DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 15     <-- 15 -->        PDF

muli K" = Z V = [zvj. On vrijedi dakle za 7, 10 dana odnosno za jednu
trećinu, jednu polovinu vremena, koje je određeno za cijelu analizu. Ali
ako gornja formula vrijedi za 7, 10 dana odnosno za jednu trećinu, polovinu
vremena klijanja, onda ona mora vrijediti i za svaku pojediniu fazu
toka klijanja, kao i za sve faze toka klijanja zajedno, dakle i za cijelo
određeno vrijeme trajanja analize, što na koncu konca proizlazi i iz same
formule. A to znači, da ni k 1 i j a v o s t (procenat klijavosti) nije matematski
ispravno izražena, samo brojem proklijalih zrna t. j . procentom
klijavosti. I klijavost, kao kvalitetni faktor za ocjenu
sjemena, treba prema tome računati po gore izvedenoj
formuli Kn = Z V, odnosno Kn= [zv]. Sam procenat
zrna proklijalih do kraja analize isto tako ne može poslužiti za ocjenu
kvaliteta sjemena, kaošto ni sam broj zrna proklijalih za vrijeme prve
trećine trajanja cijele analize ne može poslužiti kao mjerilo za t. zv.
»energiju klijanja«. Procenat klijavosti i t. zv. energija
klijanja ne daju ništa više do broj proklijalih zrna u određenom spaciju
vremena. Za ocjenu kvaliteta sjemena treba da i jedan i drugi faktor
sadrži još i strukturu toka klijanja u obliku srednjeg vremena


klij anj a, jer je taj faktor za kvalitativno mjerilo isto tako važan kao
i broj proklijalih zrna.


(Svršiće se)


SREDNJA DALJINA I OBRAČUN TROŠKOVA TRANSPORTA


Ing. Ninoslav Lovrić


S
S
astavni dio šnmskog transporta je prijenos drvne mase (M), kao glavnog
produkta, s neke točke (A) do druge (P). Općenito možemo pretpostaviti,
da je trošak prijenosa T proporcionalan drvnoj masi, a funkcija
udaljenosti r. Veličina troškova prijenosa iznosi u tom slučaju


T = Mf(r) (!)


si. i.


Želimo li izvršiti prijenos drvnih masa Mu M2, M?, . M„ s više
točaka Au Aq, A3 An na odgovarajućim udaljenostima ru r2, r8 . rn


do točke P (si. 2.), onda trošak T dobivamo:
T = MJ(rt) + MJ(rJ + M3f(r3) + . . . MJCrJ
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 16     <-- 16 -->        PDF

SI. 2.


Mjesto obračuna troškova prema posljednjoj formuli možemo ga izvršiti
i pomoću srednje udaljenosti s. Pod srednjom udaljenosti s smatrat
ćemo onu daljinu na kojoj bi se izvršio prijenos cijelokupne mase
(Mi + M2 + Mn) uz isti trošak, kao da se prenose pojedine mase
Mu Mz, . . . Mn s pojedinih točaka A\, A%, As . . . . An do točke P,
a na odgovarajućim udaljenostima ru r2, rn. Prema tome ovu
veličinu s definirat ćemo jednadžbom:


MJ(rJ + Mzf(r2) + M3f(r3) + ..-,+ M„f(rJ = (Mx + M2 + M3 + . . .


+ Mn)f(s); M = Mi + Ma + M3 +". ." + Mn
odakle je


2 Mif(n)


,, , Mif(ri) + M2f(r2)+ ..-.. + Mnf(rJ i = 1


´<*> = M


M


odnosno


f^MiHrJl


(2)
f~´


S = L M J


gđe je (f-/) inverzna funkcija od (f).


Vrši li se prijenos drvne mase u pravcima s neke površine (F) do
čvrste točke (P) (si. 3), onda pak smatramo pod srednjom udaljenosti


(s) točaka površine (F) od točke (P) onu daljinu, koja je definirana
jednadžbom:
T = M f(s) = f f(r) dM (3X
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 17     <-- 17 -->        PDF

odnosno


f(r) dM


/


f(s) =


M
(f(r) dM


(4)-.


s -f


M


SI. 3.


