DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 64     <-- 64 -->        PDF

sječe u prebornim jelovim šumama, iznosi 26—28 m2/ha ili okruglo 27
m2/ha. Ističem, da se navedene temeljnice odnose na stabla deblja od
175 cm prsnog promjera.


Kod preborne sječe u fitocenozi jele i rebrače trebalo bi, prema tome,
imati na umu dva momenta. Prvo, da intenzitet preborne sječe redovno
ne bude veći od 25% i, drugo, da temeljnica poslije sječe ne bude manja
od 27 m2/ha. Držeći se tih ograničenja intenzitet preborne sječe (i) možemo
izračunati po formuli:


m"


^(´-roi?)xl00


Po formuli (10), a na osnovu utvrđenog postotka prirasta (p) dobivamo
ove intenzitete preborne sječe: oko 9% za pokusne plohe »Belevine
« i »Jasle I« uz ophodnjicu od 5 godina, a oko 18% za iste plohe kod
ophodnjice od 10 godina. Ove intenzitete sječe ne treba korigirati, jer se
radi o sastojinama, kojima se temeljnica mnogo ne razlikuje od optimalne.


Za pokusnu plohu »Tuški Laz« dobivamo po formuli (10) na bazi
utvrđenog postotka prirasta intenzitet preborne sječe oko 7% za ophodnjicu
od 5 godina, a oko 14% za ophodnjicu od 10 godina. Kako se ovdje
radi o sastojini, koja ima mnogo veću temeljnicu od optimalne, izračunate
intenzitete sječe treba povećati na iznos od 20 do 25%.


Za pokusnu plohu »Stari Zaturni« nema smisla izračunavati intenzitet
preborne sječe, jer je temeljnica spala na iznos manji od minimuma.
Potpunosti radi spominjem, da je Ker n (1916., str. 113. i 114.)
predlagao za čiste jelike na I. stojbinskom bonitetu (biv. z. z. Crni Lug


— današnja fitocenoza jele i rebrače) normalnu temeljnicu od 52´7 m2/ha
prije sječe, odnosno 36´6 m2/ha poslije sječe. Tako visoke
temeljnice, kakve su predlagali naši stari taksatori (Ker n i Jova n o-
v a c) ne osiguravaju dovoljan priliv stabala u sastojinu. Drugim riječima,
takve temeljnice ne omogućuju trajnu regeneraciju šuma. Možda
i u tome treba tražiti razlog, zašto u jelovim šumama Gorskog Kotara
nema dovoljno pomladka i mladika. U jelovim sastojinama s velikom temeljnicom,
kakva je na pr. na pokusnoj plohi u »Tuškom Lazu« (g = 44´7
m2/ha), zapaženo je zakiseljavanje i degradiranje tla. To dokazuje pH,
koji je u toj plohi pao na iznos od 4. Sasvim je razumljivo, da je u takvoj
situaciji pomlađivanje šume vrlo otežano. Kao kontrast toj plohi navodimo
pokusnu plohu »Stari Zaturni«, gdje je aciditet tla smanjen zbog^
primjese bukovine; pH ondje iznosi 4´40, premda se radi o istoj podlozi13
i o> i i
a) za ophodnjicu od 5 godina: V, = 400 X r X -=- = 377 m3 ~ 380 m^/ha
C02 X 1´02° 5
JQ?1° 1 1
b) za ophodnjicu od 10 godina: V2 = 400 X ni X ^ = 360 m*!ha


0´02 X 1 0210 10
Izvod ovih formula već je publiciran (23). 12 Izvod ove formule može se naći u Šumarskom listu br. 9—10 od 1953. na


strani 379. i 380. 18 U navedenim pokusnim plohama pH je utvrđen pomoću Phillipsovo g
pH-metra u Zavodu za pedologiju Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu..


102