DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Vrlo povoljan tok debljinskog i visinskog prirasta na pokusnoj plohi
»Stari Zaturni« (vidi sliku br. 4 i br. 5) ne treba pripisati jedino prebornoj
strukturi tamošnje sastojine, malenoj temeljnici i manjoj nadmorskoj
visini, nego i primjesi bukovine. Najdeblja jelova stabla
na toj plohi ne samo da vrlo dobro prirašćuju u debljinu i u visinu —
štoviše, ona su savršeno zdrava . Na pokusnoj plohi »Stari Zaturni«
uopće nije primjećena imela, za razliku od ostalih triju ploha, na kojima
se tu i tamo viđaju jelova stabla zaražena imelom. To je pored ostaloga
također uzrok slabijeg visinskog prirasta na tim trima pokusnim plohama.
Ako pogledamo visinske krivulje na slici br. 5, vidjet ćemo, da su
one pri kraju položite, izuzevši visinsku krivulju u »Starim Zaturnima«.
To je odraz sadašnjeg stanja na terenu: u »Starim Zaturnima«, t. j . u
mješovitoj sastojini jele i bukve, tanka i debela jelova stabla imaju
zdravu, čunjasto razvijenu krošnju sa izrazitim terminalnim vrhom; na
ostalim pokusnim plohama, t. j . u čistim jelicima, ima naprotiv dosta
debelih i srednje debelih jelovih stabala sa gnjezdastom krošnjom, zaraženom
imelom. Naravno da se to očituje u visinskom prirastu, koji je
kod debelih stabala u »Jaslama I«, »Tuškom Lazu« i »Belevinama« pao
na iznos od nekoliko centimetara godišnje za razliku od visinskog prirasta
u »Starim Zaturnima«, gdje i kod debelih jelovih stabala taj prirast
doseže iznos od 20 cm godišnje (vidi visinsko-prirasne krivulje na
si. 5). Na temelju toga, kao i u vezi sa svim onim, što smo već naprijed
spomenuli, izlazi, da bi čiste jelike u fitocenozi jele i rebrače trebalo postepeno
pretvarati u mješovite sastojine jele i bukve. Pritom se ipak ne
bi smjelo ići predaleko, te bi primjesu bukovine od oko 20% trebalo smatrati
gornjom granicom. U protivnom ćemo slučaju znatno smanjiti rentabilnost
tih šuma. Zato ćemo pri prvoj prebornoj sječi nešto sniziti postotak
bukovine na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« i tako očistiti plohu
od bukovih stabala lošeg uzrasta. Na ostalim plohama nastojat ćemo
povećati postotak bukovine.


Daljna će istraživanja pokazati, koja se primjesa bukovine može
smatrati optimalnom u jelicima fitocenoze jele i rebrače. Radi potpunosti
ovdje spominjem Schaeffera, Gazina i D´Alverny (1930.,
str. 63.), koji misle, da u jelicima Jure i Vogeza bukovina ne treba da
prijeđe 15% od ukupne drvne mase. Dengle r (1930., str. 350.) smatra,
da taj postotak ne smije biti veći od 20—30..


Od čistih jelika u fitocenozi jele i rebrače nije teško dobiti mješovite
sastojine jele i bukve, čini se, da nam sama priroda pomaže u tome
pravcu. U jelicima spomenute fitocenoze bukov se podmladak naseljuje
obilato sam od sebe. To je u posljednje vrijeme primjećeno na terenu
i u nekoliko je navrata zabilježeno u literaturi (šafar , 1949). Iz grafikona
o strukturi na slici br. 2 lijepo se vidi obilje bukovog mladika na
našim pokusnim plohama tako, da bi čovjek mogao u prvi čas pomisliti
da će bukva istisnuti jelu u navedenoj fitocenozi. Međutim mi smo na
terenu vidjeli i obrnutu, doduše, rjeđu pojavu, da se jelov pomladak rado
naseljuje pod bukov mladik (»Belevine« VII, 1, f; sastojine nedaleko
ž. st. Zaselina). Ta je činjenica u našoj literaturi također konstatirana
(Šafar , 1949., str. 207.), a potvrđena je i u drugim zemljama (Perrin
, 1952., str. 200. i 201.). Bukva u mladosti brže prirašćuje u visinu
nego jela (P e t r a č i ć, 1925., str. 286., Dengler, 1930., 258., Per