DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 36     <-- 36 -->        PDF

10. Knapp-Auchter: Growing Tree and Small Fruits, 1944.
11. Miller : Plant Physiology, New-York—London 1931.
12. Morozov : Nauka o šumi (prijevod), Zemun 1940.
13. Panov : Načelna razmatranja o fruktifikaciji šumskog drveća, Š. 1. 1949.
14. Pan o v: O fruktifikaciji naših četinjara, Š. 1. 1950.
15. Seabrook : Modern Fruit Growing, London 1947.
16. Špiranec : Još o početnoj fiziološkoj zrelosti šumskog drveća, Š. 1. 1951.
17. Toumey-Korstian : Foundations of Silviculture, New-York—London 1947.
18. Tschermak : Waldbau (str. 292—293), Wien 1950.
19. Went : The Regulation of Plant Growth, Science in Progres, sec. ser. 1940.
20. Wilde : Forest Soils and Forest Growth, 1946.
21. Wright : General Plant Physiology, London 1937.
BILJEŠKE SA STUDIJSKOG PUTA PO ENGLESKOJ


(Notes on the study travel to England)


Dr. Ivo Horvat


1. Uvod
N
N
a prijedlog Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
Akademijski savjet FNRJ uputio me je na dvomjesečni studijski
boravak u Englesku.


Program studijskog boravka utvrđen je sporazumno sa University
Department of Forestry u Oxfordu (Prof. H. G. Champion). Ovaj program
obuhvatio je posjetu i pregled University Department of Forestry
u Oxfordu i posjetu i pregled Forest Products Research Laboratory u
Princes Risborough. Cilj ovog studijskog boravka bio je upoznavanje sa
organizacijom rada šumarskog fakulteta u Oxfordu i Instituta za drvo
u Princes Risborough.


Studijski boravak u Engleskoj trajao je od 12. srpnja do 14. rujna
1952. god.


2. University Department of Forestry, Oxford
Šumarska škola u Oxfordu nastala je iz School of Forestry, koja je
osnovana u Royal Indian Engineering College, Coppers Hill 1885 god., za
školovanje šumara za potrebe Indijske šumske uprave (Indian Forest
Service), školu je osnovao Sir William Schlich. Ova je škola 1905 premještena
u Oxford. Schlich je postao profesor šumarstva na sveučilištu
u Oxfordu. Nastava na šumarskoj školi trajala je dvije godine. Uvjet za
upis u ovu školu bio je položen ispit iz prirodnih nauka na kojem od sveučilišta.
Prof. Schlich bio je uvjerenja da u tehničkim disciplinama predavanja
treba da su usko povezana sa aktuelnom praksom. Zbog toga je
nastavni program obuhvatio i obaveznu praksu, koja je trajala 6 do 8
mjeseci, a obavljena je pod rukovodstvom šumarskih stručnjaka-praktičara
i to redovito na kontinentu. Završni ispit iz šumarstva mogao se
položiti tek na kraju studija.


Prva perioda u nastavi šumarstva okarakterizirana je potrebama
Indijske šumske uprave. Ova perioda završena je izbijanjem prvog svjetskog
rata 1914. god. Za vrijeme rata škola je praktički prestala raditi.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Nakon rata 1920. god. prof. Schlich otišao je u mirovinu. Njega je naslijedio
R. S. Troup, njegov raniji učenik iz Coppers Hill-a.


Prof. S. R. Troup nastavio je sa evropskom i indijskom tradicijom
u nastavi šumarstva. Vrijeme iza rata bilo je naročito teško. Potreba za
šumarskim kolonijalnim službenicima bila je velika, a broj studenata sa
apsolviranim prirodnim naukama, koji su upisivali šumarstvo, bio je vrlo
malen. Uslijed ove situacije prekinuto je sa praksom, da se na studij
šumarstva primaju samo diplomirani iz prirodnih nauka. Izvršena je reorganizacija
šumarske nastave, koja sada traje tri godine. Prva godina,
bila je posvećena osnovnim prirodnim naukama, a druga i treća šumarskoj
nastavi. Obavezna praksa od 6 do 8 mjeseci na kontinentu ukinuta
je, a namjesto nje uvedena je praksa, koja se djelomično obavljala u ekskurzijama
a djelomično za vrijeme školskih praznika. Prednost ovog
novog sistema bio je u kratkoći vremena potrebnog za studij šumarstva,
a mana u slabim temeljima u osnovnim prirodnim naukama i u pomanjkanju
kontakta sa savremenom šumarskom praksom.


