DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG D RU ŠT VA HRVATS KE


GODIŠTE 78 APRIL GODINA 1954


IZVOZ DRVNIH PROIZVODA POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA


Ing. B. Stamenković


I. Opšte napomene
Z
Z
a izvoz drvnih proizvoda u posljednjih tri i po decenija t. j . od 1919.
god. kada su narodi Jugoslavije bili prvi put organizovani u jednu
državu, karakteristična su tri perioda. Najpre, period vrlo brzog porasta
i visokog izvoza drveta, koji se završio izbijanjem čuvene svetske krize
u 1929 god. zatim, period neravnomernog i znatno smanjenog izvoza
drvnih proizvoda sve do Drugog svetskog rata i najzad, period izvoza
drveta posle Drugog svetskog rata.


Godina 1929, koja je vrlo oštro podelila predratni izvoz drveta na
dva perioda, pretstavljala je ujedno i godinu znatnog smanjenja eksploatacije
najvrednijeg drveta naših šuma (hrast, četinari). Nestajanje šumskih
područja bogatih drvnim zalihama, opšta privredna situacija u svetu
i događaji oko naše zemlje posle 1929 god., odredili su dalji obim izvoza
drveta, a stanje i razvijenost drvnoindustriske proizvodnje njegovu
strukturu.


Pre rata bio je visoko razvijen samo onaj deo drvne industrije u
kome su uz minimalno ulaganje kapitala bili osigurani visoki profiti, a
to je bila pilanska industrija i prerada rezane građe. Slabo je bila razvijena
proizvodnja celuloze u čiji je razvoj bilo potrebno ulagati skupe
investicije, zatim industrija šper ploča u kojoj je pored skupih investicija
trebalo savladati tešku tehniku rada sa bukovim drvetom. A proizvodnja
lesonit ploča, koja je u ostalom svetu bila tek u fazi razvoja, nije
u Jugoslaviji pre Drugog svetskog rata ni postojala.


Pored toga, privredno nerazvijena Jugoslavija sa niskim učešćem
gradskog i industrijskog stanovništva i slabom kupovnom moći širokih
potrošača nisu omogućavali razvoj finalne drvne proizvodnje. Ovako nasleđenju
strukturu drvne industrije, koja je bila dosta zastarela i jako
oštećena, u kratkom posleratnom periodu i godinama najvećeg prirodnog
naprezanja u pravcu ublaživanja vrlo oštre disproporcije između bazične
i prerađivačke industrije, nova Jugoslavija nije mogla radikalnije promeniti
i pored toga što su prošireni ili podignuti novi objekti za proizvodnju
celuloze, drvnih ploča i drugih finalnih proizvoda. S toga je posleratni
izvoz drveta iz Jugoslavije po obimu i strukturi bio sličan izvozu drveta
iz poslednjih godina pred Drugi svetski rat. Ali, značaj posleratnog izvoza
drveta za privredu Jugoslavije se potpuno promenio, jer su izvozom
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 4     <-- 4 -->        PDF

drveta i proizvoda drugih privrednih grana omogućeni brza obnova i privredni
razvitak nove socijalističke Jugoslavije i stvoreni uslovi za likvidaciju
zaostalosti naše zemlje.


U daljem razvoju naše zemlje proizvodi drveta zauzeće isto tako
važnu stavku u ukupnom izvozu Jugoslavije. Stoga, a da bi što pravilnije
odredili liniju daljeg izvoza drveta, potrebno je upoznati greške,
uspehe i iskustva u dosadanjem izvozu drveta, naročito iz kratkog ali
vrlo dinamičnog posleratnog perioda.


II. Izvoz drveta u periodu između dva Svetska rata
Izvoz drveta, koji je počeo neposredno po završetku Prvog svetskog
rata (1919 g.) bio u stalnom, dosta ujednačenom i brzom porastu, sve
do izbijanja čuvene svetske krize u 1929 godini. Dalji izvoz drveta iz
Jugoslavije kretao se u okviru privredne situacije u svetu: oštro se
smanjio u periodu depresije, došao u 1932 na najnižu tačku, dizao se i
u 1937 god. kao godini nove konjukture, ali znatno niže nego u doba
najnižeg privrednog prosperiteta dostigao visinu prosečnog izvoza iz perioda
1919/38 godine.


KRETANJE IZVOZA


jhiHoAM» DHVETA U POHODU 13t9-36g.


toilj. dmartj


tm


po vrvdnoaH


/wwe* i9f9´3e-flototcihS


. . /xwvdhoof?


toon


300


Ötstupanje između količina i vrednosti u pojedinim periodima odnosno
godinama proističe iz razlika postignutih cena na svetskom tržištu
a u manjoj meri radi promene strukture izvoza drveta. Naročito je karakteristično
otstupanje u periodu 1924/26 god., kada su političke i ekonomske
prilike i trgovinski odnosi bili nesređeni i cene drvnih proizvoda
nestabilne.


