DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 20     <-- 20 -->        PDF

La dynamique de l´écoulement dépend de la température, viscosité
du gemme et le nombre de canaux résineux en cm2, de meme que leurs
diametre. Pour le Pinus Heldreichii est caractéristique que l´intensité de
l´écoulement est le plus fort dans le temps, des premieres 16 heures apres
l´effectuement de la pique et depuis subitement baisse, (fig. 2).


La cristalisation du gemme naissant en partie provient si on lui
adjoint du silica-gele, benzole et alcool, de meme si on n´adjoint rien. Si
on y ajouté de l´essance de térébenthine de la meme espece du pin, le
gemme naissant ne cristalise pas.


L´auteur pense que le probleme de la cristalisation est tres compliqué.
La perte de la minime quantité de l´essance de térébenthine, chez le gemme
naissante (native), de meme que la limitation de l´oxydité, influence
sur la consistance de gemme. Dans le baume de Pinus Heldreichii épuré,
claire et transparent, l´eau adjointe n´a pas la cristalisation. La figure 3
montre le cristal du gemme native de Pinus Heldreichii.


Le colophane de Pinus Heldreichii a le point de départ en fondant
est de 49° C.
L´essance de térébenthine de Pinus Heldreichii a les caractéristiques,


suivantes :
Le poids spécifique en 20° C . . .
Réfraction (n2 , 0). ........
.
.
. 0,8576—0,8578
1,472 —1,474
Polarisation («) 2 0Le point de départ du bouillonnemantDistillé a 180° C
. .
de — 69°47´a—71°82´
165° C
96%


Ce qui signifie que l´essance de térébenthine du Pinus Heldreichii est
1 é v o g y r e.


RAZVOJ SMOLARENJA U NR HRVATSKOJ I PROIZVODNJA
SMOLE U SVIJETU


Ing. D. Radimir


D
D
ok ostale vrsti drveta, koje pored mehaničke prerade i upotrebe u svakidanjem
životu stvaraju širo vinsku bazu za našu kemijsku industriju,
traže duboka humozna tla, bolja i svježija staništa, pogodnija i
ravnija područja, dotle borovi spadaju među najčednije vrsti u pogledu
svojih zahtjeva na strukturu i bonitet staništa, na vremenske i klimatske
prilike, na geološke i pedološke osebine područja, jednom riječi, borovina
može da uspijeva i tamo, gdje ostale šumske vrsti teškom mukom mogu
da opstanu i često ugibaju.


Bor je dakle pionirska vrsta na golom apsolutnom šumskom tlu. Prirodno
da i pojedine vrsti borova imaju svoj optimalni areal rasprostranjenja,
tako na pr. primorski, alepski bor i pinjol, najbolje uspijevaju uz
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 21     <-- 21 -->        PDF

morsku obalu i u nizinskim predjelima; obični i crni bor u podbrežju i


sredogorju; molika i munika u brdskim krajevima, dok planinski bor kri


vulj (klekovina) zaprema najgornju granicu šumske vegetacije naših


najvećih planina na prelazu alpinskim pašnjacima i ledenjacima. Jedni


vole vapneno drugi opet silikatno tlo. Poznata je stvar, da su danas goli


kraški predjeli bili nekada šumom obrasli; prekomjerne sječe, palež i


šumski požari, nasilno pretvaranje šumskog zemljišta u pašnjake i poljo


privredno tlo, prekobrojno napasivanje stoke, erozija vjetra i spiranje


bujica degradirali su kraške terene na sadanje stanje.


Ekonomski, socijalni, higijenski, estetski i turistički značaj šuma
uopće, a borovih napose, dolazi osobito na golom kršu do naročitog izražaja.
Nestanak šuma odrazu je se u oskudici drva, degradaciji zemljišta,
smanjenju izdašnosti ili posvemašnjem nestanku izvorskih voda, jakoj
i dugotrajnoj suši, razornom djelovanju vjetrova, bujica, brdskih lavina,
eroziji i odnašanju plodne zemlje, uništavanju ostalih poljoprivrednih kultura
i usjeva, te konačnom iseljavanju žitelja sa rođene grude i napuštanju
očinske zemlje.


Koliko erozija upropasti produktivnog tla, dovoljno je navesti, da
samo rijeka Neretva odnese u more svake godine oko 150.000 mu, a rijeka
Bojana preko 450.000 m3 plodne zemlje.


Kolike ogromne štete trpi od toga narodna privreda, kad je za obnovu
i formiranje ispranog humusnog sloja potrebno vrijeme od više decenija
i stoljeća!


Da bi se predusrele ovakove katastrofalne posljedice devastiranja
šuma, koje se sve češće pojavljuju posljednjih godina (ogromne poplave
rijeke Mississippi u Americi, poplava rijeka Pada u Italiji, provala nasipa
i poplave morske vode u Engleskoj i Holandiji, nezapamćene suše
u Indiji, Jugoslaviji i t. d.) i u sve težim razmjerima, došlo se napokon
do spoznaje, da jedino obnova šuma, bilo prirodnim bilo vještačkim putem,
može uspostaviti poremećenu prirodnu ravnotežu i donekle postepeno
usporiti pa i obustaviti proces degradacije i erozije zemljišta.


Na području NR Hrvatske imade oko milijun hektara goleti i devastiranih
terena (45% sveukupne kraške površine) koje treba meliorirati
i pošumiti. Kao pionirska vrsta u obimnoj akciji pošumljivanja, koje se
od Oslobođenja ovamo vrši ubrzanim tempom, prvo mjesto zauzima borovina
raznih domaćih i stranih vrsti.


Samo u godini 1951. pošumljivanja i melioracije na području Hrvatske
obuhvatile su površinu od 58.688 ha, na kojima je bilo zasađeno
56,6 miliona sadnica i zasijano 991.029 kg šumskog sjemena sa troškom
od 80 milijuna dinara. Prosječno za posljednje petgodište pošumljeno je
i meliorirano 47.000 ha, zasađeno 34,3 milijuna sadnica, zasijano 1,25
milijuna kg sjemena i utrošeno 85 milijuna dinara godišnje . Borove
sadnice čim se zakorjene ne trebaju neke osobite pomoći; one se hrane
same po sebi, one rastu, razvijaju se, cvatu, nose sjeme, razmnažaju se
i obnavljaju, te tako stvaraju »vječne šume» tamo gdje ne dopire čovječja
ruka!