Na Imperijalnoj šumarskoj konferenciji, koja je održana 1920. god.
u Londonu, osnovan je Imperial Forestry Institute kao centar za naučnoistraživački
rad. Ovaj Institut smješten je u istu zgradu gdje i School
of Forestry. U ovaj Institut bili su slani na jednogodišnji studij svi kolonijalni
šumarski službenici prije početka njihove službe. Stariji kolonijalni
šumarski stručnjaci dolazili su u Institut povremeno na kurseve za
usavršavanje ili na istraživački rad.


Druga perioda šumarske nastave trajala je od 1920. do 1939. god.,
kada se na osnovu diskusije u šumskoj upravi i Sveučilištu prišlo reorganizaciji
šumarske nastave. Prof. Troup je umro 1939. god., a naslijedio
ga je H. G. Champion, koji je također bio učenik Prof. Schlicha.


Na osnovu ove reorganizacije School of Forestry i Imperial Forestry
Institute spojeni su u University Department of Forestry. Upis na ovaj
šumarski fakultet ograničen je ponovno samo na one koji su položili ispit
iz prirodnih nauka, a studij šumarstva traje dvije godine. U 1944. god.
izvršena je nova reorganizacija nastave. Statut iz 1939. god. zamijenjen
je sa novim statutom, kojim je konstituirana Honour School of Forestry.
Uslovi za upis i trajanje studija ostali su nepromijenjeni. Isto tako na
University Department of Forestry postoje tečajevi za kolonijalne šumarske
službenike, tečajevi za usavršavanje i naučno-istraživački rad.


3. Commonwealth Forestry Bureau, Oxford
Commonwealth Agricultural Bureau (C. A. B.) osnovan je prije nekih
40 godina. Ova se institucija postepeno razvijala i danas imade
11 biroa, 2 instituta i 1 kolekciju krumpira. Do 1948. god. ova je ustanova
nosila ime Imperial Agricultural -Bureau. Danas je sjedište ove
institucije u Slough, Bucks. C. A. B. danas se dijeli na slijedeće biroe:


1. Agricultural Parasitology, St. Alban; 2. Animal Breeding and Genetics,
Edinburgh; 3. Animal Health, Weybridge; 4. Animal Nutrition, Aberdeen;
5. Horticulture and Plantation Crops, East Mailing; 6. Pastures and
Field Crops, Aberyswyth; 7. Plant Breeding and Genetics, Cambridge;
8. Soil Science, Harpenden; 9. Dairy Science; 10. Forestry, Oxford; 11.
Biological Control, Canada; dva instituta: 1. Institute of Entomology i


ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 38     <-- 38 -->        PDF

2. Institute of Mycology, te jedna zbirka: Commonwealth Potato Collection.
Commonwealth Forestry Bureau sa sjedištem u Oxfordu imade zadatak
da radi na unapređenju šumarstva i drvne industrije. Direktor


C. F. B. je F. C. Ford Robertson. C. F. B. izdaje Forestry Abstracts, koji
časopis izlazi tromjesečno. Ovaj časopis donosi prikaze knjiga, rasprava
i članaka iz područja šumarstva i drvne industrije. Da bi se ilustrirao
rad ove institucije navodi se, da je Vol. 11. (godišta 1949/50) časopisa
Forestry Abstracts donio 3457 prikaza knjiga, rasprava i članaka iz
stručnih časopisa gotovo cijelog svijeta, koji se štampaju u 24 jezika.
C. F. B. imade vrlo veliku biblioteku u kojoj se nalaze gotovo sva
djela, stručne knjige, časopisi i separati rasprava i članaka iz područja
šumarstva i drvne industrije iz cijeloga svijeta. Knjižnica ujedno služi
za potrebe University Department of Forestry. Katalog knjižnice izrađen
je do 1933. god. prema Troupovoj klasifikaciji (samo kartoni autora),
od 1934—1950. god. prema Flury-ovoj klasifikaciji, a od 1950. prema
oksfordskoj klasifikaciji. Katalog je rađen do 1938. god. po Imperial
Forestry Institute, a od 1938. god. po Commenwealth Forestry Bureau.
4. Forest Products Research Laboratory, Princes Risborough
Ovo je jedan od najvećih instituta za drvo u Britanskoj zajednici
naroda. Institut je smješten u malom mjestu Princes Risborough, koje
se nalazi udaljeno 37 milja od Londona, a oko 20 milja od Oxforda. Evo
ukratko nekoliko podataka o postanku ovog Instituta.