Ako je f(r) linearna funkcija
f(r) = ar + b


gdje su (a) i (b) konstante, onda iz jednadžbe (3) slijedi:


T = M(as + b)= f (ar + b) dM


f rdM


(5).


M


Uzmimo nadalje, da je drvna masa jednoliko raspoređena po području
(F). t. j. da je
dM = C dF; M= CF


gdje je.fO konstanta onda je


T=CF (as + b) (6).
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Uz takove pretpostavke srednja daljina prijenosa je jednaka aritmetičkoj
sredini daljina točaka površine (F) od točke (P). Označimo li
brojnik u posljednjoj formuli (7) sa (SP) tako da je


SP= rdF (8).


onda možemo kraće pisati da je


SP (9).


F


(SP) nazivamo statičkim momentom zadane površine (F) obzirom na
točku (P). Prema tome srednju daljinu dobivamo diobom statičkog
momenta (SP) površine (F) s obzirom na točku (P) i površine (F).
S gledišta mehanike (SP) je polarni moment površine slučaju nazvat ćemo ga „transportnim momentom", a točku (P) „središtem
transporta". U pravokutnim koordinatama (9) ima oblik


= If}U2 + y´dydx


(10).


F


a u polarnim


JJ r2 dr dv


(M).


s =


F


gdje je područje integracije površina (F)- Za bilo kakovu površinu
izračunavanje srednje daljine prijenosa (s) je dosta dugo i komplicirano,
pa ćemo stoga izračunati ovu daljinu za neke specijalne slučajeve.
Uzmimo da je površina (F) pravokutni trokut (ABC). Odredit ćemo
´srednje udaljenosti (sA, SB, SC) svih točaka njegove površine od vrhova
A, B i C. Izvode donosimo u polarnim koordinatama, jer su u tom


-obliku jednostavniji za ovaj slučaj (si. 4)


SB


SB F
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 19     <-- 19 -->        PDF

SB = polarni moment površine (F) obzirom na točku (B)


F = površinn A A B C


0 0 0


„ as / f sin ß , , / ß «\1


Podijelimo li Ss s F = — ^ ß dobivamo:


Ci


it \ (12).


3
33 Leo
LeoLeos
ss ß sm ß \ 2 7/.
Za vrh (A) dobivamo


b \ 1 . cos a ,


SA (13).


= ~T ;— ln tg


(f.+fD


sin a


3 Leos a


supstitucijom a = cosß; odnosno b = ccoso. formule (12) i (13) poprimaju
oblik
C r, , cos2ß, , /ß n\l


SB (12a).


COS a


SA TT— ln tg . (13a).


7´ * \ 2


Ove posljednje formule možemo izraziti pomoću stranica trokuta, ako
uzmemo u obzir da je:


[´ sina(1+1)]


formule (12a) i (13a) poprimaju oblik


(12b).


(13b).


3 L et & J
Da bi odredili srednju udaljenost (sc> točaka pravokutnog trokuta
od vrha C, rastavit ćemo ga visinom CD u dva trokuta (si. 5.) Primjenivši
formule (12b) i (13b) i poznati poučak 0 momentima


se F = Si F\ + Sa Fi


gdje je
Fi — površina trokuta BCD
F2 = površina trokuta ACD
F =F, + Fz
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 20     <-- 20 -->        PDF

SI. 5.


Si = srednja udaljenost točaka površine Ft od točke C
s2 = srednja udaljenost točaka površine F% od točke C


dobivamo:


s U2


a + b3 a2
22b
b3) "In (c + a)(c + b)l


Sc +(14)


3 c1 V c (a8 +


Srednju udalenost točaka površine pravokutnika ABCD od jednog njegovog
vrha dobivamo na isti način, kao kod prethodnog slučaja (si. 6)


Iz FSA = Si/7! + s2F2 poradi Fi« F% = -j F dobivamo SA = —z—2
dalje je


[´ +! , ft + c


Si


2 r 6+C , b


SA -In f-te konačno


a & /J


(15)
--i[´+L*(4wn


Ako je a = & dobivamo srednju udaljenost točaka kvadrata od jednognjegovog vrha
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 21     <-- 21 -->        PDF

