DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 3     <-- 3 -->        PDF

man MW®»xgam


v „ . RI.OVA0


SUMARSt! LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE
GODIŠTE 77 NOVEMBAR GODINA 1953


PROCES POMLAĐIVANJA JELE I BUKVE
U HRVATSKIM PRAŠUMAMA


J. Šafar, Zagreb
O
O
d svih gospodarskih šuma tipična preborna šuma jele-bukve po obliku
i sastavu najbliža je prašumi. Stoga proučavanje stanja i razvitka
prašume mnogo može pomoći da se bolje objasne izvjesne pojave u prebornim
šumama i da se utvrde izvjesne biološke pravilnosti i zakonitosti
ili bar učvrste dosadašnje spoznaje o njenoj dinamici. Naročito je to važno
u slučajevima, kad se za izvjesne procese ne može dovoljno sigurno prosuditi,
jesu li nastali više pod indirektnim utjecajima gospodarskih faktora
šumske proizvodnje ili su pretežno uvjetovani prirodnim faktorima.
Ta razmatranja kao i neke pojave, opažane u bosanskim prašumama
i u hrvatskim prebornim šumama (9), bili su poticaj, da se komparativno
na temu prašuma-preborna šuma donekle razjasni problem nedovoljnog
podmlađivanja jele u mnogima našim prebornim šumama.


Taj problem nije nov niti je ograničen samo na republiku Hrvatsku.
On se pojavljuje na području čitave naše države i u prebornim i u jednodobnim
šumama jele-bukve. Na taj problem ukazuju i mnogi inozemni
stručnjaci Srednje Evrope. U vezi s time je često i problem invazije bukve
u području šuma jele i smreke. Prema tome ovaj problem nije samo biološki
nego on sadrži i vrlo važno gospodarsko značenje. Napose u našoj
državi, gdje je omjer četinjača prema listačama s ekonomskog gledišta
razmjerno nepovoljan, navedeni kompleksan problem sačinjava jedan od
najvažnijih zadataka i operative i nauke. Zato je potrebno, da se sa što
više strana analizira i osvijetli u svrhu što pravilnijeg rješenja.


Historijski profil


Gospodarske šume u Jugoslaviji nisu toliko iskvarene osnivanjem
monokultura i unošenjem alohtonih vrsta drveća kao mnoge šume Srednje
Evrope. No ipak one su znatno degradirane eksploatacionim sječama,
smjesa po vrstama drveća se mnogo izmijenila, pa gdjekad nastaje pitanje:
kakav bi prirodan sastav po vrstama drveća te šume imale, da u
njima nisu bile vršene neracionalne sječe. Vrlo často se to pitanje nameće,
kad se proces prirodnog pošumljavanja dovoljno ili nikako ne razvija u
smjeru, kojim bi se što bolje namirivale gospodarska potreba na odleđenim
vrstama drveća u budućnosti.


Takvo pitanje nerijetko iskrsava pri prirodnoj cbnovi naših prebornih
šuma. Ono će se kasnije, u vezi s intenziviranjem uzgojnih radova, sve


441
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 4     <-- 4 -->        PDF

više pojavljivati; to pogotovo i zato, što su struktura i tekstura naših


prebornih šuma sječama mnogo poremećene, a ta se činjenica naročito


mnogo odražava u prekinutom sklopu, kao i u nedovoljnom broju i smjesi


stabala u nižim debljinskim razredima. Stoga sam koristio priliku, koju mi


je prigodom otvaranja problema izlučivanja prašumskog rezervata na


Ličkoj Plješivici pružio direktor šumskog gospodarstva ing. J. Ko s o


vić , da pomoću jedne jednostavnije metode pokušam utvrditi pravilnosti


u procesu podmlađivanja prašume.


U Lič. Plješivici nalazi se najveća prašuma u Hrvatskoj i razmjerno
je lako pristupačna, pogotovo danas kad se kroz nju gradi kamionska
šumska cesta. Civilizacija i kultura upravo uvjetuju, da se za buduća ljudska
pokoljenja sačuvaju dijelovi netaknutih prašuma (8,12). Kad se naša
civilizacija toliko približila našoj prašumi, bila bi naša dužnost da se spasi
jedan dio toga ostatka ostataka negdašnjih ogromnih prašuma iz kulturnih,
iz turističkih i naučnih a prema tome i privrednih razloga, da ostane
za sva vremena nacionalni spomenik naše kulture i naše prošlosti.


