DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 32     <-- 32 -->        PDF

rom na navedene faktore veličina površine odjela će se u budućnosti pokazivati
tendenciju porasta.


Naravna stvar da se o veličini odjela odlučivati i drugi činioci, koje
u ovom razmatranju nismo obradili. Oni će ograničavati pretjeranu veličinu
odjela do koje bi moglo doći nekritičkom primjenom ovdje iznešenih
razmatranja. Prema tome iako se obračun kako smo ga ovdje donijeli ne
može uvijek i u svakom slučaju potpuno primijeniti ipak će on dobro poslužiti
kao direktiva.


LITERATURA:


Matthew s D. M., Cost control in the logging industry, New York and London,
1942.


Nenadi ć D j. , Uređivanje šuma, Zagreb 1929.


Perovi ć D. M., Osnovi teorije troškova, Beograd 1948.


Plavši ć M., Uređivanje šuma — Mali šumarsko-tehnički priručnik str. 181
do 206, Zagreb 1949.


Ugrenovi ć A., Tehnika trgovine drvetom IL, Zagreb 1935.


SUMMARY


The author analyzes the size of a compartment in lowland forests in connection
with the logging costs which depend on it. After a detailed analysis of the extraction
costs of timber assortments from stump to lanes as well as of the costs per cu. m.
(of assortments produced in the compartment area) which arose owing to the lost
increment on the lane area, the author arrives to the conception of the economic size
of the compartment. We are concerned with the size in which the costs per one unit
of assortment (cu. m.) are minimum.


The compartment width or its surface respectively is in direct relationship with
the stumpade value and the extraction costs from stump to lane. The increase in the
stumpage price on the one hand, and the decrease in the extraction costs from stump
to lane on the other, condition larger compartments. A number of formulae for the
optimum width or size of compartment have been evolved. (See formulae 10a, 11,
11a, lib, lie, lid, 12, 12a, 12b, 12c and 12d).


For the purpose of illustration an example as well as its solution are given.


DINAMIKA GOSPODARENJA PREBIRNIM ŠUMAMA


Ing. Branko Milas — Rijeka


P
P
roblematika gospodaienje prebirnim šumama, razmatrana je kod
nas poslije rata u znatno većem obimu nego ranije. Stručne knjige,
članci i referati izašli nakon rata po ovom predmetu, mnogo su pridonijeli
tome, da se stručno osoblje bolje upozna sa sadanjim stanjem problematike
gospodarenja prebirnom šumom u nauci i praksi.
Kako je u šumarskoj praksi i literaturi, vremenski ranije razmatrano
i provađano uredno gospodarenje čistim i oplodnim sječama nego prebirao,
Lb su u prebirno gospodarenje često unašani elementi tog gospodarenja.
Po svojoj osobini dinamičnije prebirno gospodarenje nije se moglo
uskladiti sa statičkim principima gospodarenja čistih i oplodnih sječa.
Osnovni zadatci uređivanja šuma, da se odredi po prostoru, vremenu
i količini sječiva masa, ne može se zbog specifičnosti prebirnog gospoda


182
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 33     <-- 33 -->        PDF

renja u cijelosti primeniti na isto. Takovo gospodarenje podnosi samo
stabilnost određivanja količine sječivih masa (etat) dok se vrijeme i površina
sječa imadu smatrati dinamičkim elementima gospodarenja. Uređivanju
prebirnih šuma ne može biti zadatak da točno utvrdi i odredi vrijeme
povrata sječe (ophodnjicu) već da analizira problematiku tog pitanja
i daje osnovne smjernice o njenoj provedbi t. j . ophodnjica mora biti
samo direktivna (slobodna), a privrednim planom utvrđen način mogućnosti
odstupanja. Uslijed nepredviđenih uzgojnih okolnosti nastupit će
često potreba izmjene ophodnjice unutar uređajnog vremena, što će omogućiti
direktivna ophodnjica i olakšati pravilno gospodarenje. Sječnu površinu
također ne treba da fiksira gospodarska osnova već da samo iznese
analizu tog pitanja, a sam izbor iste da prepusti uzgajaču šuma. Etat
masa koji je određen za izvjesni vremenski period treba da bude obavezan
samo u svojoj cjelokupnoj visini jedne gospodarske jedinice, a za
svaki pojedini odjel uz izvjesni procenat udstupanja.