(Za dvadesetgodišnji izvoz drveta između dva Svetska rata tj. za
period 1919/38 god. i pored osetnijih otstupanja u cenama za pojedine godine
i periode i izvesne razlike u strukturi drvnih proizvoda u izvozu drveta,
može se 1937 godina uzeti kao prosecna godina predratnog izvoza
drveta. Ali, za upoređenje posleratnog sa predratnim izvozom drveta bolje
je uzeti 1938 god. kao godinu prilično normalizovane proizvodnje u svetu
i u našoj zemlji, makar je ona bila za 20% niža od prosečnog izvoza drveta
iz perioda 1919/38 godine.


Podaci o izvozu rezane građe, koja je u ukupnom izvozu drvnih proizvoda
učestvovala sa oko 2/3, pružiće nam mnogo bolju sliku kretanja
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 5     <-- 5 -->        PDF

izvoza drveta u posleratnom periodu. Najkarakteristični!e su ove godine:
1927 — godina punog razvoja industriske proizvodnje, građevne delatnoisti
i vrlo živog međunarodnog prometa, 1929 — godina najvišeg predratnog
prosperiteta, 1932 — godina vrhunca krize, 1935 — godina prebrođavanja
krize i novog poleta i 1938 kao godina prosecnog izvoza iz
doba prilično normalizovane privrede u svetu.


KRETANJE IZVOZA


Jl"! REZANE GRAĐE U PERIODU 1927-38


«927 «29 . ´932 13iS 193S W27/34
KUH OSiali l/šćon


I I bukva


II W


Y/////A L***


Naročito pada u oči vrlo visoko učešće rezane građe četinara u ukupnom
izvozu rezane građe, zatim oštar pad izvoza sviju vrsti rezane građe
u 1932 god., koji se u odnosu na najviše dostignut izvoz drveta u 1929
god. smanjio gotovo za sve vrste na polovinu i najzad, znatno smanjen
izvoz sviju vrsti rezane građe posle 1929 godine.


Posle 1929 godne menjaju se i odnosi, koji su do tada vladali u međunarodnom
prometu. Slobodnu trgovinu između pojedinih zemalja zamenjuju
razna ograničenja: kratkotrajni sporazumi, koimpenzacioni poslovi,
kontingentiranje, uvozna ograničenja, devizni propisi, tarifna politika,
carina i dr. Pored toga na izvoz drveta iz Jugoslavije imaju uticaja
i dva međunarodna događaja: sprovođenje sankcija prema Italiji posle
Abisinskog rata (1934 god.) i stvaranje Rimskog trougla (Italija, Mađarska
i Austrija) u 1935 godini, čime je Austrija dobila povlašeeni položaj
na talijanskom i mađarskom državnom tržištu, koje je do tada bilo
najglavniji uvoznik našeg drveta. Stoga izvoz drveta u 1936. god. dolazi
na najnižu tačku u periodu 1922/38 godine. Znatno smanjenje izvoza
drveta u Italiju i ostali događaji nastali posle 1929 godine doveli su do
smanjenja proizvodnje naročito u sektoru pilanske industrije malopilanara
i jače orijentacije krupnih preduzeća ka Centralnoj i Saverozapadnoj
Evropi, a najviše prema Engleskoj i Nemačkoj. No, ovako smanjeni
izvoz drveta ne treba tumačiti samo događajima na evropskom tržištu
drveta već prvenstveno´ stanjem šuma Jugoslavije.
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Kako su uticali događaji na izvoz drveta iz Jugoslavije i kakvo je
bilo učešće najvažnijih uvoznika našeg drveta u dvadesetogodišnjem
predratnom periodu vidi se iz sledeće tabele:


Zemlje do 1929 1930/35 1936/38 1919/;
Italija 58°/o 50% 18% 490/0
Engleska 3 5 18 6
Nemačka 3 _- 4 19 6
Ostale zemlje 36 41 45 39
Ukupn o 100% 100% 100% . IOO0/0


Među ostalim zemljama najvažniji uvoznici našeg drveta bili su:
Mađarska, Grčka, Francuska, španija i zemlje Sredozemlja, naročito Severne
Afrike.


Po najvažnijim grupacijama proizvoda odnos vrednosti je u predratnom
periodu bio sledeći:


proizvodi eksploatacije šuma 29%
rezana građa 63%
ostali proizvodi drvne industrije 8%


Znači, da su proizvodi eksploatacije šuma i rezana građa činili preko
9/10 vrednosti izvoza drvnih proizvoda prema manje od 1/10 ostalih artikala
(prerađeno drvo i finalni produkti).


Učešće drvnih proizvoda u ukupnoj vrednosti izvoza Jugoslavije u
periodu 1919/38 god. iznosilo je 19% po vrednosti i 37% po količini ili
zaokruženo 1/5 po vrednosti i nešto preko 1/3 po količini.