Naše prašume kroz literaturu vrlo malo poznajemo, i to nažalost većinom
na stranim jezicima. Napose o hrvatskim prašumama imamo vrlo
malo objavljenih podataka. Prvi rad o biljnom svijetu Ličke Plješivice
publiciran je razmjerno vrlo davno, pred jedno i pol stoljeće (K i t a i b e 1
1805). Pola vijeka kasnije piše o flori te planine Šloser-Vukotinovi
ć (1852), a zatim se javljaju drugi botaničari s manjim florističkim
prilozima. Nastavno na te radove započela se istraživati i vegetacija
(Bec k 1901). Fundamentalno djelo za upoznavanje vegetacije Plješivice
dao je Ross i (1913) a daljnja istraživanja postepeno prelaze i na područje
fitocenologije (H or va t 1925). Sa šumarskog gledišta dotakli
su se pitanja hrvatskih prašuna šule k (1866) i Wessel y (1876);
specijalno pitanje o strukturi bukovih prašuma dokumentarno je obradio
Mileti ć (1930). Sa posve gospodarsko uređajnog gledišta ,u svrhu
eksploatacije, problem tih prašuma tretirali su šuri ć i Antonije v
i ć. Mnogo više znamo o bosanskim prašumama, ali također najvećim
dijelom iz strane literature.


Opis objekta


Lička Plješivica dio je prostranog Dinarskog planinskog masiva. Kao
svi glavni grebeni Dinarida, i ta planina se proteže u smjeru SZ-JI, i to
iznad kenjona gornjeg toka Une te do Plitvičkih Jezera, u dužini 70 km.
Za rimskih vremena ovuda je vodio put iz Dalmacije preko Knina na
Bihać-Sisak. Najviši vrh toga gorskog lanca je Gola Plješivica 1649 m.
Geološki Plješivica je nastala u doba Mezozoika te je sačinjavaju uglavnom
vapnenci Jure i Krede. Reljef zemljišta je isprekidan, obiluje strminama.
Tlo je plitko do srednje duboko, između pukotina i vrlo duboko,
karbonatno neutralno do slabo kiselo. Manje pvršine zauzimaju slabo podzoiirana
tla, napose pod smrekovim sastojinama. Pod sastojinama jelebukve
tla su najčešće skeletoidna do skeletna, pa se tu proces podzolizacije
većinom nalazi u inicijalnom stadiju, ali gdje su kemijskim trošenjem
vapnenaca nastave dublje naslage, podzolasta tla su više razvijena, a to
se opaža i na vegetaciji. Po vrhovima nalaze se i plitke planinske crnice,
ponegdje i rendzine. Godišnje oborine su oko 2000 mm. Nepovoljne utjecaje
petrografsko-pedoloških, orografskih i klimatskih faktora potencirali
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 5     <-- 5 -->        PDF

su na nekim položajima loši i jaki antropogeni faktori a posljedica je degradacija
i deklasifikacija šumskog, pašnjačkog i poljoprivrednog tla.


U nižim pojasima rasprostire se bukva u formi šikara te niskih i srednjih
šuma, zatim se pojavljuje i jela pojedinačno, do 700—900 m istrebljena
prijašnjim sječama. Potom se jela sve više sklapa u grupe. Od
1000 do 1300 m prosječni sastav šuma je 3—6 bukve i 4—7 četinjača (od
toga 0—3 smreke). Od 1300 m bukva sve više prevladava te konačno završava
šumsku vegetaciju, isprva sabljasta te niska i pri vrhovima u
obliku klekovine. Drvna masa mješovitih šuma iznosi 400—800 m3 po ha.
Prema općim navodima H o r v a t a biljne zajednice na Lič. Plješivici zauzimaju
ove pojase: F a g e t u m m o n t a n u m, Fagetum a b i e t etosum,
Fagetum subalpinum, ponegdje Pinethum Mug-
h i i konačno planinske rudine; u te šume utrešene su sastojine P i c eetum
montanum.


