DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Resume


Une contribution ä la connaissance de la cultivation du chene-liege (Quercus
suber L.).


L´A. relate des caracteres biologiques du chene-liege et en faisant la comparaison
des conditions ecologiques de la station naturelle du chene-liege spontane avec
des conditions en Dalmatie, il fixe des stations oü Ton pourrait entreprendre des
essais de l´introduction de cette essence.


JASENOVA PIPA (STEREONYCHUS FRAXINI, Degeer)


Ing. Ivan MiMoš
(Zavod za entomologiju Polj. šum. fakulteta, Zagreb)


U
U
VOD. Među štetnim insektima razmjerno je mali broj onih, koji napadaju
obični jasen (Fraxinus excelsior, L.). To vrijedi osobito za gusjenice
i ostale primarne štetnike, dok su potkornjaci, prije svega mali
i veliki jasenov potkornjak (Hylesinus fraxini, Panz. i H. crenatus, Gabr.)
kao sekundarni štetnici veoma česti, te uzrokuju potpuno i konačno propadanje
oštećenih i oslabljenih stabala. Od primarnih štetnika ima jedva
nekoliko vrsta, koje bi jasenu mogle ozbiljnije naškoditi. To je u prvom
redu općenito dobro poznata španjolska muha ili jasenov babak (Lytta
vesicatorja, L.), koji ponekad uzrokuje golobrst, zatim jasenov moljac
(Prays curtisellus, Dup.) uzročnik rašljavosti, te jasenova lisna uš
(Pemphigus nidificus, Löv.), koja siše lišće, usljed čega nastaju gnjezdolike
deformacije i krivljenje grančica. Svi ovi štetnici, kako se do sada
pokazalo, nemaju sposobnost masovnog razmnažanja, te su štete, koje
oni čine, manje-više lokalnog značaja.


Posljednjih nekoliko godina međutim zapažen je kod nas u mnogim
nizinskim šumama štetnik, koji je na jasenovom lišću i pupovima načinio
znatne štete. To ja jasenova pipa — Stereonychus fraxini, Degeer. Ovaj
insekt ne predstavlja za nas neku novu vrstu, a izgleda da nije nov ni kao
štetnik, samo se u zadnje vrijeme njegovo štetno djelovanje znatno pojačalo,
pa je razumljivo, da je na sebe svratio pozornost šumarskih stručnjaka.
Prema nepotpunim podacima, s kojima raspolaže Zavod za entomologiju
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, jasenova pipa
bila je osobito raširena prošle i ove godine na područj ušumarije Otok,
Cerna, Vrbanja, Donji Miholjac i Koska, te u nizinskim šumama fakultetske
šumarije u Lipovljanima.


Ovaj je rad napisan na osnovi rezultata dobivenih laboratorijskim
uzgajanjem štetnika i opažanja vršenih u fakultetskoj šumi u Lipovljanima
tokom 1952. i 1953. godine.


Položaj u sistematici.


U starijoj je sistematici jasenova pipa pripadala rodu Clonus, pa
je pod imenom Cionus fraxini zabilježena u većem dijelu entomološke
literature, a taj je naziv dugo upotrebljavan i kod nas. Naziv Stereonychus
bio je sinonim za istu vrstu. Kasnije je insekt, na osnovi
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 14     <-- 14 -->        PDF

nekih značajnijih morfoloških karakteristika, po kojima se jasno razlikuje
od svih Cionus-vrsta, izdvojen iz prijašnje skupine i postao reprezentant
posebnog roda Stereonychus. Ova dva roda razlikuju se međusobno
po slijedećim karakteristikama:


1. Stereonychus ima samo jednu kandžicu na stopalima, a Cionus po
po dvije, većinom nejednako dugačke i na bazi srasle.
2. Prednji kukovi (coxae) su kod Stereonychusa mnogo više približeni
nego kod Cionusa.
3. Prednji rub prvog prsnog segmenta (prothoraxa) ima kod Cionusa
u sredini sa donje strane izrez , koji doseže sve do kukova prednjih
nogu, a kod Stereonychusa vrlo je slabo izražen.
Uzevši u obzir ovu izmjenu, položaj jasenove pipe u sistematici izgleda,
prema REITTERU, ovako:
Familija: Curculionidae
Podfamilij a: Calandrinae
Tribus: Cionini
Rod: Stereonychus
Vrsta: fraxini, Degeer


Treba još spomenuti, da se Cionus-vrste, koje se tako često zamjenjuju
s jasenovom pipom, razlikuju od nje i biološki. Kod nas na pr. dolaze
vrste Cionus scrophulariae, L., C. thapsi, F., C. alauda, Herbst., C.
tuberculosus, Scop. i druge, koje sve žive na raznim zeljanicama iz roda
Scrophularia i Verbascum. PRELL (8) je doduše sve ove Cionus-vrste našao
i na jasenu, ali samo kornjaše, za koje smatra da su tamo dospjeli u
pomanjkanju hrane, jer sü se za odlaganje jaja ponovo vratili na biljkudomaćina.
Osim toga njihove se ličinke nisu mogle održati na životu na
jasenovom lišću.