Primjenom ovako utvrđenih osnovnih principa kod uređivanja prebirnih
šuma bit će sastavljeni takvi privredni planovi, koji će omogućiti
najbolje i najlakše gospodarenje tim šumama. Uslijed ovakovih okolnosti
treba naročito podvući, da provoditelj radova treba veoma dobro poznavati
problematiku gospodarenja tim šumama, jer on nosi najveći dio odgovornosti
za pravilno njihovo uzgajanje. Sve ovo uvjetuje, jak stručni
kadar, u šumarijama prebornih šuma. Stanje naših prebirnih šuma ovisit
će o što skorijem njihovom uređivanju ali još mnogo više o tome kako se
sa istima danas gospodari pa napokon i o tome kako će se te šume uzgajati
nakon sastava osnova koje ne će moći obuhvatiti sve potrebne elemente
uzgoja tih šuma već samo glavne smjernice.


Jedan od najosnovnijih, može se reći možda i najglavniji zadatak uređivanja
prebirnih šuma treba da bude analiza i utvrđivanje osnovnih
smjernica, jer će oni služiti uzgajaču za provedbu radova.


Unatoč toga što u prebirnoj šumi susrećemo na svakom koraku raznolikost,
ipak dubljim promatranjem možemo izdvojiti pojedine tipove
tih šuma koje nose iste karakteristike, i za koje se mogu utvrditi zajedničke
smjernice gospodarenja. Ovakova sistematizacija sastojina unosi
u prebirnu šumu mogućnosti, da se odredi za svaku pojedinu sastojinu
način gospodarenja u punom skladu sa njenim bitnim biološkim osebinama.


Kod ovakovog razlučivanja sastojina potrebno je:


A) Utvrditi osnovne tipove prebirnih šuma i za svaku pojedinu sastojinu
odrediti u koji tip šuma spada.


B) Analizirati i odrediti smjernice gospodarenja za svaki pojedini
tip sastojina.


A) Utvrđivanje tipova prebirnih šuma


Kod razlučivanja sastojina u pojedine tipove služe nam slijedeći elementi
:


1. Visinsko (vertikalno) rasprostranjenje vrsta.
2. Vrsta tla
3. Stepen razvitka sastojina.
18S
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 34     <-- 34 -->        PDF

1. Visinsko rasprostranjenje vrsta
Kod ovoga razmatranja uzimamo u obzir samo tri osnovne vrste
drveća koje čine prebirnu šumu i to jelu, bukvu i smrču (skica 1.)


m/NSKO RASPROSrRAMJLA/jL VRSTE


Ako donju granicu prebirne šume uzimamo sa 500 m iznad mora,
tada se iz bukovih šuma sredogorja, kojima se gospodari o plodnom sječom,
uspinjemo u područje prebirnih šuma bukve u kojoj se iz viših djelova
spušta pojedinačno i povremeno jela. Daljnjim uspinjanjem dolazi
sve više jela i ulazimo u dosta usku zonu podjednakog omjera bukve i jele
dok napokon ne uđemo u zonu jele (65 m nad morem) gdje bukva biva
sve rjeđa i napokon nestaje. U zoni jele (do 1000 m) specifične položaje
zauzima smrča pa je u takovim djelovima susrećemo u mješovitoj sastojim
sa jelom ili kao čistu sastojinu. Daljnjim uspinjanjem se počinje iz
gornjih dijelova spuštati pojedinačno i povremeno bukva te ulazimo u
zonu jednake dominacije jele i bukve i napokon iznad te zone dolazi planinska
bukva, jele biva sve manje i konačno posvema nestane. Iznad
zone planinske bukve (1.300 m) dolazi zona planinske smrče koja zaprema
izrazite kamenjare i u nižim djelovima ulazi u bukvu. Iznad smrče dolazi
klekasta bukva i bor, koji nemaju gospodarsku vrijednost kao sastojina.
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Granične linije tih zona mijenjaju se pod utjecajem inklinacije i expozicije.
Napred izneseno vertikalno rasprostranjenje vrsta nije svagdje
jednako, već je ovisno o klimi (udaljenost i položaj prema moru) i visini
granice šumske vegetacije.