Nastavno na prašumu u nižim pojasima nalaze se eksploatirane pre-
borne šume, šume tipa prašume i degradirane šume. Stoga prašuma može
dobro poslužiti kao komparativni objekt za ličke šume.


Tok i rezultat istraživanja


Tok podmlađivanja istraživan je maršrutski s naročitim obzirom na
proces prirodne izmjene jele i bukve, i to u zajednici Fagetu m abi etetosum
, na visini oko 1000—1100 m, na ekspoziciji uglavnom sjeveroistočnoj.
Osim opažanja sistematski su vršena i ocjenjivanja razvitka
toga procesa bez izbora na 145 slučajeva. Prosječni odnos smjese je 5—6
jele i 4—5 bukve s pojedinačnom smrekom i po kojim javorom. Drvna
masa 500—700 m3. Istraživanja su prethodna orijentacionog karaktera.


Ta istraživanja pokazala su prije svega, da se bukva podmlađuje pretežno
pod progalama u većim ili manjim slojevima, jela u grupama i trupovima,
smreka pojedinačno te nerijetko u linijama (na trulim deblima)
i u trulim panjevima. Pojava mladog naraštaja bukve u slojevima opažena
je i u bosanskoj prašumi Peručici (9) te u prestarjelim gospodarskim
šumama švicarske (5). Ako ne uzmemo u obzir malobrojnu smreku, tada
izlazi da se u navedenom broju slučajeva jela podmladila u 50% a bukva
u 50% slučajeva (v. tabelu). U gospodarskom pogledu to bi bio razmjerno
vrlo povoljan odnos za proširivanje četinjača, kojih u našoj državi ima
razmjerno premalo. Ali iako je postotak za bukvu malen, ne znači da se


Mies. skl< p bukve Mješ. skl"p jele Ikup-Način
Broj pomlađenih površ´na u "/„ no pomlađibukve
jele bukve jele "1 vanja


10


28 72 100 slojevi


86 14 100 grupe


14 43 36 7 100 prosjek
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 6     <-- 6 -->        PDF

ona i manje obnavlja. Njen pomladak većim dijelom zauzima čitave plohe,
dok se jelov mladi naraštaj pojavljuje i održava pretežno u grupama. Taj
odnos dakle nije za jelu osobito povoljan. Ako uzmemo u obzir i malo
rasprostranjenu smreku, tada se u navedenom broju slučajeva pokazuje
ovaj prosječni odnos:


45—55% jela, 45—50% bukva i 5—10% smreka.


Vrlo je pri tom značajna pojava, da se pojedine vrste drveća u fazi podmlađivanja
velikim dijelom nalaze svaka za sebe odijeljena; češći izuzetak
je pojedinačna smjesa jele sa smrekom (v. pril. slike).


Prostorni odnosi podmlađivanja jele-bukve-(smreke) u prašumi


Kasnije, kad pomladak odraste i razvije se iz mladika u letvenjak,
pod utjecajem stajališnih položaja u sastojini i nasljednih svojstava stabala
međusobna borba drveća za prostor, hranu, vlagu i svijetlo dovodi
do diferenciranja i međusobnog izlučivanja pojedinih individua. Tada često
nastaje pojedinačna smjesa po vrstama drveća. Prema tome u prašumi postoji
grupimična i pojedinačna smjesa odraslih stabala. Naprotiv u prebornoj
šumi smjesa je većinom pojedinačna.
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 7     <-- 7 -->        PDF

U vezi s takvim procesom podmlađivanja jele i bukve pojavljuju se
pitanja: 1 da li u prašumi postoji proces ili bar tendencija izmjene vrsta
drveća, i 2. ako postoji, da li se jela više podmlađuje pod bukvom ili bukva
pod jelom.


