DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 75     <-- 75 -->        PDF

republika) u odnosu na potrebne troškove proizvodnje po 1 m3 drvne
mase u FNRJ. Veća ili manja cena drveta na panju realizacije proizvodnje
znači — prema napred navedenom — da su sredstva kod dotičnog
šumskog gazdinstva veća ili manja od sredstava potrebnih za proizvodnju
jedinice šumskog proizvoda, t. j . 1 m3 drveta na panju. Otuda izlazi, da
se viškovi sredstava iznad društveno potrebnih po 1 m3 u FNRJ, treba
da izuzmu instrumentima plana (zemljarina, renta), i ulože u budžet, a
manjkovi dotiraju iz budžeta (Slučaj aktivnih i pasivnih šumskih gazdinstava
— narodnih republika). Ovi viškovi odnosno manjkovi, nemaju
značenje napred pomenutih vanrednih prihoda ili gubitaka kod šumskih
gazdinstava (narodnih republika).


U vezi izloženog, mišljenja sam:


— da se cene drveta na panju ili prosečne šumske takse po 1 m3
kod šumskih gazdinstava (narodnih republika) treba da formiraju na
način naveden pod tač. I., a
— da se cen e koštanj a (troškovi proizvodnje) kod šumskih
gazdinstava (narodnih republika) treba da formiraju na osnovu pomenutih
prosečnih godišnjih troškova u gajenju šuma u odnosu na cenu drveta
na panju realizacije proizvodnje u FNRJ u istom periodu vremena. Ovo
iz razloga, što šumska gazdinstva (narodne republike) koja bi imala šta
da realizuju (nagomilane rezerve) — makar i po niskim cenama — bila
bi u mogućnosti da proizvoljno formiraju cenu koštanja, i obratno, šumska
gazdinstva (narodne republike) koja ne bi imala šta da realizuju
(mlade i srednjodobne, degradirane i iscrpljene šume i si.) dobila bi na
taj način određen ključ za obezbeđenje proizvodnih troškova u gajenju
šuma.
IV. Zaključak . — Na osnovu svega izloženog, mogu se izvesti
sledeći zaključci:
1. Cene drveta na panju ili prosečne šumske takse po 1 m8 kod šumskih
gazdinstava (narodnih republika) treba da se formiraju na osnovu
prosečnih godišnjih proizvodnih troškova u gajenju šuma i dve kalkulacije
(induktivne i deđuktivne) i količine, kvaliteta i lokacije šumskog
proizvoda — prirasta;
2. Cene koštanja kod šumskih gazdinstava (narodnih republika)
treba da se formiraju na osnovu prosečnih godišnjih proizvodnih troškova
u gajenju šuma u odnosu na cenu drveta na panju ili prosečnu
šumsku taksu drvne mase za seču (realizacije proizvodnje) u FNRJ; i
3. Veličine šumskih gazdinstava u pojedinim narodnim republikama
treba da se formiraju tako da uravnotežen o šumsko gazdinstvo
treba da ima cenu drveta na panju ili prosečnu šumsku taksu drvne
mase za seču (realizacije proizvodnje) bez obzira na granice srezova
(komuna) jednak u ceni drveta na panju ili prosečnoj šumskoj taksi
drvne mase šumskog proizvoda u FNRJ. Naprotiv, aktivn o šumsko
gazdinstvo treba da ima veću , a pasivn o šumsko gazdinstvo, m an
j u, od poslednje cene drveta na panju.
113