DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 16     <-- 16 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU HISTORIJE POSTANKA
NAŠEG GOLOG KRŠA


Dr. ing. Zlatko Vajda


Z
Z
namo, da je velik dio današnjih golih krških površina bio nekada pod
šumom. Mnogo se dosada raspravljalo o uzrocima postanka golog krša
i o degradiranju šuma na tom području. Ipak, taj problem još uvijek nije
dovoljno osvjetljen. Ovom ćemo raspravom na osnovu raspoloživih podataka
nastojati predočiti postupak sa šumama na području naših kraških
oblasti počam od srednjevjekovnih vremena, pa ćemo na osnovu historijskih
podataka pokušati da donesemo što objektivniji zaključak o uzrocima
postanka krša. želja nam je, da tim doprinesemo što boljem upoznavanju
faktora, koji su u prošlosti djelovali negativno i stvorili današnje
teško stanje na kršu. To je potrebno tim više, što je djelovanje većine
tih faktora bilo kompleksno, pa pri podizanju novih i obnovi degradiranih
sastojina u tom području te odabiranju smjernica, metoda d cilja
gospodarenja treba one faktore, koji još i danas djeluju negativno —
pravilno ocijeniti, kako bi njihove štetne posljedice u dogledno vrijeme
ako ne posve ukloniti, ipak bar donekle ograničili.


Podatke za ovaj historijski prikaz uzeli smo i citirali iz ovih literarnih radova:
Andrić : Značenje Marka Marulića, Zagreb, 1901., Kauders : Prilog historiji
šumarstva Istre i Krka, Spomenica, Zagreb, 1926.; Laszovski : Urbar vinodolskih
imanja, Vjesnik kr. hrv. slav. dalm. zem. arhiva, Zagreb 1915.; Kosović : Prvi
šumarski stručni opis šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli, Š. L. 1914.; Palmgren :
Entwaldung, Verstepung und Wüstenbildung in Südeuropa, Berlin 1953. (Meyer, Revue
Forestier, Nancy 1953); Poparić : Dalmatinske šume u historiji, Vjesnik Matice
dalm. Zadar, 1902.; Schilinger : Zur Entwaldung des Karstes, Forstwissenschaftliches
Centralblatt, Berlin 1949.; Ugrenović : L´activite forestiere francaise dans
les provinces Illyriennes (1809—1813), Annales de l´institut francaise de Zagreb, 1938.;


— Acta Gallica Provincia Illyria 1812. Wessel y J.: Kras hrv. krajine i kako da
se spasi. Šumarski list 1877., 1878., 1879.; Šumski red za cesarsku i kralj, gospoštiju
u Bakru od 16. XI. 1767.
Mnoge od navedenih i citiranih podataka stavio je na raspolaganje prof. A. K au
d e r s na čemu se ovim putem najljepše zahvaljujem.


Sve smo sabrane podatke nastojali iznijeti kronološkim redom i logički ih povezati.
Neki su od njih poznati starijim čitaocima Š. L. Ipak, bilo je potrebno, da ih radi
dokumentacije ponovno napomenemo.


Na širokom području današnjeg našeg krša, uz zapadnu obalu Jadranskog
mora, rasle su još koncem srednjeg vijeka, u nižim područjima i na
otocima, lijepe visoke hrastove i borove šume, dok su visove uz more i u
neposrednoj unutrašnjosti kopna pokrivale pretežno bukove i jelove prašume.
Tako pisci, koji opisuju I. Križarsku vojnu navode, da su duž rimske
ceste Senj — Promina — Solin, pa uz morsku obalu do Neretve, bile
šume tako guste, da se kroz njih vrlo teško prolazilo. I nazivi mnogih
velebitskih brda na dalmatinskoj strani, koja su danas gola, svjedoče, da
su ona nekad bila šumom pokrivena.


0 nekom smišljenom šumskom gospodarstvu tog vremena nema spomena.
Tek statuti dalmatinskih gradova propisuju izvjesne šumsko-političke
mjere, kao na pr. najstariji statut grada Nina iz 13. vijeka sadrži
kaznene odredbe za šumske prekršaje.
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Napominjemo, da je i grad Trst, još godine 1150. izdao strogu odredbu,
po kojoj se oštro kažnjava svaka ilegalna sječa drveta i ugon
stoke u šumu. Očito je, da su te mjere poduzete zato, jer se već tada oko
gradova počela osjećati nestašica na drvetu.