Ali da se pošumi sav goli krš potrebni su napori čitavog naroda. Da
proizvedemo ponovo borove šume po našem prostranom primorskom i
podbrežnom kršu i nepreglednim goletima uzduž naših obala, dovoljno
je da putem pošumljavanja ili sjetve iskoristimo faktore vode, ugljičnog


459
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 22     <-- 22 -->        PDF

dioksida i sunčane radijacije, koje nam priroda kao besplatnu sirovinu


i energiju stavlja u neograničenim količinama na raspolaganje pod čednu


cijenu ustrajnog rada, što će ga rado hiljade marljivih ruka oduševlje


nih omladinskih organizacija žrtvovati na oltar domovine u punom osvje


dočenju o neprocjenjivoj koristi, koju time čine i sebi i budućim gene


racij ama.


«Dan pošum>jivanja», koji se prema klimatskim prilikama održava
obično s proljeća i jeseni u svim kulturnim zemljama, gdje se obnovi
šuma pridaje osobita važnost, mogao bi se i kod nas uspješno uključiti
u program proslave narodnih praznika pionira i omladine (29. i 30. XI.


— dan Republike — ili 1. i 2. maj). Potrebno je jedino objasniti mlađim
naraštajima značaj šuma, učvrstiti u njima vjeru u uspjeh pravilno postavljenih
zadataka i osvjedočiti ih o budućoj koristi šumskog drveća,
koie »personificira u svom korjenu životnu snagu, u svom deblu jakost,
u svojoj krošnji i lišću svoj ponos, u svom cvatu svoju ljepotu, u
plodovima svoju rodnost i obilje», da bi oni zavoljeli šumu i našli u njoj
veselja i razonode, ljepote i uživanja, a nadasve zdravlja i bogatstva!
Dobra volja, smišljena organizacija, požrtvovnost, ustrajnost, elan
i vjera u uspjeh — osobine prirođene našoj omladini — najbolja su garancija,
da će se areali borovih šuma postepeno stalno povećavati i time
stvoriti čvrsti temelji sve većih mogućnosti potraj ne proizvodnje borove
smole u budućnosti.


Pri pošumljivanju krša i goleti imati u vidu osnivanje budućih «smolarskih
sastojina», te predloženu metodu (M. L. Andersona-Edinburg)
umjetnog pošumljivanja i regeneracije u vidu gustih grupa i jedinjenja
sadnica različitih kombinacija i struktura u raznim međusobnim razmacima
i udaljenostima između centara pojedinih grupa po 3, 5, 9, 13, 16,
21 i 25 sadnica («Spaced-Group Planting*). Ova metoda pruža znatna
preimućstva nad uobičajenim načinom pošumljivanja, a značajna je što
ostavlja između grupa nezasađenu polovinu površine goleti i time prirodno
mnogo ekonomičnija.


Od 800 milijuna drvne mase, koliko se cijeni, da se nalazi na 7.5
milijuna ha obrasle površine Jugoslavije, trebalo bi prema podacima
Ema, čokla i Pejoskog (šum. list br. 1—3, 1953.) da se privede smolarenju
površina od 30—35.000 hektara borovih šuma, da bi podmirili domaću
potrebu na kolofonu i terpentinskom ulju. koje smo pred rat uvažali
iz inozemstva u vrijednosti od preko 30 miliiuna zlatnih dinara godišnje.
Proizvodnja smole već u prvom petgodištu kretala se stalno u
porastu, te je u toku 1950. godine mogla podmiriti 60% potrošnje, tako,
da je prema podacima Ministarstva vanjske trgovine uvezeno iz inozemstva
(USA pretežno) samo 800 tona kolofona i 200 tona terpentinskog
ulja. Smolarenje je obuhvatilo 17—20.000 ha sa od prilike 3 milijuna
zarezanih bjelenica.


Prema predviđanju ing. Pejonskog (šum. list br. 2—3, 1948.) površina
borovih šuma za iskorišćavanje smole, trebala je da iznod 10.000 ha
sa prinosom od 800 tona sirove smole godišnje na području NR Hrvatske.
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Međutim proizvodnja smole za proteklih 6 godina kretala se ovako:


Proizvedeno 1947 1948 1949 1950 1951 1952 god. Svega


I. U Jugoslaviji 288 517 852 1.281 1.661 1.981 tona 6.580
II.
U NR. Hrvatskoj 37 66 98 131 160 253 tone 745
Porast ad I. 100 178 295 446 578 690%
Porast ad II. 100 179 1 265 357 436 665 1,
»TR´.jmVATSKA
FWR.JUCOStAVIJA


1846. 47 46 49 5o 31 L952.goi. 1947.48 49 5o 51 1952.50A.


Iz prednjeg proizlazi, da se iskorišćavanje smole povećalo u 1949.


u Jugoslaviji na trostruko, odnosno u 1952. za skoro sedam puta više


nego li prve godine korištenja (1947.).


Radi bolje orijentacije samog razvoja smolarenja po pojedinim re


publikama odnosno šumskim gospodarstvima iznosim slijedeće podatke:


Prema referatu druga Josipa B o s n a r a, predsj ednika Centralnog


odbora na savjetovanju privrednih i sindikalnih rukovodilaca Drvne indu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 24     <-- 24 -->        PDF

N. R. 1947 1948 1949 1950 1951 1952 g. Ukupno
t
Bosna i Herc. 18-7 109 244 507 814-2 876 2.568-9
Crna gora — 7 13 21 19 13 73 0
Makedonija 148 182 210 160 300 402 1.402 0
Hrvatska 37 66 98 131 160 253 745 0
Slovenija 84-5 119,3 105 140 148 145 741-8
Srbija — 34 182 322 220 292 1-0500
Svega FNRJ: 2882 5173 852 1281 1661-2 19810 6.580 7


strije, održanom 2. novembra o. g. u Lovranu, proizvodnja smole, kolofonija
i terpentinskog ulja od 1947.—1952. kretala se:


1947. 1948. 1949. 1950. 1951.
Smola 287 517 849 1263 1660 tona
Kolofonij 309 447 616 1140 1226 „
Terpentin 84 113 160 246 263 „


