DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 41     <-- 41 -->        PDF

8. Sekcija za vezano drvo,
16. Pilana,
9. Sekcija za entomologiju,
17. Bazen za trupce,
10.
Sekcija za mehaničku preradu 18. Kotlovnica,
drveta, 19. Vatrogasna postaja,
11.
Oštračnica, 20. Kantina,
12.
Tesarska radionica, 21. Eashladni toranj,
13.
Šupa, 22. Laboratorij za ispitivanja drveta pod
14.
Strojarnica, tropskim prilikama,
15.
Radionica za pripremu materijala za 23. Garaže.
istraživanje,
veta složeni su prema botaničkoj klasifikaciji i po alfabetskom redu.
Danas ova kolekcija imade više od 6000 vrsti drveta.


Odsjek za fiziku drveta bavi se istraživanjem osnovnih fizičkih svojstava
drveta: utezanja i bubrenja drveta, kretanja vode i vodene pare
u drvetu, vodljivosti
topline, vodljivosti
elektricitete, modula
elasticiteta i t. d.
Problematika kojom
se danas bavi ova
sekcija je slijedeća:
1) istraživanje elastičnih
konstanta za
drvo, 2) istraživanje
termičkih svojstava
drveta, naročito vodljivosti
topline specifične
topline i odnosa
između ovih svojstava
i volumne težine
te stepen vlage drveta;
3) istraživanje


SI.
3. Sekcija za građu drveta (Wood, June 1952)


električnih svojstava
drveta (vodljivost elektriciteta, dielektrična konstanta) ; 4) istraživanje
odnosa drvo — voda) ; 5) istraživanje veličine naprezanja u pojedinim
dijelovima probe. Ovaj odsjek raspolaže sa najmodernijim aparatima
i instrumentima za istraživanje fizičkih svojstava drveta.


Odsjek za sušenje drveta dijeli se u dva pododsjeka. Prvi pododsjek
bavi se istraživanjem sušenja drveta, a drugi istraživanjem savijanja
drveta. Istraživanje sušenja drveta vrši se u malim, srednjim i normalnim
sušarama. Uglavnom se vrše izraživanja sušenja kolonijalnih vrsta
drveta u cilju utvrđivanja optimalnog režima sušenja za pojedine vrste
drveta i različite debljine piljenica. Vrše se istraživanja sušenja piljenica
visoko frekventnom strujom. Dosadašnji rezultati ovog istraživanja govore
da ovaj način sušenja nije ekonomičan. Za vrijeme mog boravka
bila je u gradnji jedna sušara sa pregrijanom parom u kojoj će se sušiti
drvo kod visokih temperatura (do 115° C). Ovaj odsjek za sušenje drveta
imade komore za kondicioniranje i to sa 30%, 45%, 60% i 90% relativne
vlage uzduha, te 20° C temperature uzduha. Pododsjek za savijanje
drveta bavi se istraživanjem savijanja masivnog i lameliranog drveta.


Odsjek za mehaniku drveta bavi se ispitivanjem mehaničkih svojstava
drveta. Do sada su se mehanička svojstva drveta ispitivala na