III.
Situacija na evropskom drvnom tržištu i u Jugoslaviji posle Drugog
svetskög rata i uticaj konjunkture na cene drvnih proizvoda
Delanjem i intervencijom međunarodnih organizacija (UNRRA, Međunarodna
banka za obnovu i razvitak, Maršalov plan, Ekonomska komisija
za Evropu i dr.) međunarodna razmena posle Drugog svetskog rata
dobij a široke razmere. Time je omogućena brza obnova Evrope i njen
privredni razvoj u prvih pet posleratnih godina. Posle toga, a po izbijanju
Korejskog rata u 1950 godini, dolazi do sve jače potražnje naročito
strateških sirovina što je imalo velikog uticaj a na porast cena, koje su
se do pred kraj 1951. godine brzo ili za neke proizvode vrlo brzo dizale
i na prelasku iz 1951 u 1952 god. dostigla najviši nivo u posleratnom
periodu. Od tada one padaju, slabije ili jače, da bi se na početku 1953
godine stabilizovale na nivou cena pred Korejski rat (ugalj, razna goriva,
tekstilne sirovine i dr.) ili bile još uvek više od tadašnjih. Dalji razvoj
događaja u svetu tokom 1953 godine sa znacima poboljšanja političke
situacije, dovodi do novog pada cena, koji zbog intervencije najmoćnijih
svetskih država, prvenstveno SAD- nije sve do pred kraj 1953 god. uzeo
one razmere, koje su se pre toga nagoveštavale.


Posleratna spoljna trgovina drvetom kretala se uglavnom u okviru
međunarodnih događaja a samo u izvesnim periodima zavisila od prilika
na drvnom tržištu Evrope. Tako su na primer drvni proizvodi kroz čitav
posleratni period, sem kratkotrajne depresije u 1952 god., bili vrlo ko


156
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 7     <-- 7 -->        PDF

njunkturni. Ovo radi toga, što je posleratna evropska drvno-industriska
proizvodnja bila niža od predratne, a proizvodnja ostalih privrednih grana
(ugalj, željezo, građevinski materijal i dr.) uvek nedovoljna da pokrije
rastuće potrebe. Pored toga, def icitnost Evrope u drvetu i devizne teškoće
uvoznih zemalja, da ga nabave od vanevropskih proizvođača održavale su
ovakvo stanje i nadalje.


Za stanje na drvnom tržištu i kretanje cena i njihov odnos za najglavnije
vrste drveta najkarakterističniji je period između 1950 i 1953
godine. Sve do 1950 odnos cena tvrdog i mekog drveta bio je u korist
tvrdog, uzimajući u obzir odnose cena iz predratnog perioda. Međutim,
pojavom Francuske, koja je posle velikih požara iznela na evropsko drvno
tržište u 1950 i 1951 godini veće količine tvrdog drveta, dolazi do pada
cena ovih proizvoda, i to u onom periodu kada one za meko drvo i proizvode
ostalih privrednih grana rastu i to vrlo brzo. Pad cena tvrdog
drveta, već od početka 1951 ubrzan i pojavom vanevropskih proizvođača
kao i smanjenjem proizvodnje robe za potrebe širokih potrošača produžio
se sve do početka 1953 godine, posle čega cene ostaju na približno istoj
visini, sve do pred kraj 1953 god., kada su nešto skočile. Međutim, cene
mekog drveta su u ovöm periodu jako oscilirale, što se može videti iz
grafikona, dobij enog na osnovu prodajnih cena, koje su naša izvozna preduzeća
postigla na engleskom i talijanskom drvnom tržištu (fob standardni
asortiman).


canoscsm


REZANE GRAĐE UPER/ODU /SS0-S3


dolom/m


*-^-T 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 P 1 1 1


1950 1951 1952. 1953 g.


-im3 n grade ćeh´nang.
ifcrrčr.grade bukve
____ 7/3/77* n grade /rasta.


Kao što se iz podataka grafikona vidi, cene mekoj rezanoj građi
skočile su za godinu i po dana za oko 50%, da bi posle ograničenja uvoza
drveta u Englesku (na početku 1952) pale za oko 25% i ponovo se pred
kraj 1952 godine digle na nivo najviše dostignutih cena u posleratnom
periodu. Već u 1953 god., odnos cena za pojedine vrste drveta i proizvode
usklađuju se & izuzetkom cena za celulozno drvo četinara, koje su u toj
godini bile znatno niže od normalnih.


Stanje na evropskom drvnom tržištu i izvoz drveta iz Jugoslavije


nije imao uticaja na situaciju domaćeg tržišta sve do 1952 godine, jer
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 8     <-- 8 -->        PDF

su obim proizvodnje, cene i raspodela drveta bili planom određeni. Međutim,
uvođenjem novih privrednih mera i novonastalom situacijom u
1952 i 1953 god., prilike se menjaju. Ograničenje uvoza drveta u Englesku
u 1952 god., pored smanjenja investicionih radova u zemlji i znatnog
učešća lokalnog sektora u trgovini drveta, dovodi prvi put posle rata do
zaliha koje su veće ili znatno veće od normalnih, naročito za tvrdo drvo.
Prvi put posle rata došlo je kod nas do veće ponude nego što je potražnja
za znatan broj drvnih proizvoda. Ali oživljavanjem spoljne trgovine
već na početku 1953 god. i smanjenjem seča šuma u toj godini višak
zaliha sviju drvnih proizvoda se brzo smanjuje, izvoz drveta vrlo brzo
razvija r za domaće potrošače ostaju manje ili znatno manje količine
drveta nego u prethodnoj godini. Stoga, u prvoj polovini 1953. godine
dolazi do skoka cena onih drvnih proizvoda, koji se u većoj meri izvoze
i daljeg vrlo brzog porasta cena za proizvode mekog drveta, koji je za
nepunu godinu dana iznosio oko 1/3. Nasuprot ovome, cene drvnih proizvoda
koje se pretežno troše u zemlji ostale su tokom 1953. god. gotovo
nepromenjene.


