formule 2) visinska pogreška samo
za vrh stabla, koji se nalazi povrh horizontalnog terena. Zamislimo sada
da se usred tog horizontalnog terena nalazi neko uzvišenje na kome
su stabla, kojima mjerimo visine. U tom slučaju nastat će primjenom
formule 2) visinska pogreška i za vrh i za podnožje stabla, ako se oba
nalaze povrh horizontalnog terena (u kome se nalaze nadirne točke


395
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Ni i Nfd. Pogreška visine vrha stabla nad horizontalnim terenom iznosit


će e0 = —j— (Aft„ je visinska razlika vrha stabla i horizontalnog terena),


a za podnožje stabla pogreška Lj iznosit će —r— {^hd visinska razlika
n


podnožja stabla i horizontalnog terena). Pogreška dakle u mjerenju visine
stabla (A/0, koja nastaje primjenom formule 2) u brdovitom terenu,
kad se stablo nalazi iznad (ili ispod) nivoa iz kojeg potječe preslikana
baza V iznosit će


A/?,2 Aft/ 7^
*,h = —h L_ 7)


gdje su A/jc j Lhđ visinske razlike vrha odnosno podnožja stabla i spomenutog
nivoa. Taj bi iznos (7) mogao postići i znatne vrijednosti.


Da bi se omogućila što egzaktnija primjena jednostavnije formule
2), a da bi se ujedno ho i b´ odnosili na isti nivo u slučaju brdovitog
terena trebat će postupiti ovako2:


1.) pomoću što veće dužine (osnovice) D, (izmjerene na po mogućnosti
horizontalnom dijelu terena) i pripadne dužine d na snimku odrediti
modul mjerila, a formulom 5) i visinu snimališta HD iznad nivoa
osnovice,


2) odrediti ——r—— = Vs,


3) odrediti provizornu konstantu /(´ = rp ,


os


4) pomoću stereometra (vidi dalje) i provizorne konstante K´ odrediti
visinsku razliku krajeva preslikane baze &´ ((G2) Gi, te G2 (GO, koji
su ubodima igle definirani na oba snimka), visinsku razliku između
nivoa osnovice D i krajeva baze, te visinsku razliku područja, u
kome mjerimo visine stabala, do krajeva baze i


5) iiD računski reducirati na h (visina snimališta iznad nivoa sastojine
t. j . visinu dobivenu pod 1) smanjiti ili povećati za visinsku
razliku nivoa osnovice D i nivoa sastojine dobivenu pod 4), a b´s


hs
reducirati na V po formuli V = b´s~r-. Kod toga hs predstavlja visinu
snimališta iznad sredine baze (Ni — N2) dakle veličinu, koja
se dobije promjenom ho za iznos visinske razlike od nivoa osnovice
D do sredine baze dobivene pod 4).


Ovakvim postupkom kad se h i V svedu na isti nivo i to baš na
nivo sastojine u kojoj ćemo izvršiti fotogrametrijsko mjerenje visina
stabala sveli smo općenitiji slučaj brdovitog terena na jednostavniji slučaj
uglavnom horizontalnod terena, te time omogućili egzaktniju primjenu
jednostavnije formule 2).


2 Vidi i: »O pouzdanosti aerofototaksacije za neke dendrometrijske potrebe šumskog
gospodarstva«, Zagreb 1953., radnju predanu za štampu u XII. knjizi Glasnika za šumske
pokuse, citiranu u popisu literature na kraju članka pod (8).
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 55     <-- 55 -->        PDF

II.
Za mjerenje visinskih razlika u fotogrametrijskom stereomodelu
služe stereometri. Onaj koga prikazuje si. 2 zvat ću mehaničkim, a onaj
koga prikazuje si. 3. grafičkim stereometrom. Mehanički stereometar
proizvode tvornice Zeiss, Wild, Fairchild (S A D.) i dr. Grafički stereometar
koga smo primijenili u našim ispitivanjima (a koji se u SAD.
proizvodi pod nazivom Parallax wedge) izradjen je na Tehničkom fakultetu
u Zagrebu prema uputama autora na prozirnom materijalu Astralonu,
koji praktički ne deformira. Odnos je cijene mahaničkog stereometra


napramadinara.
cijeni grafičkog stereometra približno kao 100 dolara : 600
M. ft.
* *
B
cz ^C — I