Pojava Mletačke Republike, kao pomorske velesile, imala je sudbonosni
značaj po šumsko gospodarstvo područja kojima je ona gospodarila,
kao i po susjedna granična područja. Venecija je radi opskrbe svojih
brodogradilišta trebala ogromne količine drveta. Ona je stoga težila, da
osvoji područja bogata drvetom, pa je već počam od 12. stoljeća počela
nadirati u Istru i Dalmaciju, dok nije početkom 15. stoljeća zagospodarila
većim dijelom tih zemalja. Na taj je način došla do prvoklasnog izvora
drveta za gradnju svojih brodova. Bez tog drveta ne bi se moć Mletačke
republike mogla održati, pa je redovito pokriće potrebe na drvetu bio
njen najviši zakon.


Kakove su ogromne količine drveta bile Veneciji tada potrebne možemo
prosuditi po činjenici, da je u njenom brodogradilištu bilo u to vrijeme
zaposleno dnevno 16.000 radnika. Vlastodršci Venecije bili su svijesni
da sa šumama, koje su bile izvor snage Republike, moraju racionalno
gospodariti. Stoga je razumljiva činjenica, da je Venecija uvela za svoje
hrastove šume plansko gospodarenje još 200 godina prije nego što je u
Francuskoj Colbert izdao svoj čuveni šumski red.


Mletačka republika stavila je u 15. stoljeću sve šume pod državni
nadzor, šume su bile premjerene i kartirane.
U cilju osiguranja i evidencije vrijednog hrastovog drveta mletačka
je uprava kategorizirala šume u dvije kategorije.


U prvu kategoriju svrstane su šume na najboljim stojbinama, one
su bile omeđašene kamen zidovima, a na međašnim znakovima bila je
naznačena površina šume, te isklesan lik Sv. Marka. Te su šume bile zavedene
u katastar pod imenom Coronali i rezervirane za potrebe državnih
arsenala.


U drugu kategoriju svrstane su šume na slabim stojbinama: Iz tih
se šuma namirivala potreba na drvu provincije Istre, države i prijestolnice
Venecije. I te su šume bile zavedene u katastar.


U šumskom katastru bili su razvrstani svi hrastovi prema broju i
kvaliteti u 10 do 20 razreda. Sječa drveta bila je točno propisana. Nadzor
nad državnim šumama vršili su »Capitani ai boschi«. Manje šume činile
su revire u kojima je također zaveden sječni red. O sječi, uzgajanju i
iskorišćavanju svih tih šuma izdane su detaljne naredbe i upute. Drvo
se na jednoj te istoj površini smjelo sjeći svakih 8 godina, šume su se
pomlađivale sadnjom žira. Kako si je Mletačka republika rezervirala u
istarskim (1452) i dalmatinskim šumama prvenstveno u iskorišćavanju
hrastovine za brodogradnju, privatnik je u svojoj šumi smio iskoristiti
tek drvo neupotrebljivo za brodogradnju i ostale državne potrebe. (To
pravo rezervacije hrastovog drveta zadržala je kasnije i francuska i
austrijska vlast. Ono je ukinuto tek godine 1819. otkad se austrijska
državna mornarica počela opskrbljivati iz krajiških šuma).


Do konca 15. vijeka šuma je još bilo u izobilju i mletačka vlast uspijevala
je da dobrom upravom i organizacijom zavede u njima izvjesno
racionalno gospodarenje. Tako krčki providur August Valerije spominje


167
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 18     <-- 18 -->        PDF

god. 1527. Vrbnik na otoku Krku kao kraj bogat sa hrastovim i cerovim
šumama.


Međutim u to vrijeme izbija sve jači sukob između domaćeg stanovništva
i Mletačke republike. Izgleda, da su s tim u vezi politički razlozi
bili jači od gospodarskih, jer samo tako možemo objasniti da početkom