IV. Izvoz drvnih proizvoda i njegov odnos prema ukupnom izvozu
Jugoslavije,
drvno-industriskoj proizvodnji i sirovinskoj bazi u periodu
između 1947/53 godine


Brzom obnovom drvne industrije u 1945 i 1948 god. stvoreni su
uslovi, da se već u 1947 god. počne sa izvozom drveta. (Ustvari i u 1945
i 1946 god. je izvoženo drvo, ali su te količine bile male. Tako je u 1945 g.
izvezeno 115 tona u vrednosti od 154 hilj. dinara, a u 1946 god. 24 hilj.


KRETANJE IZVOZA
DRVMH PHO/ZVODA UPEMOOU
1!»7-S39.


1$*S 13 S> St SZ 19S3 y.


. po tržnim obfti.cenama /z -f93&g.


-po reo/izovanim izvoznim cenamo.
- —— po kotćini
tona u vrednosti od 197 hilj. dinara. Broj izvezenih artikala je bio mali
i poticao je iz ranijih zaliha: rezana građa hrasta, bukve, jasena i četinara,
furnir, parket, ćumur i štavila). Od 1947 pa tokom 1948 god., izvo-s
se naglo penje i u 1949 god. dostiže najviši nivo u posleratnom periodu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 9     <-- 9 -->        PDF

i ujedno se približio prošeku izvoza drveta iz perioda 1929/38 god. Posle
1949 god. izvoz blago pada, a u 1952 god. znatno, čime se ova godina približila
godinama najnižeg izvoza drveta (1932, 1936) za poslednjih 30 godina
izuzimajući ratne i godine neposredno iza rata. Ali je zato u 1953 g.
realizujući viškove zaliha iz 1952 god. došao na najvišu tačku posleratnog
izvoza drveta.


Kretanje izvoza drveta kroz sedmogodišnji posleratni period vidi se
iz sledećeg grafikona.


Pored linije kretanja izvoza po količini i realizovanoj vrednosti na
spoljnjem tržištu daje se i linija obima izvoza, dobijena na osnovu tržnih
cena iz II polugodišta 1953 god. sa kojom su množene količine sviju proizvoda
realizovanih tokom svake godine, Ovo zbog toga, što linija količinskog
i postignutog vrednosnog efekta, radi vrlo jake oscilacije cena
na drvnom tržištu i promene strukture tokom godina ne bi dala pravu
sliku obima izvoza drvnih proizvoda. Iz odnosa ovih triju kategorija vidi
se, da su u periodu 1947/49 a naročito u 1949 god. izvezene znatne količine
drveta manje vrednosti, i da se posle 1949 god. struktura drvnih
proizvoda u izvozu drveta prilično popravila.


Pored situacije na evropskom drvnom tržištu, koja je samo u izvesnoj
meri i samo za neke izvozne proizvode imala uticaj a na ovakvu strukturu
i obim izvoza drveta, treba uzeti u obzir i delovanje ostalih faktora
unutar zemlje. Na prvom mestu pitanje rada spoljno-trgovinske organizacije
i sposobnosti drvne industrije za izvoz.


Organizacija spoljne trgovine drveta do uvođenja novih privrednih
mera bila je određena opštim privrednim sistemom t. j . bila je strogo
centralizovana i obavljala se samo preko jednog izvoznog preduzeća. Pored
toga, mlad kadar spoljne trgovine bez koordinacije i uvida u rad i
mogućnosti drvne industrije nametao joj je vrlo teške specifikacije.
Ovakva organizacija spoljne trgovine i njen odnos prema proizvodnji dosta
su uticali, da u periodu visoke proizvodnje u sektoru drvne industrije
i vrlo povoljne konjunkture na evropskom drvnom tržištu ne budu izvezene
znatno veće količine drveta, naročito rezane građe i finalnih produkata.
Stoga su, za domaće potrebe ostajale veće količine od potrebnih,
radi čega je, pored ostalog, dolazilo do neracionalne ili nepotrebne potrošnje
u zemlji. Isto tako, drvna industrija, mada preopterećena planom
proizvodnje, nije u potpunosti odgovorila svom zadatku, naročito po pitanju
kvaliteta proizvoda, a specijalno u sektoru finalne drvne prerade. Pored
toga, na visinu i obim izvoza, uticali su i drugi faktori, kao na primer,
politički položaj naše zemlje u svetu, privredni odnosi prema ostalim zemljama
i dr., ali su ti faktori bili od manjeg značaja no napred navedeni.


