DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Wraber M.:


O GOZDNO GOSPODARSKEM IN KULTURNOZNANSTVENEM POMENU
PRAGOZDNIH REZERVATOV


Biološki vestnik I. Ljubljana 1952. Str. 38-66


U našoj zemlji posljednjih godina konačno je prodrla i ostvarena težnja, da se*
pojedini ostaci prašuma i prirodnih rijetkosti putem zakonskih propisa izluče, zaštite
i sačuvaju za sadašnja i buduća ljudska pokoljenja. Takva nastojanja najviše
su ostvarena u Srbiji, Sloveniji i Bosni. U Hrvatskoj, nažalost, u tom pogledu je
razmjerno malo učinjeno (Plitvička Jezera u šumama jele i bukve; Prašnik šuma hrasta
lužnjaka, Muški Bunar-Anina koliba šuma bukve; pred Izvršnim vijećem je izlučivanje
Risnjaka).


Da bi i šira javnost upoznala Šumsko-gospodarsko i kulturno-znanstveno značenje
prašumskih rezervata, Šumarski institut Slovenije objavio je publikaciju iz pera
njegovog negdašnjeg saradnika M. Wrabera. Taj rad sadrži ova poglavlja: predhistorijske
i sadašnje prašume, važnost i svrha proučavanja prašuma, prašume u Evropi,
prašuma i kulturna šuma, sastav prašume po vrstama drveća, struktura prašume,
podmlađivanje i stvaranje prašume, proizvodnja drvne mase u prašumi, prašume
u Sloveniji (osam izlučenih objekata), fitocenološka slika jedne prašume. Na
kraju dodan je opširni rezime na francuskom jeziku.


Kako se iz iznesenog pregleda razabire, pisac je u sažetom obliku dao osnovne
značajke za upoznavanje prašume, kao i za komparaciju sa gospodarskom šumom.
Taj rad vrijedan je prilog našoj razmjerno oskudnoj literaturi o prašumama.


šafar J.


Wraber M.:
PRIRODNOGOSPODARSKI TEMELJI RAZMEJEVANJA GOZDNIH IN
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Nova proizvodnja 1/1953. Str. 30-49


Gozdarski institut Slovenije objavio je pred kratko vrijeme rad svoga biv.
saradnika Wrabera o prirodno-privrednim temeljima za razgraničavanje šumskog i
poljoprivrednog zemljišta. Na temelju opće analize i analize stanja u Sloveniji pisac
iznosi smjernice za rješavanje naslovnog problema. U uvodnom poglavlju iznesena
je značajna činjenica, da u Sloveniji na jednog stanovnika otpada 1,43 ha zemlje,
a od toga 0,20 ha obradive (prosjek za Jugoslaviju 0,52 ha; za sve zemlje 0,75 ha).
Poljoprivreda (napose paša) i šumarstvo ekstenzivno iskorišćavaju raspoloživo zemljište,
pa navedeni brojčani odnosi još više potenciraju značenje tretiranog problema.
U drugom poglavlju (načelni nazori i kritički pogledi) autor ulazi u problem
kategorizacije zemljišta: odvajanje ili povezivanje šumskog i pašnjačkog zemljišta,
uloga šume prema poljoprivrednom zemljištu, pitanje apsolutnog i relativnog šumskog
zemljišta, iskorišćavanje i zaštita proizvodne snage tla. Iznoseći u trećem
poglavlju smjernice i upute za kategorizaciju zemljišta, pisac navodi geomorfološke,
pedološke, hidrološke i fitosociološke te ekonomsko-socijalne kriterije. Publikacija na
kraju sadrži rezime na našem, engleskom, francuskom, njemačkom i talijanskom
jeziku.


Izneseni problem nije nov, zapravo on je vrlo star, ali je neprestano vrlo akutan
i za rješavanje vrlo složen te bez radikalnog zahvatanja ne će se moći nikada u terenu
riješiti. Ovim radom Wrabera dobio se dobar uvid u mnoštvo faktora, koji uvjetuju
rješavanje toga kompleksnog problema ne samo za Sloveniju nego i za područje
čitave naše države. Taj rad služi kao jedan od teoretskih temelja za kategoriziranje
zemljišta. Ali tko će i kada će se taj problem radikalno i k tome sistematski i stvarnorješavati
u terenu?


Šafar J.


358