16. vijeka vjerojatno radi obrane gradova od pobunjenika, a kasnije i Turaka
odpočinje djelomice i sama vlast da uništava dalmatinske šume.
Codine 1536. izdaje mletački senat naredbu, da se unište sve šume u okolici
Zadra. U okolici Šibenika bilo je to već ranije provedeno, pa se naslućuje,
da se ovakva sječa šuma, sistematski provodila oko svih primorskih
gradova. Kasnije su uništene i šume u unutrašnjosti zemlje, kao i one na
otocima. Uništene šume nisu se mogle, radi loših stojbinskih prilika, kao
i zbog kasnijeg nerazumnog dskorišćavanja po neukom i bijednom žiteljstvu,
prirodno obnoviti. Tako izgleda da je Venecija kasnije t. j . početkom
16. stoljeća izmijenila svoj cilj gospodarenja sa šumama oko dalmatinskih
gradova i na jadranskim otocima.
Na osnovu mnogih historijskih dokumenata možemo zaključiti da je
jedan od uzroka nestanka šuma u Dalmaciji, Primorju i Istri bio i opći
politički cilj Mletačke republike, da se u tim područjima pod svaku cijenu
održi na vlasti, te da te zemlje, ekonomski oslabljene, učini politički zavisnim.
Uporedo s tim trebalo je pokriti i sve potrebe republike na ogrevnom
i građevnom drvetu. Na hrastovim pilotima iz Dalmacije, Hrv. Primorja
i Istre, izgrađena je Venecija, i nekoliko puta obnovljeni njeni
ogromnim požarima uništeni dvorovi i crkve. Istarske i dalmatinske šume
davale su stoljećima Mletačkoj republici odlično hrastovo drvo za izgradnju
i izdržavanje njene velike mornarice, koja joj je osiguravala prevlast
u Sredozemnom moru.


Mletačka je vlast prisiljavala žiteljstvo, da svo drvo izrađeno za
državne potrebe besplatno dovozi do luka. Da se žitelji riješe što prije
tih nesnosnih obaveza, sami su u blizini svojih sela sasjekli velike površine
svojih šuma, što je također znatno doprinijelo stvaranju krša.


Kako je ovakovo stanje šuma ipak imalo po Mletačku republiku nepovoljne
gospodarske posljedice zapaža se polovicom 16. stoljeća nastojanje,
da se uništene šume opet podignu. Tada je zapovjeđeno svim šumoposjednicima,
da u roku od 11 mjeseci sjetvom sjemena ili sadnjom žira
pošume 1/s (osminu) od cjelokupne površine, koja je posljednjih 40 godina
iskrčena. Određeno je, da na svakom mjestu, na kojem je nekad stajao
hrast, mora opet rasti hrast. Zapovjed je izdana, ali su manjkali
organi, koji bi je proveli u djelo.


Organizacijom šumarske službe, koju je tada državna uprava provela
htjelo se spasiti preostali još uvijek velik dio šuma i ponovno podići
šumsko gospodarstvo. Državna uprava nad šumama prenesena je na arsenalski
regiment. Izdan je posebni zakon po kome su općine postale odgovorne
za šume, koje leže u njihovom području. Svaka je općina bila dužna,
da postavi jednog čuvara i dva zamjenika. Zadaća je ovih službenika,
među ostalima bila ta, da osnuju registar svih stabala sa promjerom većim
od 6 palaca, te da o svom radu polažu svake 2 godine račun.


Uzmemo li kao dokaz sastavljene šumske katastre, koji su se svakih
20 godina obnavljali, onda možemo reći, da su još preostale šume Mletačke
republike sredinom 17. stoljeća bile donekle u dobrom stanju. Me
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 19     <-- 19 -->        PDF

đutim takovo stanje nije dugo trajalo. Rat sa Turcima materijalno je
iscrpio Mletačku republiku. Nakon toga rata (1669) dozvoljeno je općinama,
da radi otplate svojih dugova mogu prodati 2A svojih posjeda.
Općine su ovu priliku iskoristile, pa su prodale svoje šume i ako su one
bile izuzete od spomenute dozvole. Državna uprava nije bila u stanju da
prisili općine na održavanje izdanih propisa, jer je njena moć tada već
bila u opadanju. Slabo plaćeni šumarski službenici nisu savjesno vršili
svoju dužnost, šumarskim kapetanima ostala je plaća na istoj visini i ako
se cijena živežnim namirnicama šesterostruko povećala, pa je među njima
procvala korupcija i podmićivanje. Te su okolnosti mnogo doprinijele nazadovanju
Mletačkog šumarstva, te pospješile uništavanje šuma.


Uništavanju šuma i stvaranje krša u Dalmaciji mnogo je doprinijelo
to što su 2/3 od ukupne šumske i pašnjačke površine dospjele u ruke općina.
Ne samo što je intenzitet sječa u tim šumama bio prevelik, već su
sječe neracionalno vršene. Stabla su se sjekla visoko nad zemljom, vjerojatno,
jer je tako lakše bilo, a često i radi toga, da se izbojci iz tako
visokih panjeva zaštite od zuba stoke, Iz takovih panjeva izbilo je tek
nekoliko izbojaka, koji su posječeni za ogrevno drvo ili vinogradsko kolje.
U takovim šumama pasla je stoka ljeti i zimi, pa je tim bilo onemogućeno,
da nikne i uzraste podmladak, te da se šuma obnovi, čak se i živo
korjenje iz onako plitke zemlje iskopalo. Na taj način razrahljenu zemlju
voda je otplavljivala, a razmrvljenu i osušenu bura odnašala. Događalo
se, da je i domaće žitelj stvo samo zapalilo čitave šume ili je u njima prevršilo
najljepše hrastove samo zato, da ih ne bi moralo u bescijenje prodati
Mletačkoj Republici.