Uzevši u obzir samo onu vrstu drveća, koja u nadstojnom dijelu sastojine
prevladava, tada izlazi, da se bukov podmladak oko 70% slučajeva
pojavljuje uglavnom pod sklopom jele a 30% pod sklopom bukve (v. tabelu).
Jelov podmlak pod inače istim ekološkim okolnostima pojavljuje se
90% pod sklopom bukve i samo 10% pod sklopom jele. Smrekov pomladak
je naseljen pretežno pod mješovitim sklopom. Mješovit jelov-smrekov
pomladak razvijen je pod mješovitim grupama drveća, u kojima prevladava
bukva, t. j . pod sklopom bukve-jele i pod sklopom bukve-jele-smreke.
Prema tome posve je očigledno, da u prašumi postoji prirodna izmjena
vrsta drveća. Taj proces razvijen je u visokom stepenu. Dakako, ima
i izuzetaka od toga općeg prosjeka, pa je potrebno da se te pojave i potanje
ispitaju.


Na temelju tih prosječnih podataka može se zaključiti, da je za uspješnije
prirodno podmlađivanje mješoviti sastav šume potrebniji jeli nego
bukvi, Bukva se u zajednici Fagetum abietetosum može lakše
podmlađivati nego jela, što se uostalom može donekle razabrati i iz samog
naziva te šumske zajednice. To je još jedan razlog više za potvrdu Hor vatov
e teorije, da jela u našima planinskim šumama na vapnenačkoj
podlozi ne sačinjava posebnu asocijaciju, kojoj bi kao karakteristična
vrsta bila primiješana bukva. Jela se tu stvarno nalazi u području bukve,
a ne obratno. Ova vrsta je na tom području biološki slabija, pa je prema
tome i u uzgojnom pogledu slabija od bukve. Ako se jeli u gospodarskoj
šumi jele-bukve ne pomogne, pod indirektnim lošim utjecajem nekih gospodarskih
faktora (uglavnom prejako i prenaglo otvaranje sklopa krošanja)
redovno se više pojavljuje bukva; rasprostranjivanju bukve u takvim
okolnostima još više pogoduju ekološki faktori, koji su utjecali i utječu
da je u našima planinskim šumama ona biološki jača od jele.


Takvi odnosi podmlađivanja još bolje se mogu opaziti, kad se razmatra
kvantitativni proces obnove mladog naraštaja na temelju raznih odnosa
smjese po vrstama drveća u nadstojnom dijelu sastojine. Sakupljeni
brojčani materijal o tome prikazan je na pril. grafu.*


Bukov podmladak najviše se pojavljuje pod sklopom, u kojem prevladavaju
krošnje jele. Što je učešće jele manje, podmladak bukve oskudnije
je naseljen. Najbolje je podmlađivanje pod sklopom jele-bukve i pod sklopom
jele s pojedinačnom bukvom. Ako se u gornjem dijelu sastojine nalazi
mješoviti sklop bukve s jelom ili bukva s pojedinačnom jelom proces podmlađivanja
bukve naglo je manji. Ali ni pod čistim sklopom jele i pod


* Značenje nomenklature za pojedine vrste drveća i za njihove odnose smjese
razabire se iz daljnjega teksta. Primjera radi navodimo objašnjenje za odnos Je-Bu (
Smr) : mješovita sastojina ili (u našim istraživanjima) grupa jele i bukve, u kojoj
prevladava jela, sa pojedinačno utresenom smrekom; odnos B u- (J e - S m r) znači:
gotovo čista sastojina bukve sa pojedinačnom jelom i još manje utresenom smrekom.
Takve oznake posve su jednostavne, dovoljno svakom razumljive i zauzimaju vrlo malo
prostora.


ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 8     <-- 8 -->        PDF

sklopom jele-smreke s pojedinačnom bukvom bukva se ne može obilnije
podmladiti, vjerovatno zbog premale svjetlosti i topline; ali ta se pojava
ne bi još smjela smatriti nekom pravilnošću, napose i zato što je čistih
grupa jele i pogotovo smreke na istraživanom području bilo malo te prema
tome nije se moglo sakupiti ni dovoljno podataka.


