DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 52     <-- 52 -->        PDF

visinskog prirasta držao sam, da bi bilo dobro protegnuti bušenje i na
najniže debljinske stepene, što je učinjeno u »Starim Zaturndma« i »Belevinama
« u jeseni 1953. Tom se prilikom pokazalo, da bušenje jelovih
stabala ispod 17´5 cm p. p. ipak nije bilo nužno za utvrđivanje kulminacije
visinskog prirasta ni na pokusnim plohama »Stari Zaturni« i »Belevine
« zbog čega sam se, eto, zadovoljio prvotnim bušenjem u »Jaslama
I« i »Tuškom Lazu«.


U navedene četiri pokusne plohe izbušeno je u svemu 1.267


uzorak a (izvrtaka )
taljnije vidi u tabeli br. 2.
sa 1.267 jelovi h stabala , što se deTABELA
BR. 2
BRO J UZORAK A
Nombre des echantillons


1. Naziv pokusne plohe
Nom de la place d´essai
„Stari
Zaturni" ,jasle 1" „Belevine"
„Tuški
Laz"
Ukupno
Total
2. Broj izmjerenih visina za jelu
Nomre des hauteurs mesurćes sur 212 478 172 457 1319
les sapins
3. Broj izvrtaka izbušenih Pressle-
rovi m svrdlom sa jelovih stabala
Nombre des echantillons (cigarette 322 160 201 584 1267
du bois) pris par la tarriere de
Pressle r sur les sapins


Na temelju mjerenja prsnih promjera i totalnih visina izračunani su
taksacijski elementi u tabeli br. 1. Elementi u rubrikama br. 11, 12, 13
i 14 odnose se na stabla iznad 17´5 cm p. p., premda je taksacijska granica
kod mjerenja prsnih promjera bila 12´5 cm. To je učinjeno radi toga,
jer je volumni prirast izračunan za drvnu masu jelovih stabala iznad
17´5 cm p. p.


Prili v stabal a (»Passage a la futaie«, »Einwachs«) sam odredio
na temelju broja stabala u debljinskom stepenu od (15) i (20) cm.


Izmjerene totalne visine jelovih stabala izravnao sam grafieko-numeričkom
metodom za svaku pokusnu plohu posebno (vidi tabelu br. 3
i sliku br. 5). Na temelju tako dobivenih visinskih krivulja sastavio sam
uređajne tablice (tarife) za jelu pomoću Schubergovih
dvoulaznih drvnogromadnih tablica. Po tim uređaj nim tablicama obračunao
sam drvnu masu jelovine i smrekovine. Drvnu masu bukovine na
pokusnoj plohi »Stari Zaturni« obračunao samo po Šurićevi m uređaj
nim tablicama za II. bonitet (Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb
1949., str. 148.). U ostalim pokusnim plohama drvna masa bukovine
obračunata je po uređaj nim tablicama, koje sam sastavio za bukvu
u »Tuškom Lazu« (18).


Kod terenskih radova pomagali su mi: ing. Nikola S p u d i ć, šum.
tehničar Petar Pre b ježi ć i studenti šumarstva Josip š t a n f e 1, Dragutin
B e d ž u 1 a i Ivan S a r i ć.