DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 32     <-- 32 -->        PDF

4. Od molike (Pinus p e u c e, Grisebach) sa Peristera u NR
Makedoniji.
5. Od munike (Pinus Heldreichi i i, Christ) sa Bjelopoljski planina
kod Peći (Kosmet).
Radi upoređivanja upotrebili smo još:


1. Nativnu smolu molike (protoretin, gemme native) dobijenu iz
zatvorenih rana, primenom metode navrtanja (Perister).
2. Originalni Kanada balsam.
Metodika određivanja viskoziteta


U cilju određivanja relativnog viskoziteta upotrebili smo standardni
Engler-ov viskozimetar a primenili smo tehniku merenja opisanu u propisu
1008 (7) kao i predlogu za standard za određivanje viskoziteta (8).
Merenja su vršena na temperaturama od 20°C do 80°C. Na osnovu dobijenih
podataka konstruisali smo grafikon prikazan na si. 1. U tablici I
izneti su podaci merenja po Engler-u za temperature od 20°C do 80°C,
dok je apsolutni viskozitet u centipoisima (cP) obračunat samo za temperature
od 20°C do 40°C na osnovu formule:


E°S


TI =


0,132
gde je rj = apsolutni viskozitet u cP (modul viskoziteta ili koeficienat
unutrašnjeg trenja), E° = relativni viskozitet, a S = specifična težina merenog
balsama.


VISKOZIMETRISKI PODACI ZA NEKE ČETTNARSKE SMOLE
Tabelica


Njegova spe


cifična težina


pri 20° C


Obračunato za apRelativni
viskozitet po Engleru ´E°) solutni viskozitet


u cP


Vrsta


balsama


20° C 30° C 40° C 50° C 60° C 70° C 80° C 20° C 30° C 40° C
19,3 7,1 3,9 2,8 1,3 0,7 0,3 143.2 52,2


Beli bor


0,980


28,5


Alep. bor
Crni bor
Molika
Munika


Kanada
balsam
Nativna smola
molike


0,986 74,8 45,2 27,4 16,1 8,6 3,2 0,8 558,7 335,5 201,3
0,990 91,1 66,2 43,6 22,8 11,3 3,9 1,1 678,7 492,4 322,7
0,996 — 81,8 52,4 27,1 12,4 4,8 1,9 — 613,1 391,0
0,995 — 92,3 67,1 36,4 20,3 9,9 2,5 — 685,3 498,1
0,990 — 96,7 69,4 55,3 33,6 22,5 13,1 — 715,0 513,1
0,985 54,2 34,6 21,2 12,7 5,1 1,2 0,5 389,2 255,8 155,8