Kako su potrebe na drvetu — ne samo Mletačke države, već i čitave
Italije — bile stalno velike, razvila se između istočne i zapadne strane
Jadranskog mora osobito velika trgovina drvetom, koja je stoljećima trajala.
Pokrivanje državnih potreba drvom (izgradnja i podržavanje velike
trgovačke i ratne mornarice kroz vjekove, pa otprema velikih količina
hrastovog drveta na Suez, kada se u cilju izgradnje ratne mornarice na
Crvenom moru htjelo postaviti protutežu Portugalskoj mornarici u Indijskom
moru), želja trgovaca i šumoposjednika za brzim bogaćenjem, posebna
mletačka politika u borbi protiv Turaka i naroda, te bijeda i neukost
naroda, bijahu glavni uzroci intenzivnih sječa i degradacije šuma
po Dalmaciji, Hrv. Primorju i Istri. Ovakav postupak sa šumama, koji je
trajao tokom više stotina godina zajedno sa ekstenzivnim stočarstvom,
morao je uz loše stojbinske prilike, koje vladaju u tom području, prouzrokovati
ogoljenje širokih obalskih pojasa i stvaranje velikih površina
golog krša. Svakako moramo pri tom uzeti u obzir i porast stanovništva
uslijed pridolaska izbjeglica pred Turcima, kao i to, da je to stanovništvo
bilo prisiljeno, da se radi samo održanja bavi ekstenzivnim stočarstvom.


Dalmatinski seljak nije kroz stoljeća mogao da obrađuje valjano
svoju zemlju, već je morao da vodi borbu s Turcima, što je nepovoljno
djelovalo na razvitak poljoprivrede. Ovo stanje pogoršano je još i time,
što se u ovo doba razvio kmetski sistem na taj način, da je posjednik
ustupao seljaku jedan dio svog posjeda na obrađivanje, uz uvjet, da seljak
od prihoda ustupljenog zemljišta, preda posjedniku u naravi jednu
sedminu do jednu polovinu. Ovo podavanje jednog dijela prihoda ravnalo
se prema lokalnim običajima. Tako je dalmatinski seljak prestao da bude
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 20     <-- 20 -->        PDF

vlasnik zemljišta, a niti je uživao čitav prihod, već je postajao vječiti
radnik. Nije li vlasnik zemljišta bio zadovoljan sa seljakom kmetom, mogao
mu je zemlju oduzeti, s tim, da mu je dao odštetu za vrijednost stabala,
loza i zidova. Takav nepravedni sistem imade izvor u davnoj prošlosti,
ali je pod mletačkim gospodstvom dosegao vrhunac izrabljivanja
seljaštva, kada je republika nagrađivala za državu zaslužne ljude time,
što im je u Dalmaciji davala velike posjede, koje su obrađivali kmetovi,
te vlasniku davali njegov dio. Ova je ustanova ostala netaknuta za vrijeme
francuske i austrijske vladavine, pa je ukinuta tek u nedavnoj prošlasti.


Mletačka uprava zavodi god. 1777. za Istru novi šumski red te započinje
sa novom organizacijom šumske uprave. Svrha i tog novog istarskog
šumskog reda bila je da pokrije potrebe brodarstva na građevnom
drvetu, te da u visokim šumama osigura potrajno gospodarenje. Nastali
Napoleonski ratovi spriječiše, da se u praksi ostvare principi zacrtani
tim novim šumskim redom, tako, da je za vrijeme tih ratova uništen još
jedan veliki dio preostalih hrastika u Istri.


