DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kod konstrukcije drvnogromadne linije odnosno drvnogromadnog pravca
na logaritamskom papiru korisno je primijeniti metodu, opisanu u Mayerovom3
udžbeniku. Ta metoda sastoji se u slijedećem. Drvnogromadna linija
grafički predočuje funkcionalnu ovisnost drvne mase i prsnog promjera.
Ta ovisnost, međutim, nije funkcionalna, jer drvna masa nije ovisna samo


o prsnom promjeru, već i o ostalim faktorima kao što su na pr. visina
stabla, uzgojni oblik, klasa stabla i t. d. Radi toga će se drvne mase stabala,
koje imaju isti prsni.promjer, međusobno razlikovati, ako su im ostali
faktori različiti. Nanesu li se takvi podaci na grafikon (prsni promjer na
apscisnoj osi, a drvna masa na ordinatnoj osi) dobit će se sistem točaka,
kojim treba grafički — okularno — položiti liniju izjednačenja. Ta je linija
izjednačenja na logaritamskom papiru pravac, te je u tom i prednost upotrebe
tog papira. Uslijed utjecaja spomenutih ostalih faktora bit će točke
jako rasipane oko linije izjednačenja, što otežava izjednačenje i zahtijeva
veći broj podataka. Radi toga dobro je uzeti u račun još barem jedan faktor,
t. j . visinu stabla. U sastojim, za koju se radi drvnogromadna krivulja,
potrebno je izmjeriti dovoljan broj visina i konstruirati — grafički — visinsku
krivulju. Kod izbora modelnih stabala moglo bi se sada nastojati,
da izabrano stablo ima visinu, koja odgovara tom promjeru na visinskoj
krivulji. To bi međutim bilo teško postići u potpunosti, zahtijevalo bi više
posla i traženja po sastojim, kod čega bi mogli nastupiti i subjektivni utjecaji,
jer taksator redovito izabire ljepše stablo od prosjeka. Radi toga je
bolje, da se modeli izabiru slobodno, a da se njihove drvne mase prije nanošenja
na grafikon izbalansiraju uz približnu pretpostavku, da je drvna masa
stabla proporcionalna visini stabla.
m´ : m = h´ :h
m´ = m h´lh (3)


(m = izmjerena masa stabla, h = visina stabla, h´ = visina, koja odgovara
promjeru stabla po visinskoj krivulji, a m´ — izbalansirana drvna masa
stabla).


Na taj način isključen je utjecaj visine, pa su točke mnogo bolje grupirane
oko linije izjednačenja, a izjednačenje lakše i pouzdanije.


Pretpostavka, da će linija izjednačenja na logaritamskom papiru biti
pravac, ispravna je tek približno. Nanesu li se na običan logaritamski papir
podaci nekih poznatih tarifa, dobit će se linije od kojih su neke približnopravci, a neke su krivulje konkavne prema apscisnoj osi tako, da je nagib
krivulje veći kod malih prsnih promjera, a manji kod većih. Uzroci tomu
mogli bi biti: 1. tanja stabla imaju i manju visinu, a osim toga visinska
krivulja je strmija kod malih promjera; 2. tanja stabla su (u određenoj
sastojini) redovito i potisnuta te imaju doduše punodrvnije deblo, ali imaju
i zakržljalu krošnju, a kako se kod tarifa radi redovito o totalnoj masi
(Baumholz) ili o krupnom drvetu (Derbholz), to je punodrvniji oblik debla
kompenziran zakržljalom krošnjom; 3. ako se radi o tarifama´za krupno
drvo, to će kod tankih stabala utjecati na povećani nagib drvnogromadne
krivulje i veliki procenat sitne granjevine, a isti je slučaj, ako se radi o
board — feet tarifama.


Bolja anamorfoza može se postići konstrukcijom specijalnog logaritamskog
papira. Drvna masa stabla ovisi kod određene vrste drveća i određenog
načina uzgoja — uglavnom — o prsnom promjeru i visini stabla. Naj