DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 13     <-- 13 -->        PDF

davne zahtjeve, da se sve šume posjedovno ujedine kao općenarodna
imovina. U našoj domovini se privreda naglo razvija, pa time i šumarstvo
ostvaruje perspektivu za svoj vlastiti razvoj. A razvijajući svoje
vlastite proizvodne snage, donosit će ono bogat plod našim budućim generacijama
«.


živila FNRJ.


živio predsjednik FNRJ Maršal Tito.


OSVRT NA REZULTATE POŠUMLJAVANJA U KRŠKOM PODRUČJU
NR HRVATSKE U PERIODU IZVRŠENJA PETGODIŠNJEG PLANA*


Ing. Horvat August (Zagreb)


P
P
etgodišnjim planom razvitka narodne privrede FNRJ (1) predviđalo
se, da se izvrše obimni radovi na pošumljavanju. U čl. 11. pod toč. 23.
bilo je propisano pošumiti 100.000 ha starih sjecišta, paljevina, goleti
i krša. Ovaj je okvirni propis planom NR Hrvatske (2) čl. 10. točkom 42
detaljnije razrađen, te je određeno, da se na području Dalmacije, Like
i Hrvatskog Primorja pošumi 7000 ha krša zbog zaštite obradivih zemljišta,
naselja i komunikacija od vjetra i vode, i to napose u području Biokova,
Svilaje, Dinare i Velebita. Te odredbe dale su smjer radu, koji je
započet, a završen 1951. godine. Nesumnjivo je, da su ti radovi po> opsegu
i intenzitetu najzamašniji u historiji pošumljavanja našega krša.
Iako radovi u vezi izvršenja petgodišnjeg plana imaju u šumarstvu
veliko značenje, ipak se o konačnim rezultatima tih radova veoma malo
pisalo u našoj stručnoj štampi. Smatramo da bi trebalo pojedine grane
šumarstva (pošumljavanje, a također izgradnju prometala, pilana, zgrada,
sječu masa i t. d.) podvrći temeljitoj analizi. U tim radovima, koji su
vršeni najvećim naporima, često u velikoj hitnji, ima mnogo novih elemenata,
kojima se šumarstvo do oslobođenja nije služilo. Uvjereni smo, da
analiza i kritički osvrt na te radove mogu mnogo doprinijeti unapređenju
šumarstva.


Pri razradi našeg prikaza služili smo se podacima pojedinih šumski}´
gospodarstava na području Istre, Hrv. Primorja, Gorskog Kotara, Like
i Dalmacije. U tim je krajevima obuhvaćeno područje degradiranog i šumovitog
krša. Prema tome u našem razlaganju ne će biti obuhvaćeni samo
degradirani predjeli krša već i oni, gdje je pošumljavanje vršeno u razmjerno
povoljnijim prilikama.


U našem izlaganju osvrnut ćemo se najprije na rezultate pošumljavanja
obzirom na površinu, zatim na vrijednost rada, izbor vrsta te na
uspjeh primjene pojedine vrste, kao i na tehniku rada te organizaciju.
Prema prikupljenim podacima u tabeli 2. vidi se, da je republičkim planom
postavljeni zadatak premašen obzirom na površinu na kojoj je
vršeno pošumljavanje. Radom obuhvaćena površina je 373% veća od planirane.
Obzirom na uspjeh pošumljavanja taj rezultat nije tako povoljan.
Od 26.157 ha pošumljeno je uspješno samo 10.949 ha t. j . 156.4%


* Izrađeno u Institutu za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti u Zagrebu.