DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 46     <-- 46 -->        PDF

/


r


E. B i a g i n i: Radunate di caccia grossa Braccate al cinghiale in Maremma
e in Sardegna — Skupni lov na divlje svinje u Mar em Hi u Sfflrdini
j i. ´ m
P. G. Bujatti : Pastorizia transumante e pastorizia stanziale nelle montagne
appenniniche — Prolazni izgon stoke i stalno pašarenje na a Jfife
ninskim planinama. ***
F. Scalambretti: Le fontane di Camaldoli — Izvor-česme u Camandoli.
\
E. Allegri: Piante rampicanti delle montagne — Planinske povijuše.
Jedina tipična planinska povijuša je prekrasna pavit (Clematis alpina) koja
raste na planinama preko 1000 m n/m. roda Ranunculaceae. Postoje 150 do 200 vrsta
odomaćenih povijuša u umjerenim zonama sjev. hemisfere (Fagetum-Picetum), a u
baščama se odgaja Clematis montana porijeklom sa Himalaje raznobojnog cvata.


G. N.: Uccelli da proteggere: la nocciolaia — lještarka, ptica koja
treb a zaštite . Navode se mjere potrebne za zaštitu ove vrsti ptica iz Fam.
Corvic1" --Gen. Nucifraga: Nucifraga caryocalactes.
Aktuelni problemi: Najnovije studije šumskih područja Italije. La fešta degli
alberi 1952 — Slava šumskog dana u Rimu, kojoj su prisustvovali 13.000
omladinaca, i podjela nagrada 1952.


Vijesti iz prakse: — Praktični podaci o proizvodnji kestenovih
panjača na padinama brda Moscova.


Izvozne planinske ceste manjeg značaja.


Šumarske prilike u inostranstvu: Kongres FAO na bli


žnje m
istok u od 13—20. XII. 1952. Razvoj pošumljavanja u Islandu.
Bibliografski pregled. — Prodaja drveta na panju i drvnih proizvoda
na dražbi.
Cijene glavnih šumskih proizvoda postavno autostrada.
Broj 2. L. S u s m e 1: Capacita produttiva delle specie legnose — Proizvod na
sposobnost raznih vrsti drveća.
Polazeći sa odnosa težine suhog i volumena svježeg drveta kao indeksa proizvodnosti
vrsti pisac upoređuje tri jednodobne čiste sastojine smrče, topole i eukaliptusa,
odnosnom ophodnjom od 150, 15 i 12 godina te navodi omier prosiečnoj? prirasta volumena
od 1 : 2.9 : 3.6, a omjer prirasta suhe tvari od 1 : 2.8 : 5. Za vrijeme ophodnje
od 150 godina prve vrsti sječa zrele topolove šume vrši se 10, a eukaliptusa 12.5 puta
tako da se u istom vremenskom periodu proizvede kod prve vrsti drveta 4.000, kod
druge 11.000, a kod treće 19.000 metričkih centi suhe tvari. Dok se u smrčevim sastojinama
do 20—25 godine-kad počinju obično prve prorede-ne iskorišćuje uopće drvo,
u topolicima i eukaliptusovim šumama za to vrijeme su već svršena.ili skoro da se
završe dva proizvodna ciklusa i sasječeno je toliko drveta koliko smrčeva šuma može
dati istom kroz sto godina.


A. Sanmarchi: La previsione del tempo in montagna — Prognoza vremen
a n a planini . Po pregledu historijskog razvitka meteoroloških nauka u pogledu
prognoze vremena pisac ukratko navada metode dosad primienjivane i naglašuje
da pažljivo posmatranie fenomena uz stoljetna praktična upustva mogu katkada
bolje poslužiti od znanstvenih metoda.
R. Morandini: II pino uncinato nei rimboschimenti — Pošumljavanje
planinskim borom.
P. Gatteschi: Una moria di piantine di Eucalyptus in vivaio — Propadanje
sadnica eukaliptusa u rasadniku, uslijed zaraze gljive
Botrytis cinerea.
T?. Fozzer: De vulpe — O lisici.


