DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 49     <-- 49 -->        PDF

gdje je \x = modul skale, a na ordinatnoj osi obična logaritamska skala, to
će se na takvom papiru dobiti u prosjeku bolji rezultati nego na običnom
loglog-papiru. Iznos parametra b, koji se s grafikona može očitati, uzevši
u obzir module skala na obim osima (b = nagib pravca izjednačenja),
odgovara približno istoimenom parametru u jednadžbi (4) te prema tome
nije ovisan o bonitetu (odnosno o visinskoj klasi sastojine), pa će prema
tomu tarife za ostale bonitete biti paralelni pravci na takvom specijalnom
logaritamskom papiru.


Za ilustraciju neka posluže grafikoni 1 i 2. Grafikon 1 predstavlja
običan logaritamski papir, a grafikon 2 specijalni logaritamski papir, konstruiran
po jednadžbi (12). Oba grafikona imaju na ordinatnoj osi jednake
skale, t. j . logaritamske skale s jedinicom 9 cm. Moduli logaritamskih skala
na apscisnim osovinama odabrani su tako, da je raspon od d = 10 cm do
d = 120 cm jednak na obim grafikonima. Oba grafikona umanjena su kod
kliširanja na cea 3/5 prave veličine. Na oba grafikona nanesene su slijedeće
linije:


1. Tarif Conventionnel Unique du »Controle«
2. Algan — Schaeffer: Tarif rapid No 20
3. Algan — Schaeffer: Tarif rapid NO 5
4. Schaeffer: Tarif lent No 20
5. Schaeffer: Tarif lent No 1
6. Prodan7 (str. 160): Provisorische Massentafeln für Tannen und
Fichten (Plenterwald) II. Bonität
7. šurić8: Krupno drvo za jelu i smreku IV. bonitet
8. Spiecker (vidi Prodan7 str. 158): EMK = 13,0.
Na grafikonu 1 može se primijetiti zakrivljenost linija u području
malih prsnih promjera — naročito kod linija 6, 7 i 8, dok su na grafikonu
2 i te linije ispruženije i sličnije pravcu.


Specijalni logaritamski papir upotrebljavao bi se na isti način kao i
obični logaritamski papir, t. j . za određivanje nagiba drvnogromadnog
pravca dobijenog izjednačenjem nanesenih podataka za drvne mase modernih
stabala oborenih u jednoj sastojini osrednjeg boniteta i starosti.
Paralelni pravci kroz točke d = 45 cm, M = 0,9; 1,0; 1,1; ... 2,7; 2,8 m3
određivat će 20 tarifa, koje se onda mogu upotrebiti na isti način kao
Algan-ove ili Schaeffer-ove tarife.


LITERATURA


1. Stoffel s A.: Le cubage des peuiplements de pins sylvestres avec la
methode des tarifs. Bosbouwproefstation T. N. O. körte mededeling Nr. 14, 1953.
2. Klepa c D.: Uređajne tablice, Šumarski list 4—5/1953.´
3. Meye r H. A.: Forest Mensuration. Penns. 1953.
4. Schumache r F. X.—H a 11 F. dos S.: Logarithmic Expression of Timber-
tree Volume. Journal of Agricult. Res. Vol. 47/1953.
5. Henri k se n H. A.: Height-diameter curve with logarithmic diameter;
brief report on a more reliable method of height determination from height curves,
introduced by the State Forest Research. — Dansk Skovforen. Tidskrift 35/4/1950.
6. EmrovićB. : O upotrebi standardnih visinskih krivulja, Šum. list 2/1953.
7. Proda n M.: Messung der Waldbestände. Frankfurt/M., 1949.
8. Šuri ć S.: Jednoulazne tablice. Mali šum. tehnički priručnik, Zagreb 1949.