Međutim za posljednje dvije godine uvezeno je iz inozemstva:
1950 1951.
Smole — 92 tone
Kolofonij uma 800 828 „
Terpentinskog ulja 200 95 „
Ij gornjeg se jasno vidi, da treba usavršavati tehniku smolarenja i
zavoditi nove metode efikasnije i ekonomičnije, kako bi se domaćom
proizvodnjom gornjih artikala mogla podmirivati nesamo potreba naše
domaće industrije, koja je u punom razvitku, već i suvišak izvoziti u
susjedne zemlje, te time u vanj sko-trgovačkoj razmjeni prikupiti strane
devize.
Razvoj iskorišćavanja smole na području NR Hrvatske:


humsko
gospodarstvo 1947 1948 1949 1950 1951 1952 g. Ukupno tona
Bjelovar 9 15-6 21-7 281 26 9 28 48 12978
Qospic 5 65 12-3 21-3 212 21-85 90-45
Rijeka 96 11-5 161 24 33 3930 133-50
Spit 10 6 306 44-4 53 5 710 154 98 365-08
Zagreb 25 1 8 37 4 5-6 8-50 2610
Svega: 36-7 660 982 1308 160-1 253-11 744 91 okr. 745 t
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Iz prednjeg se vidi, da je proizvodnja smole u prošloj godini u poredbi
sa 1937. god. povećana za skoro sedam puta.


Prema najnovijim podacima uređajnih elaborata na području NRH
imade 41.822 ha borovih šuma sa drvnom masom od 2,575.000 kubika
odnosno 62 nr/ha i godišnjim prirastom od 103.200 m3 ili 2.47 m3/ha.


Prirast Sječni etat


Površina Drv. rnasa 3


Po vlasništvu Ukupno m


ha kubika m3 m3/ha glavni proredni


Državni sektor 26.140 1,693.000 60.200 2 30 19.950 21.600 41.550


Privatni sektor 15 682 882.000 43.000 274 9.950 15.200 25.150


Svega 41.822 2,575.000 103 200 247 29.900 36.800 f 6.700


Iskorišćavanjem smole i balzama bavili su se još stari narodi, a
intenzivnim smolarenjem i preradom smole u kolofon i terpentinsko ulje
prednjačili su Francuzi i Amerikanci pred više stoljeća.


Međutim sa iskorišćavanjem smole u industrijske svrhe započelo se
u nas istom od Oslobođenja i ova se grana privrede od onda sve više
razvija.


Akoprem je akademik Ugrenović još pred 25 godina iznio svoje
stručno mišljenje o smolarenju (šum. list br. 2, 1928) i u martovskom
broju iste godine) «Smolarenje u Francuskoj — prinos unapređenju
smolarenja u Jugoslaviji«) iscrpno referirao o zašumljenju živog pijeska
i goleti u Francuskoj, o uređenju i iskorišćenju tamošnjih borovih šuma,


o tehnici somolarenja i naučno istraživalačkom radu i u Glasniku za šumske
pokuse zagrebačkog fakulteta iz god. 1937. donio detaljne i precizne
rezultate o šumarsko-tehničkim istraživanjima o smolarenju crnog i bijelog
bora, akoprem su se ovim pitanjem pozabavili mnogi naši stručnjaci
(šacki: Opiti o smolarenju u Poljskoj — Š. L. br. 5, 1928. — Neidhard:
Pokušaj teorijsko-financijskog razmatranja o smolarenju — š. L.
br. 4, 1930 — D. Petrović: Uređivanje smolarskih šuma — š. L. br. 10,
1939. i mnogi drugi, ipak su se u šumarsko lovačkom kalendaru (pod
Uporabom šuma — nuzgredni užici — 7 (smolarenje str. 159, 1930. g..)
iznosile posve neosnovane i oprečne tvrdnje: »Sa smolarenjem se ne
smije početi prije 80. god. dobi sastojine, a traje 8—15 god.« .. . »Stabla
iz kojih se izvadila smola, nisu više sposobna za tehničku porabu, nego
se mogu upotrebiti za gorivo ili za dobivanje drvne celuloze.«
Prirodno, šumari sa takvim predrasudama nisu mogli pristupiti ovoj
grani privrede, te su tokom decenija ostali tako mnogi »mrtvi kapitali«
neiskorišteni. O tome najbolje svjedoče podaci o iskorišćenju drveta i
smole u borovim šumama Francuske (Landes) za period od 1920.—1924.
godine: prihodi od iskorišćavanja drveta 3 074.000 franaka, a prihod i
od iskorišćavanja smole 5 504.000 franc, franaka. Sa
svim tim vršeni su za vrijeme okupacije pokusi smolarenja u Istri u
šumi Kornerija, općine Grižnjan, na površini od 78 hektara kao i u Bizovici
kod Trsta radi industrijskog iskorišćavanja tamošnjih vještačkih
kultura u površini od 10.000 ha. Pokusi smolarenja vršani su po francuskoj
i modificiranoj njemačkoj metodi. Širina bjelenice po francuskoj
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 26     <-- 26 -->        PDF

metodi iznašala je 9 cm za jača i 8 cm za tanja stabla, a dubina zareza,


1.0 odnosno 0.8 cm. Visina zareza iznosila je 1.5 cm, tako da je bjelenica
poslije 48 zareza koncem sezone bila prosječno 65 cm visoka. Zarezivalo
se 5 puta u aprilu, 6 puta u maju, 10 puta u junu, 11 puta u julu, 10
puta u augustu i 6 puta u septembru mjesecu. Po njemačkoj metodi
zarezivano je odozgo na niže »na živo-dugoročno« sa 1/3 opsega i »na
mrtvo-kratkoročno« sa 2/3 opsega stabla. Pokusna površina obuhvatala
je 100 stabala, 50 slabije razvijenih od 23—36 cm. pr. pr. (I. grupa)
50 stabala jačih od 32—35 cm. pr. promjera (II. grupa).
Sabiranje smole na posunoj plohi vršeno je svakog prvog u mjesecu
posebno za tanju i posebno za jaču grupu stabala, te je dalo slijedeće
rezultate:


Mjeseca
Sabrano sm"Ie
za 1. grupu
pr./st.
grama
svega
kg
Za II. grupu
pr./st.
grama
svega
kg
Sveukupno
po St.
grama
svega
kg
aprila 60 30 80 4-0 70 70
maja 108 5-4 144 7-2 126 12-6
juna 168 8-4 238 119 203 203
jula 136 68 200 10´0 168 -
augusta 138 6-9 232 11-6 185 16-8
septembra 66 3-3 101 5 05 83-5 18-5
Ukupno 676 338 995 49 75 835-5
8-35
83-55


K tome se ima pribrojiti izvjesna količina strušca, koji je sabiran 1. jula
i 2. oktobra i to: 3.50 kg za I. i 5.0 kg za II grupu = 8.5 kg.


