DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Wüster E.,


DIE HERSTELLUNG DER SÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ (EINE BETRIEBSFÜHRUNG
FÜR SÄGEWERKER UND ANDERE SÄGENFACHLEUTE)


Wien, Springer Verlag- 1952, — Str. 257, sl. 38.


U izdanju poznate bečke knjižare Springer izašla je gore navedena knjiga.
Autor je vlasnik i rukovodilac tvornice pila Wüster & Co u Wieselburgu. Knjiga je
podijeljena na 9 poglavlja u kojima su određene slijedeće teme:


1. Podjela pilnih listova. List pile mora biti u izvjesnoj mjeri elastičan
i krut da bi mogao odgovoriti svojoj svrsi. Među krute pile spadaju na pr. pile
lisičji rep, pile za prikraćivanje i kružne pile. Kod ovih pila učvršćen je bilo jedam
kraj bilo sredina lista. Druga vrst pile upeta je na dva kraja ali ima izvjesnu krutost..
To su na pr. dvoručne pile za povlačenje. Treća vrst pila čine potpuno napete pilekod
kojih je list napet sa posebnom napravom kao što su lučne i gaterske pile. Ovamo*
spadaju i tračne pile, koje su napete preko kotača.
Pile se dijele i s obzirom na materijal koji pile, (za željezo, za drvo i t. d.)..
S obzirom na način upotrebe imamo poprečne pile (za obaranje, za prikraćivanje)´´
uzdužne pile (tračne, pile za raspiljivanje, za obrubljivanje), pile za piljenje furnira,
za ispiljivanje modela, za ispiljivanje rupa, za usitnjavanje i t. d. S obzirom na mjesto
gdjp se pile upotrebljavaju pisac razlikuje šumske pile, vrtlarske, pilanske, tesarske,
stolarske i pile sa ogrijev. Na njihovu podjelu utječe također oblik i veličina
lista, a kod pila za drvo oblik zuba. Naročitu pažnju posvećuje pisac dijelovima, kutevima
i obliku zuba.


2. Materijali za proizvodnju (izradu) pile. U slijedećoj tablici
donosimo vrste čelika koje se upotrebljavaju kod izrade pila za drvo-prema DIN
propisima.
Sastav čelika utječe na njegov kvalitet. Kod nelegiranog čelika tvrdoća raste sa
sadržajem ugljika. Prema ispitivanjima američke tvornice H. Disston et Sons vrijeme
upotrebe od jednog do drugog brušenja pile ovisi o količini ugljika u čeliku kakoslijedi:


Sadržaj ugljika (C) Trajanje do ponovnog brušenja


% %>


0,60 100


0,99 182


. 1,13 200


Bolji su legirani čelici ali su skuplji. Volfram i krom (W i Cr.) djeluju na odr


žavanje oštrice. Oni sa ugljikom koji se nalazi u čeliku stvaraju karbide. Ovi su


mnogo tvrđi nego željezni karbidi u nelegiranom čeliku. Preveliki dodatak kroma


smanjuje žilavost čelika. Za povećanje žilavosti služi vanadij (V.) i nikalj (Ni). Do


datak nekoliko procenata volframa sa kromom i vanadijem povećava čvrstoću (traj


nost) oštrice dva do tri puta, a ne smanjiva mogućnost razvrake. Na kvalitet čelika;


titječe i način taljenja. Obzirom na način taljenja imamo Siemens-Martinov čelik (SM)r


tiganjski čelik (T) i elektročelik (E). T i E čelik su čišći nego SM čelik, naročito´


obzirom na sadržaj fosfora i sumpora no razmjerno su skupi. SM-čelik se upotre


bljava još samo za ručne pile. Za gaterske pile i kružne pile SM čelik ne dolazi u


obzir. Tvornice rado upotrebljavaju švedski čelik. Prednosti ovog čelika je njegova


čistoća. Zubi se ne lome tako lako kod razvrake i tračne pile se dulje drže.


