DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 66     <-- 66 -->        PDF

r i n, 1952,., str. 127.), što smo ponovno utvrdili na pokusnoj plohi »Tuški
Laz«. Stoga je sasvim razumljivo, da će u nekim prilikama bukva u
prvo vrijeme nadvladati jelu, no kasnije jela može dostići bukvu, pa je
može prestići i što više potpuno istisnuti. Imajući pred očima različit tok
visinskog prirasta jele i bukve s jedne strane i razvoj prebornih šuma
u Gorskom Kotaru (M i 1 a s,~ 1949), s druge strane, morat ćemo mjestimično
pomagati jelu, mjestimično bukvu, da bismo spriječili stvaranje
čistih sastojina, koje su karakteristične za silikatnu podlogu Gorskog
Kotara: fitocenoza jele i rebrače (Abieto- Blechnetum Horv.) i fitocenoza
bukve i rebrače (Fageto-Blechnetum ili Fagetum silicicolum Horv.).
Prva dolazi na nešto višim, a druge na nešto nižim nadmorskim visinama.


(Vidi fitocenološku kartu Gorskog Kotara od prof. I. Horvata. ) Poželjno
bi bilo, da se areal jele proširi u sadašnju fitocenozu bukve i rebrače,
a da se areal bukve proširi u.sadašnju fitocenozu jele i rebrače.
Na taj ćemo način uzgojiti otporniju, zdraviju i ekonomičniju mješovitu
šumu jele i bukve na glinenim tlima Gorskog Kotara. Proširenje bukve
u sastojine fitocenoze jele i rebrače vrši se samo od sebe, pa ćemo u većini
slučaja pomagati jelu. Proširenje jele u bukove sastojine fitocenoze
bukve i rebrače nije tako obilno. Zato ćemo to pospješiti umjetno. Dalja
istraživanja treba da odgovore na pitanje, do koje granice ima smisla
proširivati areal jele. Za Francusku je Ro l (1987) utvrdio, da se
»enresinement«14 (pretvaranje niskih i srednjih listopadnih šuma u jelove
šume) može uspješno vršiti svuda, gdje Matronneo v stepen
suhoće15 nije manji od 50 i gdje je prosječna godišnja temperatura niža
od 8° C. Radi ilustracije ističem, da Matronneo v stepen suhoće na
našim pokusnim plohama prelazi broj od 100.


Na hladnim i vlažnim glinenim tlima Gorskog Kotara i na mrazištima
bilo bi dobro proširiti smreku i to svojtu obične smreke Pice a
excelsa var. viminalis, koja u fitocenozi jele i rebrače od prirode
dolazi.


Završavajući ova razmatranja, sažet ćemo u nekoliko točaka glavne
smjernice za gospodarenje u fitocenozi jele i rebrače:


1. sadašnju strukturu jelovih sastojina postepeno
prevesti u prebornu;
2. sadašnje temeljnice postepeno svesti na optimalnu
od 34 do 37 m2 po hektaru;
3. čiste jelove sastojine postepeno prevesti u
mješovite jelove i bukove sa maksimalnom primjesom
bukve do 20% ;
4. vršiti prebornu sječu tako, da budu zadovoljena
dva uvjeta, prvo, da intenzitet sječe ne pri14
Francuzi također nemaju dovoljno crnogoričnih šuma za pokriće svojih potreba.
Stoga proširuju areal jele. Vidi o tome podrobnije u Šumarskom listu br. 11
od 1953. na str. 478—481.


I kod nas bi trebalo proširivati areal jele ne samo u fitocenozi bukve i rebrače,
nego i u ostalim bukovim šumama Gorskog Kotara to više, što su već i naši stručnjaci
dali poticaj za to (Milas, 1949.).


15 Matronneo v stepen suhoće-definiran je kvocijentom između prosječne
količine oborina, iskazane u milimetrima, i prosječne godišnje temperature, iskazane
u stupnjevima Celziusa, uvećane za 10.