DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Iako je ovo djelo u prvom redu pisano za njemačke stručnjake ono će mnogo
koristiti i našim stručnjacima, jer su u njemu opisani najmoderniji strojevi i najnovija
sredstva za borbu protiv korova i raznih štetočinja, koja nisu sva sadržana u
našoj domaćoj stručnoj literaturi.


Ing. Brixy Stjepan


Dr. Franz Bauer


»DIE ROTEICHE«


Institut für Forsteinrichtung und Ertragskunde der Forstlichen Fakultät der Universitet
Göttingen. J. D. Sauerländers Verlag Frankfurt a. M. — 1953. Strana 108 sa
42 slike i grafikona te 12 tabela (među njima i kubne tabele za crveni hrast).


SADRŽAJ:


Predgovori. I. Svrha i predmet ispitivanja, dosadašnji rezultati istraživanja.


II. Naravno rasprostranjenje crvenog hrasta i njegov dosadašnji uzgoj u Evropi. III.
Područje i materijal istraživanja. IV. Prihodna sposobnost crvenog hrasta. V. Štete
na crvenom hrastu. VI. Šumsko uzgojna svojstva crvenog hrasta i njegov uzgoj VII.
Svojstva drveta crvenog hrasta i njegova tehnička upotreba. VIII. Zaključno razmatranje.
IX. Popis literature.
Rad dr. F. Bauera o crvenom hrastu (Q. borealis Michaux = Q. rubra Duroi)
pisan je osobito egzaktno i dokumentovano te može da posluži kao uzor stručne šumarske
monografije. Autor želi da odgovori na pitanje: da li su prihodi i tehnička
i uzgojna svojstva crvenog hrasta takvi, da bi bio rentabilan njegov uzgoj u Njemačkoj.
U tu svrhu vršena su ispitivanja u raznodobnim sastojinama crvenog hrasta
na 114 pokusnih i 15 primjernih ploha na području 63 šumarije u Njemačkoj i Holandiji
i tehnološka ispitivanja drva. Najveći dio knjige posvećen je istraživanju prirasta
i prihoda crvenog hrasta i dokumentiran je bogatim sadržajem grafikona i tabela.


Od zaključaka autora napominjemo: Sječna zrelost crvenog hrasta bila bi u
100 g. kada on na staništu I. boniteta uz proređivanje daje 744 m3 sveukupno proizvedene
drvne mase, sa poprečnim prirastom od 7,4 m3 uz promjer srednjeg stabla


46.6 cm i visinu 29 m. Do 60. g. crveni hrast proizvede na istom staništu oko 20—40%
više krupnog drveta od evrop. hrasta, ali ga on dostiže u 100 god. prirastom. Crveni
hrast traži dobra tla, ne treba vapna, ali je skromniji od evropskog hrasta. Imun je
spram medljike i ne napada ga hrastov savijač. Divljač ga napada jako. Napada
ga i Endothia parasitica. Općenito može da nadomjesti evropski hrast na
siromašnijim staništima.
Kako je crveni hrast važan i za našu operativu, a o njemu nema mnogo konkretnih
podataka, knjiga je stručno zanimljiva.


DOMAĆI STRUČNI LISTOVI


Šumarstvo — Beograd.


U 3. broju 1953. donosi članke: D. M i r k o v i ć: Saradnja teorije i prakse u
šumarstvu — S. Nestorović : Prilog uređenju i podizanju šuma u forlandu —


S. Jovanović : Upotreba fitohormona i stimulatora rasta u šumarstvu —
N. Prokopljević : O nekim ekonomskim kategorijama i odnosima u šumarstvu
— J. Pavić : Centrifugalna separatori pneumatskih transportera piljevine.
U 4. broju: ´B. Šikić : Prilog tezama o organizaciji šumske privrede — M.
Knežević : Uticaj širine reza i rasporeda gatera na procenat iskorišćenja —
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 70     <-- 70 -->        PDF

S. Babić : Predlog za poboljšanje prerade trupaca na mašinama za obradu drveta
testerama — S. Rosić: Za što veće dejstvo pregrade — Đ. Tomašević: Prilog
proučavanju izbora vrsta drveća za pošumljavanje Grdeličke Klisure — R. Ilić :
Ogledi pošumljavanja setvom semena crnog bora u Makedoniji.
Gozdarski Vestnik — Ljubljana.
U 5. broju 1953. ima ove članke: V. Beltram : Više pažnje uzgajanju topola!