Iz iznešenog razmatranja vidimo da ima sastojina u kojima po vremenu
i intenzitetu dominira jedna vrsta bilo jela ili bukva, te sastojina
gdje se obe vrste periodički izmjenjuju, dakle imamo 3 osnovna tipa prebirnih
šuma, tip dominacije jele, dominacije bukve i obih vrsta zajedno.


2. Vrsta tla
Tri osnovna tipa prebirne šume povezane su sa vrstama tla na kojima
dolaze.


3. Stepen razvitka sastojina.
Prema napred obrazloženom imamo tri osnovna tipa prebirne sastojine
(ne računajući smrču) i to sastojinu jelove, bukove i jednake domi-


A. Razvitak sastoji ne je/ove cfominaaje Jela
B. Razvitak sastojine bukove dominacije Bukva
B, J Ba Y B3 B 81 Y »a Y B3


´ A i i ;\


z 3 JAl ]Al
C.y— b—L_a_i i, _L


c i— 6—i—a.—*—6 xc\


C. Razvitak sostoj/´ne obminoc/je jele / bokve
8
/
\ f
ih
; \ i
7
\ / \ /
j
1
B
A
/ A
J Y *
cA. 6_ i a. J 6—i—c
3
-CL-i 4 -
: *
J-c -J ć ..i
5
a
i *6-i—b
\ 6
-> c
185
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 36     <-- 36 -->        PDF

nacije. U sastojini u kojoj dominira jela javlja se bukva nakon duže vremena
periodički, dosiže svoj maksimum koji je vremenski kratak i ponovno
opada i nestaje. Isti se proces odigrava i u sastojini bukove dominacije
gdje se jela javlja u kraćem vremenskom periodu i nestaje iz sastojina.
Kod sastojine u kojima dominiraju obje vrste iste se po vremenu i
intenzitetu periodički jednako izmjenjuju (vidi grafikon 2.)


U tom grafikonu horizontala označuje nam vremenske razmake
označene sa 1, 2, 3, 4, i t, d. dok vertikala označuje veličinu drvne mase.
Vertikala n označuje veličinu normalne drvne zalihe, a vertikale Rl, R2,
i t. d. stanje izjednačenja masa obih vrsta, dok svaka druga vertikala
na grafikonima označuje odnos vrsta i njihovu veličinu u tom vremenskom
razdoblju. U grafikonu A, dominacija jele označuje J period čiste
jelove dominacije, Ji period ulaska bukve do stanja izjednačenja vrsta
R 1 dok J 2 označuje period dominacije bukve preko stanja maksimalnog
uspona do stanje izjednačenja vrsta R 2, a J3 označuje period odlaska
bukve. Prema tom grafikonu period dominacije jele traje tri vremenske
jedinice dok period dominacije bukve samo jednu vremensku jedinicu.
Proizvoljno uzeta dužina periode vrsta* služi samo radi razmatranja i
treba da se tek istraživanjem utvrdi.


U grafikonu sastojine bukove dominacije B razvitak vrsta isti je
kao kod A samo u tom grafikonu bukva i jela zamjenjuju svoja mjesta.
Analogno gornjem provedeno je i označivanje u grafikonu jednake dominacije
jele i bukve (grafikon lie) .


Prema grafikonu razvoja sastojina i u istom označenih stepena
razvitka dobivamo tipove prebirnih šuma označenih u skici 3.


Točnim promatranjem velikih kompleksa naših prebirnih šuma može
se razni period razvitka pojedine sastojine ili većeg kompleksa sa manjom
ili većom točnošću utvrditi. Promatranje i utvrđivanje tog razvitka obzirom
na obrazloženu dinamiku vrsta jedan je od najvažnijih zadataka
istraživačkih radova u tim šumama, i vrlo važan element za određivanje
smjernica budućeg gospodarenja za te šume.


Iz prednjeg se obrazloženja vidi-da ranije utvrđeno pravilo, da se u
prebirnoj šumi nastoji konstantno održavati omjer smjese jele i bukve
sa 70 : 30% nije uvijek provediv niti je svuda u skladu sa biologijom
prebirne šume.


Jedan od osnovnih zadataka gospodarenja prebirnom šumom ima
biti i taj, da se sječe provedu tako da se održi, ili još bolje, uvađa smjesa
po vrsti drveća, koja najbolje odgovara momentanom stanju tla.