Opis insekta


Stereonychus fraxini, Degeer (si. 1.) je kornjaš jajasta oblika, sivosmeđe
boje, veličine 3—3,5 mm. Glava mu je produžena u dugačko, tanko
i oblo rilo, koje je prema donjoj strani nešto savijeno. Ticala su prelomljena
sa glavicom, a sastoje se iz 10 članaka, od kojih je prvi, t. zv. usad
puno uži od pokrilja. štitić (scutellum) trokutasta oblika jasno je vidljiv,
(scapus) najdulji. Zastavicu (flagellum) čine 9 članaka. Prva su dva
članka duguljasta, kratko čunjasta, slijedeća tri kratka, a zadnja četiri,
koja su međusobno skoro posve srasla, čine glavicu jajolika oblika. Duguljaste
oči na gornjoj strani glave smještene su međusobno tako blizu, da
je čelo između očiju uže od baze rila. Vratni štit (pronotum) je na bazi
Zaobljeno i čvrsto pokrilje pokriva potpuno zadatak. Na pokrilju nalaze
se u redovima veće točkice, dok su prostori između ovih redova finije i
nepravilno točkasti. Noge su razmjerno jake sa zubastim izraslinama na
bedrima. Stopala se sastoje iz četiri članka, od kojih je posljednji, iako
još postoji, jedva vidljiv između trećeg srcolikog članka i kandžice (t. zv.
cryptotetramerni tarsusi). Čitavo tijelo insekta pokriveno je bijelim i žućkastosmeđim
Ijušticama, koje su u sredin ivratnog štita tamne boje. Isto
tako pokrivena je i sredina pokrilja s obje strane sljubnice tamnijim Ijušticama,
koje na taj način čine više ili manje izrazitu tamnu mrlju različita
oblika. Iza nje nalazi se još jedna slabije uočljiva mrlja svijetle boje,
koju čine bijele Ijuštice. Donja strana insekta je sivkasta, a srednji prsni
segment (mesothorax) pokriven je sa strane gustim žutim Ijušticama.
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Osim ove tipične forme kod nas je još čest i varijetet flavoguttatus
Strl. (obscurus, Reitt., rectangulus, Herbst.) kojemu je skoro
čitavo tijelo crne do smeđe crne boje (si. 2.) Jedino sa strane vratnog
štita i u gornjim uglovima pokrilja nalaze se uske žute mrlje, a na sljub-


Sl. 1. Stereonychus fraxini, SI. 2. Stereonychus fraxini var
Degeor (Tipična forma) (Orig.) flavoguttatus, Strl. (Orig.)


nici iza sredine pokrilja jedna mala žuta mrlja. Iza ove razasute su pojedinačno
žute ljuštice sve do kraja pokrilja. Između redova točkica na pokrilju
nalaze se također pojedinačne žute ljuštice, vrlo rijetke i nanizane
u uzdužnim redovima.


Ličinka je jasenove pipe (si. 3) zelenkastožute boje, pokrivena rijetkim
i sitnim dlačicama. Odrasla dosiže veličinu do 8 mm. Glava joj je crna,
a na prvom prsnom segmentu nalazi se crni nadvratni
štit razdijeljen uzdužno na dva dijela.
Umjesto nogu ima t. zv. lokomotorne nabore (po
Escherichu), koji joj služe za kretanje. Na gornjoj
strani posljednjeg abdominalnog segmenta Si. 3. Ličinka jasenove nalazi se jedna resica, koja služi za izlučivanje pipe (Orig.)
neke ljepljive supstance. S tom je sluzi ličinka gusto
pokrivena za cijelo vrijeme života i od nje gradi u zadnjoj fazi svoga
razvitka kokon, u kojem se zakukulji.


Kukuljica je jasenove pipe slobodna, a nalazi se u gotovo prozirnom,
ispočetka žutom, a kasnije tamnosmeđem kokonu u obliku bačvice, oko
3,5 mm dužine.


