DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 23     <-- 23 -->        PDF

PROCJENA UČEŠĆA OBOJENE SRŽI U DUBEĆEM DEBLU
POLJSKOG JASENA (Fr. angustifolia Vahl)


Dr. mg. Roko Benić


Uvod


P
P
oljski jasen (Fr. angustifolia Vahl) domaća je vrsta drveta. Raširen je
u nizinskim poplavnim šumama Panonske nizine (8). On tamo dolazi
bilo u čistim sastojinama (na terenima koji su duže vremena izvrgnuti
poplavnoj vodi) bilo u mješovitim sastojinama lužnjaka, jasena i brijesta
(na sušnim terenima). Prema približnim procjenama (10) površina koju
zauzima jasen, u čistim i mješovitim sastojinama poriječja Save, Drave,
Dunava i njihovih pritoka iznosi oko 54.000 ha. Od te površine na NR
Hrvatsku opada oko 33.00 ha. Uglavnom se tu radi o poljskom, a samo
u manjoj mjeri o običnom jasenu. Poljski jasen dobiva danas sve veće
značenje u mješovitim nizinskim šumama. Učešće jasena u ovim šumama
sve više raste s jedne strane radi sušenja brijesta, a s druge strane, što
se on širi prirodnim putem na sjecištima, koja nisu dobro naplođena žirom.
Radi primjera navodimo da se u nizinskim posavskim šumama fakultetske
šumarije u Lipovljanima učešće jasena penje na 33%.


Njegovo značenje za šumsku privredu dolazi do izražaja, kada uzmemo
u obzir količinu jasenovine koja se siječe u nizinskim šumama. Prema približnim
podacima prosječna godišnja proizvodnja tehničke oblovine iznosila
je u periodu 1947—1953 oko 50.000 m3. Od ukupno izrađene količine tehničke
oblovine u inizinskim šumama šumarije Lipovljani u godini 1953
otpalo je na jasenovinu oko 30%.


Poljski jasen spada u domaće brzo rastuće vrste drveća. U razmjerno
niskoj ophodnji (80 do 100 g.) on producira deblovinu sposobnu za izradu
furnirskih trupaca i trupaca za piljenje. Doduše, danas ne postoji naročita
potražnja za jasenovom furnirskom oblovinom i pilanskim trupcima, jer
niti jasenov furnir nit piljena građa nisu naročito tražen artikal na svjetskom
tržištu. No imajući u vidu sve veću oskudicu drveta, smatramo da će
potražnja za jasenovinom u budućnosti biti veća. Ona će se upotrebljavati
i za one svrhe, gdje danas ne dolazi u obzir. Primjera radi navodimo da
rudnici već danas upotrebljavaju jasenovo rudničko drvo iako postojeći
standardi ne poznaju jasenovo rudničko drvo.


Problematika


Iz jasenovine izrađuju se danas slijedeći sortimenti oblovine: trupci
za furnir kakvoće F, trupci za pilansku preradu kakvoće A i B (a prema
prijedlogu novih standarda i kakvoće K), obla kolarska građa i rudničko
drvo. šumarije danas uglavnom ne vrše same izradu gotovih sortimenata
u šumi nego prodaju stojeća stabla na panju. Izradu vrše samo ukoliko
prodaja na panju poduzećima drvne industrije nije uspjela i ukoliko se radi


o prorednim i sanitarnim sječama. Bez obzira da li šumarija vrši prodaju
na panju ili sama vrši izradu sortimenata oblovine važan problem za nju
— kao prodavaoca — i za drvnu industriju — kao kupca drveta na panju
* Autor pridržava isključivo pravo reproduscije tablica. Preštampavanje se može
vršiti samo po prethodnom odobrenju autora.
/ 365


i
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— je pitanje procjene količine i kakvoće sortimenata, koji će se izraditi
iz drvne mase na panju. 0 količini i kakvoći sortimenata, koje će sječina
dati, ovisi visina cijene drveta na panju (šumska taksa) koju šumarstvo
može postići prodajom. Dobra i stručno provedena procjena na panju daje
realne elemente za kalkulaciju, kako za prodavaoca tako i za kupca.
Kvantitativna procjena drvne mase na panju nije komplicirana. Za nju
postoje mnoge tablice. Teže. je pitanje kvalitativne procjene t. j . procjene
debla na Sortimente. Okularnom procjenom može se samo u izvjesnoj mjeri
na temelju vanjskog izgleda debla ustanoviti učešće sortimenata. No kakvoća
jasenovih trupaca uz vanjske karakteristike trupca ovisi i o učešću srži na
tanjem kraju trupca. Poznata je stvar da je to učešće srži u deblu jasena
vrlo različito. Bijel je jednom vrlo široka, a drugi puta uska te je i učešće
srži kod trupaca istih dimenzija vrlo različito.