Osim kvaliteta čelika u ovom poglavlju se obrađuje izbor čelika, veličina


komada i t. d;


3. Izrada listova pila iz lima. Opisan je način izrade listova iz:
čeličnog lima te prikazan u brojnim ilustracijama. Ovo poglavlje je naročito opširno-´
i interesantno za proizvođače pile.
4. Priprema kaljenog tračnog čelika za izradu listovai
zatračnepile.
J


36»




ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 76     <-- 76 -->        PDF

370




ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 77     <-- 77 -->        PDF

5. Izrada listova za tračne pile, iz tračnog čelika.
6. Normiranje (standardizacija) listova pila za drvo.
Prvi početci standardizacija pila za drvo u Njemačkoj nastali su 1927 god. Tada
je DNA (Deutsche Normenausschuss) izradio standarde za pile lisičji rep, dvoručne
pile i lučne pile. Prvi engleski standardi nastali su 1931 godine (pričvršćenje kružne
pile na osovinu). Od tada u Engleskoj nisu izdani nikakovi standardi za pile. U
Austriji je prve standarde za izradu listova pila izradila tvornica Wüster et Co
1931 god. Godine 1934. ÖN A (Österreichische Normenausschuss) je pokušao izraditi
internacionalne standarde za pile.


Francuski standardi za pile nastali su 1936. i 1937. g. a 1938. su nastali Mađarski
standardi. Za vrijeme rata u Njemačkoj su 1942. g. izdani standardi za listove
pila za izradu drveta. U Čehoslovačkoj su 1943. i 1944. izrađeni standardi za dvoručne
i lučne pile. Oni su potpuno istovjetni sa DIN propisima.


Sovjetski savez je 1944. god. objavio standarde za lučne pile.
Nakon rata izdani su 1948. u Austriji standardi za kružne pile a 1949 za gaterske
i tračne pile. U Čehoslovačkoj su ostali u upotrebi standardi iz vremena rata.


U Njemačkoj su zadržani propisi iz rata. Nakon rata i Švedska je počela sa
normiranjem pila. U 1945. godini su izdani standardi za kružne pile a u 1947. standardi
za gaterske pile.


U SSSR-u standardizirali su 1948. g. pile za vrtlarstvo. Godine 1949. u Finskoj
su standardizirane gaterske pile, a u Poljskoj dvoručne pile. Godine 1951. provedena
je u Finskoj standardizacija listova za lučne pile. Autor daje pregled svih sada važećih
standarda za listove pila.


7. Industrija pila za drvo. U ovom poglavlju pisac daje pregled
Evropske industrije pile za drvo.
8. Popis tvornica pila za drvo. U popisu se nalaze govoto sve
svjetske tvornice pila za drvo pa i naša tvornica »Kordun« u Karlovcu.
9. Literatura o pilama za drvo. Dan je opširan popis literature
koja se bavi pilama i tehnikom piljenja.
Knjiga je naročito interesantna za proizvođače pila ali korisno može poslužiti
i svima potrošačima.


R. Benić
ISPRAVAK


U broju 6/53 »Šumarskog lista« na zadnjoj strani »Potražnja inženjera« t. 2.
Šumsko gospodarstvo »Dalmacija« — Split traži jednog inženjera šumarstva za
Šumariju-Knin, a ne za upravitelja Šumarije-Knin.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, telefon 36-473. — Godišnja pretplata: Din 400, za studente
šumarstva i učenike srednjih škola Din 100. — Pojedini broj Din 35. — Račun kod
Narodne banke u Zagrebu br. 401-T-236. — Tisak Grafički zavod Hrvatske, Zagreb




ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 78     <-- 78 -->        PDF

»LUGARSKI PRIRUČNIK«


Izašao je iz štampe i razašilje se pretplatnicima.
Kako je naklada samo 5.000 primjeraka,
preporuča se zainteresiranim da ga što prije
nabave kod ovog društva. Cijena 500 din.
kom. Novac slati na tekući račun: 401-T-236.


Šumarsko društvo NRH
Zagreb, Mažuranićev trg br. 11


»LOVAČKI PRIRUČNIK«


predan je u štampu. Vrijeme izlaženja i cijena
bit će naknadno objavljeni u „Šum. listu".


Šumarsko društvo NRH