Ako razmotrimo sastojinu jelove dominacije (A) vidimo, da u periodu
čiste jele ista ima djelomično prebirnu strukturu uz sklonost jednoličnoj
strukturi (oznaka a u grafikonu). Neposredno prije i poslije
stanja izjednačenja javlja se mješovita sastojina jele i bukve sklonosti
preborne strukture (oznaka b u grafikonu) te napokon u stadiju dominacije
bukve pretežno jednolika sastojina bukve (oznaka c u grafikonu),
iste su takve oznake provedene i u sastojini bukove dominacije (grafikon
B). U čistoj jelovoj sastojini (a) dolaze vrlo često pojedinačna stabla
bukve, dok u čistoj bukovoj sastojini (b) dolaze često pojedinačno
jela, prema tome imamo obzirom na strukturu šume tri tipa:


1. čistu jelovu sastojinu, sa pojedinačnim bukovim stablima djelomično
prebirne strukture (a).
186
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 37     <-- 37 -->        PDF

2. čistu bukovu sastojinu sa pojedinačnim jelovim stablima, većinom
jednolike strukture (b).
3. Mješovitu sastojinu jele i bukve prebirne strukture (c).
Ova tri tipa strukture prebirne šume rezultiraju iz osnovnih bioloških
svojstava glavnih vrsta drveća te šume jele, bukve i smrče. Najjači
nosilac prebirne strukture jest jela, zatim bukva i napokon smrča. Prebirna
se struktura teže ispoljuje u čistim sastojinama, a lakše i brže u
mješovitim.


SK/CA TIPOVA PREBtRMH WMA


VRSTA TLA


Silikat, vapnenac Ud.


Prema prednjem, uz dinamičku izmjenu vrsta usko je vezano i dinamička
izmjena strukture prebirne šume.


U mnogim slučajevima već sam izgled sastojine dovoljan je, da se
sa sigurnošću odredi budući razvoj sastojine, no ima i slučajeva, kada
se taj razvitak ne može odmah utvrditi, pa je potrebno da se sakupe
podaci ranijih sječa. Najbolji i najsigurniji način utvrđivanja razvitka
sastojina jest taj, da se vodi točna evidencija iskorištenja i stanja pojedine
sastojine kroz duži vremenski period.


Primjećuje se, da u šumskim čistinama ili većim progalinama podmladak
nije uvijek jednak onom u sastojim, pa je utvrđivanje vrstekvaliteta tog podmlatka od najveće važnosti za utvrđivanje razvoja sastoj
ine u budućnosti. Ako je podmladak u tim otvorenim mjestima sna
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 38     <-- 38 -->        PDF

žan i gust, tada sastojjna prelazi u onu vrstu drveća, koja se nalazi u
tom podmlatku bez obzira na sadašnju sastojinu. Ovo je naročito snažno
u stadiju prelaza jedne vrste u drugu. Prema tome te su čistine i podmladak
na istima indikator razvitka sastojime po vrsti drveća.


B) Analiza i utvrđivanje smjernica gospodarenja za svaki pojedini tip
prebirne šume .


Analiziranje i utvrđivanje smjernica gospodarenja svakog pojedinog
tipa, koji je naprijed obrazložen, bio bi studij većeg obima nego što se
to može provesti u jednom članku, koji ima mogućnost, a prema tome i
zadatak, da smao u glavnim crtama iznese neke momente prebirnog gospodarenja.
Osim toga za svaki pojedini tip trebalo bi iznijeti i numeričku
dokumentaciju.


Zbog naprijed navedenog promatrat ćemo samo u glavnim crtama
tri osnovna tipa: čistu jelovu sastojinu sa pojedinačnim bukovim stablima,
zatim čistu bukovu sastojinu sa pojedinačnim jelovim stablima i
konačno mješovitu sastojinu jele i bukve. Nadalje ćemo razmotriti dva
osnovna načina doznake i sječe u prebornoj šumi: redovnu prebirnu sječu
i prebirnu sječu u krugove. Analazirat ćemo pitanje ophodnjice i izbor
sječina, te napokon donijeti nekoliko primjera iz prakse,


