DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 46     <-- 46 -->        PDF

bolji i najpraktičniji izraz za tu ovisnost je Schumacherov4 logaritamski
izraz za drvnu masu stabla


log M = a + b log d + c log h (4)


Visina stabla h ovisna je o promjeru, kako se to vidi iz visinske krivulje,
a ta ovisnost može se također izraziti pomoću logaritama (Henriksen5
i Emrović6)


h = —a + ß-log d
= ß (—a/ß + log d)
= ß (log d — log B) (5)


ako se uzme da je a/ß~ log B. Veličina parametra B kreće se od 5 do
8 cm (vidi šumarski list broj 2/1953) te se može uzeti, da je prosječno
B = 6,5 cm*
Uvrsti li se desna strana izraza (5) mjesto h u jednadžbu (4) izlazi:


log M = a + b- log d +i c log [ß{Iog d — log B)J
´= a + b- log d + c log ß + c log (log d — log B)
=´a + c-i/og ß´+ b [log of+ic/ö log d — log B) (6)


Kod određene vrste drveća i određenog načina uzgoja parametri a i c
su konstante, a parametar ß ovisi o bonitetu t. j . o visinskoj krivulji, pa
se može uzeti da je


a + c-log ß = A (7)
neki parametar, koji je ovisan o bonitetu. Nadalje antilogaritmiranjem jednadžbe
(4) izlazi:
M = lOa-db-fc (8)


što usporedbom s poznatim izrazom


M = g-h´f =— -/-đ2-/!1 (9)
4
i uz pretpostavku, da je oblični broj konstantan u cijeloj sastojini (što dadakako
ne odgovara u potpunosti, već samo približno) dovodi do približnog
iznosa
cfb CND i (10)


Uvrste li se iznosi (7) i (10) u jednadžbu (6) i uzme li se u obzir, da je
iznos parametra B = 6,5 cm prosječno, izlazi:


log M = A + b [log d + i log (log d — log 6,5)] (11)


Konstruira li se sada uz pomoć jednadžbe (11) specijalni lagaritamski
papir tako, da se na apscisnoj osi umjesto obične logaritamske skale nanese
funkcionalna skala sa jednadžbom


x = n [log d + ilog (log d — log 6,5)] (12)


* Kako se iz spomenutog članka može vidjeti, parametar B ima značenje prsnog
promjera kod kojeg je visina stabla jednaka nuli. Prema tome visinska krivulja bi
morala izlaziti iz točke d = 6,5 cm, a to je dakako besmislica, jer stablo sa promjerom
d = 0 još uvijek ima visinu h — 1,3 metra. Logaritamski izraz za visinsku krivulju
(ako je B = 6,5 cm) vrijedi tek za stabla sa prsnim promjerom većim od 20 cm,
a samo približno za stabla tanja od 20 cm, dok za stabla tanja od 10 cm uopće ne
dolazi u obzir.