Slika 2


Mehanički stereometar nosi na lijevom kraju štapa s stakalce
sa finom kružnom markicom Mi u boji (žuto, crveno, crno). Po
štapu s pomiče se mikrometrički pomoću bubnja B dio sa stakalcetom,
koje nosi markicu M2. Orijentiraju li se snimci (stereopar) pod zrcalnim
stereoskopom, te parcijalna markica Mi koincidira (stereometar položen
na smmke na radnom stolu) sa slikom vrha stabla na lijevom -snimku,
a desna parcijalna markica koincidira sa slikom vrha stabla na desnom
snimku, opažaču, koji promatra snimke stereoskopski, pruža se predodžba
jedne prostorne markice koja "sjedi" na vrhu stabla. Očitanje na podjelama
A i B (si. 2.) daje čitanje (apsolutnu paralaksu pv = x3 + x±
uvećanu za neki iznos c3>; v. si. 1.) ßi do na stotinku milimetra. Pomicanjem
desnog dijela stereometra, pomoću bubnja B, parcijalne markice
mijenjaju svoju medjusobnu udaljenost. Prostorna markica promatrana
stereoskopski mijenja svoj visinski poiožaj u prostoru fotogrametrijskog
modela. Promjeni li se medjusobni razmak (v. si. 1.) parcijalnih markica
Mi i M2 tako, da Mi koincidira sa slikom rodnožja stabla na lijevom
snimku, a M2 sa slikom podnožja stabla na desnom snimku to će opažač,
kad vrši stereoskopsko promatranje, vidjeti prostornu markicu postavljenu
na podnožju (okoliš podnožja) stabla. Pripadno čitanje (apsolutna
paralaksa pj~ Xi + x2 uvećana za neki iznos ca) si. 1.) na podjelama
A i B neka bude a2. Razlika d — a2 daje &px (v. si. 1.), koji množen sa


K = -jr, kao što je već razloženo, daje visinu stabla ^h.


Grafički stereometar (si. 3.) čine dva konvergentna pravca.
Razmak medju pravcima na pojedinim mjestima upisan je u desetinkama
milimetra (540, 550, ). Orijentiraju li se snimci pod džepnim
stereoskopom, te lijevi pravac dovede do koicidence sa slikom vrha


3 Za snimke orijentirane pod zrcalnim stereoskopom (Zeiss) c iznosi približnom 33 cm.
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 56     <-- 56 -->        PDF

stabla na lijevom, a desni pravac sa slikom vrha stabla na desnom
snimku, to če se opažaču, kad promatra stereoskopski, pružiti prostorni
presjek pravaca na mjestu vrha stabla. Pri tom treba paziti da stereometar
ne poprimi nikakvu rotaciju (vidi u tu svrhu konstruirane opozitne
skalne crtice lijevog pravca si. 3.) dovodjenjem duljih pripadnih
crtica lijevog i desnog pravca u istu V-vrijednost (si. 1.). Kad ji grafički
stereometar brižljivo situiran tako, da lijevi pravac što sigurnije
prolazi preko slike vrha stabla na lijevom, a desni pravac preko slike
vrha stabla na desnom snimku, odnosno da se prostorno promatrajući


Slika 3


presjek pravaca nalazi nad stereoskopskom slikom vrha stabla, očita
se na mjestu presjeka (do na nekoliko stotinki milimetra) pripadno čitanje
bi. Isti postupak treba ponoviti i za podnožje (okoliš podnožja)
stabla, te pročitati novo stanje b2. Razlika b2 — bi daje ^px.


Mana je grafičkog stereometra razmjerno nesiguran prostorni presjek
pravaca, koji iz tehničkih razloga moraju imati malu konvergenciju.
Točnost, koju daje taj grafički stereometar (vidi poglavlje III), manja
je od točnosti mehaničkog stereometra. Prednosti grafičkog stereometra:
mogućnost jeftine izrade u zemlji, te primjena džepnog umjesto zr
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 57     <-- 57 -->        PDF

calnog stereoskopa na rasklapanje (razlika u cijeni!) čine ovaj jednostavan
razmjernik svakome pristupačan. Nutarnji razmjernik u si. 3.
namijenjen je mjerenju dimenzija krošanja (tlocrtne dimenzije) u optičkom
modelu ili na pojedinačnim snimcima.