Polovicom 18. stoljeća postaje uslijed nestanka šuma stanje seljaka
u Dalmaciji tako loše, da je mletačko-dalmatinski gubernator G r i m a n i
izdao godine 1756. Agarni zakon i u njemu odredio, da se radi zaštite
i održavanje pašnjaka te osiguranja paše stoke, moraju čuvati »sv. gajevi
«. Kada su već gotovo sve pristupačne šume bile uništene, izdaje Mletačka
republika 7. VIII. 1760. t. zv. »Dukale«, s kojom naređuje, da šume
treba čuvati. Slične Dukale izdaje ona i 6. XII. 1785. te 5. I. 1792., ali ipak
ne zabranjuje izvoz drveta u Veneciju, tako, da su i posljednji ostaci
šuma u Dalmaciji sasječeni. U vrijeme sloma mletačke vlasti u Dalmaciji
dovršeno je i potpuno uništenje njenih šuma, tako, da je Dalmacija
tada davala sliku obešumljene, opustošene i potpuno osiromašene zemlje.
Mirom u Campo-Formiu god. 1797. pripala je Dalmacija Habsburgovcima,
ali je već mirom u Požunu, 26. XII. 1805. ustupljena Francuskoj,
pod čijom je upravom bila do godine 1813. Iako je ta uprava bila kratkotrajna,
ona je ipak sa Vickom Dandolom na čelu, bila napredna
i korisna. Dandol o je nastojao da Dalmaciju gospodarski preporodi,
pa se mnogo brinuo i za unapređenje šumarstva. On izdaje 16. XI. 1806.
strogu odredbu, kojom se svatko, tko guli korijenje, sječe mladice, i u
šumi loži vatru kažnjava globom od 300 do 3000 libara. U toj se uredbi
zabranjuje izvoz drveta iz jednog kotara u drugi.


Godine 1807. Dandol o opširno izvještava Napoleona o lošem stanju
šuma u Dalmaciji, te slijedeće godine određuje, da svaka općina i selo
ogradi i odmah pošumi površinu od 3,5 do 7 hektara. Da bi se ova odredba
mogla provesti u djelo, naručene su iz Italije veće količine biljaka
i osnovan kraj Zemunika veliki šumski rasadnik. Dandol o preporuča
i gojidbu maslina, murve, pitomog kestena i planike. Osnovan je posebni
ured, koji se je brinuo za takova posumljavanja, a iz Italije su dovedeni
stručnjaci, koji su narod poučavali o gojenju voćaka i drveća. Pošumljene
površine nazvane su »svetim šumama« ili »gajevima«. Za oštećenje tih
gajeva bile su predviđene velike kazne. Izdane su stroge odredbe glede
paše stoke, te ustanovljene poljske straže. Dandol o je tom akcijom
posumljavanja postigao za tadanje prilike razmjerno velik uspjeh, jer je
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 21     <-- 21 -->        PDF

još iste godine 368 općina i sela podiglo svoje gajeve. Veći dio današnjih
starih umjetno podignutih dalmatinskih šuma osnovan je u to doba.


Mirom u Schönbrunu 5. VI. 1809. dolazi pod Napoleonov u vlast
i Koruška, Kranjska te dio Hrvatske sa Vojnom Krajinom. Napoleo n
je te zemlje ujedinio sa Dalmacijom pod imenom Ilirske provincije. Sa
šumama Ilirije upravljala su tri nadzorništva (Coservation des Eaux et
Forets) sa sjedištem u Ljubljani, Karlovcu i na Rijeci, šume Vojne
Hrvatske bile su pod izravnim nadzorom »konzervadora« u Ljubljani. Sa
»konzervacijama« su upravljali »konzervadori« pomoću inspektora, podispektora,
gardesa, brigadiers-a, i grenadiers-a. Francuzi su u šumarskoj
administraciji u Iliriji primijenili svoje zakonodavstvo i svoja stoljetna
iskustva. Na ilirske provincije bili su protegnuti i francuski zakoni i
propisi o šumama i vodama, koji se osnivaju na naredbi od mjeseca
augusta 1669 godine. U Iliriji bile su šume po vlasništvu podijeljene na
carske (državne), sekvestrirane, općinske i privatne. Načelo šumarskopolitičke
službe u privatnim šumama bilo je provedeno u Iliriji isto tako,
kao u francuskom zakonodavstvu, t. j . gospodarenje u privatnim šumama
stajalo je pod nadzorom državne uprave. Urbarijalni propisi vrijedili su
jednako za vlastelu kao i za kmetove. Godine 1810. određena je specijalna
komisija, da kao posljednja instanca presuđuje sve sporove između
vlastele i kmetova.