SI. 1. Čista sastojina poljskog- jasena (Šumarija Lipovljani. Gosp. jed. Posavska
šuma, odjel 118). (Orig.)


U pogledu učešća srži na tanjem kraju trupca naši propisi i prijedlog
novih standarda donose slijedeće:


Trupci za oplaticu (furnir) kakvoće F dozvoljava se:
Smeđe jezgra do 33% promjera; kod smeđeg jasena smeđa jezgra
(neprava siž) mora zauzimati najmanje 80% promjera.


Trupci za piljenje kakvoće K dozvoljava se:
Zdrava smeđa jezgra do 33% promjera.
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PBM


Srz poijskoo jasena


ßmrwus aogusiifoi/đ MM


tJiž, ´Jomrtc? s/iz - praw´faa MS, JŠMgđasfc? ,sfL -poče


zxs/ M?) fah


tor.
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Snz polishog iasena


´ aopush/b/ia im/2f.


a 20/7? ođ f/<2)
Sli. 7amr/a mo/a oeo/r/cr;a srz SI2. S´/vedo mo/a atSMhcht? sr


ftKt>Uif &%}


(S, k?/ma ye/$a zwezobsh J/. "i. 7a/r?oo ye//$o e&scertfr/coo
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Trupci za piljenje kakvoće AZdrava smeđa jezgra do 50% promjera.
dozvoljava se:
Trupci za piljenje kakvoće BZdrava smeđa jezgra neograničeno.
dozvoljava se:


Od jasenove kolarske građe praksa zahtijeva bijelu boju. Na kakvoću rudničkog
drveta učešće zdrave smeđe srži nema nikakvog utjecaja.


Jedan je od najtežih zadataka koji se postavljaju stručnjaku kod procjene
jasenovine na panju, kako će ustanoviti učešće srži. To je naročito
važno, jer su velike razlike u prodajnoj cijeni sortimenata razne kakvoće.
Radi primjera navodimo da je odnos cijene furnirskih trupaca kakvoće F
prema cijeni trupaca za piljenje kakvoće A i B kod prodaja fco vagon za
izrađene trupce u šumariji Lipovljani u godini 1952/53 iznosio: F : A : B =
= 2,8 : 1,8 : 1.


Procjenitelji se u praksi obično oslanjaju na svoje iskustvo kod izrade
jasenovine u raznim šumskim predjelima. No iz prakse znademo da to iskustvo
često zakaže. Naime u sastojinama, koje su bile poznate sa bijele jasenovine,
nalazimo stabla sa velikim učešćem srži i obratno. Radi toga se kod
procjene na panju dešavaju velike greške. To stvara osjećaj nesigurnosti
kod procjenitelja i kod kupca. Rezultat ove nesigurnosti očituje se u visini
prodajne cijene na panju (šumske takse), koja se postiže prodajom.


Obzirom na to i obzirom na uvriježeno mišljenje da je osržena jasenovina
slabije kakvoće, postavio se u praksi problem istraživanja jasenove
srži. Problem kakvoće osržene jasenovine dosta je istraživan. Navodimo
samo neka istraživanja. Prva istraživanja te vrste proveo je Jank a (1).
Osim toga njime su se bavili Armstrong (2), Bamford i Van
Res t (3) i Ko 11 man n (5, 7) te kod nas autor (10). Sva ova istraživanja
izuzev Jankina pokazala su da nema uočljivih razlika među tehničkim
svojstvima osržene i neosržene jasenovine.


Problem učešća srži u deblu jasena je malo istražen. Učešće srži u
trupcima običnog jasena proučavao je Oberl i (4). U novije vrijeme
učešćem obojene srži u deblu poljskog jasena kod nas bavio se je autor
(10). U ovom prikazu pokušat ćemo na temelju tih istraživanja ukazati
na neke mogućnosti procjene učešća obojene srži u deblu poljskog jasena.
Naši izvodi do kojih smo došli, vrijede doduše samo za područje nizinskih
posavskih šuma fakultetske šumarije Lipovljani, ali oni mogu biti poticaj
za daljnja straživanja u tome smislu i za druga šumska područja.


