DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Referati su održani u slijedećim skupinama-sekcijama:


1. za nastavu i organizaciju biologije, 2. teoretska biologija, 3. genetika i citologija,
3. ekologija s hidrobiologijom, 4. fiziologija i biokemija, 5. sistematika i geobotanika,
6. primjenjena botanika, 7. mikrobiologija, 8. zoološka morfologija, 9. sistematika
i zoogeografija, 10. primjenjena zoologija i 12. entomologija.
Cjelokupni materijal kongresa, predavanja, referati i diskusija, bit će objelodanjeni
u posebnoj knjizi, pa ćemo se sada ograničiti samo na neke konstatacije.


Predavanje sveuč. prof. dr. I. P e v a 1 e k a reakcija je na najnovije tendencije
iskorištavanja Plitvičkih jezera u turističko-komercijalne svrhe, odnosno
s projektima o daljnjem iskorištavanju rijeke Krke u energetske svrhe (gradnja
hidroelektrana), a i javni poziv za zaštitu ovih jedinstvenih prirodnih objekata
(postojanja »žive« sedre) ne samo od pojedinaca, nego i lokalnih, pa i viših vlasti,
kako je to naglasio sam predavač. Sveuč. prof. dr. I. H o r v a t u svom je predavanju
prikazao »praktičku« vrijednost fitocenoloških istraživanja. Naime, dosadašnjim radovima
na tom području uočeno je, da je vegetacija jednog određenog područja ili lokaliteta
indikator: klimatskih odnosa, geološko-petrografskog sastava, pedoloških karakteristika,
mikrobiološke aktivnosti tla, životinjskog svijeta, etnografskih fenomena,
odnosno značajna poluga u šumskom gospodarstvu, vodnom gospodarstvu, a isto tako
važna je i za utvrđivanje vrijednosti krmne baze te geografiju. Pridavanje fitocenologiji
toliko značaj čini se možda i pretjeranim, ali nije bez stanovite stvarne podloge.
Da spomenemo samo mješovite sastojine bukve i jele, koje se bez spoznajnih tekovina
fitologije mogu smatrati kao jedinstveni tip sastojina, ali koje mogu biti različite već
prema tome, da li su to sastojine na kiselim ili na neutralno-bazičnim tlima1.


Ograničeno vrijeme nije dozvolilo, da se o svim predavanjima plenuma povede
jedna šira diskusija, koja bi svakako bila i zanimljiva i korisna, kako je to pokazao
jedan »skok« u lisenkovštinu. Od svega materijala raspravljalo se samo o nastavi
biologije na svim školama, te o budućem organiziranju i finansiranju naučnoistraživačkih
instituta i zavoda. Naime, u vezi novog privrednog sistema i općoj decentralizaciji
potrebno je da se i biološki instituti što više i financijski i organizacijski
osamostale. To će reći, da mjesto osiguranja materijalnih sredstava budžetom ono se
treba u maksimalnoj mjeri izvršiti naplaćivanjem usluga zainteresiranim. U šumskom
gospodarstvu, to znači, šumskoprivredne ustanove od šumarskih instituta »naručuju
« pojedina istraživanja i finansiraju ih. Po ovom pitanju Kongres je konstatirao
i unio u kongresnu rezoluciju da dosadašnji uslovi razvoja pojedinih naučnoistraživačkih
ustanova i stanje razvoja naše privrede, koju treba da unapređuju
biološke naučnoistraživačke ustanove, onemogućavaju na nagli prelaz na novi način
poslovanja ovih ustanova. Stoga bi bila nužna šira diskusija po ovim pitanjima i
detaljnije proučavanje svake ustanove pojedinačno. Na temelju tako široke diskusije
odnosno analize stanja proizašla bi i odredila se dužina prelaznog perioda za svaku
pojedinu ustanovu.«


Referati iznijeti u sekcijama vrlo su različite prirode, kako se može naslutiti
i iz broja sekcija. Desetak referata od neposrednog interesa su i za šumsku privredu
i to:


M. Sarić: Prilog proučavanju naslednih promena izazvanih kalemljenjem, Bunuševac-
Antić: Hemiska reakcija zemljišta u bukovim šumama u Srbiji, B. Jugo: Fenološka
promatranja kod nas, D. Likar: Biosfera — »mikrobski rastvor«, A. Vidovićr
Biocenoza mljetskih jezera, S. Horvatić: Prilozi flori otoka Paga, F. Kušan: Osobitosti
u sastavu i rasporedu vegetacije Biokova, V. Mišić: Bukove šume Kopaonika,
D. Afanasijev: Ožiljavanje reznica, M. Wraber: O teoretičkoj in praktični vrednosti
fitosociologije za gozdarstvo, R. Orban: Oznake i boje naših kuna i tvorova te Poznavanje
i sistematika naših autohtonih pasa, L. S. Karaman: Naša podzemna faune,
D. Bura: Ljetna prehrana divljači u lovištima kraškog mediteranskog i submediteranskog
pojasa — kao uvjet prvi unapređenja divljači, O. Rohr: Hrvatski ovčarski pas,
B. Arčanin: Prilog poznavanju biologije dudovca (Hyphantria cunea Drury), Ž. Kovačević:
Entomologija nekad i danas, R. Mikšić: Sastav i porijeklo skarabeidske
1 Dr. I. Horvat: šumske zajednice Jugoslavije, Zagreb 1951.


366