DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 51     <-- 51 -->        PDF

A H-´75 — ~ (o)


1 25


Prosječni godišnji visinski prirast u debljinskom stepenu od (25) cm
jednak je aritmetskoj sredini između formule (4) i (5), a to je upravo
formula (1).


Terenski radovi


Terenske sam radove obavio ovim redom:


1. na pokusnoj plohi »Tuški Laz« u proljeće 1951. godine;
2. na pokusnoj plohi »Jasle I« u jesen 1952. godine;
3. na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« i »Belevine« u jese n i
zimi 1953. godine.
Navedene četiri pokusne plohe obilježene su na terenu. Površina tih
ploha — izuzevši onu u »Tuškom Lazu« — utvrđena je direktnim mjerenjem.
Za pokusnu plohu »Tuški Laz« uzeo sam površinu iz gospodarske
osnove, jer se granice te plohe podudaraju s odsjekom VII, 4, b.

Mjerenje prsnih promjera izvršeno je na svim pokusnim plohama
za vrijeme mirovanja vegetacije. Prsni promjeri mjereni su uvije k
istim zaokružbenim promjer kam a na 5 cm, koje su konstruirane
tako, da sredine debljinskih stepena iznose 5, 10, 15, 20, 25 cm
i t. d. To znači, da je prva crtica na ravnalu promjerke udaljena 2,5 cm
od njezina okomita kraka, što će reći, da debljinski stepen od 5 cm obuhvata
sva stabla od 2,5 do 7,5 cm p. p., debljinski stepen od 10 cm sva
stabla od 7,5 cm do 12,5 cm p. p. i t. d.7


Apsolutni broj stabala po debljinskim stepenima u navedenim pokusnim
plohama ispušten je ovdje radi štednje na prostoru. U tabeli br.
1 naveo sam ukupni broj stabala po hektaru, a strukturu po broju stabala
i smjesu prikazao sam na slici br. 2.


Totalne visine jelovih stabala mjerene su pomoću hipsometra B 1 u-
m e-L e i s s na j elovim stablima svih deblj inskih stepena, izuzevši pokusnu
plohu »Tuški Laz«, gdje su mjerene visine na stablima, debljima
od .12,5 cm p. p. Sveukupno je izmjereno 1.319 visina , kako se to
detaljno vidi iz tabele br. 2.


Na pokusnim plohama »Stari Zaturni« i »Belevine« bušena su P r e sslerovi
m svrdlom jelova stabla deblja od 5 cm p. p. tako, da bi mogao
izračunati T0, T5, T10, T15 i t. d., t. j . prosječno vrijeme prelaza od
0—5 cm, od 5—10 cm, od 10—15 cm, od 15—20 cm i t. d.


U druge dvije plohe (»Jasle I« i »Tuški Laz«) bušenje P r e s s 1 e-
r 0 v i m svrdlom izvršeno je na jelovim stablima debljina od 17,5 cm p. p.


Razlog, zašto smo na prve dvije plohe (»Stari Zaturni« i »Belevine«)
bušili jelova stabla deblja od 5 cm p. p., a na druge dvije plohe jelova
stabla deblja od 17´5 cm p. p. leži u tome, što sam na početku svojih
istraživanja (u proljeće 1951.) smatrao, da je bušenje stabala tanjih od
17´5 cm nepotrebno za određivanje volumnog prirasta. Za istraživanje


6 Gospodarska osnova za revir Zalesinu od 1926. godine.


7 Zaokružbena promjerka na 5 cm može se konstruirati i drugačije, i to tako,
da sredine debljinskih stepena budu 2´5, 7´5, 12´5, 17´5 cm i t. d., što bi značilo, da
će debljinski stepen od 2´5 cm obuhvatati sva stabla od 0—5 cm, debljinski stepen
od 7´5 cm sva stabla od 5—10 cm i t. d. No takva zaokružbena promjerka je nespretna
za daljnje računanje, jer sredine debljinskih stepena nisu cijeli brojevi.


89