DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 53     <-- 53 -->        PDF

DA LI JE ŠUMA OSNOVNO SREDSTVO ILI PRIRODNO DOBRO?*


U vezi zaključka sjednice Šumarskog odjela od 1. XII. 1953. i dopisa naslova
broj 206 od 2. XII. 1953., kojim su izabrani prof. Dr. M. Plavšić i Dr. R. B e n i ć
za referente po pitanju »Da li je šuma osnovno sredstvo ili prirodno dobro« podnosimo
naslovu ovo mišljenje.


Prema »Osnovnom rasporedu konta (kontni plan) za šumarstvo« (izdanje SI.
lista FNRJ 1948.) u osnovna se sredstva ubrajaju sva sredstva za rad, koja služe za
privrednu i ostalu djelatnost u poduzećima, a ne troše se za vrijeme trajanja jednog
produkcionog procesa.


Karakteristike osnovnih sredstava su ove: 1. osnovna sredstva su sredstva za


rad, dakle to su sredstva, koja služe u proizvodnji; (privredi); 2. ona su rezultat ljud


skog rada (proizvodnje), te zbog toga imaju vrijednost; 3. osnovna se sredstva troše


postepeno u proizvodnim procesima. U jednom se proizvodnom procesu prenosi samo


jedan dio njihove vrijednosti na proizvode, te zbog toga ona ulaze u proces stvaranja


vrijednosti proizvoda. Taj dio vrijednosti ima svoj novčani izraz u amortizaciji.


Osnovna sredstva predstavljaju stalna ili fiksna sredstva.


U ovom proučavanju pitanja, da li je šuma osnovno sredstvo, ne ćemo promatrati
šumu kao organsku cjelinu između šumskog zemljišta i drvne zalihe, nego ćemo
razručeno analizirati to pitanje za šumsko zemljište i za drvnu zalihu.


Postavlja se kao prvo pitanje, da li se šumsko zemljište može smatrati osnovnim
sredstvom?


U 61. 26. »Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima« od 24. VII. 1946.
SI. list FNRJ br. 62/1946. smatra se zemljište osnovnim sredstvom. Kao takovo ono
je bilo knjiženo u knjigovodstvu u klasu osnovnih sredstava (klasa 0). Međutim, iako
se zemljište knjižilo u osnovna sredstva u državnim privrednim poduzećima, ono nema
osebine, koje karakteriziraju osnovna sredstva.


Zemljište se ne proizvodi. Zbog toga ne sadrži opredmećeni rad, pa nema niti
vrijednosti. Zemljište je prostorno ograničeno, vezano i neuništivo.


Šumsko zemljište se ne troši u racionalnom šumskom gospodarstvu već služi
u proizvodnji kao neka vrsta trajnog proizvodnog katalizatora. Ono se ne otpisuje
(amortizira). Radi toga šumsko zemljište, i ako je od presudne važnosti za stvaranje
novih upotrebnih vrijednosti (proizvoda) u šumskom gospodarstvu, ne ulazi u proces
stvaranja vrijednosti šumskog gospodarstva, šumsko zemljište je prirodni elemenat
šumske proizvodnje, te predstavlja prirodno sredstvo za rad.


Iz izloženog se vidi, da šumsko zemljište nije osnovno sredstvo, jer
nema osebine osnovnog sredstva, nego je sredstvo za proizvodnju bez
vrijednosti.


Godine 1948. bilo je propisano »Uputstvom za sastav bilance za 1947.« (SI. list
br. 22/48 od 17. III. 1948.), da sva državna privredna poduzeća imaju stornirati u svojim
knjigama novčani iznos za zemljište (»vrijednost« zemljišta) na teret fonda osnovnih
sredstava. Međutim vrijednosti, koje predstavljaju: melioracije, kanalizacija i t. d.
ostale su i dalje u osnovnim sredstvima, jer imaju karakteristike osnovnih sredstava.


Napominjemo, da se u šum. gospodarstvu nisu šume i šumska zemljišta knjižila
u osnovna sredstva, jer se smatralo da nisu produkti ljudskog rada. (Kontni plan za
šumarstvo, izdanje SI. list 1948. str. 59).


Razmotrimo sada drugo pitanje, da li je drvna zaliha osnovno sredstvo ?


Drvna zaliha, kako je poznato predstavlja sredstvo za rad, što ističe i Marx
(»Kapital« II. knjiga Zagreb 1947. str. 203.), te kao takvo služi u proizvodnji. Ona
osim toga ima i vrijednost, i to bez obzira, da li se radi o gospodarskoj šumi ili prašumi.


* Radi nekih nejasnih formulacija u nacrtu Uredbe o upravljanju šumama, a
napose radi pitanja: »da li je šuma osnovno sredstvo ili prirodno dobro« zamolilo je
Šumarsko društvo Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu za njegovo mišljenje,
koje se u cijelosti donosi.


ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 54     <-- 54 -->        PDF

U gospodarskoj šumi (gospodarskoj jedinici) je drvna zaliha rezultat rada čovjeka
i prirode, i prema tome sadrži opredmećeni ljudski rad. Zbog toga ima vrijednost
Međutim i u prašumi ima drvna zaliha vrijednost, i ako je dar prirode, pa ne sadrži
opredmećeni rad. Shvaćanje da drvna zaliha prašume ima vrijednost osniva se na
učenju Marxa (»Kapital« III. Zagreb 1948. str. 355.), prema kojemu je za vrijednost
dobara odlučno društveno potrebno radno vrijeme, za reprodukciju u času utvrđivanja
vrijednosti. Budući da se zbog podmirenja društvenih potreba danas proizvodi drvna
masa (materija), — a s time u vezi i drvna zaliha — to sve drvne mase (zalihe)
imaju vrijednost bez obzira, da li sadrže ili ne minuli rad. Naime značajna je osebina
šumskog gospodarstva, da u vrijeme, kada proizvodi svoje proizvode, proizvodi i svoja
glavna sredstva za rad (isti slučaj postoji i u stočarstvu).


Vrijednost drvne zalihe (mase) jednaka je društveno potrebnom radnom vre


menu za njenu reprodukciju u sadanjim uvjetima proizvodnje.


Iz izloženog se vidi, da drvna zaliha ima dvije važne karakteristike osnovnog


sredstva: da služi u proizvodnji i da ima vrijednost.


Treća karakteristika osnovnog sredstva, da se ono u proizvodnom procesu troši


i da prenosi dio svoje vrijednosti na proizvode, ne postoji kod drvne zalihe. Poznata


je činjenica, da se drvna zaliha u racionalnom, trajnom šumskom gospodarstvu ne


troši, nego da djeluje kao trajni prirodni katalizator. Ona se ne amortizira. Zbog tgga,


i ako drvna zaliha služi u proizvodnji i utječe na stvaranje novih proizvoda (upotreb


nih vrijednosti) i ima vrijednost, ne ulazi — na bazi učenja Marxa — u proces stva


ranja vrijednosti proizvoda šumskog gospodarstva.


Iz prednje analize dade se zaključiti, da drvna zaliha ima karakteristike osnovnog
sredstva ali ne sve! Zbog toga bi je mogli smatrati kao neko »specifičn o
osnovno sredstvo«.


Ta specifičnost očituje se i u tome, što je drvna zaliha do momenta sječe sa
šumskim zemljištem nedjeljivo povezana. No što je još značajnije, ona je uvjetovana
veličinom šumskog zemljišta, njegovom dobrotom i postupkom. S druge strane proizvodna
sposobnost zemljišta zavisi od drvne zalihe i postupka s njome. Drvna zaliha
i šumsko zemljište čine organsku cjelinu u šumskom gospodarstvu i proizvodnji.


Daljnja specifičnost drvne zalihe je u tome, da za stvaranje drvne zalihe treba
oko 100 i više godina. Za proizvodnju drugih osnovnih sredstava nije potrebno tako
dugo vrijeme.


No postoji još i ova značajna karakteristika drvne zalihe (mase), a ta se očituje
u tome, da ona može biti i sredstvo za rad i sredstvo za realizaciju (predmet
rada). Tu karakteristiku drvne zalihe ističe i Marx (»Kapital« II. knjiga Zagreb
1947. str. 203), koji piše:« Ono što se ovdje naziva rezervom — određena količina živog
drveta ili stoke — nalazi se relativno u procesu proizvodnje (u isti mah i kao sredstvo
za rad i kao materijal za rad); prema prirodnim uslovima njene reprodukcije,
kada je privredna uređena, mora se jedan znatan dio stalno nalaziti u ovom obliku«.


Drvna zaliha (šuma) daje direktne koristi. No poznato je, da ona pruža i značajne
indirektne koristi: režim vode, zaštita od vjetra i t. d. To svojstvo imaju rjeđe
druga osnovna sredstva. ´


Na temelju svega izloženog može se zaključiti, da drvna zaliha ima neka svojstva
osnovnog sredstva, ali da postoje i mnoge specifičnosti, po kojima se razlikuje
od ostalih osnovnih sredstava. Zbog toga se može smatrati samo kao neko »spec i-
fično osnovno sredstv o«.


Došavši do ovog zaključka nastaje odmah pitanje, da li treba na drvnu zalihu
plaćati kamatu? To pitanje pojavljuje se u vezi propisa »Uredbe o ukupnom prihodu
privredne organizacije i njegovoj raspodjeli« od 11. XII. 1953. SI. list br. 51/1953.


Smatramo, ako se ima na umu, da je drvna zaliha samo neko »specifično osnovno
sredstvo« kao i sve njene karakteristike — da ne bi bilo pogodno realizirati dio akumulacije
u obliku kamata od vrijednosti drvne zalihe. To shvaćanje potkrjepljujemo
i činjenicom, da je s čl. 26. citirane Uredbe izuzeto od plaćanja kamata i osnovno