+ ln(l+j2)\
SA -T[´V2 J
(16)


s = 0,541 c


Za istostrani trokut stranice (a) dobivamo srednju udaljenost od jednog
njenog vrha iz formule (12a) i 12b) uvrštavanjem odgovarajućih vrijednosti


T[´+TH (17)
s = 0,608 a


Kod kruga ili kružnog isječka možemo odrediti ovu srednju udaljenost
(su) od njegovog središta upotrebom formule (12) i to prijelazom na
granicu, ako ß -> 0


lim In (1 + sin ßj — In cos´ß


±1-1


Sk
0 3 \cos[i + i tgß


pa je Sk = — a odnosno


s*=(18)


Tr


Srednju udaljenost s% za kružni vijenac (si, 7) ili isječak kružnog vijenca
obzirom na središte kruga (P) odredit ćemo pomoću formule (18)


SI. 7.


Iz sF — siFi -f S2F2 gdje je
s = srednja udaljenost točaka površine kruga polumjera (rj od točke (P)


*1 " »» *» „ ,, „ 7*1 „ „ *


s2= srednja udaljenost točaka površine kružnog vijenca od točke P


s/7 — SiFi


S2 =
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Uvrštavanjem
2 2


s -3 r2; Si TX; F = r2 Jt; ^ = // jt; p2 = 3T (r2 — //)


dobivamo
2 r7 + r% r2 + r2


= (19)


y- ^T?r


Srednju udaljenost točaka površine trokuta (SB) od jednog vrha (B)
dobivamo na isti način, kao što smo dobili za pravokutan trokut iz
vrha (C) (si. 8)


SB F = Si Fi + Ss Fi


gdje je F\ površina A ABD
F2 površina A BCD
F = Fi+ F2


st = srednja udaljenost točaka (F,) obzirom na (B)


s2
= „ „ „ F2 M 11 \o)


Ako središte transporta t. j . točka (P) nije jedan od vrhova trokuta
ili pravokutnika, onda se ove formule primjenjuju na način, koji ćemo
prikazati na nekoliko primjera.


SI. 9.
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Imamo li pravokutnik i središte transporta (P) neka se nalazi u
produženju njegove stranice na bilo kojoj daljini (a2) (si. 9)


Si Fi + s2 F2 = s F


s Y — s2 F2
Si =


Fi
Y = ab, Y1 = aib; Y2 = a2b; Y = Fx + F2
s se odnosi na površinu Y
Si .. „ ,. „ ii
Sa „ „ „ „ F3
Ako središte transporta P leži bilo gdje u ravnini pravokutnika za koji*
tražimo srednju udaljenost točaka st (si. 10) onda je


k L^T2*


I


I


Si Fi + s2 Y2 + s3 F3 = s Y


sY — s2 F2 — s3 F3
Si = F1


F = Fi + F2. + F8
Si = srednja udaljenost točaka površine pravokutnika / obzirom na P


^2 ? *i » w 5» * 1? n´ *
*^3 """ »5 »1 1» » t» ^ 1* »» *


s = Y P
Kao posljednji slučaj uzmimo trokut ABC sa povoljnim položajem središta
transporta P
Si Yi + S2 Y2 + ss Y3 = sY
sY — s2 F2 — s3 Fs
Si


Yi
Y = Fi + F2
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ft = površina &ABC; površina &ABP; F3 = površina &BCP;
F — površina &ACP


X^ "Jfj
vN^ -u J ´ i


^ . > A- ´.


vr^fc


4 j )—-/^


\r J r ´ * ´


/´ ´ ´ -)


t* O ^


*T ^ :


v - -V" ´ ´


1


SI. 11.