Odmah poslije prvog svjetskog rata (1919. god.) britanska organizacija
za znanstvena i industrijska istraživanja (Department of Scientific
and Industrial Research) osnovala je organizaciju za istraživanje
drveta (Timber Research Organization). Ova je organizacija izgradila
u South Farnborough 4 male dobro opremljene eksperimentalne sušare.
Prvi radovi T. R. 0. bili su iz područja istraživanja sušenja drveta. Imperijalna
šumarska konferencija, koja je održana 1920. god. u Londonu,
u svojim zaključcima preporučila je da se u okviru Department
of Scientific and Industrial Research osnuje uprava za istraživanje
šumskih proizvoda (Forest Products Research Board). Ova je uprava
osnovana 1921. god. Osnovni zadatak ove ustanove bio je istraživanje
svojstava i upotrebe drveta i drugih šumskih proizvoda. U početku svojeg
rada F. P. R. B. nastavio je sa radom ranije osnovane organizacije
za istraživanje drveta. četiri godine kasnije (1925. god.) osnovan je
Forest Products Research Laboratory (F. P. R. L.) sa sjedištem u
South Farnborough-u. U toku 1927. god. F. P. R. L. premješten je u
Princes Risborough, gdje su podignute nove zgrade, uređeni laboratoriji
i postrojenja (vidi sliku 1 i 2).


F. P. R. L. je jedna od institucija Britanske organizacije za znanstvena
i industrijska istraživanja (D. S. I. R.), a nalazi se pod Upravom
za istraživanje šumskih proizvoda (F. P. R. B.). Na čelu F. P. R. L. nalazi
se direktor F. Y. Henderson. F. P. R. L. pored uprave i ureda za crtanje
i fotografiju, danas imade 12 odsjeka. To su:
1) Odsjek za građu drveta,
2) Odsjek za fiziku drveta,
3) Odsjek za sušenje drveta,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 39     <-- 39 -->        PDF

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)


Odsjek
Odsjek´
Odsjek
Odsjek
Odsjek
Odsjek
Odsjek
Odsjek
Odsjek


za mehaniku drveta,
za konzerviranje drveta,


za kemizam drveta,


za mikologiju,


za entomologiju,


za mehaničku preradu drveta,


za vanjske veze,


za vezano i ušlojeno drvo i


za publikacije i izvještaje.


SI. 1. Glavna zgrada F.P.R.L. u Princes Risborough (Wood, June 1952)


Odsjeci za fiziku drveta, kemizam drveta, mehaniku drveta, mehaničku
preradu drveta, sušenje drveta, vezano i uslojeno drvo tvore tehnološki
sektor F. P. R. L. Odsjeci za građu drveta, mikologiju, entomologiju
i zaštitu drveta čine biološki sektor F. P. R. L.-a. U Odsjek za sušenje
drveta uključen je i podosjek za savijanje drveta, a u Odsjek za publikacije
i izvještaje Knjižnica F. P. R. L.-a.


U F. P. R. L. danas radi oko 100 naučnih radnika bioologa, kemičara,
fizičara, mašinskih inženjera i šumara, koji su eksperti za pojedina
područja tohnologije drveta.


Odsjek za građu drveta imade zadatak da identificira vrste drveta,
da priprema opis anatomske građe, svojstva i upotrebe pojedinih vrsta
drveta, da vrši istraživanja o odnosu između pojedinih elemenata građe
i svojstava drveta. U odsjeku je izrađen ključ za listače, koji se nalazi
u štampi. Isto tako je u štampi i anatomski atlas listača. U okviru ovog
odsjeka vrše se i istraživanja fizologije osržavanja. Ovaj odsjek imade
veliku kolekciju uzoraka i mikroskopskih preparata drveta. Uzorci dr
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 40     <-- 40 -->        PDF

LAYOUT OF


LABORATORY BUILDINGS


KEY TO LAYOUT PLAN


SI. 2. Situacioni plan F.P.R.L. (Wood, June 1952)