Posle 1952 god., kada su otklonjene mnoge slabosti u proizvodnji i
organizaciji trgovine drveta i kada su rezultati decentralizacije i širokog
samoupravljanja radnih kolektiva došli do puni j eg izražaja, izvoz drveta
u 1953 god. dostiže zavidnu visinu. Stoga, možemo reći, da godina 1953
kao godina značajnijih uspeha u proizvodnji i izvozu drveta, pretstavlja
ujedno i prekretnicu u daljem izvozu drvnih proizvoda, izuzimajući visoki
izvoz rezane građe i celuloznog drveta četinara, koji je s obzirom na perspektivne
potrebe četinarskih proizvoda u zemlji još uvek neopravdano
visok.


V
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Za izvoz drvnih proizvoda u ukupnom izvozu Jugoslavije može se reći,
da je odigrao značajniju ulogu nego pre rata. Naročito u sušnim godinama,
kada je izvoz poljoprivrednih proizvoda i njegovih prerađevina,
koji čini oko 2/s posleratriog izvoza Jugoslavije, vrlo mnogo podbacio. Prema
realizovanim izvoznim cenama izvoz proizvoda drveta učestvovao je
u ukupnom posleratnom izvozu Jugoslavije sa 25% prema predratnih 19%,
te je zajedno sa metalurgijom, a iza izvoza poljoprivrednih proizvoda
činio jednu od najosnovnijih stavki u platnom bilansu naše zemlje.


Za proizvodnju izvoznih artikala u najkarakterističnijim godinama
posle rata utrošene su sledeće količine drvnih sirovina.


STRUKTURA


SIROVINE PO VRSTAMA DRVETA ZA
PROIZVODNJU IZVOZNIH ARTIKALA


Osto/i liščon


ćefrnor*


KWVI eltSBOrf


w u u U I


Iz grafikona 1947/53 — C vidi se, da je odnos drvne sirovine za proizvodnju
izvoznih artikala prema odnosu drvne sirovine za proizvodnju
artikala, koji su se potrošili u zemlji iznosio 15 : 85%, što znači
da rešenje problema šumskog fonda putem smanjenja seča treba prvenstveno
usmeriti na onih 85% drvne mase, koja se troši u zemlji. To ne
znači da količinsko smanjenje sirovine za proizvodnju izvoznih artikala
nije isto tako važan faktor za smanjenje obima seča šuma. No pored ovog
opšteg odnosa potrošnje drvne sirovine važan je i odnos po glavnim
vrstama drveta. Iz grafikona se vidi, da je učešće drvne sirovine četinara
za proizvodnju izvoznih artikala od nešto ispod Vi tokom čitavog sedmogodišnjeg
perioda znatno veće od učešća četinara u drvnoj masi jugoslovenskih
šuma — 29% (1947/53-B). Dodamo li tome činjenicu, da će potrebe
četinarskog drveta u zemlji stalno rasti i da je sadanji obim seča
četinarskih šuma veći za Vs od prirasta, onda možemo konstatovati, da
ovako visoko učešće četinarskih proizvoda u izvozu drveta iz Jugoslavije,
pretstavlja problem za sebe. Pogotovu, što je rezana građa četinara u
posleratnom sedmogodišnjem prošeku iznosila Vio vrednosti izvoza Jugoslavije
i bila odmah iza kukuruza, a dosta ispred olova, bakra i duvana,
a pogotovu ispred drugih izvoznih proizvoda, najvažniji izvozni artikl.


Za kretanje posleratnog izvoza drveta karakterističan je i njegov
odnos prema razvoju proizvodnje u sektoru eksploatacije šuma. Podaci


o razvoju eksploatacije šuma, koja je vršena od strane drvno-industriskih
preduzeća a po opštem društvenom planu i kretanju izvoza drveta
na bazi tržnih cena iz II polugodišta 1953 god. je sledeće:
Indeks


seca izvoz


seča izvoz


mil. im miliard. din


1947 6.7 10,1 100% 100%
1948 9.8 20,4 146% 202%
1949 189% 216%


12,2 21,8
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 11     <-- 11 -->        PDF

1950 9,8 20,8 146% 205%
1951 8,2 18,3 121% 171% 1952 8,8 15,0 131% 148% 1953 7,2 22,5 112% 223% 1946/53 9,0 18,5 134% 182%


Iz ovih se podataka vidi, da se izvoz drveta brže odvijao od eksploatacije
šuma, i da se u docnijim godinama i pored smanjenja seča šuma
održavao na priličnoj visini pa čak i povećavao/Ovakav odnos je vrlo povoljan
s izuzetkom izvoza rezane građe i celuloznog drveta četinara, a
rezultat je porasta izvoza vrednijih proizvoda.