Razno: Slike
jednog šumara.
Iz nrakse: Christenov hipsometar.
Br. 3. C. Pili a: Alcune considerazioni sull´ alluvione — Neka razmatranj
a o poplavama . Preglednim prikazom brošura F. Fabiani-a o ogromnim poplavama
1951. god. a naročito onim u dolini Pada ispituje pisac prirodne faktore, kori
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 47     <-- 47 -->        PDF

su doveli do* tako* strašnih katastrofa, te naročito ističe djelatnost čovjeka uslijed


prek<7mjeVne|3^ieče*drveta, napasivanja prekobrojne stoke, slabe zaštite poljoprivrednog


zemljišta, izgradnje ustava u vodotocima i t. d. Utvrđuje potrebu da se pri uređenju


hiđrografskih bazena imaju uskladiti pogledi hidrologa, poljoprivrednika i šumara na


osnovu rezultata naučnih istraživanja.
**ptii A. B i r a g h i: Notizie sul mal dell´ inchiostro del castagno — Izvještaj


o »tintanoj bolesti« kestena. Bolest kestena prouzrokovana zarazom gljive
Phytophtora cambivora i Ph. cinnamoni, te potencirana napadom Armillaria mellea
ima svoj začetak na korjenu. Pretpostavlja se da svi faktori, koji nepovoljno utječu
na stanje korjena, (kao višegodišnje suše) mogu imati presudnog upliva na tok ove
bolesti.
E. Giordano : Protezione dei rimboschimenti contro le valanghe — Obran a
pošumljenih površina proti štete od lavina.
S. O i e n i: II frassino da manna in Sicilia — Iskorišćavanje mane
s jasen a na Siciliji . Navađajući vrste jasena prikladne za ovu privrednu
granu (Fraxinus ornus, F. oxyphylla, F. excelsior) i tabelarni pregled jasenovih sastojina
u pokrajini Cefalu i Palermo pisac iznosi pojedinosti o ekologiji, načinu uzgoja,
tehnici iskorišćavanja, proizvodnje i trgovine mane u Siciliji, te upotrebu drveta i
kore u razne svrhe.
D. Cosma : Lo studio preliminare delle aree boscate su aerofotogrammi attenuati
— Prethodni studij šumskih sastojina na temelju aerofotosnimaka
uvećanih na 1 : 5000 za šumarske svrhe.
Razno: Spomenstablo Liriodendron tulipifera, 80 g. staro, 27 m visoko, na Piavi-
Belluno.
Medonosno drveće.


A. P a v a r i: Una nuova varieta di pino loricato — Nova varijacija
munik e (Pinus Heldreichii).
Br. 4: G. D o r i g u z z i-G. B. Moscardi: Dimensionaniento delle briglie in muratura
— Dimenzije zidanih pregrada: Prikazuje metode za proračunavanje
naplava bujičnog sliva, veličine korita i dimenzija zidanih pregrada sa tabelarnim
kalkulacijama za 135 građevina raznog profila i visina od 2—4 m i način primjene
ostalog materijala za što bolju konsolidaciju građevinskih radova.


M. Greco : Coste e convenienza economica della construzione della briglia in
terra — Trošak i ekonomičnost izgradnje zemljanih pregrada.
Ističe se tehničko i ekonomično preimućstvo pregrada podignutih od nabijene zemlje
u upoređenju s onim građenim u suhozidu, u krečnom ili cementnom mortu i prikazuje
vezivanje terena na stranama pilotiranjem, pleterima i zašumljavanjem.
U. Bagnaresi: I castagni giapponesi — Japanski kesten sa područja
Aiello C a 1 a b r o-C o s e n z a. Unašanjem kineskog kestena (Castanea
mollissima) veoma otpornog proti »tintane bolesti i raka na kori« smanjuje se važnost
uzgoja japanskog kestena (Castanea crenata), Upoređuiu se rezultati pokusnih plantaža
ovih ekzota u raznim područjima Italije (Cosenza-Vallombrosa-Firenze-Mologno-
Lucca).
D. Na r dini : I dintorni di Firenze e la legislazione forestale de´ 500. —
Okolina Firence i šumsko zakonodavstvo iz god. 500.
Aktuelni problemi: Važnost cesta i skloništa u južnom Appenninu.
— Ljepota talijanskih planina kao izvor blagostanja.


