DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Prva varijanta na oglednom radilištu služi samo zato da se može
vršiti upoređenje između dosadašnjega načina smolarenja i smolarenja
stimulacijom sa raznim rokovima zarezivanja. Pored toga druga podva-.
rijanta ove varijante služi zato da se pokaže razlika u prinosu smole između
dosadašnjega zarezivanja francuskim nožem (kora i drvo) i američkoga
načina (samo kora). Ukupan broj zarezivanja u ovoj varijanti
kroz sezonu iznosi 69 puta (od 15. aprila do 30. oktobra). Ako uzmemo
u obzir broj zarezivanja i visinu zareza i širinu bjeljenice, vidimo da smo
dobili bjeljenicu visoku 48,3 cm sa površinom od 336,1 cm2. U prvoj godini
je ova bjeljenica nešto veća, jer otvaranje bjeljenice traži nešto viši
zarez zbog postavljanja slivnika. Sabiranje smole u ovoj varijanti vrši se
svakih 14 dana, t. j . ukupno 14 puta. Odmah nakon sabiranja vrši se vaganje
smole na samom radilištu i to posebno za svaku podvarijantu. Rezultati
se unose u propisanu knjigu i iskazuju posebno u mjesečnim izvještajima.


II. Varijanta . Prva podvarijanta: zarezivanja svaki osmi dan
francuskim nožem, odmah zatim prskanje. Visina zareza 12 mm. Druga
podvarijanta: zarezivanje također svaki osmi dan (isti kao i na prvoj
podvarijanti), visina zareza ista, samo američkim nožem. Prskanje isto
odmah nakon zarezivanja. Ukupan broj zarezivanja 26 puta. Visina bjeljenice
u sezoni 31,2 cm, površina 218,4 cm2. Sabiranje svaki 15. dan,
ukupno 13 puta. Vaganje i evidentiranje kao gore.
III. Varijanta . Prva podvarijanta: zarezivanja svaki deseti dan
francuskim nožem sa prskanjem. Visina zareza 14 mm. Druga varijantakao
u prvoj, samo američkim nožem. Sabiranje svakih 10 dana. Ukupan
broj zarezivanja 21 puta, sabiranja 21 put, visina bjeljenice 29,4 cm, površina
205,8 cm2. Vaganje i evidentiranje kao gore.
IV. Varijanta . Zarezivanje u obje podvarijante svaki dvanaesti
dan uz istovremeno prskanje. U prvoj podvarijanti francuskim, u drugoj
američkim nožem. Visina zareza 17 mm ,ukupan broj zarezivanja 17 puta.
Konačna visina bjeljenice 28,9 cm, površina 202,3 cm2. Način sabiranja,
vaganja i evidentiranja kao gore.
V. Varijanta . Zarezivanje u obje podvarijante svaki petnaesti
dan uz istovremeno prskanje. U prvoj podvarijanti francuskim nožem, u
drugoj američkim. Visina zareza 20 mm. Ukupan broj zarezivanja 14 puta,
sabiranja 14. Vaganje i evidentiranje kao gore. Konačna visina bjeljenice
28 cm, površina 196 cm2.
Zaključak


Upoređivanjem razlika u sabranim količinama doći će se do zaključka
koja je varijanta najprihvatljivija, ali se tu ne smije prenagliti, jer nije
taj brojčani podatak jedini činilac u izboru varijanta. Prije svega treba
naglasiti da jednogodišnje iskustvo nije mjerodavno pa ni dvogodišnje.
Eksperiment traje četiri godine, pa se smatra da će kroz taj period doći
do izražaja jače klimatske oscilacije koje utiču na nejednak prinos smole.
Osim toga kroz taj period će se moći evidentirati koliko daje bor smolaren
prve godine u poređenju sa kasnijim godinama. Istina, to se i do sada
pratilo, ali nekako od oka. Tako se iskustvom došlo do približne ocjene,
da prve godine daje 65% »normalnog« prinosa, druge godine oko 85%,
a treće 100% (to je tobože maksimum a i normala), a četvrte godine opet