1. čista jelova sastojina sa pojedinačnim bukovim stablima djelomično
jednake strukture (dominantna jela).
U ovu sastojinu ulaze bukova stabla ili iz donjeg rajona bukve
prema gore ili viših planinskih dijelova u niže predjele jele. Pojedinačna
bukova stabla, koja se nalaze u takvim sastojinama treba čuvati i sjeći
ih tek onda, kad postaju nesposobne za urod sjemena. Kod ovih se sastojina
najviše griješi u tome, da se ista drže predugo u gustom sklopu,
uslijed čega nastaje debela naslaga nerastvorenog humusa. Ovaj tip
šume treba rano razbijati i pretvarati u prebirnu strukturu, a najbolji
način da se to postigne jest taj, da se u istu unese što veći broj drugih
vrsta drveća. Velik dio ovih sastojina nalazi se u privremenom prelazu
u bukove sastojine. Za ove sastojime naročito vrijedi pravilo, da se u
iste mora ulaziti češće sa slabijim intenzitetom sječe.


2. čista bukova sastojina sa pojedinačnim jelovim stablima pretežno
jednolike strukture (dominantna bukva).
U ovom tipu sastojina dolazi jela u malom postotku ili je uopće
nema. To su sastojine obično jednolike strukture i imadu često velik
postotak bukove građe. Punu pažnju posvećivati pojedinačnim jelovim
stablima, naročito mlađim, jer su oni sjemenjaci u stadiju ulaska jele.
Ako u sastojim nema jele, treba provesti pokusnu sjetvu jelovim sjemenjem,
i u koliko se pokaže uspjeh, pristupiti podsijavanju sastojine.


U ovom tipu prebirnih šuma dolazi i pojedinačno gorski javor, gorski
brijest i bijeli jasen. Kako su to svijetlotražeće vrste, teško se probijaju
kroz bukov podmladak pa ih treba pomagati. Oko pojedinih sjemenjaka
provoditi sječu u krugove radi stvaranja njihovog podmlatka.
U stadiju ulaza jele u sastojinu naročito je pogodna sječa u krugove.


3. Mješovita sastojina bukve i jele prebirne strukture.
- Ovakva sastojina pokazuje sklonost stvaranju prebirnog tipa šuma,
a razlog jest u tome, što su im različiti zahtjevi na svijetlo i što im je
različito vrijeme uroda sjemena.


ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Ovo je tipična probirna šuma, za koju važe svi već poznati principi
doznake i korištenja drvnih masa. Jeli kao vrednijoj vrsti drveća, treba
posvećivati više pažnje i nastojati produžiti njen period dominacije.


4. Redovna prebirna sječa.
Problematika planiranja i provođenja redovitih prebirnih sječa,
opsežan je studij i ovdje se mogu iznijeti samo neka zapažanja po tom
predmetu.


Kod sastava privrednog plana obim sječe u prebirnoj šumi određuje
se temeljem ustanovljenog stanja mase po strukturi i veličini, pa zbog
toga mora taj osnovni element biti dovoljno točno utvrđen. Iako treba
nastojati, da se sječive mase po odjelu što većom točnošću utvrde, ipak
je utvrđivanje osnovnog šumskog fonda pojedinog odjela primarni zadatak.
Obaveza uzgajivača prigodom realizacije privrednim planom propisanih
sječivih drvnih masa mora biti točno utvrđen, što je osnovna
masa točnije utvrđena, to se mogu staviti krutiji zahtjevi na održanje
sječivih masa. Kad se provodi revizija privrednog plana, tada se može
kritički ocijeniti i analizirati ispravnost ili neispravnost ranije određene
sječive mase, pa se mogu točnije utvrditi propisi za ovu drugi puta inventariziranu
drvnu masu.


Metod utvrđivanja smjernica gospodarenja, najvažniji je kriterij za
obavezu izvršenja planom predviđenih sječivih masa. Samo i jedino onda
kada su u privrednom planu iznesene smjernice gospodarenja točno za
svaki pojedini odjel (kontrolni metod) može se tražiti striktno održavanje
propisanih sječivih masa. Svaka eventualna obaveza po vrsti drveća
unutar jednog odjela nepotrebna je i koči dinamiku gospodarenja. Što
se neka sastojina po- svojoj strukturi i osnovnoj masi više približuje
normalnoj šumi, to se mogu oštrije primijeniti obaveze sječive mase i ,
napokon što je metod, kojim se utvrđene sječive mase točniji, to se može
tražiti točnije izvršenje sječivih masä.