1. Upravna zgrada: Sekcija za građu drveta,
Sekcija za kemizam drveta, 2. Sekcija za mehaniku drveta,
Ured za crtanje, 3. Laboratorij za ispitivanje drvnih
Sekcija za vanjske veze, konstrukcija,
Sekcija za mikologiju, 4. Sekcija za sušenje,
Fotografski odio, 5. Sušionice,
Sekcija za publikacije i izvještaje, 6. Laboratorij za savijanje drveta,
Sekcija za fiziku drveta, 7. Sekcija za konzerviranje drveta,


ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 41     <-- 41 -->        PDF

8. Sekcija za vezano drvo,
16. Pilana,
9. Sekcija za entomologiju,
17. Bazen za trupce,
10.
Sekcija za mehaničku preradu 18. Kotlovnica,
drveta, 19. Vatrogasna postaja,
11.
Oštračnica, 20. Kantina,
12.
Tesarska radionica, 21. Eashladni toranj,
13.
Šupa, 22. Laboratorij za ispitivanja drveta pod
14.
Strojarnica, tropskim prilikama,
15.
Radionica za pripremu materijala za 23. Garaže.
istraživanje,
veta složeni su prema botaničkoj klasifikaciji i po alfabetskom redu.
Danas ova kolekcija imade više od 6000 vrsti drveta.


Odsjek za fiziku drveta bavi se istraživanjem osnovnih fizičkih svojstava
drveta: utezanja i bubrenja drveta, kretanja vode i vodene pare
u drvetu, vodljivosti
topline, vodljivosti
elektricitete, modula
elasticiteta i t. d.
Problematika kojom
se danas bavi ova
sekcija je slijedeća:
1) istraživanje elastičnih
konstanta za
drvo, 2) istraživanje
termičkih svojstava
drveta, naročito vodljivosti
topline specifične
topline i odnosa
između ovih svojstava
i volumne težine
te stepen vlage drveta;
3) istraživanje


SI.
3. Sekcija za građu drveta (Wood, June 1952)


električnih svojstava
drveta (vodljivost elektriciteta, dielektrična konstanta) ; 4) istraživanje
odnosa drvo — voda) ; 5) istraživanje veličine naprezanja u pojedinim
dijelovima probe. Ovaj odsjek raspolaže sa najmodernijim aparatima
i instrumentima za istraživanje fizičkih svojstava drveta.


Odsjek za sušenje drveta dijeli se u dva pododsjeka. Prvi pododsjek
bavi se istraživanjem sušenja drveta, a drugi istraživanjem savijanja
drveta. Istraživanje sušenja drveta vrši se u malim, srednjim i normalnim
sušarama. Uglavnom se vrše izraživanja sušenja kolonijalnih vrsta
drveta u cilju utvrđivanja optimalnog režima sušenja za pojedine vrste
drveta i različite debljine piljenica. Vrše se istraživanja sušenja piljenica
visoko frekventnom strujom. Dosadašnji rezultati ovog istraživanja govore
da ovaj način sušenja nije ekonomičan. Za vrijeme mog boravka
bila je u gradnji jedna sušara sa pregrijanom parom u kojoj će se sušiti
drvo kod visokih temperatura (do 115° C). Ovaj odsjek za sušenje drveta
imade komore za kondicioniranje i to sa 30%, 45%, 60% i 90% relativne
vlage uzduha, te 20° C temperature uzduha. Pododsjek za savijanje
drveta bavi se istraživanjem savijanja masivnog i lameliranog drveta.


Odsjek za mehaniku drveta bavi se ispitivanjem mehaničkih svojstava
drveta. Do sada su se mehanička svojstva drveta ispitivala na
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 42     <-- 42 -->        PDF

SI. 4. Nova eksperimentalna sušionica (Forest Products Research 1949)


SI. 5. Laboratorij za savijanje drveta (Wood, June 1952)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 43     <-- 43 -->        PDF