— Potrebna je uporna borba proti degeneracije i nestajanja
divljači. — šumarstvo u inostranstvu: Belgija: Prvi prikaz
mehanizacije šumskih radova. USA: Visinske varijacije bora
Pinus ponder os a. URRSS: Pošumljavanje stepe. Najveća knjižnica
poljoprivrede i šumarstva u Evropi, FAO u Rimu (250.000svezak a).
Br. 5: C. Pilla : I rimboschimenti litoranei nella Campania — P o š u m 1 j avani
a obal a Kampanje . Metode primjenjene pri pošumljavanju sveukupne
površine od 2.300 ha živog pijeska obalne zone Kampanje i postignuti rezultati izvr


487
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 48     <-- 48 -->        PDF

šenih radova na 1.200 ha. Postavljanje vjetrobranih plotova, sadnja´biljafta «Psaoima
arenaria, Atriplex Halimus Tamarix gallica. Acacia Cyanophylla, A., longifolia, A.
signa. Sjetva primorskog bora i pinjola u brazdama i na hrpama, sadnja topolovih
hibrida na boljem staništu u pozadini i stvaranje dvoetažnih mješovitih sastojina od
nadstojne borove šume i podstojnih elemenata makije pretežno česvine. %]


G. Giordano : Come rendere piu razionali le utilizzacioni dei pioppeti
Kako da se dođe do što racionalnijeg iskorišćavanja topolovi
h sastojina . Referat iznesen na savjetovanju Nacionalne komisije za topolu
održanom mjeseca aprila 1953. u Rimu o postignutim uspjesima na temelju najnovijih
istraživanja o primjeni najmodernijih sredstava mehanizacije za što racionalnije
i ekonomičnije iskorišćavanje topolika.
O. Bortoluzii : I pascoli montani neil´economia delle regioni Trentino Alto
Adige — Značaj planinskih pašnjaka za ekonomiju predjela
T r e n t i n o-G o r n j a A d i d ž a. Na temelju sadanjeg stanja planinskih pašnjaka
područja Trentino-Alto Adige (50%> agrarno-šumske površine je pod šumom, 27% pod
stalnim pašnjacima i 23% pod drugom vrsti obrade) navađaju se sredstva i mjere za
povećanje proizvodne sposobnosti kao i za bolju organizaciju ispaša.
B. Voce : Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani Oreto e Passo
di Rigano in provincia di Palermo — Hidrauličko-šumsko uređenje brdskih slivova
Oreto i Passo u pokrajini Palermo.
G. Piccarolo : Meccanizzazione della lotta antiparassitaria nella pioppicoltura
— Mehanizacija borbe proti parazita pri uzgoju topola.
Ističe se važnost primjena mehanizacije u borbi proti insekata.
Br. 6: G. Giordano : Collaborazione internazionale per il pioppo-Possibilita
di nuovi indirizzi nella pioppicoltura — Internacionalna saradnja za
topolu — mogućnost novih pothvata pri uzgoju topole.


G. Laure : I boschi siciliani nella preistoria, nela storia, nell´attualita —
Šume Sicilije u prošlosti i sadašnjosti.
Pisac iznosi geološke prilike i promjene tokom vremena u šumskim sastojinama
Sicilije i konstatira štetno djelovanje čovjeka, koje je prouzrokovale stvarno užasne
posljedice obzirom na fizičke, hidrauličke, ekonomske i socijalne prilike ovog otoka.


E. Corona : La Val Noana-Osservazioni botaniche e forestall — Botanič ka
i šumska razmatranja o dolini Noana.
Po nabrajanju fizikalnih, klimatskih i geoloških uslova ove tipične doline dolomitskih
alpi venecijanske provincije pisac iznosi rezultate izvršenih florističkih i
fitosocioloških istraživanja u raznim vegetacionim zonama ove doline.


N. Andreola : Lacune da colmare per l´attuazione di una legge provvidenziale
— Praznine koje treba popuniti za izvršenje zakona o unapređenju
planinskih krajeva.
S. Bernardi: La fešta della montagna — Slava na plani ni. — Ova
svečanost održana je 12. jula na brdu Grappa za sjevernu, na brdu Subasio za centralnu
i na brdu Castel del Monte za južnu Italiju, uz sudjelovanje upravnih vlasti,
gradskog i seoskog stanovništva, ne da bi se veličale ljepote planina ili proveo jedar
dan u razonodi, već da se svrati pozornost nacije na probleme gorštaka — probleme
tehničke, ekonomske i političke. Tehnički problemi odnose se na uređenje bujica, pošumljavanje
golih padina, usavršavanju saobraćajne mreže, ekonomski u povećanju
proizvodnosti krmne baze, navodnavanju, fertirigaciji, oplemenjivanju flore i selekcije
stoke, izgradnji prikladnih i racionalnih staja, mljekara i zdravih nastambi, stručnoj
izobrazbi brđana, socijalnom osiguranju i t. d.
Br. 7: A. P a va r i: La PAO promove un grande studio mondiale sull´eucalipto