Obzirom na iskustvo, koje se ima, kod provedbe plana u izvršenju
sječivih masa, kao i obzirom na sve gore navedene momente potrebno je,
da se obaveze sječivih drvnih masa stave općenito unutar podnošljive
granice. Međutim ni ovako utvrđene granice nisu uvijek dovoljne za pravilno
gospodarenje, pa je potrebno da se u uređajni elaborat unese mogućnost,
da se uz naročito opravdanje i posebno odobrenje može vršiti
doznaka i sječa i van označene granice. Samo i jedino na taj način može
se pravilno gospodariti prebirnom šumom.


Ako se prigodom provedbe jednog uređaj nog elaborata ukaže potreba,
da se često i snažno vrše izmjene predviđenih sječivih masa, znači
da isti nije dovoljno obuhvatio problematiku gospodarenja, i utvrđene
manjkavosti mogu služiti kao putokaz kod njegove revizije.


Ima još jedan momenat, koji upliviše na određivanje sječivih masa,
a to je reakcija tla nakon provedene sječe. Primijećeno je, da se podmladak
u prebirnoj šumi nakon provedene sječe vrlo nejednako javlja,
u nekim slučajevima odmah nakon sječe, dok u drugim nakon dužeg
vremenskog perioda. Ovu problematiku sposobnosti gornjeg dijela tla u
prebirnoj šumi, kako po vremenu prima sjeme i isto proklija treba detaljnije
proučiti.


U našim bukovim planinskim šumama, u kojima nije ranije vršena
sječa, nakon prvih sječa često se pojavljuje bukov podmladak odmah, a
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 40     <-- 40 -->        PDF

kod nekih opet nakon dužeg vremenskog perioda. Bilo je dosta slučajeva
u praksi, da taj moment nije mogao biti pravilno ocijenjen kod
sastava privrednih planova pa se je intenzitet sječe kao i samo vrijeme
provođenja iste moralo unutar uređajnog perioda mijenjati.


5. Prebirna sječa u krugove
Ovaj način sječe u prebirnoj šumi, kod nas je veoma malo provađan,
provodili su ga tek pojedinci u kombinaciji sa redovnom prebirnom sječom.
U prošlosti je taj rad izbjegavan zbog toga, što se on može i smije
upotrebiti samo na ograničenoj površini, kao i zbog toga što isti traži
daleko veću stručnu spremu i planera i operativca nego redovna sječa.
Ipak postoje znatne površine naših prebirnih šuma, u kojima bi se taj
način sječa ne samo mogao nego i trebao provađati. Ovo je jedan od
problema uzgoja prebirnih šuma, koji treba da se kod nas riješi putem
istraživalačkih radova.


Primjenu sječe u krugove u prebirnoj šumi uvjetuju slijedeći faktori:


1. struktura sastojine;
2. sastav sastojine po vrsti drveća;
3. stepen razvitka sastojina;
4. stepen razvitka podmlatka.
1. Struktura sastojine. Što se jedna sastojina više približava
idealnoj prebirnoj šumi, to se manje može primijeniti sječa u
krugove. Prema tome sječa u krugove naročito je uporabljiva u stadiju
prelaza iz neuređene u uređenu šumu, ili kod prašume, dakako samo u
slučaju, ako postoje svi biološki uslovi za njezinu primjenu.
2. Sastav sastojine po vrsti drveća. Od tri glavne
vrsti drveća, koje dolaze u prebirnoj šumi sječa u krugove pogodnija je
za one, koje podnose više svijetla, a manje pogodna za potpuno zasjenu
podnoseće vrste. Prema tome najpovoljnija vrsta za sječu u krugove jest
smrča, zatim bukva i konačno jela. U mješovitoj sastojini jele i smrče
putem sječe u krugove, može se naročito regulirati omjer tih dviju vrsta.
U našim prebirnim šumama dolaze osim tri navedene osnovne vrste,
koje podnose zasjenu i pojedinačna stabla svijetlo tražečih vrsta gorski
javor, gorski brijest i bijeli jasen. Kao pravilo u prebirnoj šumi trebalo
bi da bude, da se u cilju omogućenja stvaranja manjih skupina javora,
jasena i brijesta, oko sjemenjaka tih vrsta, provede sječa u krugove, i
time unesu u sastojinu te vrste u većem obimu.