V. Važniji drvni proizvodi i struktura izvoza drveta
u periodu 1947—1953 godine
Posleratno kretanje izvoza drveta po najvažnijim grupama proizvoda
i odnos istog prema 1938 god. bio je (u hiljadama):


Naimenovanje: 1938 1947 48 49 50 51 52 53 47/53


R. gr. četinara — m3 690 303 658 730 738 632 464 664 598
hrasta — m3 60 47 55 46 76 54 37 54 53
bukve — m3 120 78 145 223 201 203 133 220 182
ost. 1. — m3 20 3 3 10 10 13 5 7 7
Pragovi — m3 90 8 78 75 68 44 58 39 64
Cei. dr. čet. — prm. 1 190 338 263 234 195 140 98 208
Cei. dr. bukve — prm. 140 100 189 404 362 332 388 263 262
Ogrevno drvo — prm. 430 996 800 376 214 231 513 509


3


Ost. šum. proiz. — m285 J 61 340 266 154 37 31 42 133
Furn. i ploče — m3 2,5 3,0 8,2 5,7 3,3 5,6 4,0 6,3 5,0
Sanduci — t 15 5,6 1,3 3,3 8,2 12,2 13,4 21,0 9,3
Hem. proizvodi — t 27,4 9,7 6,2 1,6 8,0 12,6 18,3 31,6 12,4
Ostalo — mil. din 33 51 148 61 67 99 732 1070 —


SVEGA:


u tonama 1015 718 1710 1779 1304 1082 934 1210 1248
Po real. cen. — milrd. d. 0,89 1,88 3,54 3,29 2,62 2,82 14,6 17,5 —
cene: 1 $ = 300 din. milrd. — 11,3 21,2 19,9 15,7 16,3 14,6 17,5 17,0
trž. cene 11/53 18,5 10,1 20,4 21,8 20,8 18,3 15,0 22,5 18,5
Odnos: % 100 55 110 118 112 99 82 122 100


Iz tabele vidimo da je posleratni izvoz drveta bio približno jednak sa
izvozom iz 1938 god. ili za oko Vs niži od izvoza iz perioda 1919/38 god.
Ovu konstataciju moramo naročito istaknuti, jer u našoj nedovoljno obaveštenoj
javnosti postoji mišljenje, da se posleratni izvoz u poređenju
s predratnim jako uvećao, te da je radi toga seča šuma bila znatno veća
nego pre rata.


Da bi bolje sagledali odnose unutar posleratnog izvoza i njega prema
predratnom sačinićemo strukturu izvoza drveta za naj karakteristični je
posleratne godine po najosnovnijim grupacijama proizvoda. Uzećemo godinu
najvišeg izvoza drveta, koja je ujedno imala i najnepovoljniju strukturu
(1949), godinu najnižeg izvoza sa prilično poboljšanom strukturom
(1952) i godinu najuspešnijeg izvoza u posleratnom periodu (1953).
Struktura je sačinjena na osnovu domaćih tržnih cena iz II polugodišta
1953 god., mada i ona ne može pružiti najtačniju sliku, jer odnosi cena
pojedinih artikala znatno variraju tokom izvesnog perioda. Ali je ovaj
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 12     <-- 12 -->        PDF

način bolji od dobij ene strukture na osnovu količine ili realizovanih cena
na spoljnjem tržištu (u milijardama dinara) :


Naimenovanje 1938 1949 1952 1953 1947/53
Šumski sortimenti:
za neposrednu potrošnju
Za dalju preradu
Rezana građa
Ploče i furnir
Proizv. prerad. r. građe
Drvne prerađevine
Hemiski produkti
3,6^}
13,3
0,2
0,2
0,2
1,0
3,0
2,0
15,3
0,4
0,3
0,2
0,1
1,0
1,9
9,9
0,4
1,1
0,5
0,6
1,5
1,7
15,4
0,6
1,4
0,9
1,0
1,8
2,0
12,8
0,5
0,7
0,3
0,4
Ukupno : i 18,5 21,8 15,0 22,5 18,5


Da bi nam struktura izvoza drvnih proizvoda bila još uočljivija dademo
odnose putem grafikona


1930 19H9 «S2 1*53 19*f/5l


Iz podataka tabele i grafikona vidimo, da su rezana građa i šumski
sortimenti, kako pre tako i posle rata činili 9/io ili više u ukupnom izvozu
drvnih proizvoda, sa izuzetkom 1952 i 1953 god., kada je izvoz ostalih
proizvoda učestvovao već sa 17%.


