DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Kompariramo li pokusnu plohu »Stari Zaturni« sa pokusnom plohom
»Belevine«, utvrdit ćemo, da je na prvoj pokusnoj plohi debljinski i visinski
prirast veći. Iz tabele br. 4 i iz slike br. 4 vidimo i to, da debljinski
prirast jele na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« pokazuje tendenciju
rastenja čak i kod prsnog promjera od 75 cm za razliku od pokusne plohe
»Belevine«, gdje debljinski prirast jele postiže svoju kulminaciju kod
65 cm p. p., kao i na ostalim pokusnim plohama. Na pokusnoj plohi »Stari
Zaturni« jelova stabla debela 65 cm p. p. t r i put a viš e prirašćuju
u visinu, a gotovo dva puta više u debljinu, nego isto tako
debela jelova stabla na pokusnoj plohi »Belevine«. Što nam kažu rezultati
s pokusne plohe »Stari Zaturni« ? Ti su rezultati dokaz, da se u fitocenozi
jele i rebrače može izgospodariti takva struktura i takva smjesa
vrsta drveća, u kojoj jela prirašćuje u debljinu onako, kako je to svojstveno
za nju u fitocenozi bukve i jele na vapnenoj podlozi.9 Zato ćemo
pri prvoj prebomoj sječi na pokusnoj plohi »Belevine« paziti na to, da
postojeću prebornu strukturu popravimo, pa ćemo nešto jače zahvatiti
u debljinske stepene od 40, 50 i 65 cm, u kojima ima više stabala nego
što bi ih trebalo biti (vidi grafikon na slici br. 2).


Ako pogledamo tabelu br. 6 o prosječnom godišnjem volumnom prirastu
i o postoku toga prirasta, dolazimo do zaključka, da je pokusna
ploha »Belevine« najproduktivnija. Ona nam predočuje stanje preborne
sastojine prij e sječe . Dakako, da to stanje nije potpuno normalno,
ali se ono može lako postignuti.


Pokusna ploha »Stari Zaturni« nije najproduktivnija, premda ima
najveći postotak prirasta. Na toj je plohi drvna masa suviše smanjena,
tako da ondje gubimo svake godine nekoliko kubnih metara prirasta.
Veliki postotak prirasta od 3´6 nije sam po sebi dovoljan za prosuđivanje
produktivnosti, nego treba istovremeno voditi računa o apsolutnom prirastu.
A taj je na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« najmanji. Pokusna
ploha »Stari Zaturni« predočuje nam prebornu sastojinu poslij e
sječ e s tom napomenom, da je zadnja sječa bila prejaka.


Iz ove diskusije jasno izlazi dvije konstatacije, prva, da se u fitocenozi
jele i rebrače može izgospodariti preborna struktura i, druga, da
je takva šuma produktivnija od postojećih gospodarskih oblika šume u
toj fitocenozi. Prema tome postoje opravdani razlozi, da se sadašnje
nepravilne (prelazne) strukture u fitocenozi jele i
rebrače postepeno pretvaraju u preborne. Pritom se
nameće pitanje, kako to izvršiti? Za to se ne mogu dati recepti, koji bi
mogli vrijediti u svim slučajevima. No mogu se pružiti neke općenite
smjernice. Te se smjernice sastoje u ovom. Pri doznačivanju jelovih stabala
za sječu u fitocenozi jele i rebrače treba paziti na to, da se ne
doznačuju samo stabla deblja od 60 cm p. p. Baš protivno, doznačivati
valja uglavnom srednje debela jelova stabla, jer su obično ta stabla
nagomilana u većoj mjeri, nego što bi bilo potrebno. To se lijepo vidi na
pokusnim plohama »Jasle I« i »Tuški Laz«, koje su tipične za fitocenozu
jele i rebrače. Grafikoni na slici br. 2 daju nam uvid u to, što bi trebalo


9 Na temelju analize 3.278 izvrtaka izbušenih sa 1.872 jelova stabla u četiri
pokusne plohe (»Ruhač», »Lisičine 6 a«, »Lisičine 6 b« i »Kupjacki Vrh«) fitocenoze
bukve i jele (Fagetum — Abietetosum, Horv.) utvrdio sam, da debljinski prirast jele
u toj fitocenozi ne kulminira prosječn o prije 80. cm prsnog promjera.


100