3. Stepen razvitka sastojina. Ranije smo razmotrili
osnovne tipove sastojina, te njihov razvitak. Napomenuli smo, da je najsigurniji
reagens na razvoj sastojine taj, da u sastojini provedemo čistu
sječu na maloj površini i pratimo razvitak podmlatka na istoj. Ako utvrdimo,
da se podmladak snažno i obilno javlja, što naročito nastupa u
stadiju prelaza iz jedne vrste u drugu, tada u takvoj sastojini možemo
provoditi sječu u krugove. Kod sječe u krugove, naročito jačeg intenziteta,
vrlo je jako uraštavanje u glavnu sastojinu pa se takva sječa približuje
oplodnoj sječi dužeg vremenskog perioda.
Problem zakorovljenja u prebirnoj šumi sve više nestaje. U stadiju
prelaza jedne vrste u drugu sastojina ne zakorovljuje, isto tako ne
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 41     <-- 41 -->        PDF

zakorovljuje u stadiju maksimalnog razvitka jedne vrste, dok se u ostalom
djelu razvitka sastojine može zakorovljenje onemogućiti provedbom
redovne prebirne sječe blažeg intenziteta. Obzirom na naprijed obrazloženi
razvoj Sastojine vidimo, da sječa u krugove ne može biti ni za jednu
sastojinu trajni način njenog uzgoja, već je ista vremenski i prostorno
ograničena i izmjenjuje se sa redovnom prebirnom sječom.


4. Ste pen razvitka podmlatka. Ako se j edna sastoj ina,
u kojoj je provedena prebirna sječa jačeg intenziteta dobro pomladi,
možemo u kasnijim godinama oslobođenje tog podmlatka provesti sječom
gornje etaže u krugovima. Tim načinom dobivamo pojedine skupine podmlatka,
koji brže i bolje raste od ostalog i pospješujemo prebirnu grupimičnu
strukturu šume.
Kod svih doznaka drvnih masa u prebirnoj šumi potrebno je upoznati
elemente te obilježbe, a koji su slijedeći:


a) struktura i sastav tla;


b) struktura i sastav sastojine (iznad taksacione granice) ;


c) struktura i sastav pomdlatka (ispod taksacione granice) ;


d) zdravstveno stanje sastojine;


e) ekspozicija, inklinacija, nadmorska visina;


f) gospodarska zrelost stabala.


Ne ulazeći u analizu svakog pojedinog elementa, mogu napomenuti,
da je pod b) označena »struktura i sastav sastojine« analizirana kod
iznošenja tipa sastoj ina.


Uvažeći gore navedene elemente, a prema konkretnom stanju sastojine,
vršit će se doznaka i sječa, bilo redovnim prebirnim načinom, bilo
sječom u krugove (čiste ili sa pojedinim stablima), bilo kombinacijama
obih načina. Baš u ovoj mogućnosti leži dinamika konsignacije stabala
u prebirnoj šumi.


6. Analiza ophodnjice.
Najbolji način određivanja ophodnjice jest taj, da se za svaki pojedini
odjel utvrdi njegova specifična ophodnjica, jer se tako može najbolje
obuhvatiti biološka raznolikost prebirne šume. Ovakva ophodnjica
može biti slobodna (direktivna) ili stabilna. Direktivna (slobodna)
ophodnjica za svaki pojedini odjel omogućuje najdinamičnije prebirno
gospodarenje.


Ukoliko pojedine veće skupine odjela pokazuju zajedničke biološke
osebine može se za čitavu takvu jedinicu odrediti ili slobodna ili stabilna
ophodnjica.