Odnos između volumena krošnje stabla i površine bijeli


Istraživanja, koja smo proveli i koja su prikazana u drugoj raspravi


(10) pokazala su, da je učešće srži u jasenovom deblu vrlo varijabilna veličina.
Ono se mijenja od jednog do drugog presjeka debla. Najmanji je promjer
srži na panju; zatim on raste do izvjesne visine u deblu i na kraju
prema vrhu debla opada (vidi na si. 2). Istraživanja su nadalje pokazala,
da postoji pravilnost u smjenjivanju površine bijeli na presjecima debla od
panja prema vrhu debla. Ta pravilnost postoji kod svih stabala bez razlike.
Isto tako opažanja su pokazala da postoji izvjesna veza između veličine
krošnje debla i površine bijeli. Pravilnost smjenjivanja površine bijeli u
369
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 28     <-- 28 -->        PDF

SI. 2. Raspored srži u longitudinalnom presjeku debla polskog jasena. (Benić)


presjecima debla od panja prema vrhu kao i paralelnost, koja se pojavljuje
između veličine krošnje i površine bijeli na raznim presjecima debla dali
su povod da se ovisnost površine bijeli na presjeku debla u visini 2,40 m
iznad tla i veličine krošnje debla detaljnije istraži. Provedena istraživanja
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 29     <-- 29 -->        PDF

371
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 30     <-- 30 -->        PDF

i obračuni pokazali su, da se taj odnos za stabla poljskog jasena izrasla na
staništu I. boniteta u nizinskim posavskim šumama šumarije Lipovljani
može izraziti jednadžbom vršne parabole:


Pb = 14,339 V06 725855 cm2 (1>


prsni promjer


SI. 5. Veličina krošnje i površina bijeli napresjeku debla u visini 2,40 m iznad tla kod;
stabala raznih prsnih promjera. (Orig.Odnos između volumena


< krošnje i površine bijeli no presje-^


0


´ ku debla u visim 2´*Om iznad tla


«s


77 M. ,rVmziiss


Pb = 1ltS39.Vk


too


loe


800 lOOO ms
Volumen krošnje


SI. 6. Površina bijeli na presjeku debla poljskog jasena u visini 2,40 m iznad tla kao*
funkcija volumena krošnje stabla. (Benić)
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 31     <-- 31 -->        PDF

V = volumen prostora (m3, što ga zauzima krošnja obračunat uz pretpostavku
da krošnja ima oblik rotacionog elipsoida; Pb = površina bijeli na
presjeku debla u visini 2,40 m iznad tla).


Volumen prostora, što ga zauzima krošnja, obračunat je po formuli:


Odnos između volumena krošnje i površine bijeli prikazali smo na si. 6.


Primjena rezultata istraživanja kod procjene kakvoće jasenove oblovine u
budeć stanju


Zakonitost odnosa između volumena krošnje i površine bijeli na presjeku
debla u visini 2,40 m iznad tla može se korisno upotrijebiti kod procjenjivanja
kakvoće jasenove oblovine u dubećem stanju. Poznavajući površinu
bijeli, koja odgovara krošnji izvjesnog volumena, možemo za pojedine
promjere debla u prsnoj visini ustanoviti odgovarajuće učešće srži na presjeku
debla u visini 2,40 m iznad tla. Za presjek debla u visini 2,40 m iznad
tla odlučili smo se, jer ta visina iznad tla odgovara prosječnoj dužini prvog
trupca (najmanja dužina furnirskog trupca je 2.00 m).


Za praktičnu primjenu rezultata istraživanja potrebno je ustanoviti
odnos, koji postoji između promjera stabla u prsnoj visini mjerenog sa korom
i promjera debla u visini 2,40 iznad tla mjereno bez kore. Naša istraživanja
(10) su pokazala da između prsnog promjera bez kore i promjera
debla u visini 2,40 m iznad tla bez kore postoji linearni odnos


y = 0,915 x —0,13 ... . cm (3)


(x = promjer debla bez kore u prsnoj visini, y = promjer debla bez kore
u visini 2,40 m iznad tla).
Istraživanja, koja je u Lipovljanima provodio Plavšić* te ona koja je
u Sremu proveo Milojković (9) pokazala su, da debljina kore debla u prsnoj


Tablica 1.