Područje rasprostranjenja i biljke-hraniteljke


Prema većini autora jasenova je pipa raširena po čitavoj Evropi,
a njeno rasprostranjenje poklapa se s arealom običnog jasena (Fraxinus
excelsior, L.) i masline (Olea europea, L.). Ove su dvije vrste za jasenovu
pipu glavne biljke hraniteljke, na kojima čini velike štete.
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 16     <-- 16 -->        PDF

U Hrvatskoj je jasenova pipa zapažena skoro u svim mješovitim
šumama hrasta lužnjaka, brijesta i jasena, t. j . u nizinskim šumama Posavine
i Podravine, a sporadično dolazi i izvan tih šuma na pojedinačnim
jasenovim stablima. Tako je na pr. na jednom solitarnom jasenu u blizini
Bregane u Sloveniji početkom mjeseca svibnja ove godine primijećeno
intenzivno žderanje ličinaka jasenove pipe. Osim toga štetnik dolazi
i na poljskom jasenu (Fraxinus angustifolia, Vahl.), koji je u našim
šumama često izmiješan s običnim jasenom.


Što se tiče šteta na maslinama, kod nas u Primorju i Dalmaciji, o
tome još nemamo nikakvih podataka sa terena. Poznato je jedino to, da
se štetnik kao vrsta i tamo nalazi. NOVAK (6) spominje, da je našao
kornjaše u mjesecima travnju, svibnju i lipnju, i to osim na maslini još
i na crniki (Quercu silex, L.) i zeleniki (Phyllirea media, L.)


OPIS BIOLOGIJE PREMA LITERATURI


U domaćoj literaturi zabilježeno je o jasenovoj pipi svega nekoliko kratkih,
podataka KOVAČEVIĆ, 5; SPAIĆ, 10). Strana je literatura u tom pogledu bogatija, a
štetnik se nalazi u svakom entomološkom udžbeniku. Međutim postoje među raznim
autorima vrlo velike razlike u mišljenjima čak i o osnovnim pitanjima iz biologije
jasenove pipe, osobito što se tiče broja generacija te stadija i mjesta prezimljavanja


PRELL (8) navodi mišljenje JUDEICHA (8), koji se prvi počeo baviti ovim
problemom, promatrajući napadnute jasene u okolici Tharandta u Saskoj, da se u
jednoj godini razvija više generacija. Do sličnog zaključka došao je i PERAGALLO


(8) u južnoj Francuskoj s tom razlikom, što njegova opažanja nisu vezana na jasen,,
nego na maslinu. Nasuprot tome BOAS (8) je za Dansku utvrdio samo jednu generaciju
godišnje. PRELL zaključuje, da tako velike razlike sigurno nisu klimatski
uvjetovane, budući da se planinska klima Saske i morska klima Danske veoma malo
razlikuju. On je i sam vršio istraživanja u tom pravcu i to upravo na istom području
gdje i JUDEICH, ali je dobio sasvim druge rezultate. Ustanovio je, da jasenova pipa
ima jednogodišnju generaciju, a životni joj je ciklus točno onakav, kako ga je BOAS
opisao za Dansku (citirano prema PRELLU): »Razvijeni insekt izlazi koncem lipnja
ili početkom srpnja iz kukuljice, zatim se malo hrani, ali uskoro nestaje, t. j . odlazi
vrlo rano u zimsko skroviste, vjerojatno u zemlju, pa slijedećeg proljeća nanovo
izlazi, da se opet malo hrani, odloži jaja i ugine. Ličinke se izlegu iz jaja u svibnju,
hrane se samo nekoliko tjedana, ali vrlo intenzivno, zakukulje se (obično na tlu)
i poslije kratkog mirovanja kukuljice javlja se razvijeni insekt.« Što se tiče tvrdnje
PERAGALLA o trostrukoj generaciji PRELL misli, da je u ovom slučaju moglo
lako doći do zabune, jer se zbog dugog života kornjaša, ponovljeno odlaganje jaja
može zamijeniti s drugom generacijom, ili da pipe na jasenu i na maslini nisu ista
vrsta.
U literaturi ipak prevladava mišljenje o dvostrukoj ili trostrukoj generaciji
godišnje (ESCHERICH, 4; NÜSSLIN, 7; BARBEY, 1; CECCONI, 2; DELLA BEFFA,
3 i dr.).


Pitanje prezimljavanja također još nije potpuno razjašnjeno. Prema NÜSSLINU
štetnik prezimljuje kao imago u pokrovu tla, dok BARBEY i ESCHERICH navode,
da još nije sa sigurnošću utvrđen stadij i mjesto prezimljavanja jasenove pipe.


Rezultat laboratorijskog uzgoja jasenove pipe


Radi točnog ustanovljenja generacija, kao i trajanja pojedinih stadija
razvitka jasenove pipe, vršio sam, paralelno s opažanjima na terenu,
i laboratorijsko uzgajanje štetnika.