(s; Si; s2; s3J =» srednje udaljenosti točaka odgovarajućih površina.
Svaka površina omeđena krivuljom dade se po volji točno aproksimi
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 25     <-- 25 -->        PDF

/crnac
ff/esTo prije/2osa.~\B\[m; /rediš Te /ra/2spor/a..(p^(c\
Jzoeo/ore...©©,©,©...; Qranic^a /io^o.....(z)@
Trošak pr/je/2osa od(ß\ do (ß)- - -\C):


Trošak prijenosa od (j^\do (jy\ (C^)j
Oda/jenosh od središ Ta transporta fe^fe^fe^fc?)-"
Odaovarajuca površz-aa za(ßj ~v)
Odgovarajuća površina zaUj)(/^
T)
SI. 13.
311
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 26     <-- 26 -->        PDF

rati nekim poligonom, a ovaj zatim rastaviti u trokute. Prema tome
primjenom naprijed donesenih formula postoji mogućnost, da se izračuna
srednja udaljenost točaka ovakove površine od bilo koje točke P, bez
obzira da li se ona nalazi unutar ove površine ili izvan nje. (si. 12.)
Naprijed izloženo teoretsko izlaganje primjenu ćemo u glavnim crtama
na primjeru.


Na nekom području F (si. 13.) određena su dva središta transporta
A i C. Prijenos drvne mase M vršit će se s površine F do mjesta
A i C konjskom vučom po zemlji, a odavle putem — kolima sa konjskom
spregom do B odnosno D. Površinu treba tako razdijeliti, da se
drvna masa privlači s pojedinih točaka površine F k onom središtu
transpora, gdje je prijenos jeftiniji. Pretpostavimo li, da je drvna masa
jednoliko raspoređena po površini F, tada


M = CF


C = gustoća drvne mase po jedinici površine (na pr. m3/ha)


F = površina šumskog predjela (područja).
Na osnovu formule (1) trebamo odrediti funkciju (/). Prema našim propisima
(vidi: „Propisi o platama i radnim odnosima radnika u šumskoj
proizvodnji", Beograd 1949 g.) funkcija (f) ima oblik:


1. Kod konjske vuče po zemlji (si. 14)
-^


CT)


k)


^


nli \


j «^


ooL


03 -3^p*"*^ like


nO[ «teiß.


n 9
5*" jLr


rthl*iL-—


^ pc ižJž


OJ


rrz


2C?o tj IO 6( 70 3

r


SI. 14.


f(r) = U (0,0793 + 0,3117 r) (20)
(nepovoljne prilike)
f(r) = t2 (0,0595+ 0,1845 r) (21)
(srednje povoljne prilike)
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 27     <-- 27 -->        PDF

V


Kr) = U (0.0526 + 0,1248 r) {22}
(povoljne prilike)


2. Kod vožnje kolima konjskom spregom (si. 15.)
i,0J


0,8
ißy


0,6


, „,J


0,1


erett&l* kL^>-~"


0,2


" XX pÖC r /sisi


i k+T2
t 1> Jj h k r


SI. 4.


f(r) = t´i (0,0903 + 0,134369 r + 0,00830803 r2) (23)
(loš put)


f(r)
t´2 (0,1009 + 0,042720 r + 0-00266379 r2) (24)
(srednji put)


f(r) = t´s (0,1035 + 0,027345103 r 0,00122173 r2) (25)
(dobar put)


Ove su jednadžbe dobivene izjednačavanjem pomoću teorije najmanjih
kvadrata, a na osnovu podataka gore spomenutih propisa. Veličine t
su iznosi novčanih izdataka po 1 danu uz 8 - satno radno vrijeme (za
radnike, konje, kola, alat, put i t. d.).


Obzirom na pretpostavku, da postoje dva središta transporta, bit
će potrebno odrediti dio površine s koje će se vršiti prijenos prema
točki B, odnosno D i to zbog ekonomičnosti prijenosa. Za ovo je mjerodavna
ona linija, (niz točaka) s koje su troškovi prijenosa do te
točke B jednaki troškovima do točke D.


Prije nego što prelazimo na daljnje razmatranje ovog primjera,
definirat ćemo općenito „izoeufore".* Spojimo li na nekoj popršini sve
točke od kojih su jednaki troškovi prijenosa 1 m3 do neke točke P


* ´too; = jednak, isti; e5 = dobro, valjano;

ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Općenito su izoeufore krivulje ovisnog oblika o raznim utjecajima
(n. pr. terenu). U specijalnom slučaju, ako je trošak prijenosa
funkcija udaljenosti r oblika prema formuli (1), onda su izoeufore koncentrične
kružnice sa središtem u točki P. Ako je uz to f(r) linearna
funkcija, tada ekvidistantnim vrijednostima troška T pripadaju ekvidistantne
udaljenosti r, dakle ekvidistantne koncentrične kružnice.


