DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 73     <-- 73 -->        PDF

faune NR Hrvatske, L. Schmidt: Hrana kao ekološki faktor masovnog razmnožavanja
nekih insekata, P. Sisojević: Ekološka proučavanja na našim tahinama, J. Stanlić:
Entomofauna lovnih pojaseva, P. Vukasović: O individualnim varijacijama pri
piljenju prezimljenih jaja Lymantria dispar, D. Žečević: Zimska ishrana i razviće
gubara (Lymantria dispar) u laboratorijskim uslovima i S. Živojinović: 0 pravcima
entomološkog istraživanja kod nas.


Kongres je završio svoj rad donošenjem niza zaključaka, koji su podijeljeni u
dvije grupe: rezoluciju i prijedloge. U rezoluciji se govori o organizaciji naučnoistraživačkog
rada te nastavi biologije na fakultetima, višim pedagoškim školama
i srednjim školama. Među »prijedlozima« značajniji su oni o potrebi zaštite prirode
uopće, a napose Plitvičkih jezera i rijeke Krke, o potrebi istraživanja flore i faune,
te kartiranja vegetacije, o nužnosti izdanja jednog botaničkog koloriranog atlasa
i t. d. Zaključeno je, da se idući kongres održi za 4 godine, a u međuvremenu, da se
održavaju sastanci pojedinih grana biološke nauke kao genetičara, entomologa, fiziologa
i si.


Organizaciju ovog kongresa uspješno je provela Biološka sekcija hrvatskog prirodoslovnog
društva u Zagrebu na čelu sa sveuč. prof. dr. Ž. Kovačivićem kao predsjednikom,
a dr. J. Kovačevićem kao tajnikom kongresnog odbora. Međutim za ovu
Sekciju sa svršetkom kongresa nije prestao i rad u vezi s kongresom, jer treba u
prvom redu pripremiti kongresni materijal za štampu, te prema zaključku kongresa
izraditi prijedlog statuta za Savez bioloških društava FNRJ, koji bi se trebao ostvariti
u što je moguće kraće vrijeme.


O. Piškorić
REZOLUCIJA I. KONGRESA BIOLOGA JUGOSLAVIJE


Uz učešće oko 1.200 biologa Jugoslavije održan je u vremenu 12—15 jula o. g.


I. Kongres biologa Jugoslavije. Dostavljajući nam kongresnu rezoluciju Sekretarijat
Kongresa zamolio je, da s njom, bilo u cijelosti bilo u sažetom obliku, upoznamo naše
članove preko našeg glasila.
U vezi s tim donosima dio rezolucije u cijelosti, koji je od naročitog interesa


za našu struku, a ostali dio u sažetom obliku.


A) U v o d (u izvodu). Prvi put u povijesti naših naroda okupili su se biolozi


raznih struka i pretresli na kongresnim i sekcijskim predavanjima i diskusijama


bitne probleme naučno-istraživačkog rada i organizaciju na području bioloških nauka


te probleme u vezi sa nastavom biologije u školstvu. Značajan rezultat Kongresa sa


stoji se: u okupljanju biologa Jugoslavije iz školstva, akademija, instituta i t. d., u


pretresu problema, u međusobnom upoznavanju i izmjeni misli i iskustava.


B) Organizacija naučno-istraživačkog rada (u izvodu). U


vezi sa perspektivom razvoja naučno-istraživačkog rada, samoupravljanja i financi


ranja Kongres skreće pažnju na slijedeće momente: razvoj naše privrede, koju una


pređuju biološke i druge naučno-istraživačke ustanove, zahtjevaju reorganizaciju rada


tih ustanova, ali uz detaljno proučavanje i diskusiju o svakoj ustanovi; nova organi


zacija mora ići uporedo ne samo sa razvojem naše privrede, nego i s kulturnim i


tehničkim uzdizanjem naroda uopće, što nije još slučaj, a napose ne u poljoprivredi


i šumarstvu; osnovno financiranje biološko-naučno-istraživačkih ustanova treba osi


gurati država, a za specijalne zadatke treba financiranje osigurati iz drugih izvora;


u svim institutima treba formirati stručne savjete; u naučno-istraživačkom radu na


svim područjima bioloških nauka osjeća se potreba za povezivanjem i koordinacijom.


C) Nastava biologije na univerzitetima, višim pedagoškim
i srednjim školama (u izvodu). Kongres je konstatirao, da nastavnici
biologije rade sve više u duhu današnjice i rukovode se principima materijalističkog
shvaćanja prirode i društva. Nastavni planovi i programi iz biologije u cijelom školstvu
trebali bi se međusobno uskladiti u cijeloj zemlji, a u pojedinoj vrsti škole (fakulteti
i t. d.), s osnovnim ciljevima dotične vrste škole. Nastavno osoblje treba popu


367