DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Na koncu, govoreći o raznim vrstama javora, a naročito o javoru mlječu (Acer
platanoides L.), autor naglašuje, da je bolja jesenska sjetva nego li koja vrst
stratifikacije.


Sveska 4 Ing. Jakob Sučić : O arealu pitomog kestena na području Srebrenice sa
kratkim osvrtom na ostala nalazišta kestena u NR BiH — Sarajevo 1953
(Prikaz ovog rada donesen je Š. L. br. 5/6 — 1954. — Fukarek).


Sveska 5 Ing. Li. Pataky : Prilog proučavanja bosanskih šikara — Sarajevo 1953


Namjera je autora da u vidu prethodnih obavještenja upozna zainteresirane sa
nekim detaljima vezanim na problematiku bosanskih šikara i da pritom prečisti
izvjesne nejasnoće u pojmovima: šibljak, šikara (tipične i odrasle) i degradirane
niske šume, čija današnja ukupna površina u BiH iznaša preko 360.000 ha. On ističe,
da je glavno težište oglednih radova instituta usmjerio na rješavanje praktične
strane tog problema tj. na proučavanje meliorativnih mjera na tim ogromnim
površinama.


Prikaz je podijeljen na šest dijelova: 1) pojmovi »šikara« i »šiljak« sa kritičnim
osvrtom o porijeklu bosanskih šiljaka, 2) Porijeklo i uzroci nastanka šikara, 3) 0
regeneracionoj sposobnosti šikara, 4) Vegetacijski oblici niskih šuma, 5) površina
i prostranstvo šikara na području Bosne i 6) Kratak historijski osvrt na uzroke
postanka šikara u BiH.


Na koncu autor ističe činjenicu, da se je stanje i izgled bosanskih šikara u
posljednjim godinama (zahvaljujuć raznim uprav, mjerama kao i zabrani držanja
koza) naglo i očigledno popravilo ne toliko kvalitetno koliko u pogledu uzrasta.
Danas postoji još vrlo malo kompleksa tzv. tipičnih, nisko pri zemlji ogriženih i
prileglih oblika. Većina današnjih šikara pretstavljaju 2 ili više metara uzrasle
sastojine od kojih se u budućnosti bez daljnji meliorativnih mjera ne može očekivati
kvalitetno vrednije niske šume, ali možemo- očekivati bar jače i sigurnije zaštitne
plašteve kao i prihode u ogrjevu, kolju i drugim sitnim sortimentima.


Postoji opravdana nada, da će uskoro na temelju već postavljenih kao i budućih
ogleda operativa dobiti korisne smjernice i upute za rad na polju melioracije šikara,
što si je Institut za naučna šumarska istraživanja u Sarajevu i uzeo za svoj osnovni
zadatak. Ing. Brixy


STRANA STRUČNA ŠTAMPA


Fourchy P.-de Lemps F., Un exemple de mise en valeur des taillis de Cheme
pubescent au moyen du Cedre (Primjer podizanja vrijednosti meduncevih šikara
pomoću cedra). Revue forestiere frangaise. No 3/1954, st.151.


Medunac zauzima u Francuskoj vrlo široko područje, ne samo u mediteranskoj
regiji, nego također i sjevernije. To su prostrane površine s plitkim i suhim tlom,
naseljene samo kržljavim šikarama medunca vrlo male gospodarske vrijednosti,
koje za francusko šumarstvo predstavljaju poseban problem. Autori smatraju da
bi vraćanje t. zv. »prirodnoj šumi« bilo vrlo problematično; osim toga izvjesne
šumske »prirodne« vrste, među koje spada i medunac, imaju vrlo mali praktični
značaj. Introdukcija crnog bora, ne smatra se pogodnom, pošto se radi o vrsti,
koj# se slabo prirodno pomlađuje te je neprikladna za stvaranje trajne sastojine, a
također vrlo slabo popravlja tlo i stanište. Autori smatraju mnogo pogodnijim
mediteranske jele i cedar, vrste sposobne da dadu vrijedne i trajne i stabilne
sastojine, koje se prirodno pomlađuju i melioriraju tlo. Osobito prikladnim smatraju
cedar s kojim se sadašnje degradirane medunčeve šikare mogu privesti korisnoj
šumskoj proizvodnji.


Kao primjer navode pošumljavanje cedrom i crnim borom u domeni Trouhalde
kod Dijona. To je kamenit teren sa slojevima vapnenca koji teku gotovo vodoravno;


339