U našem primjeru pretpostavljamo da su na cijeloj površini F iste
prilike glede privlačenja k središtima transporta A i C, tako da je primijenjena
ista funkcija troškova f za konjsku vuču. Pretpostavljamo
da su putovi za vožmu kolima razne kvalitete (na pr. od C do D loš
put, a od A do B dobar put).


Na osnovu danih pretpostavki primjenjujemo naprijed iznesene opće
formule:


TB = ti (a rA + b) + t\ (fli TB + birB + Ci)


za prijenos do točke B, odnosno


TD = U (arc+ b) + t´%(a2 rl + b%TD + c2)


za prijenos do točke D
Označimo li u ovom slučaju stalne veličine sa
h fci rl + bi TB + ej = Ci


t´2 (a2 rl + frä /"L> + c2) = C2


rB = udaljenost A do B; TD = udaljenost C do D,


tada ove formule prelaze u


TB = U (a rA + b) + Ci


TD = ti (a rc + b) + C2


odavle dobivamo udaljenost TA odnosno rc


Tß — bti-Ci


TA (26)


h a


TD — bti — C2


rc (27)


tt a


U formuli (26) i (21) uvrštavamo odabrane jednake vrijednosti za TB i
TD, t. j. TB = TD, te dobivamo razne vrijednosti za udaljenosti rA i rc
od točke A, odnosno C na kojima su troškovi prijenosa jednaki. Opišemo
li oko A odnosno C kružnice polumjera TA odnosno rc dobivamo
na površini F izoeufore. Presjecištem izoeufora jednake vrijednosti


određena je tražena granična linija Z - Z (si. 13) njom je podijeljena
površina F na površine FB i FD.


Za svaku ovako dobivenu površinu FB i FD ustanovit ćemo srednju
daljinu transporta s kako je naprijed izloženo (rastavljanjem u trokute).
Troškove transporta drvne mase Mi s površine FB, odnosno M2 s
površine FD do točaka B ili D dobivamo uvrštavanjem odgovarajućih
veličina u slijedeće formule:
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 29     <-- 29 -->        PDF

TB = Mi Ik (a sx + b) + CJ
T´D = M2 Itx (a s2 + b) + Cd


T´B = trošak transporta cjelokupne drvne mase Mi s površine FB


T´D = trošak transporta cjelokupoe mase M2 s površine I´D


MI = drvna masa na površini FB


M2 = drvna masa na površini FD


Si.
= srednja daljina prijenosa, koja odgovara površini FB


s2
= srednja daljina prijenosa, koja odgovara površini FD


Pretpostavili smo u našem primjeru, da je trošak prijenosa linearna
funkcija od udaljenosti r. U slučaju, da je trošak T funkcija oblika


T = f(r)


gdje je f(r) bilo kakova funkcija, koju imademo na pr. grafički predočenu
nekom krivuljom, možemo tu krivulju aproksimirati izvjesnom
poligonom linijom i time ovaj slučaj svodimo na prethodni.


Izoeufore dadu se uspješno primijeniti kod studija ekonomičnosti
transportnih sredstava kao na pr. najpovoljnijeg razmaka utovarnih
rampi, položaja prometnih sredstava (šumskih želj. pruga, puteva i t. d.).
te eventualno potrebnih ogranaka prema postojećim putevima kao i
ispravan položaj postojećih putova u zadanom šumskom predjelu. Navedene
studije su u toku daljnje razrade i razmatranja,


Kod matematskog dijela pomagao mi je savjetom asistent prof. Miroslav
Kugler.


LITERATURA:


1.
I n g. St. Flögl : Šumska prometna sredstva (Predavanja) Zagreb, 1939.
2.
Dr. A1. Ugrenović : Tehnika trgovine drvetom, Zagreb, 1935.
3.
Ing. M. Simonović: Šumska transportna sretstva, Beograd, 1949.
4.
Ing . I. Klemenčić : Optimalna gustoća šumskih prometala,
Sarajevo, 1939.
Resume.