Promjer debla u


prsnoj visini (sa 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0
korom) cm


Debljina kore cm 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 8,5 3,S 4,0


Promjerprsnojkore)
debla u
visini (bez
cm
23,2 28,0 32,7 37,5 42,2 47,0 51,7 56,5 61,2 66,0
Promjer debla
u visini
2,40 m
Stvarni
21,1 25,5 29,8 34,2 38,5 42,9 47,2 51,6 55,9 60,3
iznad tla
(bez kore)
cm
Zaokruž.
21,0 25,5 30,0 34,0 38,5 43,0 47,0 52,0 56,0 60,5


* Prof. Dr. M. Plavšiću zahvaljujem se na podacima o debljini kore.


ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 32     <-- 32 -->        PDF

visini raste sa veličinom prsnog promjera. Na temelju zaokruženih debljina
kore za debla pojedinih promjera prema istraživanjima navedenih istraživača
i odnosa u formuli (3). obračunali smo u tablici 1. promjere bez kore
na presjeku debla u visini 2,40 m iznad tla. Ove promjere smo za praktične
ciljeve zaokružili na V2 cm.


Važna veličina za obračun površine bijeli na presjeku debla poljskog
jasena u visini 2,40 m iznad tla je, kako smo to već rekli, volumen prostora,
što ga zauzima krošnja. Ovaj volumen smo obračunali na temelju prosječ-


Sl. 7. Volumen krošnje kao funkcija njezinog promjera i visina. (Orig.)
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 33     <-- 33 -->        PDF

nog promjera krošnje i njezine dužine. Prosječni promjer krošnje možemo
procijeniti mjereći dva unakrsna promjera krošnje u smjerovima sjever-jug,
istok-zapad na projekciji krošnje, odnosno mjereći radiuse projekcije krošnje
u smjerovima sjever, jug, istok, zapad od debla. Dužinu krošnje predstavlja
dužina od prvih zdravih grana (izuzimajući eventualne živice —
lastare) do vrha stabla. Napominjemo da volumen prostora, što ga zauzima
krošnja, obračunat na način kako smo izložili, predstavlja manje više faktor
nego stvarni volumen toga prostora. On pokazuje razvijenost krošnje.


Na temelju promjera i dužine krošnje primjenom formule (2) obračunali
smo za razne promjere i visine krošanja njihove volumene. Obračunatevolumene
iskazali smo u tablici (2) i na si. 7.


SI. 8. Učešće srži u promjeru debla na visini 2,40 m iznad tla kao funkcija veličine
prsnog promjera i volumena krošnje. (Orig.)
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Imajući u vidu odnos između razvijenosti krošnje i površine bijeli na
presjeku debla u visini 2,40 m iznad tla, prikazali smo u tablici (3) te na
si. 8. vjerojatno učešće srži na tome presjeku debla. To učešće donijeli smo
za prsne promjere debla sa korom.


Tablice 2 i 3 te grafikoni na si. 7. i 8. mogu se vrlo jednostavno primijeniti
kod procjene učešća srži u dubećem stanju. Iz podataka, koje daje


Tablica 6r.Z
JBužino krošnje ..../»
1*1
ti;
4 s e 7 8 9 10 11 12 13 1415
16 17 ti 19 20
^
0
m Volumen krošnje m*
3oo 19 24 28 33 38 42 >>7 52 57 61 66 71 75 80 85 9o 94
3 So 26 32 38 45 51 58 64 7* 77 83 90 96 103 10g 115 122 12S
4oo 3 4 «2 50 59 67 75 S4 92 101 109 117 126 134 142 151 1Sg 168
k´sa 42 53 64 74 85 95 106 117 127 138 148 159 i/o 180 191 201 212
S-oo 52 65 79 92 105 118 131 144 157 17o 183 196 209 223 236 249 262
Sso 63 79 95 111 127 143 158 17* 19o 206 222 238 253 269 285 3o1 317
6*oo 75 94 113 132 151 170 188 207 226 245 264 283 3 02 320 319 358 377
6So 88 tu 133 155 177 199 221 243 265 288 31 o 332 354 3f6 398 42o 442
fr.´
<0
?. oo I03 128 154 180 205 231 257 282 3o8 334 359 385 411 436 462 4«7 513