8. travnja, dakle u vrijeme kada su kornjaši u šumi kopulirali i odlagali
jaja donesen je veći broj konjaša u laboratorij i stavljen na mlade
jasene, koji su još ranije u tu svrhu presađeni u sanduke. Kornjaši su


ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 17     <-- 17 -->        PDF

nastavili sa kopulacijom i odlaganjem jaja. Nakon deset dana pojavile su
su se prve ličinke, koje su počele oštećivati još sasvim mlade listove. Koncem
istog mjeseca ličinke su narasle do 3—4 mm, a njihovo žderanje postajalo
je sve intenzivnije. Ispočetka je stradala samo donja epiderma i
lisni parenhim, ali kasnije nije ostala pošteđena ni gornja epiderma
(si. 4 i 5) U zadnjoj fazi svoga razvitka (početkom svibnja) žderanje je
poprimilo oblik i intenzitet gu


sjeničnog brštenja, tako da je
mjestimično preostala još samo *
jača nervatura lista. Osim toga ^Sllk
ličinke su tada grizlei mlade iz-J(,´
bojke i lisne peteljke (si. 6). t ..
Posljedice ovih oštećenja bile
su smeđenje, sušenje i, konačno,
opadanje lišća. Kornjaši,
koji su odložili jaja, živjeli su
još neko vrijeme žderući jasenov
list. Koncem mjeseca lipnja
uginuo je posljednji korrrjaš donesen
iz šume u laboratorij.


5. svibnja pojavile su se
prve kukuljice i to u listincu
kao i na samim listovima na
stabalcima. U toku slijedećih
deset dana zakukuljile su se sve
ličinke, 16. svibnja pojavio se
prvi imago nove generacije, a
ostali kornjaši izašli su u toku
slijedećih 14 dana. Trajanje
stadija kukuljice istraživano je
na 30 individua, pa je ustanovljeno,
da pipe miruju u kukuljici
6—13 dana; prosječno 10
dana.
Kornjaši generacije uzgojene
u laboratoriju stavljeni su
na jasene, da se razvije slijeSI.
4. Jasenov list s ličinkama jasenove pipe


deća generacija. Međutim do i tragovima žderanja. (Orig.)
razvoja nove generacije, pa ni
do kopulacije nije uopće došlo, iako je isti takav postupak ponovljen još
dva puta u toku narednih mjesec dana. Kornjaši su se djelomice zavukli
u listinac, a djelomice ih se moglo vidjeti pojedinačno na lišću, pri čemu
nisu više pričinjali neke znatnije štete.
Na osnovu činjenice da kornjaši, koji su se razvili u mjesecu svibnju
i lipnju, nisu dali novu generaciju, iako su za to imali povoljne prilike, nadalje
da su se vrlo rano, t. j . još u srpnju zavukli na prezimlj avanj e, može
se zaključiti, da jasenova pipa ima samo jednu generaciju godišnje i da
prezimlj uje u stadiju imaga.
Trajanje pojedinih stadija razvitka iznosilo je u laboratoriju kod
jajeta 10—15 dana, ličinke 15—20 dana, kukuljice 8—10 dana, a imaga


15
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 18     <-- 18 -->        PDF

10—11 mjeseci. Prema tome
razvoj od jajeta do potpuno razvijenog
insekta traje svega
mjesec i po do dva mjeseca.
Kako se međutim odlaganje
kod velikog broja individua
otegne na dva mjeseca, to se i
čitav razvoj produžava za isto
to vrijeme, pa u šumi traje
ukupno četiri mjeseca, t. j . od
travnja do kolovoza.


SI. 6. Tragovi žderanja


ličinke jasenove pipe na
SL 5. Mladi jasen oštećen žderanjem ličinaka odrvenjelom izboiku ja


jasenove pipe. (Orig.) sena (Orig.)


Opažanja u prirodi


Početak izlaska kornjaša iz zimskih skrovišta primijećen je u šumi
početkom mjeseca travnja. Uskoro je uslijedila kopulacija i odlaganje
jaja uz istovremeno oštećivanje tek potjeralih pupova, a kasnije i mladih
listova. Oštećenja na pupovima imaju oblik malih, crnih rupica nalik na
ubode igle (si. 7) Lišće je također rupičasto izgrizeno. ženke odlažu jaja
po svoj prilici na pupovima i mladim listovima, jer su se prvo na tim mjestima
pojavile mlade ličinke. Prve ličinke zapažene su u šumi koncem
travnja. One su veoma brzo rasle, a relativno se naglo pojačavalo i žderanje
lišća, koje je doseglo kulminaciju polovicom svibnja. U međuvremenu
je još uvijek dolazilo do kopulacije i odlaganja jaja, tako da su se na lišću
nalazile ličinke u svim razvojnim fazama, čitav mjesec svibanj jasen je
bio izlažen intenzivnom žderanju kako ličinaka tako i kornjaša.