SI. 6. Sekcija za mehaniku drveta, laboratorij za ispitivanje mehaničkih
svojstava drveta, (Wood, June 1952)


probama presjeka 2X 2 palca, a sada se prelazi na probu presjeka
2X 2 cm. Ovo se obrazlaže potrebom unifikacije metodike ispitivanja.
Probe veličine presjeka 2X 2 cm manje su od dosadašnjih proba i zbog
toga se dadu lakše izraditi
posve čiste i bez ikakvih
griješaka. Pored
ovih ispitivanja ovaj se
odsjek bavi i ispitivanj
em cij elih konstrukcija
iz drveta. Ovaj odsjek
imade cio niz strojeva
za ispitivanje mehaničkih
svoj stava drveta
(ukupno 22 stroja,
od toga 6 univerzalnih
strojeva). To su strojevi
za ispitivanje čvrstoće
na savijanje, čvrstoće
na cijepanje, čvrstoće
na smicanje, čvrstoće
na udarac, tvrdoće i habanje.
Na ovim strojevima
mogu se ispitati
standardne male probe


veličine 2 X 2 cm i gre- SL 7. Stroj za ispffivanje habanja drveta
de, Stupovi, rudnicko (Wood, June 1952)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 44     <-- 44 -->        PDF

drvo i t. d. Od univerzalnih strojeva dva su američkog porijekla (kapacitet
po 60.000 lb), tri su engleskog porijekla (kapacitet po 10.000 lb) i jedan
švicarskog porijekla (Amsler, 4000 kg). Stroj za ispitivanje habanja izrađen
je po konstrukciji F. N. Armstrong-a. Rad na svim ovim strojevima
uglavnom je mehaniziran. Gotovo svaki stroj imade napravu za crtanje
diagrama. Metodika rada je djelomično prema internacionalnim standardnim
propisima (London 1939, Geneve 1949), a djelomično prema britanskim
standardnim propisima za ispitivanje mehaničkih svojstava drveta.
Uz ovaj laboratorij postoji velika hala u kojoj su smještene naprave i uređaji
za ispitivanje cijelih konstrukcija (structural tests). Tu se ispituju


SI. 8. Ispitivanje krovnih konstrukcija (Timber Research)


cijele konstrukcije, pojedini vezovi, konektori, lijepljeni nosači i t. d. Opterećenje
ovih konstrukcija može doseći do 25.000 tona.


Odsjek za konzerviranje drveta radi na istraživanju sredstava za
konzerviranje i na istraživanju najboljih metoda konzerviranja. Ovaj
odsjek uz laboratorij raspolaže sa malim pogonom za impregnaciju
drveta. Odsjek se danas bavi,pitanjem konzerviranja rudničkog drveta,
željezničkih pragova, stupova za vodove. Nadalje ispitivanjem pormeabiliteta
drveta za razne konzervanse, ispitivanjem trajnosti drveta, zaštite
drveta od napada Tereda i t. d.


Odsjek za kemizam drveta bavi se istraživanjem kemizma drveta,
holoceluloze, lignita i akcesornih sastojaka. Istražuju se domaće i kolonijalne
vrste drveta. Kod obrade nekih vrsta drveta radnici trpe od
dermatitisa. Utvrđeno je da je kod vrste drveta Paratecoma peroba
uzročnik dermatitisa kristalinska tvar nazvana lapachonone. Utvrđena
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 45     <-- 45 -->        PDF

je elementarna analiza ove supstance i empirijska formula. Utvrđeno


je da su kristali, koji se pojavljuju kod iroko-drveta, hidrat kalcij evog
malata. U drvu rodezij
ske tikovine, koj e
je vrlo otporno na
napadaje mikroorganizama,
utvrđena je
velika količina ekstraktivnih
tvari (17
do 20%), uglavnom
tanina i flobafema, a
među tim tvarima i
jedna u vodi topljiva
kristalinska dušična
tvar, nazvana »baikiain
«, koja djeluje
fungicidno. Ovaj se
odsjek bavi i istraživanjem
kolonijalnih
vrsta drveta pogodnih
, za proizvodnju
celuloze, te proučavanjem
onih vrsta drveta
koje korodiraju


Sl. 9. Mikološka sekcija, polica sa kulturama gljiva


metal. Uz ovaj od-(Wood, June 19521
sj ek izgrađena j e mala
pokusna tvornica
ploča vlaknatica. Danas
se vrše pokusi
proizvodnje tvrdih i
izolacionih ploča vlaknatica
iz nekih kolonijalnih
vrsta drveta.