— Organizacija FAO promiče obimne svjetske studije o euka1
i p t u. Pisac se osvrće na usavršavanje obimnih istraživanja o eukaliptu, koje predvodi
organizacija FAO uz međunarodnu saradnju, kako bi ss bolje upoznala biologija,
prirast, prirodno pomlađivanje, sadnja, zaštita i iskorišćavanje ove vrsti drveta.
Praktične primjene dosadanjih dostignuća očituju se u kulturama u području Arborca
488
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 49     <-- 49 -->        PDF

i Agro pontino kao :if još obimnijih na inicijativu Snia Viscona na jonskim obalama,
u Tavoliere Pulje i n;i .. .


G. V i I g LJITI i: Transformazione fondiaria e conduzione agraria in Lucania —
PI e, ohjJpli ZEPJ zemljišta i unapređenje poljoprivrede u Lukan
i j ijpTsac je izveo znatne radove na melioraciji zemljišta na svom posjedu u pla-
Ujniipia Apenina — Lukaniji — pokrajine Potenca i iznosi postigle uspjehe na melio"
raciji pašnjaka, sistematizaciji zemljišta i unapređenju poljoprivrede.


M. Ticchiorii: Statistiche forestall — O šumskoj statistici.
L. Endrizzi : La coltivazione del grano saraceno in Alto Adige — Uzgajanje
heljde u Gornjoj Adidži (Fagopyrum esculentum).
P. Alemagna: I funghi velenosi mortali — Otrovne gljive (Amanita
phalloides, A. Verna i A. virosa) uzrokom su mnogih smrtnih slučajeva, jer se u
početnom stadiju razvitka vrlo sliče jestivoj gljivi A. caesarea.
E. Parente : La legge forestale e le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura
— Zakon o šumama i Trgovačke, poljoprivredne i industrijske
komore.
N Eigoni : II rimboschimento »Turbiglio« di Roccabruna — Pošumlja


v a n j e »Turbiglio « općine Roccabruna arišem, smrčom, crnim i običnim borom,


te jelom na hrpe i u terasama.


Aktuelni problemi: Maslina kao šumska biljka. U hidrauličko-šum


skom uređenju podbrežnih predjela sadi se u posljednje vrijeme na veliko i maslina,


a također rogač i bajam.


Pr. 8: A. Trotter : La fisionomia degli alberi e la plasticita del faggio —
Fizionomija stabala i plastičnost bukve. Poslije nekoliko općenitih
navoda o fizionomiji i rastu stabala pisac raspravlja o različitim oblicima bukve kad
raste na osami ili u sastojini naročito onih na južnom dijelu Apenina, te svodi kao
mogući uzrok ovoj variabilnosti plastičnost bukovine udružena s izvjesnom genetskom
predispozicijom.


G. Piccarolo : Pioppicoltura estensiva e pioppicoltura intensiva — Eksten zivno
i intenzivno uzgajanje topola. U izvatku referata podnesenog
na VII. zasjedanju internacionalne komisije za topolu u Njemačkoj pisac uspoređuje
intenzivan uzgoj topole industrijskog i poljoprivrednog karaktera sa ekstenzivnim —
šumarskim uzgojem i podvlači visoke prinose prvog načina uzgoja.
Podaci četiri pokusne plohe topole u gustom, ne prorjeđenom, prorjeđenom nor


malnom topoliku iz obične smjese od odabranih clona: m:i/ha:


Preobražaj zemljišta i unapređenje poljoprivrede. —


Smisao za smjer i orijentaciju na planini. — Primjer potpune


melioracije bazena Tumarrano.


