DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 45     <-- 45 -->        PDF

je elementarna analiza ove supstance i empirijska formula. Utvrđeno


je da su kristali, koji se pojavljuju kod iroko-drveta, hidrat kalcij evog
malata. U drvu rodezij
ske tikovine, koj e
je vrlo otporno na
napadaje mikroorganizama,
utvrđena je
velika količina ekstraktivnih
tvari (17
do 20%), uglavnom
tanina i flobafema, a
među tim tvarima i
jedna u vodi topljiva
kristalinska dušična
tvar, nazvana »baikiain
«, koja djeluje
fungicidno. Ovaj se
odsjek bavi i istraživanjem
kolonijalnih
vrsta drveta pogodnih
, za proizvodnju
celuloze, te proučavanjem
onih vrsta drveta
koje korodiraju


Sl. 9. Mikološka sekcija, polica sa kulturama gljiva


metal. Uz ovaj od-(Wood, June 19521
sj ek izgrađena j e mala
pokusna tvornica
ploča vlaknatica. Danas
se vrše pokusi
proizvodnje tvrdih i
izolacionih ploča vlaknatica
iz nekih kolonijalnih
vrsta drveta.


Odsjek za mikologiju
bavi se istraživanjem
mikroorganizama
uzročnika pojedinih
truleži, istraživanjem
fungicidnosti
sredstava za konzerviranje
drveta, izoliranjem
i konzerviranjem
kultura mikroorganizama,
ispitivanjem
apsorpcije,
fiksacije i penetracije
pojedinih sredsta


va za konzerviranje SI. 10. Entomološka sekcija, klasifikacija insekata


drveta. Odsjek ras-(Wood, June 1952)


polaže sa uređenim mikološkim laboratorijem te zajedno sa odsjekom za
zaštitu drveta sa malim pokusnim postrojenjem za impregnaciju drveta.