Napokon kod prvog uređivanja, ili kod nedovoljno utvrđenih tipova
šume, može se za velike šumske komplekse odrediti zajednička ophodnjica,
bilo stabilna bilo slobodna. Prema tome je izbor ophodnjice ovisan


o intenzitetu gospodarenja i izvršnom tipiziranju šume. Isti razlozi vrijede
i za izbor vremena trajanja ophodnjice, koja je to kraća, što je
intenzivnije gospodarenje. Iz prednjeg se obrazloženja vidi, da se u praksi
često mora provoditi individualna ophodnjica, iako plan propisuje jednu
opću ophodnjicu za cijelu gospodarsku jedinicu.
7. Izbor sječina.
Iz svega naprijed obrazloženog izlazi, da se uredno može gospodariti
prebirnom šumom samo tako, da se prepusti izvađaču radova, da sam
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 42     <-- 42 -->        PDF

bira godišnje sječine. Ovaj slobodan izbor sječina najbitniji je dio dinamike
prebirnog gospodarenja, pa se on ne smije ograničiti ni onda,
kada se provodi ekstenzivno gospodarenje i sa istim vezama stalna i vremenski
duža ophodnjica. Istina, kod ovakovog ekstenzivnog gospodarenja
nije ni moguć neki naročiti izbor, ali ipak taj ne mora biti fiksiran.


8. Primjeri iz prakse.
a) Gospodarska jedinica Mrkopalj odjel 95 (Viševica).


Sastojina bukove dominacije (abieto fagetum) bukva 0,9 i jela 0,1
u stadiju ulaska jele u istu. Nadmorska visina 1.150m. Prigodom inventariziranja
mase za privredni plan, masa iznad 10 cm iznosi po 1 ha 363
m3. Ukupna masa cijelog odjela (50,57 ha) iznosi 18.393 m3.


Sastojina je prašumskog tipa sa 60% prezrele mase i pomlađena sa
65°/o jelom, a tek 35% bukvom (podaci ispod 10 cm). Uočuje se vrlo
dobra kvaliteta jelovog podmlatka.


U odjelu je provedena konsignacija i doznačeno svega 7.233 m3. Intenzitet
sječe iznosi 39%, a drvna masa po 1 ha svedena na 220 m3. Za
prebirnu šumu navedenih elemenata treba da iznosi masa nakon sječe
240 m3 po ha, dok je prije sječe bila masa od 363, a nakon sječe ista
iznosi 220 m3. Zbog nepovoljne strukture, zdravstvenog stanja i dozelosti
stabala, te povoljnog pomlađen ja i predviđene povoljne izmjene vrste
u uruđajnom periodu treba provesti još jednu sječu intenziteta cea 20%,
čime bi osnovna masa po ha pala na 176 m3, t. j . 64 m3 ispod normale.


U ovom slučaju postoje svi uvjeti za sječu u krugovima i jasan primjer
prelaza bukove šume prašumskog tipa u uređenu prebirnu šumu
bukve i jele, gdje će jela u kraćem vremenskom periodu biti dominantna
vrsta, čitavu dinamiku gospodarenja tom šumom treba obraditi u smjernicama
gospodarenja.


b) šumski predjel Mlaka, šumarija Fužine.
čista jelova sastojina (abiato blehnetum) pretežno jednolike strukture
sa pojedinačnim smrčevim stablima, u stadiju ulaska smrče u istu.
Nadmorska visina 700 m. Izmjerom i pregledom plohe od 1 ha utvrđena
masa iznad 10 cm iznosi 590 m3, od čega zrelo za sječu 360 m3 Ispod
IO cm podmladak jele 60%, smrče 40°/o. Naročito se primjećuje, da je
postotak smrčevog podmlatka znatno veći u otvorenijim površinama.
U budućnosti ukloniti prezrelu drvnu masu, čime će se osnovna masa
sniziti ispod normale i izmijeniti gospodarenje pomaganjem razvoja
smrče i time stvoriti mješovitu sastojinu prebirne strukture, koju potom
dizati do uravnotežene zalihe.
Radi stvaranja povoljnih uslova za pomlađenje smrčom providiti
mjestimično sječu u krugovima.


Izneseni tek u najgrubljim potezima pojedini bitni elementi gospodarenja
prebirnom šumom, ukazuje se neminovna potreba, da se za istu
sastave nova uputstva za njeno uređivanje. Zbog vrlo različitog stepena
intenziteta gospodarenja tim šumama ukazuje se potreba primjene raznih
metoda rada, koje ali moraju biti međusobno povezane tako, da se bez
poteškoće može prelaziti iz jedne u drugu i održati kontinuitet evidencije
gospodarenja, koji je tako važan za prebirno gospodarenje.


192