— V. Šenica : Topolovina— sirovina za celulozu i drvenjaču. — M. Brinar :
Koja staništa odgovaraju topoli.
U 6/7 broju: J. Miklavžić : Uređenje paše temelj je za obnovu upropaštenih
ili jako ugroženih brdskih šuma — M. Čokl : Ograničenje steljarenja jedan je
od glavnih uvjeta za povećanje šumske proizvodnje. — J. slander : Sadnja smrčevih
biljki i crvena trulež. — V. Valenčič : Uloga staklana kod iskorišćavanja
šuma u nekadašnjoj Kranjskoj.


Narodni šumar — Sarajevo.
U 5/6 broju 1953. doneseni su ovi članci: M. Dučić : Snabdjevanje postrojenja
drvne industrije i šumski fond — J. Hahamović : Metodika ispitivanja
drveta za građevinske potrebe — J. Pašalić : Tvornica lesonit ploča »Sutjeska«
u Foči — Vasković, Šabić, Višnjevac: Tok proizvodnje ploča iz drvnih
vlakanaca u tvornici lesonit ploča »Sutjeska« Brod n/D kod Foče.
U 7. broju: A. Panov : Prilog poznavanju uticaja vjetra u planinskim šumama
— D. Blag o jević : O nekim osobinama bosarskog četinarskog drveta kao
sirovine za industriju celuloze — B. Skopal : Mjerenje naponske sile u užetu nosaču
kod šumskih žičara.


Šumarski Pregled — Skopje.
U 2. broju 1953. donosi članke: I. M i h a j 1 o v: Elementarna karakteristika
molike — P. Popovski : Prilog poznavanju molike na Peristeru — S. T o d orovski
: Mogućnost i način iskorišćavanja jasike kod nas — M. Kostov : Neki
elementi kod šumskih kamionskih puteva — R. Jovetik : Uređenje lovišta na srne


— S. Cekov : Zapažanje u nizinskoj šumi kraj Vardara.
U 3. broju: N. Spasevski : Računanje cijene drveta na panju — V. P oplavski
: Šumski fond i osnovni zadaci obnove šuma u NR Makedoniji — B. P e-
j o s k i: Razvoj drvne industrije u NR Makedoniji — P. Popovski : Prilog poznavanju
molike na Peristeru — M. Georgiev : Bogatstvo naših šuma ljekovitim
biljem.


U broju 4.: M. Galevski : Količine vode, koje su mjerodavne za projektovanje
objekata u malim slivnim područjima — H. Em:. Uzgoj topola brzog rasta


— jedan je od naših najhitnijih zadataka — R. Akimovski : Opis i primjena
nekih žičara u eksploataciji šuma — M. Maksimović : Neki problemi zaštite
šuma — A1. Serafimovski : Dudovac (Hyphantria cunea) nov štetnik naših
šuma i poljoprivrednih kultura. ,
Drvna Industrija — Zagreb
U 1/2 broju 1953. su slijedeći članci: D. Radimir : Pravilno gospodarenje
šumama i racionalna prerada drveta, uvjet za povećanje nacionalnog dohotka —


A. Gorjanović : Kratak pregled tehnološkog procesa suhe destilacije drveta —
R.
Š.: Što je impregnacija i kako se ona provodi — Rr : Industrija lula za pušenje.
U 3/4 broju: J. Žužek i J. Peternel: Rudničko drvo i njegova zaštita
— S. Frančišković i F. Stajduhar: Kako inozemni stručnjaci ocjenjuju
našu industriju furnira i šper-ploča — S. Frančišković : Drvna industrija
u SAD.
U broju 4/5: Z. Ettinger: Nedostaci sušionice za drvo »V-48« — M. Đaić:
Kako možemo iskoristiti pilanske otpatke četinjača — R. Striker : Problematika.