DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 34     <-- 34 -->        PDF

SAOPĆENJA


ZAŠTITA ŠUMA I NJENI PROBLEMI


/


Dr. Z. Kovacević


K
K
ao što kulturno bilje tako i šumsko drveće ima veliki broj svojih prirodnih
neprijatelja, koji u većoj ili manjoj mjeri izazivaju štete što se
obično u težim slučajevima očituje u smanjenju prirasta ili u najgorem
slučaju u sušenju drveća. U današnje vrijeme kada je primijenjena kemija
dala veliki broj vrlo efikasnih sredstava za suzbijanje i uništavanje
štetnika na kulturnom bilju, a isto tako i našumskom drveću ostaju još
uvijek uspjesi suzbijanja štetnika u šumarstvu prilično sumnjivi. Ta činjenica
dolazi otuda što postoje u prvom redu velike razlike između uzgoja
kulturnih biljaka i uzgoja šuma, a s druge strane što šuma po svome
sastavu ne pruža one mogućnosti za provađanje kemijskog suzbijanja
štetnika, kao što pruža poljoprivreda. Ima još jedan momenat koga treba
naročito istaknuti u pogledu šuma, a to je biocenoza. Biocenoza u šumi
je prirodna, a biocenoza u poljoprivredi, u koliko se o njoj uopće dade
govoriti, je umjetna. U tom pogledu nastaje pitanje da li šumar kod poduzimanja
mjera suzbijanja treba da vodi računa o ravnoteži u biocenozi
šume ili je može remetiti kao i poljoprivrednik, komu je, u slučaju pojave
nekog štetnika, glavni cilj da ga najefikasnijom mjerom suzbije ne vodeći
pri tom računa o onim faktorima koji su katkada od presudne važnosti
za ravnotežu u biocenozi.


Ako se na pr. pojavi g u b a r u voćnjacima, te gusjenice počnu žderati lišće,
voćar može jednostavno uzeti neko DDT sredstvo i njime poprskati voćke i tako spasiti
urod voćaka. Suzbijanje gubara u šumama ne možemo tako lako provesti, jer je
to u svakom slučaju prilično kompleksno pitanje. Mjere suzbijanja gubara u šumama
su isto tako dobro poznate kao i suzbijanje gubara u voćnjacima, ali je to mnogo
teže provedivo, a pored toga treba voditi računa i o šumskoj biocenozi. Kemijska su
sredstva kojima se suzbija gubar univerzalna , kako to zgodno kaže poznati
šumarski entomolog Zwölfer, koja jednako uništavaju štetne i korisn
e kukce , pa šta više katkad od tih sredstava više stradaju korisni insekti od
štetnih. Pored drugih poteškoća na koje nailazimo kod provađanja mjera suzbijanja
štetnika, ovo je jedna od vrlo važnih, koja stavlja u pitanje odluku o načinu suzbijanja
nekog štetnika u šumama.


Vratit ćemo se na gubara, pa ćemo navesti nekoliko primjera o njegovu
suzbijanju u šumama.


Prva je i najvažnija mjera uništavanje jajnih legala na stablima.
Uništavanje jajnih legala gubara u voćnjacima nije teško provesti, jer je
broj voćaka na određenoj površini uvijek daleko manji od broja drveća
u šumama na isto takvoj površini. Osim toga sa potrebnim brojem radnika
na jednom malom šumskom objektu moći ćemo svakako u najmanju
ruku postići maksimalan uspjeh, ali na velikim šumskim kompleksima taj
mehanički način suzbijanja gubara je po mom mišljenju neprovediv. Osim
toga gubareva ženka u prvoj i drugoj godini gradacije odlaže obično svoja
jaja najviše do visine od 6 met. na stablu, ali u godini kulminacije i degradacije
nalazimo jaja i na granama i u krošnji.