Odsjek za mikologiju
bavi se istraživanjem
mikroorganizama
uzročnika pojedinih
truleži, istraživanjem
fungicidnosti
sredstava za konzerviranje
drveta, izoliranjem
i konzerviranjem
kultura mikroorganizama,
ispitivanjem
apsorpcije,
fiksacije i penetracije
pojedinih sredsta


va za konzerviranje SI. 10. Entomološka sekcija, klasifikacija insekata


drveta. Odsjek ras-(Wood, June 1952)


polaže sa uređenim mikološkim laboratorijem te zajedno sa odsjekom za
zaštitu drveta sa malim pokusnim postrojenjem za impregnaciju drveta.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Uz labortorij uređena je kolekcija štetnih mikroorganizama i griješaka
drveta.


Odsjek za entomologiju drveta bavi se istraživanjem zaštite drveta od
štetnih insekata (Lictus sp., Anobium sp., Xestobium rufovillosum, Hylotrupes
bajulus i t. d.). Ispituju se sredstva za zaštitu -drveta, naročito
kolonijalnih vrsta od štetnih insekata (DTT, insekticidne magle, pentaklorfenol
i t. d.).


Odsjek za mehaničku preradu drveta imade, uz veliki laboratorij za
ispitivanje strojeva za preradu drveta, moderno uređenu pilanu sa oštračnicom
i veliku radionicu za pripremu materijala za istraživanje. Laboratorij
za ispitivanje strojeva za preradu i obradu drveta (Woodworking
Research Shop) imade
cio niz strojeva za
preradu i obradu drveta
(cirkulara, blanjalica,
glodalica, bušilica,
brusilica itd.).
U ovom se laboratoriju
vrše ispitivanja
piljenja sa cirkularima,
koji imadu cirkularni
list sa 4 do
36 zubaca. Ispituje se
upliv načina oštrenja
zubaca (koso i okomito)
na utrošak snage,
trajnost zubaca i
SI. 11. Bazen za trupce (Wood, June 1952) kvalitet reza. Broj


okretaja cirkulara
može se regulirati u širokim granicama, Ovdje se ispituje rad na
blanjalici i upliv kuta noža na blanjalici. Broj okretaja u minuti ovih
blanjalica može se regulirati u vrlo širokim granicama. Kut oštrenja
noža kreće se od 5 do 45 stupnjeva. Isto tako ispituju se i ostali strojevi
za obradu drveta. U pilani postoji osim horizontalne pile jarmače i vertikalne
pile vrpčanice i cio niz pomoćnih strojeva. Uz pilanu su smještena
dva mlina za usitnjavanje drveta, sa kojima se drvo usitnjuje za potrebe
odsjeka za kemizam drveta. Radionica sa strojevima za obradu drveta
(Woodworking Production Shop) služi za pripremu materijala za istraživanje
za sve odsjeke F. P. R. L. Oštračnica snabdjevena je sa modernim
strojevima za brušenje noževa i oštrenje zubaca pila.


Odsjek za vezano (šperovano) i uslojeno (lamelirano) drvo sastoji
se od pokusne tvornice za proizvodnju vezanog i uslojenog drveta i pripadnih
laboratorija. Tvornica imade bazen za konzerviranje, jame za zagrijavanje
trupaca, Ijuštilicu, automatske škare, sušaru za sušenje ljuštenih
furnira, strojeve za obradu rubova furnira, strojeve za sastavljanje
furnira, strojeve za nanašanje ljepila, preše za prešanje vezanog i
uslojenog drveta, te ostale pomoćne strojeve. Uz tvornicu postoji uređen
laboratorij za pripremu i ispitivanje ljepila. Trupci se prije Ijuštenja
zagrijavaju u dvije jame. Zagrijavanje se vrši sa toplom vodom
(70°—80° C). Transport trupaca do jame i od njih do ljuštilice vrši se
pomoću jedne 5-tonske dizalice. Ljuštilica je proizvod američke tvrtke
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 47     <-- 47 -->        PDF

H. Merrit et Co; to je prema izjavi R. A. G. Knight-a najbolja ljuštilica.
Dužina noža ljuštilice iznosi 2700 mm. Ljuštilica imade naprave za automatsko
reguliranje kuta Ijuštenja, za brzinu ljuštenja i debljinu furnira.
Ljušteni furnir namata se na posebne kalemove. Ovi kalemovi dižu se
posebnom dizalicom na policu iznad konvejera automatskih škara. Konvejer
pokreće furnir do škara, brzina kretanja furnira na konveieru
dade se regulirati, što je važno za pravilnu klasifikaciju kvalitete furnira.
Rad škara je potpuno automatiziran. Ljušteni i izrezani furnir dolazi u
dvoetaznu sušaru tipa Merrit et Co. Brzina kretanja furnira u sušari
SI. 12. Sekcija za vezano drvo, ljuštilica (Wood, June 1952)


