DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 14     <-- 14 -->        PDF

planirane površine. Prema tome rad je stvarno vršen na površini, koja
je 3.73 puta veća od planirane, da bi se postigao uspjeh, koji je približno
za Yz premašio planiranu površinu.


Tabela 2.


Šumsko gospodarstvo
Od god. 1947-1951.
pošumljavanje izvršeno
na ukupnoj
površini od ha
Prema stanju kultura
u god. 1952. pošumljenje
uspjelo
na površini od ha
Uspjeh u % obzirom
na cjelokupnu
površinu
„Kapela" — Gospić 5.401 2.389 44´2
„Javornica" — Ogulin 4.431 1.740 39-2
„Viševica" — Rijeka 6.878 3.540 51-4
„Dalmacija" — Split 9.447 3.280 34´7
Ukupno : 26.157 10.949 418


Da bismo mogli pravilno ocijeniti korisnost rada, potrebno je da razmotrimo
vrijednost izvršenog rada. Prosječni trošak pošumljavanja sadnjom
i sjetvom stajao je u proljeću 1952. godine na krškom području


23.000. Din po ha. Prema toj cijeni iznosi vrijednost cjelokupnog rada
601,611.000.— dinara a vrijednost stvarno korisnog rada t. j . onog gdje
je pošumljavanje uspjelo 251,827.000 dinara. Iz ovog izlazi, da je zbog neuspjeha
nekorisno utrošeno rada, materijala i novčanih sredstava u vrijednosti
od 349,784.000.— dinara. Stvarni trošak jednog ha uspjelo pošumljene
površine je 54.945.— dinara. Drugim riječima jedan ha uspješno
pošumljene površine jest 2.18 puta skuplji od prosječne cijene zbog takovog
rezultata u uspjehu pošumljavanja.
No, za pravilnu ocjenu uspjeha tog rada nije mjerodavna samo skupoća
ili jeftinoća rada. Kao mjerilo može nam poslužiti komparacija
uspjeha pošumljavanja predratnih radova sa rezultatima petgodišnjeg
plana.


Efekt rada uspjelog pošumljavanja u staroj Jugoslaviji ocjenjujem,
da je bio na današnjem krškom području NRH kroz vrijeme od 20 godina
oko 7.000 ha uspjelo pošumljene površine — odnosno godišnje prosječno
oko 350 ha. Tokom petgodišnjeg plana pošumljavano je prosječno godišnje
5.243,4 ha ili 14.9 puta više. Kako su u gornjoj cifri označene površine
uspješnog pošumljavanja, to moramo i pri ocjeni petgodišnjeg plana
uzeti u razmatranje samo takve površine. Ako uzmemo u obzir i taj podatak,
onda relacije opet ispadaju povoljno jer je prosječno godišnje pošumljeno
2189.8 ha ili 6.25 puta više nego u staroj Jugoslaviji. To je
svakako velik uspjeh, jer ne smijemo ispustiti iz vida, da su naša pošumljavanja
vršena u periodu najvećih napora ratom opustošene zemlje.


Opća slika uspjeha je drukčija ako zasebno razmatramo radove u
1951. godini od pošumljavanja ranijih godina. Takav način razmatranja
ima svoje opravdanje. Podaci prema kojima je prikazan uspjeh tog rada
sakupljeni su tokom prve polovine 1952. godine. Kako su u godini 1951.
pošumljavanja vršena i u jesen jasno je, da se definitivan sud o uspjehu
tog pošumljavanja može dati tek kada sadnice prežive barem jednu sušnu
periodu. To je tim važnije što je cjelokupno pošumljavanje do godine 1951.
izdržalo tešku sušu u godini 1951. Nasuprot, jesensko pošumljavanje u