DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 34     <-- 34 -->        PDF

paradoksni dualizam val — čestica u optici i atomistici). Svakako da će
buduća istraživanja bazirana na fiziološkim saznanjima bezuvjetno u
potpunosti riješiti ovaj zanimljiv problem.


VISINSKI PRIRAST I FRUKTIFIKACIJA. Premda su i za rješavanje
ovog problema potrebna prije svega solidna naučna istraživanja, interesantno
ga je promatrati u svijetlu C/N teorije.


Općenito uzevši s obzirom na vremenski nastup i redoslijed kulminacije
visinskog prirasta i početne fiziološke zrelosti, mogu se razlikovati
dva osnovna slučaja. Prvi je, kad primarno značenje imaju nasljedni faktori,
a to je onda, kad opstoji harmonija između unutarnjih i vanjskih
uvjeta. Drugi je, kad primarno značenje imaju vanjski faktori koji izrazito
mijenjaju normalni tok života dan nasljednim osebinama.


Šumska vrsta vrši svoje životne funkcije nesmetano i potpuno u
skladu sa svojom genetskom konstitucijom pod normalnim vanjskim
uvjetima t. j . klimatski, edafskim, orografskim, biotskim i šumskozadružnim
uvjetima koji vladaju u asocijaciji tipičnoj za ovu vrstu, u
jednoj uravnoteženoj biocenozi, na koju se dotična vrsta prilagodila kroz
tisućljeća. »Što se tiče unutrašnjih uslova, nije teško primijetiti određenu
zakonitost, a ta je, da doba spolne zrelosti obično nastupa poslije kulminacije
visinskog prirasta; kad prođe veliki period rasta, kad počne padanje
prirasta, nastupa i doba spolne zrelosti.« (Morozov) No ne samo
genijalni Morozov nego i cijeli niz drugih istraživača izražava misao, da
fiziološka zrelost i obilno plodonošenje kod šumskog drveća nastupa u
pravilu iza kulminacije visinskog prirasta.


S obzirom na nastup spolne zrelosti kod pojedinih vrsta Morozov
zaključuje da kod vrsta koje brzo rastu, a to su svjetloljubive vrste, rano
kulminira visinski prirast i rano nastupa spolna zrelost, dok vrste koje
rastu sporo a to su sjenoljubive vrste, kasno kulminira visinski prirast,
pa i kasnije dostižu spolnu zrelost. Sve ove pojave dadu se objasniti sa
C/N teorijom.


Teže je protumačiv drugi slučaj t. j . kad vanjski faktori mijenjaju
nasljedne osebine. Opće je poznato da sa lošijim bonitetom dolazi do kasnije
kulminacije visinskog prirasta, pa ovo i navodi na misao, da i do
fruktifikacije dolazi kasnije. Time se dolazi u sukob sa činjenicom da na
lošijim tlima izvjesnih staništa dolazi do ranije fruktifikacije. Međutim
interesantna su Balenova dendrometrijska istraživanja čempresa i alepskog
bora koja su uslijed malog broja stabala samo grubo orijentaciona,
no koja pokazuju da prirasno-visinska krivulja kod ovih stabala ima svoju
kulminaciju vrlo rano (između 5 i 20 godina). Samo dva stabla imaju još
i drugu kulminaciju u kasnijoj dobi. Ta istraživanja bi upućivala na to, da
na lošijim tlima gdje ima obilje svijetla i topline, dolazi rano i do kulminacije
visinskog prirasta. Zakonitost dakle ne bi bila poremećena što je
TI skladu sa C/N teorijom.


UTJECAJ POŽARA I MEHANIČKIH POVREDA NA FRUKTUACIJU.
Još iz antičkih vremena poznato je prstenovanje biljaka kao način
za ubrzanje cvatnje ili plodonošenja. Danas se je opet počeo upotrebljavati
u voćarstvu, kad se želi potaknuti na plodonosnost mlada biljka snažnog
vegetativnog razvitka. Postoji nekoliko načina. Prvi je, kad se odstrani
kora na deblu u obliku prstena bez povrede kambija, dakle samo
floemski dio. Drugi je kad se odstrani kora u obliku jedne polukružne


\