Br. 9: L. Susmel : Vicende di una picea. Insegnamenti selvicolturali — Pro mjen
e u život u smrče . Uputstva za uzgajača šuma. Prema analizi godišnjih
kolutova na presjeku smrče stare 250 godina, pisac izvađa interesantna uzgojna načela
o životnom prostoru smrče u raznim fazama razvitka, među kojima je rast prvih
20 godina od presudne važnosti. Ne treba brkati potrebe svijetla od zahtjeva prema
tlu, jer dok smrča može bez uštrba da podnosi veoma različite uslove svijetla, ona
naprotiv zahtjeva za svaki period svog razvitka i odgovarajuću izdašnost i vlagu tla.
Istražujući posljedice uzgojnih mjera i iskorišćavanja na pravilnost prirasta i kvalitetu
drveta, dolazi do zaključka, da je u smrčevim sastojinama prebornog karaktera
potrebno podržavati umjereni sklop jednoličan po vremenu i prostoru time, što će se
na boljim staništima prorede vršiti svake 8—10 godine, a na slabijim svake 12—15
godine, a drvo iskorišteno na kraju tog perioda ne bi smjelo prelaziti 20—22% sveukupne
stojeće drvne gromade.


E. Parente : L´attivita di rimboschimento nella provincia di Grosseto —
Aktivnost pošumljavanja u pokrajini Grosseto.
G. Alibrandi : Opere idrauliche e forestall nella sistemazione dei bacini montani
— Hidraulički i šumski radovi za uređenje brdskih slivova
. Navađaju se pozitivni rezultati postignuti u uređenju bujica i vezivanju sjelina
i jaruga odvodnjavanjem, pleterima i sadnjom odgovarajućeg bilja.


ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 50     <-- 50 -->        PDF

r


dopola 10 X 3-5 m.


Topola 3 X 3 m, Topola 3 X 3 m. ic^roredena


cl. 154 cl. 154
obWtjp^K clone


neproređena proreiena 6 g.


smjesa " W21<


sječa poslije 11. j sječa 11. g.


sječa 11. go


Drvo za Ijuštenje 11.951 22 850 92.683 118.280
Pilansko drvo 47.971 60.932 103.680 132.320
Celulozno drvo 14".246 142 548 76.425 97 560


Svega tehn. drvo 205.168 226.330 272.788 343.160


Indeks 1 1-33 1-70
Broj posječenih stabala 1.110 pr. 834
kon. 276
285 285
Pojedinačni volum m3 0 1847 pr. 0-088
kon. 05511
0 9574 1-2218
Prosi. god. prirast ms 18.65 20 58 24-55 31-65
U novcu po hektaru 158.938 196.939 272.748 348.100


Vi jediničnu cijenu od 15.000-— za drvo za Ijuštenje, 10 000´— za pilansko drvo
i 7.500— lit po m3 za celulozno drvo


C. Pil i a: I primi cinque anni del »Fonds Forestier National« — Prv o pet godište
primjene »Šumskog narodnog fonda« u Francuskoj.
V. M a s e 11 i: Le foreste demaniali in Liguria e la loro importanza nell´economia
regionale del paese — Državne šume u Liguriji i njihova ekonomska
važno s´t za onaj kraj.
Iz prakse: Uzgoj i iskorišćavanje bukovih sastojina u pokrajini
Avellino. Er.


N. D. JAMES: AN EXPERIMENT IN FORESTRY,
Oxford, 1951; 102 strane; 6 fotografija


N. D. J a me sa poznamo već po njegovim ranijim djelima: To su »Working
Plans for Estate Woodlands«, Oxford 1948. i »Notes on Estate
F o r e s t r y», Oxford 1949. Recenziju prve i druge knjige donijeli smo u «Šumarskom
Listu« od 1949. na str. 187—188 i na strani 426—428.
Ovdje ćemo se ograničiti na najnoviju Jamesov u knjigu »Jedan eksperiment
u šumarstvu«. To je ustvari historijat i vodič po najstarijem šumarskom
pokušali š tu u Engleskoj. Royal Agricultural College u Cirencestr
u osnovao je to pokušalište prije 50 godina.