Upoređujući postignute rezultate u Korneriji u količini od 1.095 kg
prosječno po stablu jače grupe II. sa prinosima postignutim u Francuskoj
od najmanje 1.5 kg po stablu odnosno u Austriji od 2.5—2.8 kg po
stablu prosječno, ovi veći rezultati imaju se pripisati u Austriji dubljem
zarezivanju (1.5—2 cm) i većoj širini bjelenice (15 cm), u Francuskoj
mnogo povoljnijoj klimi i trajanju sezone od 8 mjeseci, dok se u Korneriji
smolarilo samo 6 mjeseci (300 m nadmorske visine) i pod lošim klimatskim
okolnostima, na crnom boru. Osim toga se u Francuskoj smolari
primorski bor uglavnom sa posebnim fiziološkim i anatomskim osebinama.
Prosječni prinosi smolarenja u Francuskoj od 400—500 kg po
hektaru odnosno 1.5—3.0 kg po stablu registriraju se u sastojinama,
koje su naročito za smolarenje bile uzgajane — kao glavu vrst prihoda
onih šuma — i svojevremeno proređivane ostavljajući kao glavnu sastojinu
200—250 stabala široko razvijene krošnje. Isti prinos po ha dalo
bi 370—460 stabala, računajući po stablu 1.1 kg prosječno i u Istri, međutim
u Korneriji bilo je prema izmjeri tadanjeg šumarskog upravitelja
u Motovunu ing. Sprynara 734 do 820 borovih stabala po hektaru.


Oprečnost pogleda smolara, koji sa manjeg broja stabala bolje razvijenih
iskorišćava više smole i uzgajivača, koji u gustom sklopu sasto
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 27     <-- 27 -->        PDF

jine nazire bolju zaštitu tla i brže stvaranje humusa, dovodi često do
nesuglasica. Međutim valjano gospodarenje borovim sastojinama na temelju
pravilno razrađenih uređajnih osnova može da uskladi oba gledišta
time, što će u postepenom prorjeđivanju sigurno povećati proizvodnju
drvne mase i doprinos smole, a da ujedno time ne dovede u pitanje
sigurnu zaštitu tla i progresivno stvaranje humusnog zemljišta. Treba
imati na umu, da se jedino ranim i češćim proredama i otvaranjem sastojine
omogućuje veći priliv svijetla i topline, a time stvaraju i povoljni
uslovi za razvoj i opstanak mikroorganizama — stvaralaca humusa.


Smola je crnog bora proizvedena u Korneriji, prema nalazu prof.
Palazzo, fluidna i bogatija terpentinskim uljem od one primorskog bora.
jer manje hlapi i sporije oksidira; smola crnog bora još i pod kraj sezone
bolje teče od smole primorskog bora. Naprotiv, smola primorskog
bora s proljeća je navodno bolja od one sabrane preko ljeta, makar pri
toplijem vremenu lakše curi, ali pri jakoj temperaturi s druge strane
mnogo isparava i brže inkrustira, a osim toga ima da prođe sve dalji
put do lončića, približavajući se kraju sezone i biva sve siromašnija na
eteričnom ulju, tom najvrednijem sastojku smole. Da bi se to spriječilo,
preporučilo se premještanje lončića polovinom sezone, ali ekonomičnost
ove mjere treba da utvrdi točna kalkulacija. Sadržaj eteričnog ulja stalno
je opadao tokom sezone: u IV. mj. 21.8%, u V. mj. 21.6%, u VI. mj.
21.2%, dok je pri premještenom lončiću ostao nepromijenjen na 21%
permanentno do konca sezone.


Dok je borova smola u Francuskoj sadržavala 18% terp. ulja, 70%
kolofona, 10% vode i 2% nečistoća, smola proizvedena u Korneriji imala
je 21% terp. ulja, 75% kolofona i 4% nečistoća i vode.


Smola alepskog bora, koji po površini zauzima prvo mjesto u našim
primorskim krajevima, sadrži još više terpentin. ulja (prosječno 23.4%).
Obzirom na brži rast, češći i obilniji urod sjemena, lakše prirodno pomlađivanje,
a nadasve obilniji prinos smole (šumarija Pula postigla je


3.150 kg smole po stablu i sezoni) i sposobnost upotrebe balzama u histološkim
i bakteriološkim laboratorijima mjesto uvaženog kanadskog
balzama (Dr. Varićak; Glasnik Hrv. prirodoslovnog društva, Zagreb,
1947.), umjesno bi bilo što više propagirati alepski bor u svim obalnim
zonama.
Drugo pokusno smolarenje vršilo je za vrijeme okupacije poduzeće
»Istok« u šumskom kompleksu »Topolje« i »Borje« šumarije Sv. IvanŽabno
KNO Križevci Šumarskog gospodarstva Bjelovar.


Broj borovih stabala, koje su se u šumi »Topolje« smolarili »na
mrtvo« iznosio je 335 sa 1.647 bjelenica, a onih u šumi »Borje« zarezivanih
»na živo« 7.785 stabala sa 9.664 bjelenice.


Prinosi i troškovi smolarenja bili su slijedeći:


Ukupno Terp.