36


3Z


ZO


26


25


21


20
15


JSE3


a) podmladak bukve b) pođmladak jele


Kvantitativni odnosi podmlađivanja u prašumi pod sklopovima jele, bukve i smreke


Podmlađivanje jele najbolje napreduje pod sklopom bukve s pojedinačnom
jelom, zatim pod čistim sklopom bukve i pod mješovitim sklopom
bukve-jele. U dijelovima sastojine, gdje sklop većim dijelom sačinjavaju
krošnje jele, pomladak te vrste mnogo je manje zastupan. Pod krošnjama
jele s pojedinačnom bukvom kao i pod čistim sklopom jele jelov pomladak
se vrlo malo pojavljuje. Interesantna je pojava, da se tu jela oskudno
podmlađuje pod smrekom, iako se ona inače (u gospodarskoj šumi) pod
tom vrstom obilno može razvijati; zbog premalog učešća smreke u dotičnom
dijelu prašume ni taj se podatak ne može uzeti bez izvjesne rezerve.
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Na temelju malobrojnih podataka za smreku moglo se opaziti, da se
njen pomladak naseljuje pod sklopom bukve manje nego pod sklopovima
krošanja bukve i jele s pojedinačnom smrekom. Mladi smrekov naraštaj
češće se pojavljuje zajedno sa jelovim pomlatkom, ali većinom pojedinačno.


Gospodarsko značenje


Iako prašuna ne može biti i nije ideal, kojemu treba da teži gospodarska
šuma, ipak mnogi procesi razvitka prirodne šume te njen sastav sačinjavaju
jednu od glavnih polaznih točaka u uzgojnim principima, na kojima
je izgrađeno savremeno shvaćanje o uzgajanju šuma. Izvjesne biološke
zasade imaju isto značenje i istu vrijednost za gospodarsku šumu kao
i za prašumu, mada struktura, tekstura** i način regeneracije u gospodarskoj
šumi imaju i moraju imati mnogo širi okvir, koji ovisi i o prirodnim
i o gospodarskim faktorima šumske proizvodnje podjednako.


Razmatrajući s toga gledišta proces i problem prirodnog podmlađivanja
u prebornoj šumi jele-bukve, ukazuje nam se naročito ova paralela.
Ako se sklop sastojine mnogo i naglo progali (u prašumi vihorom, gromom
te ugibanjem i rušenjem stabala, u gospodarskoj šumi sječom, zarazama!
vjetrom), tada snažno nadire bukva čitavim slojevima. Budući da
je bukva u mješovitoj šumi dobra služiteljica ali loša gospodarica te je
najjači biotski takmac jeli, na okupirano područje bukve čedna jela ne
može mnogo prodrti. Ona (prema njenim biološkim svojstvima) mora čekati,
sve dok njen konkurent svojim krošnjama ne napusti prizemni prostor
i započne svoje brojno stanje umanjivati. U takvoj fazi međusobne
borbe jeli pogoduju mnogi ekološki faktori, nadire pod bukvu te postepeno
i sigurno zadire u gornje sastojinske prostore.


Jelov mladi naraštaj u gospodarskoj šumi i u prašumi jele-bukve najviše
se pojavljuje u grupama. Ako se te grupe prigodom sječa ne poštede
odnosno kad se kod neobzirnih eksploatacionih sječa nesavjesnim obaranjem
unište, tada još više dolazi u pitanje podmlađivanje jele u prebornim
šumama. Odviše i naglo otvoren sklop u zajednici Fagetu m abiete t
o s u m jela teško podnosi, jer zahtijeva znatne količine zračne vlage, pa
joj za podmlađivanje najbolje odgovaraju ekološke okolnosti u manjim rupama
sastojinskog sklopa. Da bi se dakle moglo povećati i osigurati učešće
mladog naraštaja jele, sklop krošanja ne smije biti progaljen, jer u
protivnom slučaju mnogi ekološki činioci pogoduju biološkim svojstvima
bukve te ona tada zahvaća i mnogo veće površine prostranim slojevima.
U daljnjoj fazi razvitka spajaju se pojedini odijeljeni slojevi i nastaju
preborne sastojine s dva sloja krošanja, od kojih gornji sačinjavaju jela
i bukva a donji uglavnom čisti sklop bukve. Ako se neracionalno i neplanski
gospodari, postepeno bukva gotovo posve ovlada nad okupiranim područjem
i jela uzmakne (mnoge sastojine u Lici) ; ako se uzgojni zahvati
koncentriraju u korist jele i pogotovo ako se jela i umjetno podmlađuje,
tada omjer smjese postaje za tu vrstu sve povoljniji.


