DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 76     <-- 76 -->        PDF

SAOPĆENJA


SASTANAK BUJIČARA NA SAVJETOVANJU HIDROTEHNIČARA
U OPATIJI


Od 4—6. XII. 1953 održano je I. savjetovanje hidrotehničara FNRJ u Opatiji.
Na tom je savjetovanju raspravljano o vodnom zakonodavstvu, hidrološkoj službi,
plovnoj mreži, o ekonomici melioracija, o problemima nanosa i kršu te o nekim specijalnim
hidrotehničkirri problemima.


U pogledu vodnoga zakonodavstva istaknuta je potreba, da se donese savezni
zakon o vodama, kojim bi se regulirala pitanja u vezi s odbranom od voda i iskorišćavanja
voda kao opće narodnoga dobra. Prihvaćeno je načelo, da zakon o vodama
treba obuhvatiti osnovne odredbe o poduzimanju svih privrednih mjera i tehničkih
radova, kojima treba uplivati na otjecanje vod ai sprečavanje njihovoga razornoga
djelovanja. Tu su uključene i mjere za odvođenje voda i odbranu od poplava (uređenje
bujica, regulacije rijeka, isušivanje zemljišta i t. d.), kao i sve mjere i djelatnosti,
kojima je cilj sprečavanje erozije tla. Stoga se predviđa, da zakon o vođama
mora postaviti i osnovne regulative za iskorišćivanje zemljišta u bujičnim područjima.


Radi razmatranja problema nanosa štampani su među ostalim referati ing.
St. Čirkovića (»Zaštita akumulacionog bazena Jablaničke hidrocentrale od zamuljivanja
«) i ing. S. Lazareva (»Uređenje bujica i erozioni problemi u NR BiH«), a ing.
Godek je za vrijeme savjetovanja održao koreferat »Zaštita tla i uređivanje bujica«.
U okviru savjetovanja održan je sastanak bujičara, na kojem su razmotrena pitanja
aktuelna u službi uređivanja bujica. Sa zadovoljstvom je utvrđeno, da je osnovana
samostalna uprava za uređivanje bujica i zaštitu tla kod Državnoga sekretarijata
za poslove narodne privrede NR Makedonije i da se isto takova samostalna uprava
osniva i u NR Srbiji. Sastanak je istakao potrebu, da se na sličan način organizira
služba i u ostalim republikama, jer će to omogućiti najbolji uspjeh u radu.


Savjetovanje hidrotehničara je donijelo niz korisnih zaključaka, od kojih su
za nas najvažnija dva. U prvome se ističe potreba donošenja zakonskih propisa o zaštiti
tla, a u drugome se predlaže, da se dosadašnja služba uređivanja bujica proširi
u opću službu zaštite tla od erozije te da se utom cilju u svakoj narodnoj republici
formira posebna organizacija.


Ing. I. Godek


MATERIJALNA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA


Za materijalnu odgovornost službenika iz službenog rada i odnosa prema državi
i prema građanima važe posebni propisi. Ovima se znači regulira samo materijalna
odgovornost službenika za štetu, koju je učinio u službenom radu i odnosu.


Službenik koji učini štetu van odnosa službe, materijalno će odgovarati kao
svaki drugi građanin, primjenjujući opće propise materijalnog i procesnog prava,
građanskog prava.


U smislu čl. 82 Zakona o državnim službenicima, upravitelji šumarija donose
rješenja o naknadi štete i na osnovu istih vrše obustavu dijela prinadležnosti.


S tim u vezi vrše se najrazličitije nepravilnosti, često se i najgrublje krši zakon,
donose se samovoljna i protuzakonita rješenja i tome si., čime, u krajnjoj liniji, upravitelji
dovode sami sebe u mogućnost da krivično odgovaraju.


Jedna je šumarija na pr. donijela rješenje o naplati štete u iznosu od preko
Din 21.000.— i na osnovu istoga obustavila službeniku svaku isplatu, premda se radilo


o suspendiranom lugaru proti kome još nije bio završen niti krivični niti disciplinski
postupak, a niti je šteta uopće utvrđena, odnosno krivnja i odgovornost za štetu.
Takovim postupkom može se čovjeka natjerati samo u kriminal, ne dajući mu ni
minimum potreban za život.
Da bi se to ubuduće izbjeglo, pokušat ćemo dati neka osnovna uputstva o načinu
naplate štete od odgovornog službenika.