III.
Za ispitivanje točnosti mjerenja visina stabala stajalo je na raspoloženju
14 direktno (teodolitom Wild T-2) mjerenih visina (// stabala
i 3 zgrade) na području fakultetskog dobra Maksimir (uglavnom ravan
teren), Zagreb, te Zeissov stereometar br. H-5102 sa zrcalnim stereoskopom
s durbinima četverostrukog povećanja, kao i grafički stereometar
izradjen na Astralonu4 (transparentni vinil polimerizat) uz džepni
Stereoskop produkcije Optika, Zagreb. Ispitivaoja su obavila neovisno
dva opažača. (Autor i laborant Zavoda za geodeziju Po!j. šumarskog
fakulteta u Zagrebu Josip Ferbezer). Svaki od opažača izvršio je na
spomenutih 14 stabala (odnosno zgrade) po 4 mjerenja mehaničkim i
grafičkim stereometrom. Srednja slučajna pogreška pojedinog opažanja
za mehanički stereometar iznosila je za prvog opažača ±2,7´ m,
za drugog ± 2,5 aili u srednjem


Hi = ± 2,6m


Prvi je kod toga radio sa sistematskom pogreškom s = —0,1 m, a drugi
sa s = —1,0 m. Primjenom grafičkog stereometra prvi je opažač radio
sa srednjom slučajnom pogreškom + 3,1 m, a drugi sa ± 3.7 m ili u
srednjem ^^^__^_^^_


l*a-*= ± 3,4 m


Sistematska pogreška za grafički stereometar iznosila je kod prvog
opažača —3,7 m, a kod drugog —2,1 m. Ovako velike sistematske pogreške
pripisujem uglavnom utjecaju okolišnog reljefa. Dok naime za
mjerenje visina kod mehaničkog stereometra stoji na raspoloženju jedna
jedina markica, koja se razmjerno sigurno postavlja na vrlf odnosno uz
podnožje stabla, dotle kod grafičkog stereometra postoji u stvari niz
markica, koje čine oba pravca. Viziranje na različitu visinu u optičkom
modelu daje različite presjeke pravaca, naime na različitim mjestima. Kad
se grafički stereometar prostornim presjekom pravaca (koji je osim toga
radi male konvergencije pravaca prilično nesiguran) stavlja na tlo, i
nehotice dolazi do upliva okolišnog reljefa (trodimenzionalni model stabala:)
do presjeka prema tome i čitanja dolazi pod tim uplivom na krivom
mjestu. Opažač pod utjecaiem okolnih stabala dovodi do presjeka
pravce nešto iznad tla što izaziva spomenutu sistematsku minus rogrešku.
Sistematsku pogrešku za taj stereometar bit će dakle potrebno
za svakog opažača ustanoviti i kao s takvom računati, odnosno eliminirati,
kao što je to i gore učinjeno.


1 Originalni američki »Parallax wedge«, izrađen na filmu, nismo mogli upotrebiti,
jer je tokom vremena suviše požutio. To je i bio glavni poticaj da se grafički stereometar
izradi na Astralonu, materijalu, koji je postojan prema svjetlu.
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Ako je srednja pogreška pojedinog opažanja ± M> a opažano je n
visina (n stabala) u sastojini to bi srednja pogreška srednje visine trebala
pasti po zakonu ± TT=

Kod konkretnih 14 stabala (zapravo // stabala i 3 zgrade) iznosila je


a r i t m e t s k i srednja visina


Mehanički stereometar Grafički stereometar


Stvaran iznos


1. 2. « 1. 2. 3.


18,1 18,0 17,1 17,55 14,4 16,1 15,25


U priloženoj tablici5 pod / svrstani su rezultati (sredine svih opažanja)´
prvog, pod 2 drugog opažača, a pod 3 sredine iz rezultata obaju ooažača.
K- Moessner je primjenom grafičkog stereometra za 38 sastojina
na recentnim panhromatskim aerosnimcima mjerila 1:20.000 dobio srednju
pogrešku srednje sastojinske visine (pojedine sastojine) sa iznosom


±1,8 m. U našem gornjem ispitivanju primjenili smo ljetne panhromatske
snimke6 približnog mjerila" 1:10-000.


ZAKLJUČAK
Za što ekzaktniju primjenu skraćene formule za mjerenje visina


stabala u fotogrametrijskom stereomodelu &h = -jr &px potreno je, postupkom
navedenim u članku pod / od 7 do 5, visinu snimališta h i
projekciju baze snimanja b´ numerički svesti na isti nivo i to na onaj
nivo, u kome se nalazi sastojina u kojoj vršimo mjerenje visina stabala.