može se regulirati od 2 do 10 stopa u jednoj minuti. U posebnom odjelu
furnir se sortira i na posebnim se strojevima obrađuju rubovi furnira,
a zatim se furnir sastavlja u listove određene veličine. U posebnom odjelu
vrši se nanašanje ljepila na listove furnira i prešanje listova u ploče vezanog
ili uslojenog drveta. U tom odjelu postoji jedna normalna preša
od 350 psi, sa automatskom kontrolom pritiska i temperature, i mala
preša za eksperimentiranje od 1000 psi. Laboratorij imade aparaturu za
ispitivanje čvrstoće veza. Ispitivanje se vrši po propisima britanskih
standarda. Ovaj se odsjek bavi ispitivanjem ljepila, naročito pojedinih
karbamidnih ljepila, ispitivanjem kvalitete veza pomoću dlijeta, (knife
test), klasifikacijom ljepila, svojstvima ljepila, svojstvima vezanog i
uslojenog drveta, ispitivanjem upliva kvalitete trupaca za ljuštenje, pri
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 48     <-- 48 -->        PDF

preme trupaca i tehnike ljuštenja, na kvalitet ljuštenog furnira, te ispitivanjem
lijepljenja furnirskih ploča pomoću visokofrekventne struje.


Odsjek za vanjske veze služi kao veza između industrije i javnih
ustanova, te F. P. R. L.-a. U djelokrug odsjeka spada i propaganda, koja
se vrši predavanjima, izložbama i člancima u stručnoj i dnevnoj štampi.
Ovaj odsjek daje svima zainteresiranima informacije po pojedinim pitanjima
iz područja tehnologije drveta, prima posjetnike, vodi ih kroz laboratorije
i daje im sva pgtrebna obavještenja. Ovaj odsjek organizira
posjetu i rad studenata i svih onih koji dolaze da se upoznaju sa organizacijom
i radovima F. P. R. L. Odsjek organizira posebne tečajeve za
racionalno iskorišćavanje drveta, upotrebu drveta, preradu drveta, sušenje
drveta i t. d. U okviru ovog odsjeka vršena su posljednjih godina
istraživanja o uplivu kresanja granja na kvalitet stabala, zatim istraživanja
o odnosu između kvalitete drveta i šumsko uzgojnih mjera.


Odsjek za publikacije i izvještaje imade zadatak da izvrši sve radove
oko izdavanja svih vrsta publikacija: letaka, biltena, godišnjih izvještaja,
knjiga i t. d. U okviru ovog odsjeka nalazi se i knjižnica. U knjižnici
mogu se naći svi časopisi iz područja šumarstva i drvne industrije te
srodnih područja. Knjižnica raspolaže sa svim publikacijama pojedinih
naučnih institucija iz svih krajeva svijeta. U knjižnici se nalaze sva
standardna djela iz područja šumarstva i drvne industrije. Pojedine
stručne knjige nalaze se u priručnim knjižnicama pojedinih odsjeka, dok
časopisi, bilteni i ostale periodične publikacije stoje na raspolaganju
članovima Instituta u čitaonici knjižnice. U knjižnici svakom posj etniku
stoji na raspoloženje kartoteka po strukama i autorima.


5. Timber Development Association, Ltd., London
To je poznata i važna organizacija za unapređenje industrije i trgovine
drvetom. Osnovana je 1934. god. Od 1948. god. to je u stvari tehnički
i istraživački biro Federacije za trgovinu drvetom (The Timber
Trade Federation), članovi T. D. A. daju pomoć godišnjim subvencijama,
članstvo u T. D. A. nije vezano sa članstvom u Federaciji, članovi T. D. A.
mogu biti i nečlanovi Federacije. Između T. D. A. i F. P. R. L. u Princes
Risborough postoji uska i tijesna saradnja. Isto tako postoji čvrsta veza
i saradnja između T. D. A. i engleske drvne industrije.