Prve kukuljice nađene su 20. svibnja, a kornjaši nove generacije početkom
slijedećeg mjeseca. Da je to zaista bila nova generacija kornjaša
zaključio sam na temelju laboratorijski utvrđene činjenice, da stadij kukuljice
traje 8—10 dana. Osim toga bilo je još i kornjaša stare genera
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 19     <-- 19 -->        PDF

čije, što se također moglo zaključiti prema kornjašima iste generacije u
laboratoriju, koji su se održali na životu kroz čitav mjesec lipanj. Prema
tome dolazi u lipnju do miješanja stare i nove generacije. Stara generacija
uskoro ugiba, dok kornjaši nove generacije, nakon što još neko vrijeme
oštećuju lišće, odlaze na prezimljavanje.
SI. 7. Potjerali jasenov SI. 8. Kokon jasenove
pup koga je oštetio kor- pipe (Orig.)
njaš jasenove pipe. (Or.! i


Kukuljenje se vrši uglavnom u listincu, ali i na stablu, bilo u pukotinama
kore i mahovini, bilo na samom lišću. Prošle godine nađeno je više
kukuljica na deblima, dok se ove godine veći broj nalazio u listincu. Ova
pojava dade se objasniti time, što su ove godine u svibnju i lipnju, dakle
u vrijeme kukuljenja ličinaka, padale česte i obilne kiše, koje su stresale
ličinke pred kukuljenjem, pa i same kukuljice na tlo. Uostalom neko naročito
povoljno mjesto kukuljenja nije niti tako važno za daljnji razvoj
insekta, budući da stadij kukuljice traje svega 10 dana, a prezimljuje
samo imago.


Prilikom izlaska imaga iz kokona podiže se na kokonu pravilan poklopac
(si. 8) slično kao što se to dešava kod nekih muha (Cyclorrhapha) i
nekih osa listarica (Cimbex sp.)


Tokom mjeseca lipnja došlo je u šumi do znatnijeg ugibanja kukuljica,
a u to vrijeme primijećen je i izlazak nekih parazita iz kokona štetnika.
Mortalitet kukuljica iznosio je 61%, a 6% je bilo parazitirano, dok
je u svibnju mortalitet iznosio svega 4%, a parazita još uopće nije bilo.
Može se pretpostaviti, da je uzrok razlici u mortalitetu u kišovitom ljetu,
te da je velika vlaga u listincu nepovoljno utjecala na veći broj kukuljica.


Imago prezimljuje uglavnom na stablima u mahovini i pukotinama
kore i to najvećim dijelom u donjim partijama debla. S obzirom na vrstu
drveća nema u tome nikakve razlike, pa su pipe nađene jednako na jasenu
kao i na brijestu, johi, topoli, grabu i drugim vrstama drveća. Razlika postoji
samo u toliko, što se na drveću s više mahovine nalazio i veći broj
pipa. Moguće je, da izvjestan broj kornjaša ostaje i u listincu u svrhu
prezimljavanja, ali je malo vjerojatno, da ovi kornjaši prežive zimu u
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 20     <-- 20 -->        PDF

podvodnom i smrznutom tlu, kakvo je zimi tlo u našim nizinskim šumama,
specijalno u jasenovim sastojinama.
Prema naprijed izloženom mogao bi se tok razvoja jasenove pipe prikazati
slijedećom shemom:


God. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
1953


+ + + +++ + + + + + + + + + + + + +++


Ova shema približno odgovara razvoju pipe u posljednje dvije godine,
ali s obzirom na klimatske razlike (prošla je godina bila izrazito
sušna, a ova prilično vlažna) vjerojatno u tom pogledu ne će biti ni inače
nekih većih odstupanja.


šumsko-gospodarski značaj


Jasenovu pipu možemo smatrati za najopasnijeg štetnika na jasenu
u nizinskim šumama Posavine i Podravine. Štetna je jednako u stadiju
ličinke kao i stadiju imaga, a šteta je dvostruka: na pupovima i na lišću.
Ličinke se hrane samo lišćem, dok kornjaši uz lišće žderu još i pupove.
Osim toga je žderanje iste generacije kornjaša i vremenski dvostruko:
jedno je ljetno nakon izlaska imaga iz kokona, a drugo u proljeće prilikom
kopulacije i odlaganja jaja. U jednoj vegetacij sko j periodi imamo dakle
dvije pojave kornjaša dok se za isto vrijeme ličinke pojavljuju samo
jedamput. Konačno štetno djelovanje ličinaka traje oko dva mjeseca, a
kornj´aša tri do četiri mjeseca. Pored svega toga izgleda ipak, da su
kornjaši manje štetni od ličinaka, jer je njihovo ljetno žderanje s obzirom
na intenzitet upravo neznatno u poređenju sa brštenjem ličinaka,
a to vrijedi, iako u mnogo manjoj mjeri, i za proljetno žderanje.