Odredbe i propisi konzervacija obuhvatili su sva područja šumskog
gospodarstva, šumarsku politiku, unapređenje gospodarstva, iskorišćavanje
šuma, melioracije, te lov i ribolov. Izvoz izrađenog i neizrađenog
hrastovog drveta izvan provincije Ilirije bio je zabranjen. Najbolje hrastovo
drvo bilo je rezervirano za potrebe mornarice. U Motovunskoj šumi
u Istri posječeno je od god. 1808 do 1813 za francusku mornaricu 32.000
hrastovih stabala. Hrastova francuska dužica, koja se i danas kod nas
izrađuje, prvi put se kod nas počela izrađivati za vrijeme francuske Ilirije.
Godine 1809. izdana naredba, da se siromašnim žiteljima izda besplatno
ogrjevno drvo, morala se nakon 3 mjeseca radi zloupotreba povući.
Mnoge, dobro zasnovane mjere, nije francuska šumarska administracija
u Iiliriji mogla provesti, jer je vrijeme francuske vladavine bilo
prekratko. Izričući općeniti sud o kratkotrajnoj francuskoj upravi u ilirskim
predjelima Hrvatske moramo priznati, da je na razvoj šumskog
gospodarstva imala pozitivan utjecaj.


Kada su nakon sloma Napoleonovo g carstva Istra i Dalmacija
pripale Austrougarskoj, nastojala je austrijska uprava da u drugoj polovici
19. stoljeća počne sa ponovnim pošumljenjem tada već ogromnih
područja obešumljenog krša. Pošto je ta uprava bila strana narodu, ona
nije u tom nastojanju mogla imati većih uspjeha. Upravnici toga vremena
se tuže, da je narod zaostao te da je običaj, da se sve što se zove
šumom — uništi, prešao u kronično stanje. Posjednici kraškog tla bile
su većinom općine, koje su ta tla upotrebljavale za općinske pašnjake,
na kojima su brstila i čupala travu velika stada koza. Iz socijalnih, političkih
i ekonomskih razloga općine su teško dozvoljavale, da se godišnje
ma i jedan dio tih pašnjaka pošumi. Općine, koje su pristale da odstrane
koze, bile su iznimka.


Bacimo li pogled na postupak sa šumama Dalmacije i Istre do početka
XX. stoljeća, vidimo, da su rezultat tog postupka ogromne povr
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 22     <-- 22 -->        PDF

šine mamje ili više ogoljelog krša. Gdje je nekada rasla bujna mediteranska
i submediteranska šuma, danas vidimo makiju, garigu, krški
pašnjak ili goli kamen vapnenac. Rij´etko gdje nailazimo na bolje uščuvane
starije šume crnike i bora. Jedino u područjima krških brda, udaljenim
od prometnih sredstava ostadoše uz velike pašnjake i kamenjare
manje ili više ušću vani kompleksi visokih bukovih i jelovih šuma.


Ovakvo stanje šuma u tim područjima nije prouzrokovano negativnim
djelovanjem izvjesnog jednog jedinog historijskog faktora, već je
ono nastalo pod utjecajem čitavog niza sila, koje su stoljećima razarale
osnovnu bazu šumskog gospodarstva tih područja. Iako je gospodarsko
nastojanje stranih vlasti u tim područjima bilo u stanovitim periodima
pozitivno, te dalo povremeno negdje i dobre rezultate, ipak je ukupna
bilanca nesrazmjerno negativna.


Uzrok postanka naših prostranih područja krša zaista ne možemo
tražiti u neracionalnom gospodarenju i njihovom prekomjernom iskorišćavanju
samo po Mletačkoj Republici, kada znamo, da su velike površine
golog krša nastale i tamo, kamo nije sizala vlast te republike. One su
nastale i tamo, gdje je stotinama godina vladala Habsburška monarhija,
njeni knezovi, vojvode i ostali vlastodršci. Poznata je činjenica, da su
i posjedovni odnosi doprinijeli u izvjesnoj mjeri stvaranju krša. Najmanje
ga ima tamo, gdje se gospodarilo sa velikim suvislim kompleksima
šuma. Na individualnim posjedima još uvijek nailazimo na grmolike
sastojine, a negdje i uščuvane gajeve, dok isu općinski posjedi sa zajedničkim
pašnjacima dali najveća područja obešumljenih krških površina.


