DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Iako je ovo djelo u prvom redu pisano za njemačke stručnjake ono će mnogo
koristiti i našim stručnjacima, jer su u njemu opisani najmoderniji strojevi i najnovija
sredstva za borbu protiv korova i raznih štetočinja, koja nisu sva sadržana u
našoj domaćoj stručnoj literaturi.


Ing. Brixy Stjepan


Dr. Franz Bauer


»DIE ROTEICHE«


Institut für Forsteinrichtung und Ertragskunde der Forstlichen Fakultät der Universitet
Göttingen. J. D. Sauerländers Verlag Frankfurt a. M. — 1953. Strana 108 sa
42 slike i grafikona te 12 tabela (među njima i kubne tabele za crveni hrast).


SADRŽAJ:


Predgovori. I. Svrha i predmet ispitivanja, dosadašnji rezultati istraživanja.


II. Naravno rasprostranjenje crvenog hrasta i njegov dosadašnji uzgoj u Evropi. III.
Područje i materijal istraživanja. IV. Prihodna sposobnost crvenog hrasta. V. Štete
na crvenom hrastu. VI. Šumsko uzgojna svojstva crvenog hrasta i njegov uzgoj VII.
Svojstva drveta crvenog hrasta i njegova tehnička upotreba. VIII. Zaključno razmatranje.
IX. Popis literature.
Rad dr. F. Bauera o crvenom hrastu (Q. borealis Michaux = Q. rubra Duroi)
pisan je osobito egzaktno i dokumentovano te može da posluži kao uzor stručne šumarske
monografije. Autor želi da odgovori na pitanje: da li su prihodi i tehnička
i uzgojna svojstva crvenog hrasta takvi, da bi bio rentabilan njegov uzgoj u Njemačkoj.
U tu svrhu vršena su ispitivanja u raznodobnim sastojinama crvenog hrasta
na 114 pokusnih i 15 primjernih ploha na području 63 šumarije u Njemačkoj i Holandiji
i tehnološka ispitivanja drva. Najveći dio knjige posvećen je istraživanju prirasta
i prihoda crvenog hrasta i dokumentiran je bogatim sadržajem grafikona i tabela.


Od zaključaka autora napominjemo: Sječna zrelost crvenog hrasta bila bi u
100 g. kada on na staništu I. boniteta uz proređivanje daje 744 m3 sveukupno proizvedene
drvne mase, sa poprečnim prirastom od 7,4 m3 uz promjer srednjeg stabla


46.6 cm i visinu 29 m. Do 60. g. crveni hrast proizvede na istom staništu oko 20—40%
više krupnog drveta od evrop. hrasta, ali ga on dostiže u 100 god. prirastom. Crveni
hrast traži dobra tla, ne treba vapna, ali je skromniji od evropskog hrasta. Imun je
spram medljike i ne napada ga hrastov savijač. Divljač ga napada jako. Napada
ga i Endothia parasitica. Općenito može da nadomjesti evropski hrast na
siromašnijim staništima.
Kako je crveni hrast važan i za našu operativu, a o njemu nema mnogo konkretnih
podataka, knjiga je stručno zanimljiva.


DOMAĆI STRUČNI LISTOVI


Šumarstvo — Beograd.


U 3. broju 1953. donosi članke: D. M i r k o v i ć: Saradnja teorije i prakse u
šumarstvu — S. Nestorović : Prilog uređenju i podizanju šuma u forlandu —


S. Jovanović : Upotreba fitohormona i stimulatora rasta u šumarstvu —
N. Prokopljević : O nekim ekonomskim kategorijama i odnosima u šumarstvu
— J. Pavić : Centrifugalna separatori pneumatskih transportera piljevine.
U 4. broju: ´B. Šikić : Prilog tezama o organizaciji šumske privrede — M.
Knežević : Uticaj širine reza i rasporeda gatera na procenat iskorišćenja —