DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Po članu 41 Zakona o drž. službenicima, »službenik je lično odgovoran po načelima
građanskog prava i državi za štetu, koju pričini pri vršenju dužnosti« (a ne
samo građanima).


Prije svega šteta koju počini službenik mora biti stvarna, da je nastupila. Po
pravilu ona mora biti materijalna i prouzrokovana od strane službenika (nekom radnjom
ili obratno-propuštanjem neke radnje).


Dalje. Odgovornost službenika za nastalu štetu ima se ocijeniti prema načelima
građanskog prava t. j . prema načelima, koja važe za pitanje naknade štete. Prema
tome on ne će materijlno odgovarati iako počini štetu državnoj imovini, ako je službu
vršio savjesno i po propisima. Čl. 81/a i 82 Zakona o drž. službenicima (u daljnjem
tekstu ZoDS) propisuju postupak kako naplatiti štetu od službenika. Zadržat ćemo
se najprije na 61. 82 koji daje ovlast upraviteljima šumarije (ustvari starješini nadležnom
za postavljenje, koji je prenio to pravo na podređene starješine — upravitelje
šumarije) da donese rješenje o naknadi štete ali samo za štete, koje ne prelaze iznos
od 5.000.— dinara.


Prije donošenja ovog rješenja, upravitelj šumarije mora prethodno sprovesti
potreban postupak da bi utvrdio štetu i krivicu službenika, koga treba obavezno saslušati,
što se mora vidjeti iz samoga rješenja, koje se nakon toga donosi.


U rješenju obavezno treba staviti uputu, da se službenik ima pravo žaliti u roku
od 15 dana neposredno višem starješini t. j . gospodarstvu. Tek nakon proteka ovog
roka od 15 dana (ne računajući dan uručenja rješenja) rješenje postaje pravomoćno
pod pretpostavkom, da se službenik nije žalio. Tek na osnovu ovakovog pravomoćnog


xh


rješenja može se staviti zabrana na čistih redovnih jednomjesečnih prinadležnosti
službenika. Dječji dodatak ne podliježe nikakvoj obustavi.


Upravo je pravilo da se u rješenju o naknadi štete, nakon upute o pravnom
lijeku, dodaje da žalba ne odlaže izvršenje t. j . šumarije odmah nakon donošenja rješenja
obustavljaju dio prinadležnosti bez obzira na to da li se službenik žalio ili ne
odnosno da li je protekao rok za žalbu ili nije.


Ovakav način rada je nepravilan. Osnovno pravo državnog službenika je pravo
na žalbu i ona po pravilu odlaže izvršenje ožalbenog rješenja.


Ovo pravo na žalbu se može iskoristiti samo jedamput, time, da se žalba predaje
starješini koji je donio ožalbeno rješenje, da ga on proslijedi neposredno višem
starješini od njega kome se žalba i izjavljuje. Sama žalba ne mora imati nikakove
naročite forme i na nju se ni u kom slučaju ne stvlja taksa. Potpuno je da se u žalbi
navede samo rješenje proti kome se žali, te razloge iz kojih se pobija. Po općim načelima
koja važe u administrativnom postupku, starješina koji je donio ožalbeno
rješenje (upravitelj šumarije) i kome se predaje žalba, ocijenit će blagovremenost
njezinu pa ako nije blagovremeno podnijeta, odbacit će je. I proti ovome rješenju
službenik ima pravo žalbe u roku od 15 dana (za razliku u discipl. postupanju —
neurednosti — gdje iznosi rok 3 dana).


Ovdje bismo napomenuli da su šumarije dužne sva rješenja predavati uz dostavnicu
(potpis i datum), a eventualne žalbe zavesti u urudžbeni zapisnik (broj i
datum), tako da se na žalbi i iz priložene dostavnice jasno vidi da li je žalba blagovremeno
predana.


Drugostepenim rješenjem završava se administrativni postupak i rješenje postaje
izvršno. Međutim, bilo bi po našem mišljenju najpravilnije, da bez obzira radi
li se o presudi disciplinskog suda ili rješenju starješine, ako nema naročitog razloga,
šumarije ne izvršuju niti tada rješenje, sve do proteka roka od 30 dana, u kome službenik
ima pravo tužbe nadležnom okružnom sudu (čl. 82 st. 2ZoDS), čija je presuda
konačna, pravomoćna, te starješina po njoj mora da postupi.


Tužba se podnosi direktno sudu, a ne putem ureda, koji može ali ne mora proslijediti
tužbu eventualno njemu predanu. Ovdje valja napomenuti i to da se tužbom
može napasti samo drugostepeno rješenje (ne može se povesti radni spor ako službenik
nije izjavio žalbu — jer nema drugostepenog rješenja).


Šumarije ne bi trebale svoja rješenja o naknadi štete odmah dostavljati gospodarstvu
nego tek pošto postanu pravomoćna (poslije isteka roka od 15 dana) ili u