Glavnu štetu čine ličinke, koje uzrokuju najprije smeđenje, a zatim
sušenje i opadanje lišća. Na taj način krošnje se prorjeđuju i ostaju
kroz cijelo vrijeme vegetacijske periode sa znatno smanjenom asimilacionom
površinom. Pokazalo se doduše, da je jasen veoma otporan protiv
ovih šteta, pa je primijećeno, da su mnoga stabla, kojima su pupovi bili
oštećeni, kasnije ipak prolistala, a isto tako bilo je i slučajeva, gdje je
nakon gubitka prvog lišća nastupilo ponovno listanje. Takav je slučaj
bio i kod jasena kod pokusa u laboratoriju, koji su poslije žderanja ličinaka
ostali potpuno bez lišća. Rijetko koje stablo nije uopće prolistalo
tokom čitavog ljeta.


Izvan sumnje je međutim, da i pored ove povoljne okolnosti dolazi
kod uzastopnih kalamiteta kroz duži niz godina do fiziološkog slabljenja
stabla, a s tim u vezi i do predispozicije za napadaj sekundarnih štet
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 21     <-- 21 -->        PDF

nika, osobito malog i velikog jasenovog potkornjaka (Hylesinus fraxini.
Panz. i H. crenatus, Gabr.). Osim toga kao neposredna posljedica oštećenja
lišća nastaje gubitak u prirastu, koji se ne smije potcijeniti s obzirom
na to, da se ovdje radi o velikim količinama mase vrijednog jasenovog
drveta.


U pogledu odnosa jasenove pipe prema običnom i poljskom jasenu
postoji kod nekih šumara mišljenje, da je poljski jasen otporniji od
običnog, ali bi eventualne razlike u tom pogledu trebalo tek ispitati i eksperimentalno
dokazati.


SUZBIJANJE


Iako jasenova pipa već nekoliko godina neprekidno nanosi znatne
štete našem šumarstvu, do sada se još nije pristupilo njenom suzbijanju.
Razlog za to leži, osim u slabom ili nikakvom poznavanju tog štetnika, u
velikim poteškoćama, s kojima je samo suzbijanje skopčano.


S obzirom na svoj način života jasenova pipa ne predstavlja neku
naročitu opasnost, te bi se mogla dosta lako suzbiti. Ovdje mislim prije
svega na kemijske mjere suzbijanja, koje bi se mogle primijeniti
u vrijeme pojave kornjaša i ličinaka u proljeće. Izbor insekticida
nije neki težak problem. Danas već imamo mnogo efikasnih kemijskih
sredstava, osobito onih na bazi HCH i fosfora, pa je potrebno samo
ispitati, koje je od njih i u kojoj koncentraciji za ovu svrhu najbolje i
najjeftinije. Postoje i aparati za kemijsko suzbijanje, t. j . prašilice i
prskalice, koje odgovaraju zahtjevima za uspješnu primjenu u šumi


(t. zv. atomizeri i vrlo praktični »Schwingfeuer« — aparati), samo je njihova
cijena još uvijek razmjerno dosta visoka, tako da u tom pogledu postoje
još samo financijske poteškoće. Veliku zapreku međutim u toj borbi
predstavlja struktura naših nizinskih šuma, u kojima dolazi jasen, te je
upravo u tome težište problema suzbijanja jasenove pipe. Poznato je, da
se jasen u šumskoj zajednici sa hrastom lužnjakom i brijestom nalazi izmiješan
djelomično u grupama, odnosno manjim sastojinama, a djelomično
pojedinačno. Za suzbijanje je osobito nepovoljan ovaj drugi slučaj,
jer bi se tada jasenova stabla trebala tretirati individualno, što bi zahtijevalo
mnogo truda i troškova, a efekat bi bio minimalan.
U slučaju grupimične smjese i čistih jasenovih sastojina u šumama
situacija je mnogo povoljnija, ali samo s obzirom na upotrebu prašilica
i prskalica, dok avio-metoda, koja je inače najefikasnija kada se radi o
kalamitetu, nije rentabilna zbog malih površina ovih sastojina. Suzbijanje
avionima ne bi se moglo primijeniti niti u slučaju istovremenog
kalamiteta gubara i pipe. Za vrijeme avio-kemij skog suzbijanja gubara
u šumi Rastovica kod Županje 1948. god. (SPAIć, 10) primijećena je u
velikom broju i jasenova pipa, koja se u vrijeme tretiranja (11. V..)
nalazila u stadiju ličinke. Kao insekticid bio je upotrebljen DDT-preparat
domaće produkcije »Pantakan« u koncentraciji od 16,5% i dozi
od 3 kg/ha. četrnaest dana nakon završetka akcije u šumi je nađeno
veoma mnogo razvijenih kornjaša, iako su gubareve gusjenice bile potpuno
uništene, što je znak, da čitava ova akcija nije mogla spriječiti
daljnji nesmetani razvoj jasenove pipe. Prema tome čini se, da insekticid
nije u dotičnoj koncentraciji, odnosno količini po jedinici površine
djelovao na ličinke. Međutim zbog vremenski jako otegnutog odlaganja
jaja, a s time u vezi i izlaženja ličinaka, insekticid je možda i djelovao