7-So ne Ihj 177 2oh 236 265 295 324 353 383 4/2 442 471 Sol 53 0 56o 5&9 si
80 0 m 168 2o1 235 268 302 335 369 4o2 436 469 503 536 570 6o3 6S7 67o
8So 15-1 189 227 265 3o3 340 378 4/6 454 492 53o 567 60S 693 681 719 757
0
9 oo 17o 212 254 29J 339 382 424 467 5og 55/ 594 636 679 721 763 806 848 C
9So 189 236 284 331 378 425 473 5}0 56y 614 662 7o9 756 803 SS1 898 945
rt-oo 203 262 314 367 A19 471 52u 576 628 681 733 785 538 890 9U2 995 101,7
rtoo 255 31? 380 443 507 5/0 634 697 76o 824 887 95o I014 1077 1140 12o4 126/
*2oo 3o2 377 452 528 603 679 754 829 Sos 98o 1056 1131 I2O6 1282 1357 1433 15oB
13´OO 354 442 53/ 619 7o8 796 885 $73 1062 1150 1239 1327 1416 1504 1593 IbBi 1T7o
14--00 411 513 616 718 821 924 1026 H29 1232 1334 1427 1559 ´642 1745 18*7 19SO 2°S3
fS´OO ^71 589 7o? 825 942 1o6o 1178 12S6 1411, 1532 1649 1J67 1885 2oo3 2121 2238 3S36
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 35     <-- 35 -->        PDF

377
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 36     <-- 36 -->        PDF

tablica 2 odnosno si. 7., a na temelju dimenzije krošnje, očita se njezin
odgovarajući volumen. Uz pomoć volumena i veličine prsnog promjera stabla
mjerenog sa korom u tablici 3 odnosno na si. 8., očita se vjerojatno učešće
srži u promjeru debla na presjeku u visini 2,40 m iznad tla.


Naglasili smo vjerojatno učešće iz razloga, što se ono u naravi ne će
uvijek točno poklapati sa onim procijenjenim pomoću tablica. Naime površina
bijeli je funkcija veličine asimilacionog aparata, t. j . količine lišća.
Ova je uglavnom proporcionalna sa veličinom krošnje no ovisi i o drugim
činiocima, kao što je gustoća krošnje i dr. Ipak uzevši u obzir, da je za
praktične svrhe dovoljno ustanoviti samo granice u kojima se učešće srži
kreće (furnirski trupci i trupci za kladarke do 33%, trupci A do 50%) rezultati
će uglavnom zadovoljavati kod procjenjivanja kakvoće jasenovine u
dubećem stanju. Napominjemo ponovno, da su tablice sastavljene na temelju
istraživanja, koja su provedena u Lipovljanima i to samo na stablima
dominantnog razreda i uzraslim na staništu I. boniteta. Prema tome one
imaju manje više lokalni karakter. Tek provjeravanjem u praksi moći će
se vidjeti, da li bi se one i uz koje korekcije mogle upotrijebiti i na drugim
područjima, a isto tako i sa kojom točnošću će raditi u Lipovljanima.


Zaključak


Svijesni smo toga, da ovaj prikaz predstavlja samo pokušaj, da se na
temelju domaćih istraživanja izrade pomoćne tablice za procjenu kakvoće
jasenovine. U koliko smo u tome uspjeli pokazati će tek njihova primjena
u praksi. No ipak provedena istraživanja su nedvojbeno pokazala, da za
kakvoću jasenovine razvijenost krošnje ima veliko značenje. Razvijenost
krošnje ovisi pak o postupanju sa sastojinom tokom njezinom rasta. Uzgajajući
stabla velike i dobro razvijene krošnje u svakom slučaju postoji vjerojatnost,
da ćemo proizvesti i kvalitetno drvo, t. j . drvo širokih godova
(ovi se cijene kod jasenovine) i sa malim učešćem srževine. Poznata je,
naime, stvar, da jasenova stabla sa livada i čistina daju bolje drvo nego
stabla uzgojena u sastojinama. U Engleskoj se smatra, da kvalitetnu jasenovinu
mogu dati samo stabla dobro razvijene i zdrave krošnje, koja zauzima
najmanje jednu polovinu visine stabla (11).


Uzgajanjem stabala zdrave i dobro razvijene krošnje proizvesti ćemo
kvalitetnije Sortimente. Time ćemo postići bolji uspjeh gospodarenja, jer
ćemo postići višu cijenu proizvodene drvne mase na panju.


