DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 55     <-- 55 -->        PDF

stado privrednih poduzeća (poljoprivrede), koje ima isto značenje kao i drvna zaliha
u šumskom gospodarstvu. U tome je pogledu daleko bolje akumulaciju ostvariti preko
zemljarine — poreza.


To se danas i čini na bazi »Uredbe o zemljarini« od 23. XII. 1953. SI. list br.


53/1953.


Sa zemljarinom na bazi katastralnog čistog prihoda obuhvaćena je cjelokupna


šuma.


STRANA STRUČNA LITERATURA


PROF. DR. R. SCHOBER: DIE JAPANISCHE LÄRCHE; Eine bibliogischertragskundliche
Untersuchung. Schriftenreihe der Forstllichen Fakultät in Hann. Münden
und Mitteilungen der Niedersächsischen Versuchsanstalt, Bd 7/8, J. D. Sauerländer´s
Verlag, Frankfurt a. M., 1953, sa 212 str. teksta, 82 fotografije i crteža, 52 tabele
u tekstu i 46 str. tabela u prilogu.


U ovoj monografijskoj studiji sadržani su vrlo interesantni rezultati autorovih
istraživanja o biološkim, ekološkim, prirasnim i šumsko-uzgojnim svojstvima japanaskog
ariša u Njemačkoj. U studiji su korišćeni mnogobrojni podaci iz literature i iskustva
postignuta dosad u Njemačkoj i susjednim zemljama, gdje se to drvo uzgaja u
većoj mjeri unatrag kojih 60 godina. Uz podatke o japanskog arišu navedeni su —
radi usporedbe — i podaci o evropskom arišu, u kojem je autor napisao posebnu studiju
(Die Lärche, 1949).


U studiji je prošireno dosadašnje znanje o arealu autohtono g japanskog
ariša u centralnom dijelu otoka Hondo , gdje raste bilo sam ili u primjesi s drugim
drvećem (Abies Veitchii, Tsuga diversifolia, Picea hondoensis, Pinus densiflora i dr.),
na padinama vulkanskog gorja, optimalno u visinama od 1.500—2.000 m, a inače od
1.000—2.900 m. Nalazi se u predjelima, gdje su zime blage i dosta suhe, a ljeta vruća,
kišovita i s mnogo zračne vlage. U većem opsegu kultivira se u Japanu od 1885.
Autohtone njegove šume zapremaju oko 6.000 ha, a kulture oko 145.000 ha.


U Zapadnoj Njemačkoj zapremale su 1951. god. kulture japanskog
ariša ukupno 11.303 ha ili 0,16% od površine šuma (Schleswig-Holstein: 3.990 ha ili
2,68%, Donja Saska: 2.718 ha ili 0,31%, Westfalen: 1.602 ha ili 0,20%, Baden- Württenberg:
1.453 ha, Rheinland-Pfalz: 604 ha, Hessen: 586 ha, Bavarska 382 ha). Najstarije
kulture podignute su u Chorinu u Pruskoj 1.886 god.


Kulture japanskog ariša pokrivaju u Vel. Britanij i površinu od 23.300 ha
(Engleska: 8.600 ha, Škotska: 7.300 ha, Wales: 6.400 ha). Najstariji nasadi potječu
iz 1885 god. (Dunkeld u Škotskoj). U Holandij i zapremaju njegovi nasadi oko


10.000 ha, a podignuti su većinom na vrištinama. U Dansko j ga ima na površini
od ca 4.000 ha. Mnogo je uspješniji od evropskog, koji se ondje uzgaja još od 1.800 g.,
ali znatno stradava od raka. U Belgiji i Francuskoj japanski se ariš uzgaja
još od 1900. god., a u Švicarskoj ga ima još od 1880. na više mjesta, ali u manjem
opsegu; u višim predjelima lomi ga snijeg. U Španjolsko j se dobro aklimatizirao
u sjev. obalnom području. I u Italij i ima ponešto njegovih kultura,
uzgojenih poslije 1905. god. Nasadi u Austrij i pokazali su, da nije podesan za
planinske predjele. U Zapadnoj Rusiji i Finskoj nasadi su mu kržljavi,
jer stradaju od mraza i studeni. U Švedsko j se uspješno uzgaja od 1895., ali samo
u najjužnijem dijelu.
Autor je izvršio izmjere u Zapadnoj Njemačkoj na 155 pokusnih i primjernih
ploha u čistim (71) i mješovitim (84) sastojinama, a osim toga koristio se podacima
sa 26 pokusnih ploha iz Švedske, Danske, Vel. Britanije, Holandije i Japana. Snimke
su vršene u sastojinama raznih nadmorskih visina (8-800 m), i raznih dobnih razreda,
a prirast je proučavan u sastojinama gušćeg i rjeđeg obrasta, te prorijeđivanim ra
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 56     <-- 56 -->        PDF

znim intenzitetom.. Nalaze se većinom na smeđem tlu razne dubljine, u predjelima sa
ca 800 mm god. oborina i temperaturom za V—IX. mj. oko 14,4° C. Na osnovi opsežnijih
proučavanja stanišnih odnošaja, kao i odnosa tog drveta prema štetama organske
i anorganske prirode, te na osnovi istraživanja šumsko-uzgojnih svojstava, kao
i prirasta bilo pojedinih stabala ili sastojina autor je došao do ovih zaključaka:


