DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Ako međusobno usporedimo rezultate s pokusnih ploha »Stari Zaturni
« i »Jasle I« (vidi tabelu br. 4 i br. 5) vidimo, da jela bolje prirašćuje
u debljinu i u visinu na prvoj nego na drugoj plohi. Razlozi za
to su uglavnom trojaki. Prvi razlog je struktura , koja je na pokusnoj
plohi »Stari Zaturni« preborna za razliku od nepravilne strukture
u »Jaslama I« (vidi sliku br. 2). Drugi je razlog obrast sastojine, t. j .
temeljnica , koja je na prvoj pokusnoj plohi pala na iznos od 23´8
m2/ha, dok u »Jaslama I« ona iznosi ?>5´1 m2/ha. Treći razlog leži u tome,
što na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« jela raste u sm j es i s bukvom
(jela 07, bukva 0´3), a u »Jaslama I« imamo čistu jelovu sastojinu sa
jedva oko 3% bukovine.


Usporedimo li rezultate s pokusnih ploha »Belevine« i »Tuški Laz«,
vidjet ćemo, da je visinski i debljinski prirast, pa također, da je i postotak
gromadnog prirasta veći na pokusnoj plohi »Belevine« nego na
plohi »Tuški Laz«. No apsolutni prosječni godišnji prirast drvne mase
gotovo je isti na obje plohe; on iznosi 9´8 m3/ha na pokusnoj plohi »Belevine
«, a lO´O m3/ha na pokusnoj plohi »Tuški Laz« (vidi tabelu br. 6).
I jedna i druga pokusna ploha odbacuje, dakle, gotovo jednak prosječni
godišnji prirast jelovine od 10 ma/ha, samo s tom razlikom, što se na
pokusnoj plohi »Belevine« taj prirast stvara na drvnoj masi od 407 m3/ha,
a na pokusnoj plohi »Tuški Laz« na drvnoj masi od 595 m3/ha. Kakve li
razlike! Drvna masa na prvoj pokusnoj plohi prirašćuje za 2´4%, a na
drugoj za 1"7% godišnje. Iz toga izlazi, da podržavanje drvne mase od
600 m:i/ha na pokusnoj plohi u »Tuškom Lazu« nije ekonomično, jer se
jednako veliki prirast dade polučiti drvnom masom od 400 ms/ha u prebornoj
strukturi i jer razlike u prosječnoj širini godova na obe plohe
nisu velike. Prosječna širina goda na pokusnoj plohi »Tuški Laz« iznosi
1´61 mm, a na pokusnoj plohi »Belevine« 1´86 mm. štoviše, prosječna
godišnja produkcija na pokusnoj plohi »Belevine« nešto je veća od one
na pokusnoj plohi »Tuški Laz«, jer je prosječni godišnji priliv
jelovih stabala po hektaru 3´3 puta veći na pokusnoj plohi
»Belevine«. Dakle, ne samo, da je pokusna ploha »Belevine« produktivnija,
na njoj je — pored toga — osigurana trajna regeneracija šume,
što kod pokusne plohe »Tuški Laz« nije postignuto, jer prosječni godišnji
priliv jelovih stabala po hektaru doseže ondje jedva jednu četvrtinu kubika,
čemu možemo pripisati veću produktivnost pokusne plohe »Belevine
«? Jedino strukturi i temeljnici, jer su svi ostali faktori na obje
plohe jednaki! Preborna struktura i temeljnica od 34´2
nrv´ha omogućuju veću produktivnost i trajnu regeneraciju šume na pokusnoj
plohi »Belevine«.


Ako sad usporedimo rezultate s pokusnih ploha »Jasle I« i »Belevine
«, vidimo, da jela bolje prirašćuje u debljinu i u visinu na pokusnoj
plohi »Belevine«. To je protiv svakog očekivanja, jer su temeljnice obih
ploha podjednake, a svi ostali faktori — osim strukture — nepovoljniji
su na pokusnoj plohi »Belevine«; pokusna ploha »Jasle I« nalazi se na
prvom, a pokusna ploha »Belevine« na drugom stojbinskom bonitetu po
sur i ću (vidi tabelu br. 1). Imajući to pred očima, dolazimo do zaključka,
da jedino preborna struktura pokusne plohe »Belevine«
može biti razlog za veći visinski i debljinski prirast od onoga u »Jaslama
I«.