Balzama Strušca Kolofona


Godina smole ulja Troškovi


kilograma


2 258.1R6-—Kn


1941—1945 20.812 3.996 24.808 2.893 19.168


116.436 -IMn


ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Istom po oslobođenju pristupilo se pokusnom i uporedo industrijskom
iskorišćavanju smole, te je godine 1947. zarezano 58.784 bjelenice na


53.898 borovih stabala. Troškovi proizvodnje iznosili su na radilištu
»Borje-Križevci« 33.14 dinara (kg, na Supetru-Brač dinara 45.45, u području
»Senjska Draga« 76.07 dinara, a u šumskom kompleksu »Đurđevački
pijesci« 51.50 dinara po kg sirove smole. Ukupno je proizvedeno
36.661 kg smole ili 0.60 kg) stablu. U godini 1948. smolareno je na 9
radilišta 61.875 stabala sa 84.700 bjelenica i proizvedeno je 65.960 kg
smole odnosno 1.06 kg (st. ili 0.77 kg) kari sa troškom od 2,789.000 dinara
(vidi tablicu sumarnog pregleda) ili 42.28 dinara po kg smole.
Sumarni pregled
doznačenih borovih stabala, zarezanih bielenica, sabrane smole te proizvodnih troškova
u radnoj sezoni 1948. godine.


ja
-6 Područie
Ha
Dozn ´č.
stabala
Zare7ano
bjelenica
Proizvedeno smoie ro
met. stablu hekt Svega
Troškov i
po kg Svega
komad a kilogram a Dinar a
1. Krermnjak
50 ha 6.000 6.300 Slov. 1 05 105 6.280 33 209
000-—
2. ^eni. Draga
397 ha 7.725 7.800 »» 0 69 13 5360 108-— 564.200-—
3. Bosiljevo
120 ha 1.680 1.800 J» 107 15 1.800 40´-72 000 —
4 Samar-Vrh.
373 ha 4 870 4.900 »» 1´33 18 6 500 33 — 216.300-—
5. Borje
120 ha 5.700 9.600 Franc. 086 39 4.700 51-— 242.000"—
6. Dj. Pijesci
250 ha 8 400 23.000 » 1-26 42 10.600 33 345.500´—
7 Brač
320 ha 20.600 23.600 1-05 68 21.720
8. Hvar
9.
100 ha
Korčula
3.600 3.800 132 47 4.750
38 — 1,140.000-—
70 ha 3.312 3.900 128 60 4.250
490 ha 27.513 31 300 111 62 30.720
Svega 1800 ha 61.875 84.700 106 34 65.960 42 — 2,789 C00-—


Povećanje prinosa smole u godini 1948. na području NR Hrvatske
ide uporedo sa povećanjem cjelokupne proizvodnje smole u Jugoslaviji,
ono ponešto pada od godine 1949.—1951., da bi se u prošloj godini približilo
općem prosjeku. Proizvodnja smole po stablu povećala se od 0.69
kg na 1.06 kg u 1948. godini, što pored činjenice, da je prihod smole
redovito obilniji druge godine, ipak ukazuje na bolju tehniku rada pored
toga, što se na nekim radilištima istom radom te godine započelo. Tako
se uporedo sa doznačenim brojem stabala, koji je iznosio 1947. 53.898,
1948. god. 61.888, 1949. god. 103.000, 1950. god. 160.000, povećala i količina
proizvedene smole, kako je to u tablicama na strani 4. i 5. izloženo.
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 29     <-- 29 -->        PDF

PROIZVODNJA BOROVE SMOLE NA PODRUČJU NR HRVATSKE 1949. God.


proizvedeno
98-2 ione


planirano
60 t


444


161 16 — 21 7


Sum. Gosp.: Rijeka Karlovac Bjelovar Split Ukupno 98.2 t = 162%


KRETANJE PROIZVODNJE TOKOM SEZONE 1949.
VIII mi.


VII. mj.
VI. mi. IX. mj.
V. mj. X. mi.
proizv.


plan.


Planirano: 5 t 10 15 15 10 5 t svega 60 t


Proizvedeno: 10-2 t 16´5 18-6 20-5 16-8 16-6 t svega 98 2 t


Proizvodnja smole tokom sezone kretala se u godini 1949. ovako:
u V. mj. 10.25 t, u VI. mj. 16.50 t, u VII. mj. 18.60 t, u VIII. mj. 25.50 t,
u IX. mj. 16.80 t i u X. mj. 15.60 tona, sveukupno 98.20 tona smole,
prema planiranih 60 tona ili premašenje plana za 162% (vidi grafikon).


U sveukupnoj proizvodnji smole NRH od Oslobođenja ovamo sudjeluju
pojedina šumska gospodarstva kako slijedi:


Šumsko gospodarstvo Bjelovar sa 129.78 tona ili 17%
Gospić „ 90.45 „ „ 12%
Rijeka „ 133.50 „ „ 18%
Split „ 365.08 ,; „ 49%


. „ „ Zagreb „ 26.10 „ „ 4%
Svega 744.91 (745) t) 100%
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Iz gornjeg proizlazi, da šumska gospodarstva u obalnim zonama
republike proizvode 2/3 ukupnog prihoda smole i to: š. G. Viševica 1/5,
Š. G. Dalmacija 1/2 od prilike od sveukupne proizvodnje. Stoga, da bismo
prikazali što vjernije razvoj iskorišćavanja smole na području ovih šum.
gospodarstava, donosimo i odnosne taksacione podatke:


šumsko
gospodarstvo
Površina
ha
Drvna
masa prirast
kubik a
po ha
E t a t sječ a
glavni proredni svega
m3
Rijeka Drž.
Priv.
3.542
900
279.000
20.000
2.800
700
0-8
0-8
4.900 3.800 8.700
Dalmacija Drž.
Priv.
13.006
1,3.611
626.000
735.000
33-800
38.100
2-6
2-8
7 550
8.200
10.500
13.500
18.050
21.700
U

Kako se može razabrati iz prednjeg pregleda, borove šume našeg
Primorja zauzimaju površinu od 31.059 ha sa doduše neznatnom masom
od 53.55 m3 po ha prosječno, prirastom od 2.43 m3/ha i etatom od 48.450
rrr. Međutim, intenzivno pošumljavanje od Oslobođenja ovamo, kako
sadnjom tako i sjetvom, ograničenje paše reducirajući znatni broj koza,
te prirodna regeneracija šuma alepskog bora (naročito gust podmladak
pojavio se na površinama postradalim od požara za vrijeme prošlog rata
duž cijele obale našeg južnog Primorja i otočja), napokon i privatna
inicijativa, koja gleda danas šumu kao izvor bogatstva, povećavaju areale
borovih šuma s dana u dan. Ta utješljiva pojava jasno se ocrtava na
čitavom obalnom pojasu od Kotora do Trsta, a naj upadni je na potezu
Podgo^-Makarska-Baška voda, valjda z razloga, što je šumarski referent
KNO-a Makarska ostao permanetno za punih 15 godina na svom
položaju, jedinstven slučaj u šumarskoj praksi Hrvatske posljednjih
decenija!