T. D. A. imade savjet sa stalnim komitetima za financije, koordinaciju,
planiranje, propagandu, upotrebu drveta i odgoj. T. D. A. imade
pored tih komiteta sekretarijat i 6 regionalnih organizacija, članovi savjeta
su predstavnici svih sekcija Asocijacije i vanjski predstavnici.
Komitet za financije vodi brgu o održavanju upravi fondova Asocijacije.
Komitet za planiranje vodi nadzor nad radom sekcije za propagandu i
koordinira rad ostalih komiteta. Komitet za upotrebu drveta rukovodi
sa tehničkim i konstruktivnim odjelom. Osnovni je zadatak ovog komiteta
da radi na upoznavanju i standardizaciji drveta kao građevnog
materijala.
F. P. R. L. u Princes Risborough srađuje sa T. D. A. na istraživanju
drveta, naročito na istraživanju drvnih konstrukcija, vezova (konektora),
krovnih konstrukcija, upotrebljivosti novih vrsta drveća, konzerviranju
drveta, zaštiti drveta od insekata, zamjeni rijetkih i skupih vrsta drveta


ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 49     <-- 49 -->        PDF

sa vrstama kojih imade dovoljno i koje su jeftine. U zadnje vrijeme
proučava se pitanje zamjene tikovine sa drugim vrstama drveta. U tu
svrhu izgrađene su palube od drugih vrsta drveta na mnogim brodovima
u eksperimentalne svrhe.


Asocijacija organizira cio niz kurseva za trgovački podmladak. U
1949. god. organizirani su kursevi T. D. A. na 65 koledža. Broj slušača
na ovim kursevima iznosio je 4000. Na kraju kursa polažu se ispiti iz
raznih područja tehnologije drveta i praktične trgovine drvetom. T. D. A.
organizira i studij drvne industrije i trgovine drvetom, koji traje tri
godine. Nakon toga studija slušači polažu ispite i dobivaju svjedodžbu,
koja je kvalifikacija za rad u drvnoj industriji. Osim toga postoji i dopunski
studij od 2 godine.


Za instruktore T. D. A. drže se posebni kursevi, koji traju tjedan
dana, a održavaju se na univerzitetu u Cambridgeu. Za one koji su završili
trogodišnji studij u Cambridgeu drže se godišnje kursevi u F. P. R. L.
u Princes Risboroughu. Za vrijeme ovih kurseva vrše se specijalizirani
radovi u svakom odsjeku F. P. R. L.


T. D. A. drži kurseve po cijeloj Engleskoj. Ovi se kursevi drže na
traženje različitih lokalnih i školskih vlasti. Kursevi su do sada održani
u 10 centara, a organizirani su za pojedine odjele upravnih organa, za
učitelje u graditeljskim i obrtničkim školama i t. d.
Odjel za informacije i statistiku raspolaže sa knjižnicom. Ovaj odjel
izrađuje različite zidne karte, filmove, T. D. A. mape komercijalnih vrsta
drveća, grafikone, fotografije i t. d. Knjižnica imade veliki broj knjiga,
brošura, rasprava i t. d. i izmjenjuje literaturu sa oko 75 domaćih i inostranih
organizacija, te održava 83 područne knjižare.


Uz glavnu upravu postoje još i 6 regionalnih organizacija. One se
dijele na: škotsku (Glasgow), sjeveroistočnu (Leeds), sjeverozapadnu
(Manchester), centralnu i istočnu (Leicester), jugozapadnu (Bristol) i
londonsku (London). Na čelu svake regionalne organizacije stoji jedan
službenik-upravitelj. Regionalne organizacije dijele se na 19 područja sa
upraviteljima, komitetima i sekretarijatima. Regionalni službenici vode
brigu o trgovačkim relacijama i interesima potrošača, podržavaju vezu
sa lokalnim vlastima, arhitektima, graditeljima i potrošačima; organiziraju
lokalne tečajeve, stručne sastanke, izložbe, predavanja i održavaju
vezu sa lokalnom štampom.


Odjel za propagandu i publikacije izdaje časopis »The Quarterly
Review«, poznatu seriju crvenih knjižica (Red Booklets), zatim bilten
»Constructional Research Bulletin«, različite nacrte, filmove i t. d. Ovaj
odjel imade zadatak da proučava organizaciju tržišta, snabdijevanja i da
organizira posjete.


Summary


The author describes in few words the University Department of Forestry in
Oxford, the Commonwealth Forestry Bureau in Oxford, the Forest Products Research
Laboratory at Princes Risborough as well as the Timber Development Association
in London. The travel took place during the two months in 1952.