In the case of timber transport (Fig. 3) from an area (F) to a fixed point
(P = centre of transport), the calculation of transport costs can be carried out by
means of the average distance (s).


Suppose the transport expenses (T) are proportional to the timber volume and
in functional relation to distance (r), we obtain the formula (1):


T = Mf (r)


If F (r) is a linear function and we employ the average distance (s), then,
under the condition of uniform distribution of timber volune (M = C . F) on felling
.sites, the formula (1) assumes the following form:


T = CP (as + b)


In that case we abtain the average distance by dividing the static moment (sp)
of the area (F) with regard to the point P and the area F after the formula (9):


Calculation of the transport costs may also be performed conformably to the
given formulae, if f (r) is a function of any kind represented graphically, with regard
to its approximation with the polygonal line.
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 30     <-- 30 -->        PDF

The author presents the functions, (f) obtained by the adjustment by means


of the least squares for the real conditions occuring in this country, i. e. for ground-


skidding by horses and transport in carts by horse draught formulae 20—22


and 23—25).


In the example (Fig. 13) is shown the method of calculation of the transport
costs by means of the average distance (s), and at the same time after the formulae
evolved there are constructed over the forest area (P) curves of equal transport
costs which the author calls »isoeuphores«. By the application of isoeuphores there
exist the possibility of determination of that part of area belonging to the individual
centres of transport (Fig. 13), further it is possible to carry out a study of the
transport means from the economical point of view, as for instance, the most
favourable distances of loading ramps and the location of the transport means (forest
roads, railways etc.) in a given forest district F on the occasion of its exploitation.


VI8KOZIMETRISKA ISPITIVANJA
NEKIH DOMAĆIH ČETINARSKIH BALSAMA*


Bran. Pejoski


Uvod


P
P
osljednjih godina proučavanja iz oblasti biologije i tehnologije sraolarenja
proširena su i na neka nova područja, od kojih dinamika isticanja
(curenja) smole zauzima« vidno mjesto (S c h o p m e y e r). Nema
sumnje da u smolnom sistemu (vertikalni i horizontalni smolni kanali)
igraju najvažniju ulogu od fizičkih pojava kapilaritet i viskozitet.
Viskozitet prestavlja zapravo unutrašnje trenje svojstveno tečnostima,
a koje se očituje kao otpor pri kretanju dvaju susednih slojeva (7).
Za njegovo određivanje primenjuje se danas E n gl e r - ov princip (t. zv.
relativni viskozitet) i Höppler-o v princip (t. zv. apsolutni viskozitet).
Viskozimetriska merenja su neophodna kod ispitivanja raznih mineralnih
ulja (na pr. ulja kamenog uglja) kao i vegetabilnih ulja (na pr.
laneno, ricinusovo), a naročito za ispitivanje sredstava za lakiranje.
Mogućnost primene viskozimetriskih merenja i kod četinarskih smola,
u prvom redu borovih, pokazalo se je pogodnim što su dokazali
Runcke l i Knap p (1946). Međutim, kao što je poznato skoro sve
borove smole (a također i smola od smree), koje su inačo idealne tečnosti
dok se nalaze u samome stablu, t. j . smolnom sistemu drveta, gde komuniciraju
vertikalno i horizontalno u beljici, pri napuštanju stabla ranije
ili kasnije kristaliziraju, što znači da se jedan deo smole pretvara u kristalnu
beličastu masu, dok drugi deo (procentualno manji) ostaje i nadalje
tečan. Stepen kristalizacije je uslovljen od mnogih spoljnih faktora
u prvom redu oksidacije i gubitka jednog dela terpentinskog ulja. Takva
kristalizovana smola prema tome je nepogodna za viskozimetriska merenja
na nižim temperaturama, i jedino su ona moguća, ako se smola prethodno
rastvori u neki organski rastvarač (alkohol, benzol, benzin, ksilol,
toluol, terpentinsko ulje i dr.). Slično ovom postupku vršio je viskozimetriska
merenja i česnoko v sa kolofonom (1932).


* Ova merenja izvršili smo u toku 1951 i 1952 godine. U toku 1953 godine
Schopmeye r prikazuje jednu novu metodiku za viskozimetriska merenja na.
samim stablima (N. S. R. 1953 New Orleans).