19
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 22     <-- 22 -->        PDF

na ličinke, ali samo na one, koje su brstile u vrijeme zamagljivanja i
kraće vrijeme poslije toga, dok su ličinke, koje su se razvile nešto kasnije
nakon zamagljivanja, izbjegle trovanju. Osim toga lako je moguće,
da su kornjaši, koji su nađeni nakon zamagljivanja u šumi, ili bar jedan
dio tih kornjaša (budući da već koncem svibnja može doći do miješanja
generacija) pripadali prošlogodišnjoj generaciji, t. j . generaciji, koja je
prezimjela. U svakom slučaju insekticid nije na kukuljice i kornjaše
uopće djelovao, a to je bilo već sasvim dovoljno, da se štetnik održi na
životu. Vidimo dakle, da se avio-metoda ne može primijeniti niti kod
istovremene borbe protiv gubara zbog razlika, koje postoje kako u biologiji
tako i u osjetljivosti prema istom insekticidu kod ova dva štetnika.


Od mehaničkih mjera suzbijanja neki autori (ESCHERICH,
5; CECCONI 2; DELLA BEFFA, 3) preporučuju stresanje kornjaša
sa krošanja na razastrte ponjave u vrijeme hladnih dana ili rano
u jutro, kada su pipe ukočene od jutarnje hladnoće (inače se one vrlo
čvrsto drže podloge, na kojoj se nalaze). Ova metoda, koja se obično upotrebljava
u borbi protiv hrušta i španjolske muhe, danas je već prilično
zastarjela. U koliko bi uopće došla u obzir, ona bi se mogla primijeniti
jedino u slučajevima zaraze u parkovima i na solitarnim stablima.


B i o-1 o š k e metode s u*z b i j a n j a za sada uopće ne dolaze u
obzir. Nužni preduvjet za njihovu uspješnu primjenu u praksi je detaljno
poznavanje biologije kako samog štetnika, tako i svih njegovih
prirodnih neprijatelja iz životinjskog i biljnog svijeta, od čega smo još
prilično daleko. Pa i u slučaju ispunjenja ovog preduvjeta biološka metoda
suzbijanja ne mora zadovoljiti, jer je poznato, da ona kod raznih
štetnika daje različite rezultate, već prema vrstama i brojnosti parazita
i predatora, broju generacija parazita i domaćina, monofagije odnosno
polifagije parazita i t. d. Mogućnost praktične primjene biološke metode
suzbijanja kod jasenove pipe, kao uostalom i kod mnogih drugih, mnogo
bolje proučenih štetnika treba još detaljnije istražiti. Prema ČECCONI-u


(2) jasenovu pipu napada znatan broj raznih parazita, pa bi trebalo
iskoristiti i ovu povoljnu okolnost za pokušaje biološkog suzbijanja.
Od preventivnih mjera suzbijanja moglo bi se sa stanovišta
zaštite šuma preporučiti uzgajanje jasena u grupimičnoj smjesi,
odnosno u manjim čistim sastojinama unutar mješovitih šuma. Nije
doduše sasvim ispravno ovu mjeru nazivati preventivnom, jer se njome
ne može spriječiti opasnost masovne pojave štetnika. Međutim ona bi
omogućila lakše provađanje represivnih mjera, kada bi se za to ukazala
potreba. Osobito bi bilo olakšano kemijsko suzbijanje pomoću motornih
prašilica i prskalica, a takvo suzbijanje ima u skoroj budućnosti vjerojatno
najviše izgleda na uspjeh. Osim toga ovom mjerom bili bi isto tako
poboljšani uslovi za borbu protiv bilo kojeg štetnika, koji bi se eventualno
mogao u jačoj mjeri pojaviti na jasenu.


