DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 55     <-- 55 -->        PDF

TABELA BR. 6
PRIRAST JELOVINE — Accroissement du sapin Napomena


1. Pokusna ploha „Stari .,B le-„Tuški
„Jasle I" a.


Place d´essai Zaturni" vine" Laz"


P- _N


(i


S -i


2. t ´kupna temeljnica (g) po 1 ha
23-8 m2 35´1 m2 34-2 m2 44´7 m2 **S


Surface terričre totale (g) par ha


3. Drvna masa jelovine na panju
po 1 ha
Volumepar ha
de sapins sur pied 231 m3 514 m3 407 m3 595 m3
4. Prosječni godišnji volumni VJ i prirast po 1 ha
Accroissement moyen annuel 8-4 m3 11*2 m3 9*8 m3 10*0 m3
du volume par ha
5. Postotak volumnog prirasta (p)
Taux d´accroissementlume (p)
en vo3*
6 70 2´2% 2-4°/o 1-7 Vo
6. Prosječni godišnji debljinski
prirast (m)
Accroissement moyen annuel
du diametre (m)
5´60 mm 3´73 mm 3 72 mm 3´22] -a .. o oo
7. Standjrdna devijacijaL´ecart type (o*
(a)
1*79 mm ± l´26mm rt 1*41 mm + 1 * 15 mm (X Ll
3 u 3
8. Kojtticijent varijacije (v) rt rt i-^. rt
v = — X 100
m
± 32% ± 34% ± 38"/0 ± 36% -aoCi-
a _o
Cu
-a o
P M


27 kolutova izrezanih iz 27 jelovih stabala u prsnoj visini (šum. predjel
»Belevine«, VII, 1, a.) utvrdio sam, daLoetschov faktor kore
(»Rindenfaktor«)8 iznosi 1´04. Zbog toga je prosječni godišnji debljinski
prirast izračunan za oko 4% prenisko, a prosječno je vrijeme prelaza
previsoko za isti iznos.


Iz toga izlazi, da su dobiveni rezultati o prirastu jelovine preniski
za oko 6%. Smatram, da bi dobivene rezultate o prosječnom godišnjem
volumnom prirastu trebalo još smanjiti za 15% radi koj eficij enta sigurnosti
(sušenje stabala, vjetrolomd, eventualne nepovoljne klimatske prilike
i t. d.) tako, da bi šumsko gospodarstvo moglo operirati ovim prirastima:


a) na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« 71 nrVha ili 31 %
b) na pokusnoj plohi »Jasle I« . . 9´5 m7ha ili 19%


Obračun sam izvršio po Loetschovo j metodi (1953); dokazni materijal,
koji se odnosi na koru, ovdje je ispušten radi štednje na prostoru.