Mehanički stereometar pokazuje srednju slučajnu pogrešku pojedinog
mjerenja visina stabala ±2,6m, a grafički stereometar ±3,4m.
Kod rada sa grafičkim stereometrom uočena je sistematska minus pogreška.
Bit će potrebno da svaki opažač, kod rada sa grafičkim stereometrom
prethodno odredi tu sistematsku pogrešku, te da je iz svojih
daljnjih opažanja numerički isključi.


Bolje rezultate moguće je postići tzv. stereoinstrumentima prvoga
reda (autografi) gdje bi pogreška mjerenja visina A/j dobro definiranih
objekata (!) trebala iznositi ±}2 0,220looh dakle kod visine leta h =
2000 m približno ± 0,6 m.


6


Sistematske pogreške nisu eliminirane. Takve korekcije opažanja (sredine navedene


u tablici pod 1. i 2.) vodile bi u gornjem slučaju do stvarnog iznosa 18,1 m.


6 Primijenjeni fotogrametrijski model Maksimira obzirom na izolirana stabla, odnosno
objekte, pruža povoljne okolnosti za rad grafičkim stereometrom. Mjerenje visina stabala
tim stereometrom unutar sastojina — naročito kod postavljanja presjeka pravaca na tlo


— bit će to teže što je veća sklopljenost sastojine. Što je sklopljenost veća to su naime
manje mogućnosti za stereoskopsko promatranje tla. Ispitivanje točnosti grafičkog stereometra
za određivanje srednje sastojinske visine ostavljam za narednu zgodu. Srednja slučajna
pogreška opažanja srednje sastojinske visine mehaničkim stereometrom (vidi i radnju
citiranu u popisu literature na kraju ovog članka pod [8]) iznosila je za 8 bukovih sastojina
u Zagrebačkog gori — 1J5 m.


ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 59     <-- 59 -->        PDF

LITERATURA:


1. Daniel R.: La photogrammetrie appliquee ä la topographie Paris 1952.
2. Moessner K.: The accuracy of stand-height measurements on air photos, Ohio 1950.
3. Hugershoff R.: Die Bildmessung und ihre forstlichen Anwendungen (Der deutsche
Forstwirt), Berlin 1939.
4. Schwidefsky K.: Grundriss der Photogrammetrie, Bielefeld 1950.
5. Shorp H. O.: Practical photogrammetry New York 1951.
6. Spurr S. H.: Aerial photographs in forestry New York 1948.
7. Tomašegović Z.: Osnovi fotoigrametrije i aerofototaksacije Zagreb 1950.
.8. Tomašegović Z.: O pouzdanosti aerofototaksacije za neke dendrometrijske potrebe
šumskog gospodarstva (disertacija predana za štampu u XII. knjizi Glasnika za šumske
pokuse).


9. Zeller M.: Traite de photogrammetrie, Zürich 1948.
10. Wodera H.: Die Holzmassenermittlung nach Luftbildern (Allg. Forst- und holzwirtschaftliche
Zeitschrift, Wien 1948).
Summary


It is necessary, in the interest of a more exact interpretation of the formula


A/j = — Apx in stereoskopic measurements of tree heights, to reduce the flying height


h and the base length b´ numerically to the same level, i. e. to the level of the station
in which the tree heights (see chapter / 7-5) are measured.


Bj> using the parallax bar (Zeiss-Aerotopo) we obtain the mean error for a sin


gle observation [i I = ± 1/—— I = ± 2,6m\ and by applying the parallax wedge
(constructed on a transparent „Astralon" sheet) we obtain \a= ± 3,4 m-
Using the parallax wedge we obtain a systematic error of —3.7, m (the first
interpreter) and of —2,1 m (the second interpreter). These errors were taken into consideration
in the computation of the above mentioned mean error for parallax wedge


INSTITUT ZA ŠUMARSKA I LOVNA ISTRAŽIVANJA NRH
U ZAGREBU


raspisuje natječaj za upravnike osam šumsko-pokusnih stanica: Osijek,
Požega, Bjelovar, Petrinja, Gospić, Fužine, Rijeka, Benkovac, i za saradnika
zaštite šuma na stanici Rijeka. Plaća po Uredbi, doplatci prema
internom pravilniku instituta. Nastup po dogovoru. Potanje informacije
u institutu (Ul. Socijalističke revolucije 15).


Molbe s biografijom i opisom stručnog rada slati na adresu instituta.
Uslov: stručni ispit i solidna praksa u uzgajanju šuma. Prednost:
reflektanti s poznavanjem stranih jezika.