DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 76     <-- 76 -->        PDF

SAOPĆENJA


SASTANAK BUJIČARA NA SAVJETOVANJU HIDROTEHNIČARA
U OPATIJI


Od 4—6. XII. 1953 održano je I. savjetovanje hidrotehničara FNRJ u Opatiji.
Na tom je savjetovanju raspravljano o vodnom zakonodavstvu, hidrološkoj službi,
plovnoj mreži, o ekonomici melioracija, o problemima nanosa i kršu te o nekim specijalnim
hidrotehničkirri problemima.


U pogledu vodnoga zakonodavstva istaknuta je potreba, da se donese savezni
zakon o vodama, kojim bi se regulirala pitanja u vezi s odbranom od voda i iskorišćavanja
voda kao opće narodnoga dobra. Prihvaćeno je načelo, da zakon o vodama
treba obuhvatiti osnovne odredbe o poduzimanju svih privrednih mjera i tehničkih
radova, kojima treba uplivati na otjecanje vod ai sprečavanje njihovoga razornoga
djelovanja. Tu su uključene i mjere za odvođenje voda i odbranu od poplava (uređenje
bujica, regulacije rijeka, isušivanje zemljišta i t. d.), kao i sve mjere i djelatnosti,
kojima je cilj sprečavanje erozije tla. Stoga se predviđa, da zakon o vođama
mora postaviti i osnovne regulative za iskorišćivanje zemljišta u bujičnim područjima.


Radi razmatranja problema nanosa štampani su među ostalim referati ing.
St. Čirkovića (»Zaštita akumulacionog bazena Jablaničke hidrocentrale od zamuljivanja
«) i ing. S. Lazareva (»Uređenje bujica i erozioni problemi u NR BiH«), a ing.
Godek je za vrijeme savjetovanja održao koreferat »Zaštita tla i uređivanje bujica«.
U okviru savjetovanja održan je sastanak bujičara, na kojem su razmotrena pitanja
aktuelna u službi uređivanja bujica. Sa zadovoljstvom je utvrđeno, da je osnovana
samostalna uprava za uređivanje bujica i zaštitu tla kod Državnoga sekretarijata
za poslove narodne privrede NR Makedonije i da se isto takova samostalna uprava
osniva i u NR Srbiji. Sastanak je istakao potrebu, da se na sličan način organizira
služba i u ostalim republikama, jer će to omogućiti najbolji uspjeh u radu.


Savjetovanje hidrotehničara je donijelo niz korisnih zaključaka, od kojih su
za nas najvažnija dva. U prvome se ističe potreba donošenja zakonskih propisa o zaštiti
tla, a u drugome se predlaže, da se dosadašnja služba uređivanja bujica proširi
u opću službu zaštite tla od erozije te da se utom cilju u svakoj narodnoj republici
formira posebna organizacija.


Ing. I. Godek


MATERIJALNA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA


Za materijalnu odgovornost službenika iz službenog rada i odnosa prema državi
i prema građanima važe posebni propisi. Ovima se znači regulira samo materijalna
odgovornost službenika za štetu, koju je učinio u službenom radu i odnosu.


Službenik koji učini štetu van odnosa službe, materijalno će odgovarati kao
svaki drugi građanin, primjenjujući opće propise materijalnog i procesnog prava,
građanskog prava.


U smislu čl. 82 Zakona o državnim službenicima, upravitelji šumarija donose
rješenja o naknadi štete i na osnovu istih vrše obustavu dijela prinadležnosti.


S tim u vezi vrše se najrazličitije nepravilnosti, često se i najgrublje krši zakon,
donose se samovoljna i protuzakonita rješenja i tome si., čime, u krajnjoj liniji, upravitelji
dovode sami sebe u mogućnost da krivično odgovaraju.


Jedna je šumarija na pr. donijela rješenje o naplati štete u iznosu od preko
Din 21.000.— i na osnovu istoga obustavila službeniku svaku isplatu, premda se radilo


o suspendiranom lugaru proti kome još nije bio završen niti krivični niti disciplinski
postupak, a niti je šteta uopće utvrđena, odnosno krivnja i odgovornost za štetu.
Takovim postupkom može se čovjeka natjerati samo u kriminal, ne dajući mu ni
minimum potreban za život.
Da bi se to ubuduće izbjeglo, pokušat ćemo dati neka osnovna uputstva o načinu
naplate štete od odgovornog službenika.
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Po članu 41 Zakona o drž. službenicima, »službenik je lično odgovoran po načelima
građanskog prava i državi za štetu, koju pričini pri vršenju dužnosti« (a ne
samo građanima).