Razmatrajući razvoj iskorišćenja smole na području Šum. gospodarstva
Viševice od 1947. vidimo, da se broj zarezanih bjelenica kretao:
1947. 11.820, 1948. 14.100, 1949. 17.300, 1950. 33.500 i u prošloj godini


40.082. U godini 1950. proizvedeno je sa 6 radilišta svega 23.969 kg smole
ili 0.71 kg po bjelenici, uz prosječnu cijenu od 60 dinara kg. Radi slabog
razumijevanja lokalnog radništva, nažalost, moralo se radilište u Senjskoj
di"azi. gdje je smolareno preko 10.000 stabala, biti napušteno, jer
su proizvodni troškovi po kg bili skoro 3 puta veći nego na drugom radilištu
(Kremenjak). Obzirom na znatne površine borovih šuma u senjskom
kotaru neophodno je potrebno iz uzgojnih i ekonomskih obzira, da
se obnovi iskorišćenje borove smole u većim razmjerama, jer bi se time
omogućila stalna zarada i onako dosta oskudnog žiteljstva. Proizvodnja
smole prošle godine iznosila je 39.139 kg ili 0.976 kg po stablu sa 13 radilišta
u vrijednosti od 7,2 milijuna dinara.
šumsko gospodarstvo Dalmacija u Splitu povećalo je posljednjih godina
znatno proizvodnju smole. U godini 1937. smolarenjem se započelo
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Proizvodnja smole i produktivnost rada u god. 195 2.
na području Sum. gospodarstva ,,Viševica"-Istra-Rijeka
Godišnj prihod Dnevni učinak


Metoda Zarezano


Izvršeno


Radna smolarenja (kara) Sabrano Broj


zarezivanja smolara


jedinica bjelenica smole po zarezu po kari sabirača radnika


Vrst bjelara


kg grama kg kg


drveta kom.


komada


slov.-njem.
Kremenjak Crni bor 6.500 339.210 7.107 0.021 1-09 380 18 10
Sisol „ 6.000 308.508 7.000 0022 1-16 360 14 9
Brajkov vrh , 6.000 244.300 3.800 0-015 0 63 400 21 8
Sv. Jelena , 2.800 99.200 1.680 0-017 0-60 400 21 3
Komušćak . 2.500 104.200 2.400 0-023 096 400 21 2
Rebar ! 3.300 126.100 2.154 0017 0-65 380 19 4
Krasica . 3.000 155.950 2.604 0-017 0-86 400 18 3
Sv. Lucija . 3.982 184.382 3.925 0-021 0-98 380 19 5
Dletvobrdo , 3.000 119.070 3.156 0-026 1-05 320 24 4
Šiana » 1.000 49 932 1.572 0.031 1-50 380 26 2
Lužina moru » 800 49.540 1.361 0027 1-70 380 25 1
Gradina Alepski bor 900 33.732 1.373 0-037 1-50 230 18 3
Šišan » 300 17.028 1007 0059 330 200 22 1


Sveg t: 40.082 1,831.152 39.139 prosječno 0´976 55
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 32     <-- 32 -->        PDF

na površini od cea 500 ha na radilištima otoka Brača, Hvara i Korčule,
te već u 1948. godini smolarilo na 27.513 stabala i 31.300 bjelenica, sa
kojih je proizvedeno 62 kg smole po ha ili svega 30.720 kg, t. j . 1.11 kg
po stablu sa troškom od 38 dinara po kg.


Prošle godine preoizvedeno je na 20 radilišta sa 124.548 stabala i


129.502 bjelenica svega 154.978 kg smole, t. j . 1.26 kg po stablu odnosno
1.20 kg po bjelenici u vrijednosti od 32,212.710 dinara, znači, da se za
posljednjih pet godina proizvodnja smole upeterostručila
! Međutim, da bi se moglo smolarenje ovim tempom i dalje
razvijati neophodno je potrebno, da se istim korakom nastavi pošumljivanjem
goleti, da se pređe na savremeniji, ekonomičniji način iskorišćavanja
smole i da se sastave uređaj ne osnove borovih šuma određenih za
smolarenje, da bi se osigurala potrajnost ove grane privrede. Najnoviji
rezultati istraživanja o uticaju smolarenja na razvoj borovih sastojina
i na kvalitet smolarenog drveta, dokazali su, da savremeno smolarenje
ne samo što ne umanjuje vitalnost borovih stabala, nego dapače uvećava
tehničku vrijednost smolarenih borova. Savremeno smolarenje, kad se
prilagodi različitim staništima i oblicima sastojina pojedinih krajeva,
omogućit će šumskom gospodarenju potpuno iskorišćenje četinjastih
šuma time, što će ono u nekim sastojinama predstavljati glavno vrelo
prihoda, u drugim odgovarati prihodima od sječe drveta, a samo u najvrednijim
borovim sastojinama zauzimati sporednu ulogu u šumskom
gospodarenju, u vidu nuzgrednih prihoda. Savremeno smolarenje (smolarenje
stimulacijom) pruža osnov povoljnog doprinosa smole, omogućuje
veću proizvodnost radne snage, osigurava bolji kvalitet proizvedene
smole i smolarenog drveta za kasniju tehničku upotrebu i garantira uz
potraj no gospodarenje i trajnu zaradu okolnog stanovništva.
Upoređo sa razvojem smolarenja u našoj republici, trebalo je pro-
vađati i naučna istraživanja naših vrsti borova. Poznato je, da se na
svakom radilištu nađe stabala, koja daju neočekivano mnogo smole tokom
sezone, druga opet daleko ispod prosjeka ili uopće ništa. Istina, da
pri tom u izvjesnoj mjeri utječu prilike staništa i razvitka stabla, ali
mnogi tvrde, da se radi i o naslijeđenim sposobnostima, te preporučuju,
naročito nri osnivanju novih sastojina, sjemenje sakupljeno sa ovih
stabala »dobrih muznica« ili sadnice proizvedene kalemljenjem grančica
sa ovakvih stabala ili proizvedene vještačkim oprašivanjem odnosno ukrštavanjem
naročito jedrih stabala. U Americi se u posljednje vrijeme
prakticira zakorjenjivanje grančica skinutih sa krošnji stabala, koja
daju vanredne količine smole, u staklenicima, da bi se njima zasnovale
buduće sastojine, određene za smolarenje, naročitih fizioloških osebina.
Radovi smolarenja na Institutu za šumska istraživanja u Zagrebu bili
su iz neshvatljivih razloga obustavljeni; oni bi trebali bezodvlačno da se
nastave u tijesnoj saradnji s ostalim republičkim institutima, koji su u
mnogim pitanjima savremenog smolarenja postigli zamjerne rezultate.