Pokušalište je osnovano u nastavne i eksperimentalne svrhe. Nalazi se tri milje
daleko od Cirencestra . Cjelokupna površina pokušališta iznosi 10,5 aera, t. j .
oko 4,2 hektara. Od te površine otpada 5,5 aera na zaštitne pojase i putove, a 5,0 aera
(oko 2,0 ha) na pokusn e plohe . U svemu ima 10 pokusnih ploha. Površina svake
plohe je polovica aera, t. j . 0´20 ha. Pokusne plohe imaju oblik pravokutnika sa stranicama
132 x I8V4 yards (120xl6´5 metara), a obilježene su brojevima od 1—10.
Svaka je pokusna ploha razdijeljena na dva ili više dijelova, koji su obilježeni velikim
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 51     <-- 51 -->        PDF

r\ . -. !oJ e dio pokusnih ploha osnovan pred 50 godina na taj način,


Veći j,


da je jedan dio Parka?*rencester bio jskrčen, a na iskrčenoj su površini bile zasađene
sadnice različitih vsflfa drveća i različitih starosti. Neke su plohe čiste, a druge su
mješovite sastojjro. Na pojedinim se plohama nalaze ove vrste drveća:


Listače Broj pokusne
plohe Četinjače Broj pokusne
plohe
Alnus incana
Fraxinus americana
Fagus sylvatiea
Betulus verrucosa
Primus serotina
Castanea sativa
Ulmus americana
Carpinus Betulus
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Robinia Pseudacacia
Acer platanoides
Quercus Robur
6 F
6B
1A, IB, 4A
6B, 10A
5B
6D
6D
6E
10 C,
10 c
10 D.
6C
1 A
7B
4B
10B
10 D
Sequoia sempervirens
Thuya plicata
Chamaecyparis Lawsoniana
Chamaecyparis noothatensis
Abies Nodmanniana
Abies recurvata
Abies concolor
Abies grandis
Larix eurolepsis
Larix leptolepsis
Pinus nigra var.
calabrica
Pinus sylvestris
Picea asperata
Picea abies j
2 A
4 A,8C
4 A, 4B
8A
9A,
6 A 9B
9B
7E
4A
9C
5 A
4B
6 A
5B
,
,, 7D 10 A, 2C,3B
2D
Quercus petraea 7A Picea sitchensis 3A


Većina pokusnih ploha je osnovana 1903. i 1904. godine. Od toga vremena do
danas provedene su na plohama kulturne radnje: č:šćenje, prorjeđivanie i kresanje
postranih grana (pruning). Kako je točno vođ-ma evidencija o posječenim stablima,
Royal Agricultural College u Cirencestru raspolaže vrijednim rezultatima
sa svojih pokusnih ploha. Jame s je te rezultate sabrao i publicirao na zgodan
i pregledan način. On je za svaku pokusnu plohu dao sistematsk i opis ovim
redom: 1. vrsta drveća; 2. površina pokusne plohe; 3. onći opis; 4. svrh a i cil jpokusn e plohe ; 5. gustoća i metoda sadnje; 6. pokusi; 7. obrast; 8. prirast i
gospodarenje do siječnja 1951. godine.


Radi ilustracije donosimo ovdje samo podatke sa prvog dijela pokusne plohe 1 A
(Sub-P!ot 1 A), ad 1) Acer platanoides i Fagus sylvatiea; ad 2) Površina — 0,25 aera;
ad 3) Ploha je osnovana 1904. godine sadniom javorovih i bukovih biljaka u smjesi
javor 0,33, bukva 0,66. Javorove sadnice bile su visoke 0,9—1,2 metra, a bukove 0,3
do 0,5 metra; ad 4) Cilj te plohe bio j e, da se ustanovi kako uspijevaiu mješovite
bukove i javorove sastoiine, koje su podignute umietnim putem istodobnom
sadnjom sadnica tih vrsta drveća; ad 5) Gustoća sadnie bila je 4.107 biljaka po aeru,


t. j . oko 10.000 biliaka po hektaru. Posađeno je 686 bukovih i 343 javorovih sadnica;
ad 6), 7) i 8) 1928. godine, t. j . 24 godine nakon sadnie pokazalo se, da javor mliječ
brže raste od bukve i da je potiskuje. Godine 1935., 1946., 1948. i 1950. izvršena su
čišćenja. Nakon 46 godina, t. j . 1950. omjer smjese vrsta drveća bio je potpuno obrnut
nego u prvim godinama:
1904. 1949. 1950
Bukva 686 77 55
Javor mliječ 343 105 92


Javor mliječ je potisnuo bukvu i stvorio glavnu sastojinu, premda je bukva bila
zasađena u dva puta većem procentu nego javor mliječ.


491