DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 73     <-- 73 -->        PDF

faune NR Hrvatske, L. Schmidt: Hrana kao ekološki faktor masovnog razmnožavanja
nekih insekata, P. Sisojević: Ekološka proučavanja na našim tahinama, J. Stanlić:
Entomofauna lovnih pojaseva, P. Vukasović: O individualnim varijacijama pri
piljenju prezimljenih jaja Lymantria dispar, D. Žečević: Zimska ishrana i razviće
gubara (Lymantria dispar) u laboratorijskim uslovima i S. Živojinović: 0 pravcima
entomološkog istraživanja kod nas.


Kongres je završio svoj rad donošenjem niza zaključaka, koji su podijeljeni u
dvije grupe: rezoluciju i prijedloge. U rezoluciji se govori o organizaciji naučnoistraživačkog
rada te nastavi biologije na fakultetima, višim pedagoškim školama
i srednjim školama. Među »prijedlozima« značajniji su oni o potrebi zaštite prirode
uopće, a napose Plitvičkih jezera i rijeke Krke, o potrebi istraživanja flore i faune,
te kartiranja vegetacije, o nužnosti izdanja jednog botaničkog koloriranog atlasa
i t. d. Zaključeno je, da se idući kongres održi za 4 godine, a u međuvremenu, da se
održavaju sastanci pojedinih grana biološke nauke kao genetičara, entomologa, fiziologa
i si.


Organizaciju ovog kongresa uspješno je provela Biološka sekcija hrvatskog prirodoslovnog
društva u Zagrebu na čelu sa sveuč. prof. dr. Ž. Kovačivićem kao predsjednikom,
a dr. J. Kovačevićem kao tajnikom kongresnog odbora. Međutim za ovu
Sekciju sa svršetkom kongresa nije prestao i rad u vezi s kongresom, jer treba u
prvom redu pripremiti kongresni materijal za štampu, te prema zaključku kongresa
izraditi prijedlog statuta za Savez bioloških društava FNRJ, koji bi se trebao ostvariti
u što je moguće kraće vrijeme.


O. Piškorić
REZOLUCIJA I. KONGRESA BIOLOGA JUGOSLAVIJE


Uz učešće oko 1.200 biologa Jugoslavije održan je u vremenu 12—15 jula o. g.


I. Kongres biologa Jugoslavije. Dostavljajući nam kongresnu rezoluciju Sekretarijat
Kongresa zamolio je, da s njom, bilo u cijelosti bilo u sažetom obliku, upoznamo naše
članove preko našeg glasila.
U vezi s tim donosima dio rezolucije u cijelosti, koji je od naročitog interesa


za našu struku, a ostali dio u sažetom obliku.


A) U v o d (u izvodu). Prvi put u povijesti naših naroda okupili su se biolozi


raznih struka i pretresli na kongresnim i sekcijskim predavanjima i diskusijama


bitne probleme naučno-istraživačkog rada i organizaciju na području bioloških nauka


te probleme u vezi sa nastavom biologije u školstvu. Značajan rezultat Kongresa sa


stoji se: u okupljanju biologa Jugoslavije iz školstva, akademija, instituta i t. d., u


pretresu problema, u međusobnom upoznavanju i izmjeni misli i iskustava.


B) Organizacija naučno-istraživačkog rada (u izvodu). U


vezi sa perspektivom razvoja naučno-istraživačkog rada, samoupravljanja i financi


ranja Kongres skreće pažnju na slijedeće momente: razvoj naše privrede, koju una


pređuju biološke i druge naučno-istraživačke ustanove, zahtjevaju reorganizaciju rada


tih ustanova, ali uz detaljno proučavanje i diskusiju o svakoj ustanovi; nova organi


zacija mora ići uporedo ne samo sa razvojem naše privrede, nego i s kulturnim i


tehničkim uzdizanjem naroda uopće, što nije još slučaj, a napose ne u poljoprivredi


i šumarstvu; osnovno financiranje biološko-naučno-istraživačkih ustanova treba osi


gurati država, a za specijalne zadatke treba financiranje osigurati iz drugih izvora;


u svim institutima treba formirati stručne savjete; u naučno-istraživačkom radu na


svim područjima bioloških nauka osjeća se potreba za povezivanjem i koordinacijom.


C) Nastava biologije na univerzitetima, višim pedagoškim
i srednjim školama (u izvodu). Kongres je konstatirao, da nastavnici
biologije rade sve više u duhu današnjice i rukovode se principima materijalističkog
shvaćanja prirode i društva. Nastavni planovi i programi iz biologije u cijelom školstvu
trebali bi se međusobno uskladiti u cijeloj zemlji, a u pojedinoj vrsti škole (fakulteti
i t. d.), s osnovnim ciljevima dotične vrste škole. Nastavno osoblje treba popu


367
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 74     <-- 74 -->        PDF

njavati konkursom. Za sve biološke predmete nastojati izdati udžbenike, a među nastavnicima
raznih škola ostvariti vezu i izmjenu iskustava.