Nastojanja genetičara, da stvore biotipove savršenijih osobina u
pogledu forme, vegetativne snage, otpornosti proti parasita i neprilika
okoline, sposobnosti većeg doprinosa sirove smole, razmnažajući u posebnim
rasadnicima »oplemenjene« sadnice kvalitetnih borova, omogućit
će osnivanje i uzgoj borovih šuma, koje će u buduće proizvađati i više
smole.


470
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Proizvodnja smole na području Šum. gospodarstva „Dalmacija" 1952 god.


Red.
br. Šumarija Radilište Vrst
drveta
Smolari
se
stabala
P r i
po količini
kg
h o d i
po vrednosti
dinara
1. Brač Blaca P. hal. 8 000
2. „ Fantovi doći P.nigra 22.000
30 000 37 078 7,581 510-—
3. Hvar Prapatna P. hal. 5.601
4. Jelsa „ 4.604
5. Vrbanj « 16.640 i
6. Sviračina „ 4 000
7. Hvar „ 2.400
8. Milna „ 1.500
9. Dubovica „ 1.400
10. Sv. Nedilja H 1.600
11. Jagodina „ 2.600
12. Ivandolac n 2.700
13. Pitovska plaža ,, 4.000
47.045 69.224 14,496.050-14
Korčula Pupnat P.hal. 12.640
15. „ Potirna » 3.000
16. „ Lastovo „ 5 000
20.640 30.273 6,323.530 —
17. Knin Surdup P. nigra 15.800 8.051 1,698.480—
18. Makarska Baško polje P. hal. 1.000 (Ogled no polje)
19. Sinj Borovača P. nigra 8.000 5.861 1,186.530-—
20. Zadar Kozinski gaj P. N i H. 2.063 4.491 926.580 —
Sveukupno 124.548 154.978 32,212.710-—


Znatan napredak na socijalnom i privrednom polju odrazio se i na
šumarstvo time, što je nauka i tehnika proizvela razno efikasnije oruđe,
brže i vrednije strojeve i nove radne metode. Međutim šumarstvo ne
može da ide ukorak s ostalim privrednim granama, jer oskudijeva na
priučenom radništvu i ne može da ga u kratkom roku izobrazi u dovoljnom
broju.


Obuka u stručnim školama ili sedmičnim kursevima, treba da osposobi
savremene šumske radnike, da mogu samostalno obavljati sve šum


471
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ske radove počev od sadnje i sjetve, njege i uzgoja do sječe, izrade, izvoza
drveta, i osobito smolarenja, kako bi se znali služiti svim dostignućima
i pomoćnim sredstvima tehničkog napretka da bi postigli što bolji efekat
rada.


Ovo s razloga, što baš u smolarenju izdaci na radnu snagu iznose
skoro polovicu svih troškova. Samo se u hodanju od stabla do stabla prigodom
zarezivanja i sabiranja smole utroši 65% radnog vremena! U Georgiji,
koja proizvodi 74.4% sveukupne sabrane smole u USA, raspoređeni
su troškovi smolarenja ovako:


Postavljanje lončića 4.3%
Zarezivanje kara 18.9%
Sabiranje smole H.70/0
Prevozni troškovi 13.3% 48.2%
Nabava materijala 5.3%
šum. taksa i zakupnina 15.5%
Glavna uprava 13.3%
Opći troškovi 17.7% 51.8%


Svega 100% 100%


Zarezuje se godišnje oko 45 miliona bielenica. Oko 7.500 poduzeća, koja
se bave preradom smole, uposluju od 20—25.000 radnika. Godišnji prihod
od smolarenja iznosio je 1948. g. 32 miliona dolara. Prema najnovijim podacima
0 proizvodnji smole u svijetu (Bez SSSR i satel. zemalja!) prerađeno
je kolofona približno od 1947—1952. god.


Država
1947 1048 1949 1950 1951 | 1952. g.
u 1000 lbs 453
6 kg
U.S.A. 1,035 232 1,090.014 1,048.154 1,078.652 1,083 888 942.046
Portugal 108.449 87 375 94899 94 798 147.691 69.022
Francuska 95.000 115.581 122.135 123.457 123.457 128.965
Španjolska 75.000 77.161 77.161 72.752 72.752 63.616
Meksiko 50.926 43.651 44.092 52 469 52.469 59.495
Grčka 14.815 14.792 105.627 153 403 153.403 206.104
Japan 1922 3.543 7.437 12.742 12.742 8.000
Kuba 100 100 100 100 100 100
Honduras 600 600 600 600 600 600
Švedska 5.728 5.512 6.614 6.000
Norveška 331 331 300


Bez U.S.A. 346 713 348.531 459.864 517.266 586.098 517.902
Sveukupno 1,382.044 1,438.545 1,506.018 1,595 918 1,672.985 1,459 948


odn. 1952: 662.332 tone kolofona.
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 35     <-- 35 -->        PDF

i


Iz sabrane smole prerađeno je terpentinskog ulja:
1947 1948 1949 1950 1951 1952. g.


Država


u 1000 galona = 3 785 litara


U. S. A. 32.045 32.987 33.242 34.633 34.856 28.334
Francuska 3.500 4.376 4.593 4.685 4.685 5 084
Portugal 3.783 3.033 3.191 3.062 5.122 2.373
Španjolska 3.000 3.062 3.062 2.755 2.410 2.671
Meksiko 1.715 1.470 1.286 1.653 1.600 506
Grčka 487 510 3.521 3.521 6.277 6.870
Japan 623 442 691 691 428
Švedska 2.911 2.755 2.755 3.000
Norveška 153 153 150


Bez U.S.A. 13.108 15.804 19.252 21.357 23.672 17.504
Sveukupno: 45.153 48.791 52.494 55.990 58.528 45.834
odn. 173.382 tona terp. ulja 1952. g.


