DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 37     <-- 37 -->        PDF

u cilju pronalaženja mjera sprečavanja odnosno suzbijanja masovnih pojava
štetnika u šumama treba i dalje provoditi proučavanjem uzroka masovnih
pojava i faktora koji uvjetuju tu masovnu pojavu, a taj je broj
prilično velik. Rezultati se postižu vrlo teško i polagano, ali to samo
dokazuje da ćemo doći do rezultata tek onda kada dobro upoznamo u potpunosti
šumsku zajednicu u kojoj se gubar i slični štetnici javljaju. Tu
leži ključ zaštite šuma, a ne u kemijskim sredstvima koja smo ipak prisiljeni
upotrebiti, a naročito u šumskim vrtovima gdje se uzgoj biljaka vrši
isto tako kao i u vrtljarijama i u rasadnicima.


Naprijed smo se osvrnuli na gubara kao na jednog od naših najtipičnijih
štetnika koji se pojavljuju masovno periodički. Međutim osim
takvih štetnika postoje i štetnici koji ne počinjaju masovne kalamitete
već lokalne veće ili manje štete, a koji mogu ugroziti optanak neke vrste
drveća kroz dulji niz godina. U takvom slučaju potrebno je strogo povesti
računa o značaju štetnika s obzirom na njegovo oštećivanje drveta i utjecaja
vanjskih faktora. Može se naime desiti da neki štetnik kao što je na
pr. jasenova pipa počne oštećivati jasen, ali ne u maloj mjeri i u
velikim vremenskim razmacima, već kroz dulji niz godina konstantno. U
tom slučaju može doći daljnji uzgoj jasena u pitanje ukoliko ne provedemo
mjere suzbijanja. Takav je slučaj bio na pr. u Americi sa Denđroc tonus
ponderosae na Pinus ponderosae i sa Lygaeonematus
Eriks oni na arišu. Ova dva štetnika svojim napadom
ugrozili su te dvije vrste šumskog drveća.


Ako sa tog stanovišta promatramo posljednju pojavu jasenov e
pape (Stereonychus fraxini) u našim nizinskim šumama
Posavine i Podravine, onda treba smatrati tog štetnika jednim faktorom
koji može u jakoj mjeri poremetiti biocenozu naših nizinskih šuma. Treba
naime imati u vidu da nizinsku šumu u Posavini i Podravini uglavnom
sačinjavaju hrast lužnjak, grab, brijest i jasen. Ako to drveće promatramo
sa stanovišta zaštite šuma, onda moramo priznati da su osim graba
ostale tri vrste u ozbiljnoj mjeri ugrožene i da ta činjenica može biti u
svakom slučaju od presudne važnosti za daljnji prosperitet naših nizinskih
t. zv. hrastovih šuma.


Česta periodička pojava gubara, zlatokraja, suznika, pa
i hrastovo g savijač a dovodi do postepenog fiziološkog oslabljenja
hrasta lužnjaka. Daljnji uzgoj i opstanak brijesta nema izgleda zbog
pojave holandeske bolesti. Jasen u našim nizinskim šumama
prilično dobro uspijeva, ali je osjetljiv, pa napad jasenove pipe može nanijeti
prolaznu štetu zbog smanjenog prirasta, ali isto tako može stvoriti
uslove za pojavu potkornjaka od kojih će se jasen posušiti. Grab također
stradava od naprijed navedenih gusjenica, ali ga možemo uglavnom smatrati
najotpornijom vrstom od spomenute četiri, ali ujedno i najmanje
vrijednom u svrhu iskorištavanja. S obzirom na takvo stanje u našim
nizimnskim šumama prisiljeni smo da provodimo svuda suzbijanje štetnika
na jasenu, osobito jasenove pipe, a isto tako moramo provoditi i suzbijanje
gusjenica gubara i dr. gdje za to postoje tehničke i financijske
mogućnosti.


Mi se u današnjim prilikama, kako s obzirom na zdravstveno stanje
drveća u pojedinim šumama, tako i na napredak u pogledu proizvodnje
aparature i sredstava za zaštitu bilja i šuma, ne možemo zadovoljiti sa