Biološka svojstva obih vrsta drveća vrlo su si bliza. Ona su ipak tako
i toliko različita, da već i razmjerno male razlike u postupku sa sastojinom,
napose u sklopu, ekološki utječu na biološku prevlast u rasprostranjivanju
mladog naraštaja jedne ili druge vrste. Ako se sklop umjereno


** tekstura = omjer smjese.
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 10     <-- 10 -->        PDF

prorijeđuje, mogu se dobro podmladiti obe vrste, što uostalom ovisi također
i o godinama sječe i fruktifikacije. Ali ako se sklop mnogo i naglo
otvori, tada gotovo uvijek na području Fagetum abietetosum
nastupa navala mladog bukovog naraštaja, pa makar jela prije urodila
sjemenom a bukva se kasnije podmladila. Pod potpunijim vertikalnim do
stepeničastim sklopom jele-bukve, gdje se izlučivanje stabala sječom razvija
postepeno i obzirno, jela je biološki podjednako jaka bukvi.


Zbog svega toga uzgojni radovi u prebornoj šumi jele-bukve zahtijevaju
opsežno iskustvo i savjestan postupak. Ti radovi su za šumarskog
stručnjaka vrlo interesantni i predstavljaju jednu od najboljih škola za
uzgajanje šuma. Tko dobro apsolvira tu školu iako se snalazi u svima drugim
radovima uzgoja visokih šuma.


Zaključak


Na temelju orijentacionih istraživanja u prašumama Ličke Plješivice
u području zajednice Fagetum abietetosum može se za proces
podmlađivanja jele i bukve zaključiti ovo:


1. Pomladak svake vrste drveća razvijen je uglavnom odijeljeno.
Bukva se podrnlađuje pretežno u slojevima a jela u grupama.
2. Izmjena vrsta drveća na malim površinama redovna je pojava. Toj
zakonitosti nešto više je podvrgnuta jela nego bukva. Bukva se razmjerno
mnogo podrnlađuje i pod mješovitim i gotovo čistim sklopom bukve.
8. Podmlađivanje najbolje se razvija pod mješovitim sklopom. Može
se pretpostaviti, da je takav sastav sastojina više potreban jeli nego bukvi.
Iako su te činjenice više ili manje poznate, one ipak doprinose, da se
ta spoznaja još više učvrsti. One ujedno pokazuju, na koji se način u nedovoljno
podmlađenim prebornim šumama jele-bukve proces obnove jele
može što bolje unaprijediti:


4. Za uspješno podmlađivanje jele u gospodarskim šumama potrebno
je pomagati njen razvitak u grupama.
5. Budući da se jela većinom nalazi na prirodnom području njene najjače
konkurentne vrste te je zato biološki i uzgojno slabija, treba u borbi
između jele i bukve uvijek pomagati jelu.
6. Ako se pod prijašnjim indirektnim utjecajima gospodarskih faktora
bukov mladi naraštaj mnogo razvija u prostranim slojevima, u svrhu
povećanja učešća četinjača treba da su uzgojni zahvati u mladom naraštaju
intenzivniji.
7. Najbolji način, da se jela u gospodarskim šumama može dovoljno
i potrajno podmlađivati, jest: stvaranje i održavanje gušćeg mješovitog
stepeničastog sklopa krošanja te mjestimične polagane i umjerene sječe
u grupama.
LITERATURA


1. Beck-Mannagetta : Die Vegetationsverhaitnisse der illyrischen Lander,
Leipzig 1901.
2. Horva t I.: O vegetaciji Plješivice, Geogr. vestnik, Ljubljana 1925.
3. Kitaibel-Waldstein: Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariae,
II, Wien 1805.
4. Mileti ć Ž.: Istraživanja o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume,
Šum. list 1930.
5. Pillichd y A.: Verfassung und Behandlung iiberalter Waldungen, Schweiz.
Z. f. Forstwesen 1928.


ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 11     <-- 11 -->        PDF

6. R o s s i Lj.: Die Plješivica und ihr Verbindungszug mit dem Velebit in botanischer
Hinsicht, Magyar Bot. Lapok 1913.
7. Schlosser-Vukotinović : Geognostisch-botanischer Reisebericht iiber
das Kroatische Kiistenland, das Likaner und Utočaner Grenzregiment, Zagreb 1852.
8. Š afa r J.: Sačuvajmo dijelove prašuma, Šum. list 1948.
9. Šafa r J.: Ugibanje i obnavljanje jele u prebornim šumama Gorskog Kotara,
Šum. list 1951.
10. Šule k B.: Korist i gojenje šumah, Zagreb 1866.
11. W e s s e 1 y J.: Kras hrvatske Krajine, Zagreb 1876.
12. Wrabe r M.: O gozdarskogospodarsksm in kulturnoznanstvenom pomenu
pragozdnih rezervatov, Ponatis iz Biol. vestmka I, Ljubljana 1952.
DAS VEKJÜNGUNGSPROZESS DER TANNE UND BUCHE
IN DEN KROATISCHEN URWÄLDERN


In Jugoslawien gibt es noch Urwälder und urwaldartige Wälder, und zwar auf
grösseren Mächen in Bosnien, auf kleineren in den anderen Republiken. Die Urwälder
gehören meistens zu der Waldgesellschaft Fagetum abietetosum, F a g etum
subalpinum und Piceetum montanum.


Die kroatischen Urwälder befinden sich im Gebiet von Lika, oberhalb des Canons
des Una Flusses, bei den Plitwicer Seen. Auf dem LiSka Pljesivica Gebirge haben
wir die Orientationsuntersuchungen im Zusammenhang mit unseren früheren Forschungen
in den Plenterwäldern über Verjüngungsprozess der Tanne und Buche ausgeführt;
dabei hat sich in den Urbeständen von Tanne -Buche -(Fichte) folgendes
herausgestellt: 1. Der Jungwuchs jeder Holzart entwickelt sich hauptsächlich getrennt,
die Buche vorwiegend in Schichten und die Tanne in Gruppen (s. Bild); 2. Der Holzartenwechsel
auf den kleinen Flächen ist eine normale Erscheinung; die Tanne wird
dieser Gesetzmässigkeit mehr unterzogen als die Buche, da sich diese verhältnismässig
auch unter dem gemischten und fast reinen Kronnenschluss der Buche gut verjüngt


(s. Tab. über Verjüngungsverhäitnisse a) der Buche und b) der Tanne unter dem
Schirm Ta, Bu, Fi = Je, Bu, Smr); 3. Die Verjüngung entwickelt sich am besten unter
dem gemischten Bestandesschluss; es scheint, dass ein solches Gefüge die Tanne mehr
benötigt als die Buche.
Obgleich diese Feststellungen im allgemeinen bekannt sind, werden sie jedenfalls
dazu beitragen, dass man unsere waldbauliche Einsicht zu festigen vermag. Zugleich
weisen sie aber auch hin, auf welche Art und Weise kann man in den ungenügend
verjüngten Plenterwäldern der Verjüngungsprozess der Tanne am besten fördern:
4 Es ist in erster Linie erforderlich, die Entwicklung der Tanne im Gruppenstand zu
ermöglichen; 5. Da die Tanne sich grösstenteils auf dem natürlichen Gebiet ihres
stärksten biotischen Konkurenten befindet und deswegen sowohl biologisch als auch
waldbaulich schwächer ist, muss man im gegenseitigen Kampf der beiden Holzarten
immer der Tanne bevorzugen; 6. Falls unter den früheren mittelbaren (und auch
unmittelbaren) Einflüssen der wirtschaftlichen Faktoren der Buchen Jungwuchs sich
in ausgedehnten Schichten verbreitet, müssen die waldbaulichen Eingriffe im Jungwuchs
intensiver sein; 7. Allerbesste Art, die Tanne in den Wirtschaftswäldern genügend
und nachträglich zu verjüngen, ist der Aufbau und die Erhaltung des dichteren
gemischten Stuffenschlusses, worin stellenweise die allmählichen und massigen Gruppenhiebe
auszuführen sind.