*


Promotrimo li postanak našeg golog krša u sklopu pojave obešumljenja
i stvaranja pustoši na ogromnim područjima mediteranskih zemalja,
dolazimo u skladu sa mišljenjima mnogih specijalista za to pitanje
(Molinier, Prat, Pavari, Gonzales, Vasquez, Fernando Barö. Palmgren)


do općeg zaključka, da je pogrješna djelatnost čovjeka i njegov postupak
sa šumom glavni uzročnik tom zlu. čovjek je obešumljenjem, požarima i
ekstenzivnim stočarstvom potpuno poremetio ravnotežu biljnih formacija
tih područja. On je na taj način prouzrokovao pogoršanje, po regeneraciju
šuma odlučnih ekoloških faktora, te time doveo šumu do potpune
degradacije sa svim štetnim sekundarnim posljedicama. Došlo je
do nagle erozije i ogoljenja degradiranih šumskih tala i pašnjačkih površina,
pa i samih agrikulturnih područja, koja su izgubila zaštitu, koju
im je šuma neposredno i stalno pružala.


Palmgre n ističe slabu gustoću stanovništva tih zemalja prema
relativnom obilju sitne stoke, a najviše koza i ovaca. Kao primjer uzimlje
danas obešumljenu, a nekada šumom bogatu Grčku. U toj zemlji, prema
statistici iz god. 1938., dolazi na 54,7 stanovnika po kvadratnom kilometru,
— 62,7 ovaca, 33,5 koza i 7,4 goveda, t. j . svega 103,6 komada
stoke. Požari, neracionalna sječa šuma i neograničena paša stoke su faktori,
koji su tokom stotina godina uništavali biljni pokrov zemlje. Degradacijom
šuma nastala makija — gariga — kraški pašnjak — goli
kamen — slijede, u takvim prilikama neumitno i neizostavno jedno za
drugim.


Postanak našeg golog krša ne možemo izdvojiti iz ovih općih zbivanja
u području mediteranskih zemalja. I tu je čovj ek, svojim poli
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 23     <-- 23 -->        PDF

tičkim i gospodarskim djelatnostima, glavni uzročnik, čovjek nosi za to
zlo bilo u vidu prošlih vlastodržaca, bilo preko nekadašnjih staleža, bilo
kao pojedinac — običan stanovnik — notice, u neznanju ili prisiljen
teškim životnim prilikama, veću ili manju historijsku odgovornost.


Negativna djelovanja prirodnih sila došla su ovdje do izražaja sekundarno,
kada je čovjek svojim postupkom sa šumom i obešumljenim
površinama stvorio nepovoljne prilike i omogućio takva djelovanja.


Analizirajući sve te djelatnosti u našoj prošlosti, možemo reći, da
su velika područja golog krša u Dalmaciji, Istri kao i Hrv. Primorju
stvorili ovi faktori:


1. Historijski i politički razvoj i vladavina Mletačke republike i Habsburške
monarhije, koje su se za kulturni i gospodarski napredak naroda
tih područja vrlo malo brinule, a šume iskorišćavale isključivo u svoju
korist, te se potpuno ponijele kao tuđa vlast.
2. Dugotrajni ratovi s Turcima i njima prouzrokovane teške ekonomske
i socijalne posljedice po domaće stanovništvo.
3. Otpor domaćeg stanovništva prema iskorištavanju po stranoj
vlasti, te nemogućnost, da se pod tadašnjim životnim okolnostima gospodarski
osamostali i uzdigne.
4. Lična gramzljivost. Težnja pojedinih šumoposjednika i trgovaca
drvom za brzim bogaćenjem na račun zajednice.
5. Davanje nadzora nad gospodarenjem kao i samih šuma u ruke
općina, koje nisu bile sposobne, da ih racionalno iskorišćuju, već su drvo
prodale, a šume pretvorile u zajedničke pašnjake.
6. Ekstenzivno stočarstvo sa podržavanjem velikog broja koza.
7. Destruktivni utjecaj prirodnih sila. Eroziono djelovanje vode i
utjecaj abrazione sile bure na već obešumljenim krškim tlima.
I ako od negativnog djelovanja tuđinskih vlasti i nekadašnjeg društvenog
uređenja ostadoše samo štetne posljedice u vidu obešumljenih i
golih površina, ipak smo i danas svjedoci stvaranja novih površina golog
krša i degradiranja šuma, tako, da ne znamo, pozitivno, da li smo uspjeli
dosadašnjim pošumljavanjima i melioracijama zaustaviti, ograničiti ili
moguće čak i smanjiti ovo historijsko zlo našeg naroda. Mjestimični neracionalni
postupak sa šumama, ekstenzivno stočarstvo uz destruktivan
utjecaj prirodnih sila na specifički krško tlo — još su i danas faktori,
koji u tom području, mogli bi reći, kompleksno trajno negativno djeluju,
te stvaraju dispoziciju za daljnje degradiranje šuma i proširenje golih
krških površina. Put od pašnjačkih površina do golih kamenjara, uz
stalni utjecaj naglih daždeva i bure, nije dalek. Moramo biti svjesni, da
kolikogod usavršili tehniku pošumljavanja, te u taj posao uložili veliki
rad i kapital, ne će biti moguće zaustaviti i otkloniti to zlo tako dugo,
dok njegov izvor ne bude uništen. Opetovano dolazimo do zaključka, da
konačno pozitivno rješenje tog problema nije ovisno isključivo o šumskogospođarskoj
aktivnosti. Trajni uspjeh bit će osiguran tek sa istovremenim
podizanjem gospodarskog, materijalnog i kulturnog nivoa naroda
naših kraških područja.