Nastava biologije na prirodno-matematičkim fakultetima treba da sprema
nastavnike za gimnazije i srednje stručne škole, da sprema naučni pomladak za univerzitete
i institute. Na univerzitetima je nastavni i naučni rad nerazdvojiv. Za naučni
rad treba osigurati mnogo veća financijska sredstva i to od strane države osnovno
financiranje, a za specijalne probleme iz ostalih izvora. Na ostalim fakultetima (medicinskim,
poljoprivrednim, šumarskim i t. d. (te institutima u vezi biologije nastavno
osoblje i saradnike prvenstveno birati od diplomiranih stručnjaka na prirodno-mat.
fakultetima. Na tim fakultetima organizirati kurseve za post-studijsko usavršavanje
diplomiranih studenata biologije bioloških katedara.


Nastava biologije na Višim pedagoškim školama treba da sprema nastavnike
prvenstveno za osmogodišnje škole, a studij pedagoških škola treba da se povisi na
tri godine u cijeloj zemlji.


Nastava biologije na medicinskim, veterinarskim, poljoprivrednim, šumarskim
i farmaceutskim fakultetima treba kod studenata da razvija svijest ne samo stručnostalešku,
nego i stručno-biološku. Da bi se uzdigla stručna sprema studenata i biološke
nauke obogatile pomoću prakse, preporuča se, da se na poljoprivrednim i šumarskim
fakultetima pojača nastava iz botanike i zoologije, a osobito iz ekologije i fiziologije.
Asistentima biolozima, koji su svršili biološke nauke na prir.-matem. fakultetu
a rade na ovim fakultetima, preporuča se, da svrše i dotični fakultet.


U nastavi biologije u srednjim školama ispoljava se niz slabosti, koje otežavaju
rezultate ili u postignute umanjivale. Nastavu otežaju česte promjene nastavnih planova
i programa i njihova preopširnost. Radi bolje nastave na ovim školama: zamjeniti
verbalizam očiglednom nastavom, urediti kabinete i zbirke, upotpuniti nastavu
biologije na učiteljskim školama. Za izradu udžbenika preporuča se konkurs i komisijsku
odabiranje i ocjena. Za razvoj biologije na ovim školama preporuča se: izdavanje
časopisa za nastavu biologije na tim školama, osnivanje biblioteka, osiguranje
kontinuiteta nastave biologije u srednim školama kroz sve razrede i t. d. i t. d. U
školskoj terminologiji bioloških nauka bezuvjetno raščlaniti zastarjeli termin »Prirodopis
« u 1. Biologija i 2. Geologija s mineralogijom.


D) Zaštita prirode (u cijelosti). 0 pitanjima zaštite prirode u
našoj zemlji Kongres utvrđuje i smatra:


1. Da pitanjima zaštite prirode u Jugoslaviji uopće, a zaštiti prirodnih rijetkosti
posebno, treba u organizacijskom i odgojnom pogledu posvetiti mnogo veću pažnju,
nego što je to dosad bilo. Trebalo bi provesti jedinstvenu organizaciju zaštite prirode
u narodnim republikama, posvetiti pažnju za stroge i pune mjere zaštite, a ustanovama,
stručnjacima i društvenim organizacijama omogućiti djelatnost na tom polju.
U svim nacionalnim parkovima treba provesti dosljedno organizacijske mjere u interesu
zaštite prirode.
2. U specijalnim slučajevima Plitvičkih Jezera i rijeke Krke Kongres smatra:
a) da se posveti posebna pažnja organizaciji uprave nacionalnog parka Plitvička
Jezera i njezinu autoritetu u provođenju organizacijskih mjera zaštite jezera i cjelokupne
prirode u tom parku;
b) da se zaštićeno područje rijeke Krke suglasno sa zakonom ima očuvati kao
jedinstvena prirodna i naučna pojava od oštećivan ja i uništavanja, a oštećene dijelove
treba obnoviti.
U posebnoj glavi »Posebni prijedlozi sekcija« jedna sekcija preporuča da se u
nastavi biologije srednjih škola učenici upoznaju s Hadžijevom turbelarnom teorijom.


Opaska : sav kongresni rad sa svim predavanjima i t. d. bit će u dogledno
vrijeme publikovan kao edicija toga Kongresa.


H.