Ako ostavimo po strani strukturu izvoza pre rata i za posleratni period
1947/50 god. kada su šumski sortimenti bili visoko zastupljeni u izvozu
drveta, već uzmemo 1953 god .možemo reći, da je ona, s obzirom na
strukturu industriske prerade, kapacitete drvne industrije i opremljenost
šumske privrede pretstavlja dosta povoljnu godinu, izuzimajući visoki izvoz
rezane građe i donekle celuloznog drveta četinara. Izvozu šumskih sortimenata
u toj godini nema se šta prigovoriti. Izvoz od oko 40 hilj. m3 oblog
tesanog i cepanog drveta, uglavnom iz krajeva, koji leže povoljnije prema
stranom nego domaćem tržištu, uz povoljne uslove prodaje je na svom
mestu. Izvoz bukovog celuloznog drveta, za koga nemamo kapaciteta u
zemlji i koje plasiramo po znatno višoj ceni nego što se postiže za ogrevno
drvo u zemlji, isto je tako opravdan i biće koristan sve dok naša industrija
ne bude u mogućnosti da ga preradi u zemlji. Izvoz ogrevnog drveta
koji čini samo oko 1—1,5% od ukupnog posečenog drveta u FNRJ
pretstavlja stavku, koja se s obzirom na postignute cene, pitanje platnog
bilansa naše zemlje i perspektivni razvoj šumske i ukupne privrede Jugoslavije,
još uvek može opravdati. Jedino treba primetiti da je odnos bukovog
celuloznog i ogrevnog drveta u 1953 godini, znatno nepovoljniji no
ranijih godina, što je došlo kao posledica neblagovremenih prodaja. Izvoz
od oko 450—500 prm. bukovog celuloznog drveta i oko 200—250 hilj. pr. m.
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 13     <-- 13 -->        PDF

.,,


ogrevnog drveta, upravo obrnuto od stanja u 1953 godini, bi bio na svom
mestu.


Boljim korišćenjem posečenog drveta izvoz tvrde rezane građe se
može i treba čak i povećati.


Sadanja struktura izvoza drveta je veran odraz stanja i strukture
drvne industrije. Stoga možemo samo načelno činiti prigovore sadanjem
izvozu drvnih proizvoda, koji se može radikalnije popraviti jedino unapređenjem
drvne industrije, a naročito povećanjem kapaciteta za proizvodnju
celuloze, šper i lesonit ploča i savremenijih finalnih proizvoda.
Dok se ovo ne izvrši potrebno je znatno smanjiti izvoz meke rezane građe,
obustaviti izvoz celuloznog mekog drveta, zadržati sadanju visinu izvoza
šumskih sortimenata a izvoz tvrde rezane građe, pogotovu drvnih prerađevina,
povećati.


VI. Izvoz prema pojedinim državama
Posleratni izvoz drvnih proizvoda u pojedine zemlje dosta se promenio
u odnosu na predratno stanje. Iza rata, prestao je izvoz drveta u Španiji
a posle 1948 god. u Mađarsku i ostale zemlje istočnog bloka. Nemačka
se tek posle privremenog regulisanja svog političkog položaja i obnove
privrede, pojavljuje, u 1950 gor. kao kupac našeg drveta. Slično je i sa
Grčkom. Jakom orijentacijom izvoza drveta u Englesku posle 1948 god.,
izvoz mekog drveta u zemlje Sredozemlja i Bliskog Istoka bio je znatno
manji nego pre rata. Stoga su u periodu prvih pet godina a pogotovu u
godinama 1949/51 najvažniji kupci našeg drveta bili Engleska i Italija:


1947 1948 1949 1950 1951 47/51
Ukupan izvoz 100% 100% 100°/o 100°/o 100°/o 100%,
Od toga:Engleska 6 22 45 40 42 33

Italija 24 27 18 21 29 20
Engleska i Italija 30 49 63 61 71 53
Iz tabele se vidi, da su zaključno sa 1948 god. Engleska i Italija učestvovale
u našem izvozu sa preko Vi a u naredne tri godine sa %, ili u
prošeku u periodu 1947/51 god. sa V«»


Jačanjem političkih i privrednih veza sa zemljama Bliskog Istoka,
Sredozemlja i Nemačkom već od 1952 god. izvoz prema ovim državama
raste i u 1953 god. zauzima zavidno mesto. U grafikonu 7 daje se odnos
najvažnijih uvoznih zemalja u našem izvozu u poslednjih tri godine (po
realizovanim izvoznim cenama).


Zemlje Sredozemlja i Bliskog Istoka, koje su u 1951 god. učestvovale
"u ukupnom izvozu drveta sa Vio, već u 1953 god. čine V-t ukupnog izvoza
drvnih proizvoda. U isto vreme izvoz u Englesku i Italiju koji je iznosio
preko 2/s smanjuje se na nešto više od V». Ovakva struktura (1953 god.)
je povoljna za Jugoslaviju.


Engleska koja je u 1953 god. učestvovala sa 27%, je najjači kupac
našeg tvrdog drveta i to ne samo rezane građe koja čini osnovu izvoza u
Engleska, već i ostalih proizvoda i ujedno je najjači uvoznik naših finalnih
proizvoda. Izvoz rezane građe hrasta i bukve u gotovo sve zemlje
centralne i severozapadne Evrope, pa čak i u tipično izvozne zemlje, (Finska,
Švedska i dr.) i drvnih prerađevina iz tvrdog drveta (furnir, tanin,
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 14     <-- 14 -->        PDF

parket, drvne ploče, galanterija i dr.) u veliki broj ovih zemalja je rezultat
kvaliteta bukove i hrastove rezane građe i drvnih prerađevina, koje
se iz ovih vrsta drveta izrađuju i činjenice, da mnoge evropske zemlje
nemaju ili imaju nedovoljno bukovih i hrastovih šuma.