Prije svega šteta koju počini službenik mora biti stvarna, da je nastupila. Po
pravilu ona mora biti materijalna i prouzrokovana od strane službenika (nekom radnjom
ili obratno-propuštanjem neke radnje).


Dalje. Odgovornost službenika za nastalu štetu ima se ocijeniti prema načelima
građanskog prava t. j . prema načelima, koja važe za pitanje naknade štete. Prema
tome on ne će materijlno odgovarati iako počini štetu državnoj imovini, ako je službu
vršio savjesno i po propisima. Čl. 81/a i 82 Zakona o drž. službenicima (u daljnjem
tekstu ZoDS) propisuju postupak kako naplatiti štetu od službenika. Zadržat ćemo
se najprije na 61. 82 koji daje ovlast upraviteljima šumarije (ustvari starješini nadležnom
za postavljenje, koji je prenio to pravo na podređene starješine — upravitelje
šumarije) da donese rješenje o naknadi štete ali samo za štete, koje ne prelaze iznos
od 5.000.— dinara.


Prije donošenja ovog rješenja, upravitelj šumarije mora prethodno sprovesti
potreban postupak da bi utvrdio štetu i krivicu službenika, koga treba obavezno saslušati,
što se mora vidjeti iz samoga rješenja, koje se nakon toga donosi.


U rješenju obavezno treba staviti uputu, da se službenik ima pravo žaliti u roku
od 15 dana neposredno višem starješini t. j . gospodarstvu. Tek nakon proteka ovog
roka od 15 dana (ne računajući dan uručenja rješenja) rješenje postaje pravomoćno
pod pretpostavkom, da se službenik nije žalio. Tek na osnovu ovakovog pravomoćnog


xh


rješenja može se staviti zabrana na čistih redovnih jednomjesečnih prinadležnosti
službenika. Dječji dodatak ne podliježe nikakvoj obustavi.


Upravo je pravilo da se u rješenju o naknadi štete, nakon upute o pravnom
lijeku, dodaje da žalba ne odlaže izvršenje t. j . šumarije odmah nakon donošenja rješenja
obustavljaju dio prinadležnosti bez obzira na to da li se službenik žalio ili ne
odnosno da li je protekao rok za žalbu ili nije.


Ovakav način rada je nepravilan. Osnovno pravo državnog službenika je pravo
na žalbu i ona po pravilu odlaže izvršenje ožalbenog rješenja.


Ovo pravo na žalbu se može iskoristiti samo jedamput, time, da se žalba predaje
starješini koji je donio ožalbeno rješenje, da ga on proslijedi neposredno višem
starješini od njega kome se žalba i izjavljuje. Sama žalba ne mora imati nikakove
naročite forme i na nju se ni u kom slučaju ne stvlja taksa. Potpuno je da se u žalbi
navede samo rješenje proti kome se žali, te razloge iz kojih se pobija. Po općim načelima
koja važe u administrativnom postupku, starješina koji je donio ožalbeno
rješenje (upravitelj šumarije) i kome se predaje žalba, ocijenit će blagovremenost
njezinu pa ako nije blagovremeno podnijeta, odbacit će je. I proti ovome rješenju
službenik ima pravo žalbe u roku od 15 dana (za razliku u discipl. postupanju —
neurednosti — gdje iznosi rok 3 dana).


Ovdje bismo napomenuli da su šumarije dužne sva rješenja predavati uz dostavnicu
(potpis i datum), a eventualne žalbe zavesti u urudžbeni zapisnik (broj i
datum), tako da se na žalbi i iz priložene dostavnice jasno vidi da li je žalba blagovremeno
predana.


Drugostepenim rješenjem završava se administrativni postupak i rješenje postaje
izvršno. Međutim, bilo bi po našem mišljenju najpravilnije, da bez obzira radi
li se o presudi disciplinskog suda ili rješenju starješine, ako nema naročitog razloga,
šumarije ne izvršuju niti tada rješenje, sve do proteka roka od 30 dana, u kome službenik
ima pravo tužbe nadležnom okružnom sudu (čl. 82 st. 2ZoDS), čija je presuda
konačna, pravomoćna, te starješina po njoj mora da postupi.


Tužba se podnosi direktno sudu, a ne putem ureda, koji može ali ne mora proslijediti
tužbu eventualno njemu predanu. Ovdje valja napomenuti i to da se tužbom
može napasti samo drugostepeno rješenje (ne može se povesti radni spor ako službenik
nije izjavio žalbu — jer nema drugostepenog rješenja).


Šumarije ne bi trebale svoja rješenja o naknadi štete odmah dostavljati gospodarstvu
nego tek pošto postanu pravomoćna (poslije isteka roka od 15 dana) ili u