S obzirom-n a klim u jap. arišu u Njemačkoj najbolje odgovaraju područja
sa visokom zračnom vlagom. Veoma mu je prikladno područje primorske klime
i sredogorski položaji s obilno oborina. Nepovoljna su mu područja s malo oborina,
zapadne i južne padine, glavice, suše gornje padine, kao i položaji sa većom količinom
snijega. Jače vjetrove izdrži samo u izrazito oceanskoj klimi. S obzirom na p e-
d o 1 o š k e faktore može se uzgajati na veoma različitim tlima duž čitave Zapadne
Njemačke, ako su dovoljna svježa. Dobro se održi i na primorskim, sušnim i pjeskovitim
tlima, jer je ondje obilna zračna vlaga. Udaljenjem od primorja njegove potrebe
na sadržini vode u tlu sve više rastu. U ravnicama, zapadnonjemačkom sredogorju
i u Južnoj Njemačkoj dobro se održi samo na dubokim ilovastim dovoljno svježim tlima.


Protiv raznih vanjskih štetnih utjecaja jap. ariš pokazao se kao vrlo
otporan. Tako je gotovo posve otporan prema parasitskom ariševom rak u (Dasyscypha
Willkommii). Bolest Phomopsi s pseudotsugae pojavljuje se na njemu
češće, a osobito nakon podkresavanja stabala ili oštećivanja grana u toku zime. Ako
se podkresivanje vrši ljeti (V—VII), može se napadaj potpuno izbjeći. Štete od gljiva
Trametes radiciperda i Armiliaria mellea utvrđene su tek lokalno. Od šteta koje mu
nanosi divlja č mnogo se lakše oporavlja nego evropski ariš. Iglice mu često obrsti
arišev moljac (Coleophora laricella) i os ice (Lygaeonematus laricis, Cephaleia
alpina i dr.). U toku ljeta izbojci se obično ponovno ozelene. Protiv Taeoniothrips
laricivorus daleko je otporniji od evropskog ariša Znatno ga ugrožavaju ljetn e
suše . Radi toga nije prikladan za uzgoj na suhim staništima. Prilično je osjetljiv
i protiv kasnih i ranih m r a z o v a. Međutim, kod raznih oštećenja pokazuje daleko
već u regeneracionu sposobnost nego evropski ariš.


Kod podizanja nasada pokazala se daleko boljom sadnja biljaka u manji m
razmacim a (ca 1,5 m). U tom se slučaju povoljno utječe na pravnost debla i njegovu
otpornost protiv vjetra i snijega, na tvorbu jednolično užih godova, a izbjegava
se naglo razgranjenje, tvorba krupnih grana, kao i degradacija tla. U kulturama
treba irlo rano započeti uzgojnim mjerama. Prve je prored e potrebno izvršiti već
u dobi od 10—15 godina. One treba da su u početku umjerene, jer se inače odviše
brzo šire krošnje. Poslije 20. god. prorede su intenzivnije, a u kasnijoj dobi vrše se
jake prorede, čime se pospješuje razvoj široke krošnje dominantnih stabala i time
utječe na povećanje debljinskog prirasta.


Pitanje provenijencij e još nije dobro proučeno. Raznolični uzrast pojedinih
primjeraka kao i sastojina govori u prilog prirodne diferencijacije stanišnih
rasa. Bastard i između evropskog i japanskog ariša u Vel. Britaniji i Njemačkoj
pokazali su mnogo bujniji prirast nego jednako stara stabla čistog evropskog i čistog
japanskog ariša. Uzgoj bastarda bit će tek onda opravdan, ako se pokaže, da su imuni
protiv ariševom raku.


U čistim sastojinama znatno se degradir a tlo. Radi toga je potrebno u
20—30. godišnjoj sastojini unositi skiofilne ili poluskiofilne vrste, kao bukvu, obični
grab, crveni hrast, duglaziju, golemu tuju ili čugu. Iz jednakodobnih mješovitih sastojina
jap. ariša sa skiofitima nastaju kasnije dvoslojne sastojine, jer ariš preraste
ostale vrste i tvori dominantnu etažu. On brzo prirašćuje ne samo u prvim decenijima
nego i dalje. Njegov brzi rast, kao i manja potreba na svijetlu omogućuju unašanje
njegovih sadnica u rjeđi bukov pomladak. Smjesa sa smrčom moguća je samo na
optimalnom staništu.


Japanski ariš odlikuj e se pred evropskim: malom potrebom1 na sadržini hranjiva
u tlu, apsolutnom otpornošću prema parasitskom raku, brzim oporavljivanjem
nakon raznih oštećenja, manjom potrebom na svijetlu, bržim prirastom, tvorbom ravnih
i inače vrijednih debala, većom produkcijom jačih i dužih sortimenata i si. N epovoljnij
i je od evropskog ariša radi veće potrebe na vlazi u tlu i velikoj zrač