Moderna destilacija borove smole u Floridi
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Grafički prikazano prerada smole kretala se 1947—1952 ovako:
svjetska proizvodnja kolofona u milionima lbs = (0.4536 kg)


2.000


1.5oo


4eoo


5ao


19V 48 49 50 51 52o.


proizvodnja terpentinskog ulja u milionima galona = (3.785 lit


T


usA.


± ±


1917 48 19 50 51 5Z-9


Iz prednjeg se razabire stalni porast proizvodnje sve do godine 1951.


uslijed velike potražnje povodom ratnih operacija u Koreji kao i nagli pad


tokom prošle godine kako u proizvodnji kolofona tako i terpentinskog ulja.
Prosječne godišnje cijene kolofonu i terpentinu na tržištu Savannah


Georgija-USA bile su:


kolofon svih gradacija terpentinovo ulje


God.
dolara za 100 Ibs = 45.36 kg centi po galonu


1946/47 7.43 96.7
1947/48 7.83 62.7
1948/49 7.39 42.8
1949/50 6 47 38.4
1950/51 6.31 55.1
1951/52 8.73 76 3
1952/53 7.62 53.7
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Ponderirane prosječne cijene kolofona svih gradacija i terpentinskog
ulja prikazane grafički izgledale su:


Prosječne cijene kolofona svih gradacija:


9$


i 1 1 1 J.


.
1^7
1
ti
1
«9
1
so
1SI
1
51 1955:9,
Prosječne cijene terpentinskog ulja: (Savannah)


SI *?53.9.


W7
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 38     <-- 38 -->        PDF

I pored stalnog porasta proizvodnje od 1947. godine dalje, (kako je
to bilo izloženo na strani 15) cijene su kolofonu od 1948, do 1951. god. bile
u laganom padu, od 1951—1952. u porastu, da bi ove godine ponovo popustile;
cijene terpentinskom ulju bile su od 1947. do 1950. u stalnom
jakom padu, da bi se do 1952. donekle oporavile. Pošto ponuda posljednje
vrijeme nadmašuje potražnju terpentina i kolofona s jedne strane, a proizvodnja
u nekim evropej skini državama stalno raste s druge strane


(Austrija, Francuska, SSSR, švedska, Portugal, a naročito Grčka) to se
ne samo odrazu je u padu cijena na američkom tržištu, već još više u padu
izvoza posljednje tri godine. Evo kako se kretao izvoz kolofona iz USA
tog najvećeg proizvođača na svijetu:


Kolofon iz sir. smole Ekstrahiran iz drva
Godina Skupa
u 1000 1 bs =» 453-6 kg


1947 190.299 165.391 355.690
1948 110.816 132.027 242.843
1949 141.359 164.201 305.560
1950 266 088 170 273 436 361
1951 192316 150.540 342.856
1952 72.050 113.392 185.442


Grafički prikazano eksport kolofona se razvijao:
/
/
/
/ \
1
\
. -
t
..,^
jL0´
1 1 J
\
A \
>


1<)t\b 19^7 19^S ifhg i^S´o 1?51 1$S2.$.
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Iz prednjeg se razabire opadanje izvoza kolofona iz USA za posijedne
dvije godine.


Time smo prikazali razvoj iskorišćavanja smole na području NR
Hrvatske, Jugoslavije i u svijetu poslijednjih godina, s ove strane gvozdene
zavjese.


BIBLIOGRAFIJA:


Anderson M. L.: Spased-Group Planting-Edinburg-Unasylva Nr. 2-1953.
Baechler R. H.: Developing New Uses for Naval Stores. N. S. Review — 1952.
David R.: L´influence exercee par l´acide sulfurique sur les tissus vivants du


tronc du pin maritime — Bois et Resineux, 1622/1953.
Grushow F. G.: Acid-Treated Turpentine Butts Yield Quality Saw Timber — The


Southern Lumber Journal, Jacksonwille, Florida 1950.
Mazek-Fiala K.: Moderne Harznutzung und Forstwirtschaft, Wien 1947.
Neidhardt N.: Pokušaj teorijsko-financijskog razmatranja o smolarenju — Šum.


List br. 4, 1930.
Naval Sores Review 1953.: International Yearbook, New Orleans, 12-1953.
Palazzo F. G.: Le trementine italiane, ricerche sperimentali eseguite in Istria,


Firenze 1924.
Petrović D.: Uređivanje smolarskih šuma — Šumarski List br .10, 1939.
Rambo L.: Test Tube Pine Trees-Naval Stores Review — Jbn.-Sept. 1953.
Šacki V.: Opiti o smolarenju u Poljskoj — Šum. List br. 6, 1928.
Schopmever C. S.: The Characteristics of a Hihg-Gum-Yielding Tree.-Naval Storse
Review No 12-1953.
Šolaja B.: Fizičke i kemijske osebine.terpentinskog ulja borova Pinus nigra i P.


silvestris. Glasnik šumarskog fakulteta Beograd 1951.
Ugrenović A.: Smolarenje u šumama crnog bora — Smolarenje u Francuskoj —
Šumarski List br. 2 i 3, 1928.
Ugrenović A.: Šumsko-tehnička istraživanja o smolarenju crnog i bijelog bora


— Glasnik za šum. pokuse Šumarskog fakulteta, Zagreb 1937.
RE SUME:


Die Harznutzung in V. R. Kroatien bzw. Jugoslavien und die Weltproduktion von
Terpentin und Kolophonium.


Nach einer ausfuhrlichen Darlegung der Entwicklung der Harznutzung in V. R.
Kroatien nach dem zweitem Weltkriege, eines bis dorthin hierlands vollig unbekannten
Industriezweiges-wird auf Grund von statistischen Daten iiber die Ausdehnung der
Kieferwiilder, stockende Holzmasser, durchschnittlichen Zuwachs, Etat, meliorationsbediirftige
Karstgebiete und durchgefiihrte Aufforstungen- die Moglichkeiten einer
nachhaltigen Harznutzung in V. R. Kroatien erortet. Auf Grund ubersichtlichen Tabellen
und Graphikone werden die Verhaltnisse der Bestande und Kulturen der Kiefer
besonders des Seestrandkiefers (Pinus halepensis) fiir die kiinftige Harznutzung veranschaulicht.


Die Harznutzung in Jugoslavien wie auch die Produktion von Terpentin und Kolophonium
in den iibrigen Landern diesseits des eisernen Vorhanges werden fiir die
letzten sechs Jahre verzeichnet.