Da bismo spriječili povećanje golih površina krša naša šumsko-gospodarska
aktivnost ne bi smjela ni jednog časa zastati. Tamo, gdje se
ne može odmah prići pošumljavanju većih suvislih površina, treba podizanjem
dovoljno širokih šumskih pojaseva zaštititi još donekle plodna
i zatravljena tla i tako ih očuvati od potpune degradacije i ogoljenja.
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Tek najrigoroznije provedenim šumsko-uzgojnim i šumsko-zaštitnim
mjerama bit će nam moguće, da iz preostale makije oblikujemo ponovno
šumu, te da one vrijedne šume, koje tu još rastu na nerazmjerno malim
površinama, očuvamo od degradacije. Iskorišćavanje tih šuma treba da
se vrši ograničeno i uz maksimalni oprez imajući stalno u vidu njihovu
ugroženost i teške ekološke prilike u kojima se one nalaze. Pri tom nas
ne smije zavesti bujan rast onih rijetkih sastojina, koje tu rastu na
izuzetno dobrim i zaštićenim staništima i momentana materijalna korist.


EKONOMIČNA VELIČINA ODJELA U NIZINSKIM ŠUMAMA
PROMATRANA SA GLEDIŠTA EKSPLOATACIJE ŠUMA


Dr. ing. Roko Benić


Uvod


P
P
odjela šumskog kompleksa na odjele ima u šumskom gospodarstvu veliko
značenje. Odjeli su trajne i osnovne jedinice unutarnjeg gospodarskog
razdjeljenja šume. Podjela na odjele vrši se u planinskim šumama
pomoću prirodnih međa (kose, potoci, putovi) a u nizinskim šumama
umjetnom podjelom površine pros jekama na pravilne odjele. Podjela
šume na odjele omogućava lakšu orijentaciju unutar šumskog kompleksa,
olakšava gospodarenje, čuvanje, zaštitu šume i njezinu eksploataciju.
Prosjeke u nizinskim šumama uvelike služe kao izvozni putevi
kod eksploatacije šuma. širina prosjeka u nizinskim šumama podešava
se kako zahtjevima eksploatacije šume tako i ostalim potrebama.


Prema tome podjela šumskog kompleksa u nizinskim šumama na
pravilne odjele ima veliko značenje za upravu, uređivanje, zaštitu i eksploataciju
šuma. Ne upuštajući se u značenje veličine odjela sa ostalih
gledišta analizirat ćemo njenu veličinu sa stanovišta eksploatacije šuma
odnosno sa gledišta troškova, koji su usko povezani sa veličinom odjela.


Problem


Površina odjela u nizinskim šumama kreće se od 20 do 40 ha. Veličina
odjela mijenja se u praksi obzirom na intenzitet gospodarenja i
obično se smatra, da mali odjeli znače i intenzivno gospodarenje. Promatrajući
veličinu odjela sa stanovišta visine troškova, koji zavise ©
njegovoj veličini, smatramo ekonomičnom onu veličinu odjela kod koje
su ti troškovi najmanji.


O veličini odjela ovise slijedeći troškovi: 1. trošak privlačenja izrađenog
drveta od panja do prosjeke, koja služi i kao izvozni put i 2. trošak,
koji nastaje radi gubitka prirasta na površini koju zaprema prosjeka.
Troškovi privlačenja od panja do pomoćnih šumskih skladišta —
a prosjeke predstavljaju u neku ruku pomoćna šumska skladišta — su
razmjerno veliki i proporcionalno rastu sa daljinom privlačenja. Trošak
privlačenja u ekonomskom smislu predstavlja mješoviti proporcionalni
trošak. On se sastoji iz dvije komponente: stalne i varijabilne. Stalnu


174