LITERATURA:


1. Jank e G.: Eschenholz zu Ski, CM. f. đ. g. Forstw. 1911, str. 558—585.
2. Armstron g F. H.: The Mechanical Properties of »Black-Heart« Ash
Wood; Qw. Jour, of For. 1936 (separat).
3. BamfordK . F.—Van Res t E. D.: The Relationship between Chemical
Composition and Mechanical Strenght in Wood of English Ash, Biochemical Jour.
1936, str. 1849—1854.
4. O b e r 1 i H.« Einige Untersuchungen über braunen Kern der Esche, Schw.
2. f. F., 1937, str. 274—276.
5. K o 11 m a n n F., Die Esche und ihr Holz, Berlin 1941.
6. U g r en o vi c A.: Tehnologija drveta, Zagreb 1950.
7. Kollman n F.: Technologie des Holzes und Holzwerkstoffe L, Berlin 1951.
8. Fukare k F.: Poljski jasen (Fr. angustifolia Vahl) njegove osobine, rasprostranjenje
i šumarsko značenje, Zagreb 1952 (disertacija).


ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 37     <-- 37 -->        PDF

9. M i 1 o j k o v i ć T. D.: Istraživanje oblika i zapremine belog jasena u ravnom
Sremu, Gl. šum. fak. Beograd 1953, str. 127—194.
10. Beni ć R.: Istraživanja o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži
poljskog jasena
(Fr. angustifolia Vahl), Zagreb 1953 (disertacija).
11 » * * Selecting Ash by Inspection, F. P. R. L. leaflet No 37, May 1944.


THE POSSIBILITY OF ESTIMATION OF THE BROWN HEART
RATE IN THE STEM OF FIELD ASH (FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL).


Investigations made by the author (see literature cited no. 10) showed that the
surface area of sapwood on the stem cross-section of Field Ash increases with the
volume of the space occupied by the tree crown. The surface area of sapwood occurring
on the stem cross-section at 2.40 m above the ground is the function of the crown
volume. This functional interdependence in dominant trees of Field Ash grown on
the site class I in the lowland forests near the river Sava at Lipovljani (forest district
of Forestry Faculty of Zagreb University) is given by the following equation:


Pb = 14.339 . V0-6725855 m 2
(Pb = surface area of sapwood on the stem cross-section of 2.40 m above the ground.


Vk =
volume of the crown in m:i).


On the basis of this functional interdependence the author prepared the Tables
for estimation of the brown heart ratio, which might be useful in the evaluation of
standing trees of Field Ash (see Tables 2 and 3, and Figure 7, 8) in the forest area
of Lipovljani.


PRILOG POZNAVANJU UZGOJA BILJAKA IZ PLODA PITOMOG
KESTENA I MARUNA


Ing. Boris Regent


Općenito


Pitomi kesten (Castanea sativa _ Mili.) je poznata mediteranska vrsta drveća.
Negri (6) ga uvrštava u istočnomediteranske vrste. Od prirode ili umjetno proširen
dolazi i kod nas. O njegovom rasprostranjenju u Jugoslaviji detaljnije je pisao Anić
(1). Na području hrvatske Istre pitomog kestena imade i na otoku Cresu kod sela
Niska i nešto kod Sv. Nedelje kraj Labina.


Pitomi kesten ima mnogo kultiviranih rasa (3, 7). Najpoznatiji je marun, koji
se pored ostaloga odlikuje ukusnim i krupnim plodom. Za razliku od nekultiviranog
pitomog kestena marun je izričita voćka, njega se cijepi na podlogu pitomog kestena.
Glavni produkt stabla-maruna je plod-marun.


Veći dio kestenika Liburnije u užem smislu (Veprinština, Lovranština) čine
upravo maruni, koji tamošnjem pučanstvu odbacuju lijepu korist i za nj predstavljaju
znatnu ekonomsku vrijednost.


Obzirom na mnogobrojne koristi, koje daju pitomi kesten i njegovi varieteti,
ako se valjano uzgajaju i njeguju, zaslužuju te vrste svestrano proučavanje i propagiranje.
Tako je još 1771 godine Fortis (4) isticao vrijednost pitomog kestena za
siromašne islojeve pučanstva otoka Cresa i zalagao se za unošenje te vrsti na pomenuti
otok.


U posljednjih 30—40 godina, iz dosada naučno neutvrđenih uzroka, uvelike propadaju
u Liburniji i mlada i srednjedobna i starija stabla, kako nekultiviranog pitomog
kestena, tako i maruna. Njezi, obnovi i proširenju kestenika i marunika u Liburniji
i ostaloj Istri ne posvećuje se skoro nikakva pažnja, jednako kao i u drugim dijelovima
naše zemlje (2).