LITERATURA


1. Ba r bey : Traite d´entomologie forestiere, II. edition, Paris 1925.
2. C e c c o n i: Manuale di entomologia forestale, Padova 1924.
3. Deli a Beffa : Parassiti animali delle piante coltivate od utili, volume
primo, Milano 1931.
4. Escherich : Die Forstinsekten Mitteleuropas, Band I, Berlin 1914.
5. Kovačević: ´ Ključ za određivanje šumskih štetnika. Šumarski priručnik
II. dio, Institut za šumarska istraživanja Min. poljopr. i šum. NRH, Zagreb 1946.


ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 23     <-- 23 -->        PDF

6. Novak : Kornjaši jadranskog Primorja (Coleoptera), Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti, 1952.
7. Niislin : oFrstinsektenkunde, IV. Auflage, Berlin 1927.
8. Prell : Zur Biologie der Blattschaber (Cionini), Forstliche Wochenschrift
Silva, Nr. 5, Tübingen 1925.
9. Reitter : Fauna germanica, V. Band, Stuttgart 1916.
10. Spaić : Suzbijanje gubara avio-metodom, Institut za šumarska istraživanja
Min. Šum. NRH svez. 3 »Masovna pojava i suzbijanje gubara«, Zagreb 1949.
ZUSAMMENFASSUNG
Eschenblattschaber (Stereonychus fraxini, Degeer)


In den letzten Jahren hat der Eschenblattschaber (Stereonychus fraxini, Degeer)
an Eschen in Posavina und Podravina (Kroatien) merkliche Schäden verursacht.
Wegen seiner noch nicht gut erklärten Biologie, besonders in Umständen
unserer Verhältnisse, wurden die Untersuchungen im Walde und im Laboratorium
gemacht. Folgende Resultate sind bekommen worden:


Der Käfer schwärmt im ersten Frühjahr. In dieser Zeit beginnen seine Schädigungen
durch das Benagen der Knospen, später durchlöchert er auch die Blätter. Die
Eiablage findet auf den Knospen und jungen Blättern statt und erstreckt sich über
zwei Monate, so dass alle Entwicklungsstandien (Ei, Larve, Puppe und Käfer) gleich
zeitig beobachtet werden können. Daher wird oft irrtümlich angenommen, dass jährlich
mehrere Generationen aufeeinander folgen. Durch das Zwingerzucht wurde nur
eine Generation festgestellt. Die Hauptschäden verursachen die Larven, die plätzweise


N das Blattgewebe und eine, meist die untere Epidermis, fressen. Die Blätter bräunen
sich und vertrocken, viele fallen ab. Die Larvenentwicklung dauert 15—20 Tage,
Puppe 8—10 Tage, während der Käfer 10—11 Monate lebt. Die Larven verpuppen
sich teils in der Bodendecke, teils am Blatte. Der entwickelte Insekt schlüpft schon
Anfang Juni aus der Puppe, frisst noch ein wenig, dann aber geht er sehr zeitig
(Ende Juli) ins Winterquartier. Die Überwinterung findet meist im Moose an den
Bäumen statt. Die forstliche Bedeutung liegt in der Beeinträchtigung des Zuwachses.


PRIMJENA FOTOGRAMETRIJE U ŠUMARSTVU FRANCUSKE1


Ing. Zdenko Tomašegović


G
G
eografski institut Francuske (I. G. N.) stoji pred velikim zadatkom.
U toku je izrada nove karte Francuske u mjerilu 1 : 20.000, te francuskih
vanevropskih posjeda u mjerilu 1 :40.000. U te je svrhe


1 Ovaj prikaz napisan je uglavnom na osnovu slijedećih članaka (vidi Revue
forestiere francaise br. 11. 1953):


J. Boutin : Notions sommaires sur Pemploi des photographies aeriennes
(Kratak pregled pojmova o upotrebi aerosnimaka).
P. Rey : Photographie aerienne et problemes forestiers (Aerosnimci i problemi
šumarstva).
** Photographie aerienne forestiere et methode statistique (Šumarska fotogrametrija
i statističke metode).


G. L u z u: Utilisation de la Photographie aerienne par le service f orestier de
gestion — Les realisations du Service forestier rhenan (Korištenje aerosnimaka u
šumskom gospodarstvu — Realizacije u rajnskom šumarstvu).
J. M. Mig u et : Applications forestieres des photographies aeriennes ä la
Reunion (Šumarska primjena aerosnimaka na području l´Ile de Reunion).
P. Chabrol : Quelques emplois de la Photographie aerienne dans un service
de restauration des terrains en montagne (Neke primjene aerosnimaka u bujičarskoj
službi).
G. Plaisance : Photographies aeriennes et forets degradees (Aerosnimci
i degradirane šume).