IZVOZ


mil/arda DRVETA PREMA POJED/NM
dimna.


DRŽAVAMA U1951-S39


1951/53


E^m«*2»»fr V//////A n°i´j«


WflfflmL sredozemne


Englesko.


\i B/.Isfnk


Afemoćhz


Smanjeni izvoz mekog drveta u Englesku i druge zemlje severozapadne
Evrope u poslednjim dvema godinama omogućio je povećanje izvoza
ovog proizvoda u Nemačku i zemlje Sredozemlja i Bliskog Istoka,
kao prirodnog tržišta za veliki broj naših drvnih artikala. U ovom području
posle Italije, Turska na prvom a zatim ST Trsta i Egipat pretstavljaju
najjače uvoznike našeg drveta. Naročito je povoljan izvoz u
Egipat koji sem mekog uvozi i znatne količine tvrdog drveta, što nije
slučaj sa Turskom i nekim zemljama Sredozemlja i Bliskog Istoka koje
uvoze u pretežnoj meri meko drvo i izvesne finalne produkte (olovke,
šibice, proizvodi pletarstva, sadnuci i si.). Za dva najjača uvoznika našeg
drveta (sem Engleske) — Italiju i Nemačku je karakteristično to, da u
Italiju ide preko 4/s šumskih sortimenata, manje kvalitetna rezana građa
a izvoz finalnih produkata se gotovo i ne vrši, a da u Nemačku ide vrlo
mali broj proizvoda i to uglavnom: meka rezana građa i pragovi. Izvoz
našeg drveta u zemlje ostalih kontinenata je nizak i uglavnom sem meke
i manjih količina tvrde rezane građe se sastoji iz finalnih produkata, koji
mogu podneti visoke stavke transporta: savijeni i ostali nameštaj, proizvodi
pletarstva, galanterija, šibice i si.


U odnosu na predratni izvoz a za najvažnije naše proizvode stanje
posle rata je sledeće:


Rezana građa četinara — povećao se izvoz samo u Englesku, Egipat
i Mađarsku dok je u druge zemlje znatno opao, naročito u zemlje Sredozemlja.
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Rezana građa bukve — u Englesku i Holandiju izvoz se povećao za
oko triput, nešto se povećao u švajcarsku a znatno je opao u Italiju, španiju
i neke druge zemlje.


Rezana građa hrasta — povećan je izvoz samo u Englesku i Holandiju,
dok je znatno opao prema Italiji i nešto manje prema ostalim zemljama.


Ukupni izvoz drveta znatno je povećan u Englesku i zemlje Severozapadne
Evrope (Holandija, Belgija i dr.) dok je dosta opao u Italiju i
gotovo sve zemlje Sredozemlja izuzev Egipta. Gledano u celini osnovni
zadatak proizvodnih i izvoznih preduzeca za proizvode drveta: održanje
pozicija za tvrdo drvo kod zemalja centralne i severozapadne Evrope,
proširenje i povećanje izvoza za sve drvne proizvode u zemlje Sredozemlja
i Bliskog Istoka i proširenje asortimana, povećanje izvoza i broja
zemalja, za finalne drvne proizvode — u 1953 godini uspešnije je realizovan
nego ranijih godina.


LITERATURA:


— Izveštaji konzulata Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca o drvnoj industriji
i trgovini — izdanje Ministarstva šuma i rudnika — Generalna direkcija — od
1928 god.: za period 1919—25 god.
— Statistika izvoza i uvoza proizvoda šumarstva Kraljevine Jugoslavije —
1926—35, 1937 i 1938 god. — izdanje Ministarstva šuma i rudnika: za period
1926—38 god.


— Statistika spoljne trgovine Jugoslavije — 1946—49, 1950, 1951, 1952 (objavljeno)
i 1953 (u obradi): za period 1947—53 god. (Za izvoz u 1953 god. moguće su
eventualne ali male ispravke, radi ispravaka i reklamacija privremenih podataka, koji
su ovom prilikom upotrebljeni).
— Materijal Savezne komisije za izradu predloga orijentacionog programa unapređenja
šumske privrede Jugoslavije pri Saveznom zavodu za privredno planiranje.
— Izveštaji, publikacije, analize i dr. izvoznih preduzeca, »Drvarskog glasnika«
i drugih.
L´A. fait d´abord une courte description du developpement des exportations du
bois dans la periode d´entre les deux guerres mondiales et ensuite il presente une analyse
ainsi que les chiffres detaillees sur les exportations yougoslaves effectuees pendant
sept annees de la periode d´apres-guerre. Ayant donne les explications sur la
situation des marches du bois europeen et yougoslave, l´A. se livre a un examen compare
des exportations du bois par rapport ä la totalite des produits exportes, par rapport
ä la production totale de l´industrie du bois et au fonds forestier.